Əsas səhifə Azerbaycan Türkçesi deyimler sözlüğü

Azerbaycan Türkçesi deyimler sözlüğü

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
— Ankara: Prestij Matbaası, - 2005, 300 s.Deyimler dilimizin, beşeri ilişkilerimizin, yaratıhşımızla ilgili anlayışımızın, sosyolojik hafızamızın, inançlarımızın ve devlet felsefemizin, kısacası kültürümüzün, yüzyıllar içinde kalıplaşmış anahtarlarıdır. Bü sebeple deyimlerimize kahplaşmış özlü ifädeler gözüyle bakamayız.
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
301
Fayl:
PDF, 10,04 MB
Yüklə (pdf, 10,04 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
1

Bu eserimi, vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı
bir evlat olması düeği ile sevgili torunum Aybek Yıldırım
A L T A Y L I ' y a bağışlıyorum.

Baskı : Prestij Matbaası -- Ankara - 2005
Tel : (0312) 394 29 76

Kısaltmalar

al.

:

alay ifadesi.

arg.

:

argo söz.

ço.

:

çocuk dilinde.

din.

:

dinı terim.

es.

:

eski dilde.

et.

:

etnografya ile ilgili.

hk.

:

hııkuki terim.

k.

:

kaba söz.

kin.

:

kinaye.
klasik terim.

kl.
kn.

:

mt.

konuşma dili.
matematikle ilgili terim.
f

Ş-

:

şaka ifadest.

şa.

:

şairane ifade.

r

İçindekiler

Önsöz
Deyimler Sözlüğünün Orijinal Öraeği •*
Maraqlı Bir Əsər
Deyimler
Sözlük
Kaynakça

Önsöz
Dil tarihi, insanlık tarihi ile birlikte başlämıştır. Türk milleti, beşeriyetin en eski.
milletlerintlen biri olduğundan dolayı konuştuğumuz Türkçe de dil tarihinin en başından
beri kullanıla gelen önemli dillerinden biridir.
Dilimizle iigili ilmi çalışmaların çağdaş anlamda 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut'la
başladığı belirtilmektedir; ancak bu çahşmalarm ve tartışmaların yoğunluk kazandığı
devir ise 19. yüzyıhn ikinci yarısı olmuştur diyebiliriz. Bu dönemde batıda okuyup ülkeye
dönen aydmlann getirdikleri batı zihniyeti dilde de kendini göstermiştir. İslam dininin
kabulünden sonra özellikle 10. ve 11. yüzyılda Arap ve Fars kültürleri iie yakın temas
kuran dilimiz kendine Özgü kimlik oluşturmuş ve bunu diğer halklara da kabul ettirip,
benımsetmiştir. Bu kimliğin oluşturulmasmda Osmanlı Devleti'nin kudretli imparatorluk
häkimiyetı baş rol oynamıştır. Ancak 16. yüzyılm son çeyreğinde başlayan duraklama ve
peşice gelen gerileme devri, devleti zaafä uğratmış ve özellıkle de 18. yüzyılda devleti bu
durumdan kurtarma çarelerinin batıda aranması ağırhk kazanmaya başlamıştır. Batının
ekonomik ve askeri yönden Osmanh devletinden ileride olması, Türkler arasında
batıhlaşma özentisini kamçılamış ve tabiı olarak bu durum, batıh anlamda davranış
biçimlerine yönelmeyi körüklemiştir. Batıh gibi giyinme ve davranış biçimleri sosyal
hayata gimıiş ve batı dilleri de, ö; zellikle Fransızca kültürel sahada kendini daha çok
hissettirmeye başlamıştır. Sosyal hayatta görülen değişim dile de sirayet etmiş, 19.
yüzyılm ikinci yarısı dilde batıhlaşmanm gemi azıya aldığı zaman dilimi olmuştur.
Osnıanlı Devletinin enkazı üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti tamamen batıya
yönelik metotlarla işe başlamış, aşın Türkçeciliğe doğru gidilmiş, ancak bunun son
derece hatah olduğu anlaşılm^ş ve bu yoldan dönülmüştür. Aşırı Türkçecilikten vazgeçen
Cumhuriyet Türkiyesi, Türk dünyası eksenli bir politika ile dilinıize yeni bir yön
vermiştir. Atatürk zamanmda kurulan Türk D i l Kurumu, Türkiye merkezh, Türk
dünyasmı kucaklayan ancak batıh metoüarla ve batıyı da unutmayan bir politika ile dile
yaklaşmıştır. Atatürk'ten sonra ise büyük bir çoğrafyaya yayılan milletimizin Türkiye
dışmda yaşayan halkları nedense gömıezden gelinmiş, yön tamamen batıya çevrilmiş,
yüzyılların birikimi uydurukçaya kurban verilmiş, "millı marş"a "ulusal düttürü",
"yemekhane"ye "otlangaç" diyecek kadar kendinden kopuk ve özüne yabancı bir yola
sapılmıştır.

5

Dış Türkler konusundaki eğilimler, bu könudaki çahşmalar, önyargılı ve tamamen
siyasi amaçlı kabj.il edilmiş, bunlara polilik fair siına bürühdürülerek "Turancıhk (?!)"la
eşdeğer tutulmuş ve damgalanmış, mahkum edilmiştir. Miiletimizin malı olmuş keliıneler
Arapça ve Farsça kökenlidir diye bir kenara fırlatıliTUş, yerlerine yeni uydurukça
kelimeler bulunmuştur. Bu durum da ne yazık ki, diğer Türk halkları ile Türkiye
arasıüdaki iletişinıi menfi yönde etkilemiştir. Türkiye dışmdaki kardeşlerimizin dilinde
yaşayan ve tamamen kendi malımız olmuş kelimeler ve deyimlere sırt çevrilmiş, yeni
nesiller böylesi bir ortamda yetiştirilmiş, dolayısıyla da diğer haklanmızla aramızda
biiyük bir kopukluk meydana gelmiştir. Bunun sıkmtılannı Sovyetler

Birliği'nin

dağılmasından sonra daha iyi anladık ve anlamaya da devam etmelcteyiz. Güzel
Türkçemizin Türkiye dışında yaşayan kardeşlerimizin dilindeki kelirne ve deyimlerle
daha da zenginleşeceği

ve dünya dilleri arasında kgndine läyık yeri

tutacağına

inanmaktayım. Bu inançla da ömrümün en güzel ve verimli yıllarını dilimiz için seve
seve harcadım ve harcamaya da devam edeceğim.
Deyimler dilimizin, beşeri ilişkilerimizin, yaratıhşımızlä

ilgili

anlayışımızın,

sosyolojik hafızamızın, inançlarımızın ve devlet feisefemizin, kısacası kültürümüzün.
yüzyıllar içinde kalıplaşmış anahtarlarıdır. Bü sebeple deyimlerimize kahplaşmış özlü
ifädeler gözüyle bakamayız.
Tann tarafından ilahi adaleti yer yüzünde sağlamak gayesiyle yaratılan ve böylesi
yüce bir misyonla görevlendirilen Türk Milletihin cihan tarihine hediye ettiği Ulu
Önderimiz Atatürk'ün henüz 1933 yıhnda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dış
Türklerle ilgili olarak söylediği;
"Bugün Sovyetler Birliği döstumuzdur, komşumuzdur, müttefıkimizdir.

Bu

dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarm ne ölaeağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı
Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde
sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabih'rler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte
o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir... Bizinı bu dostumuzun idaresinde dili bir,
inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır
olmak, yalmz o günü susup beklemek değildir, hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl
hazırlanır? Dil bir köprüdür... İhanç bir köpmdür... Tarih bir köprüdür...
Köklerimize inmeli ve olaylann böldüğü tarihimizin içinde

bütiinleşmeliyız.

Onlann bize yaklaşmasmı bekleyemeyiz. Bizim onlära yaklaşmamız gereklidir..."
6

şeklındeki sözlerini, hiçbir zaman unutmadan ve her ne pahasına olursa olsun,
sorumluluğunu taşımak ve icra etmek için mukaddes bir görev telakki ederek harfıyen
uymaya çalıştım.
Milli benliğimizi şekillendiren, ona ruh veren ve nesilden nesle devam ettiren milli
kültürümüzdiir. Onu geliştirip, gelecek nesillere miras bırakmada kullandığımız vasıta ise
dilimizdir. "Şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızm" minarelerimizde ebed müddet
devam etmesi, yüce devletimizin bekası ile käim olur. Devletimizin devamı, milli
şuurumuzun idrak edilmesi ve onun vücut bulması, millı kültürümüze, en başta da
dilimize verilen önemle ilgilidir. Ulu önderimizin " M i l l i şuurdan yoksun milletler başka
milletlerin şikarıdır." sözünü söylerken, bizlere de milli benliğimizi bulma ve onu gelecek
nesillere daha güçlü bif şekilde bırakma idealini hedef göstermiştir. Bir anlamda dilimize
sahip çıkmak, devletimize sahip çılcmakla eş değerdedir. "Ağzımızda anamızın sütü olan"
dilimiz ise Doğu Türkistan'dan Adriyatik sahillerine kadar uzanan engin bir coğrafyada
häkimdir. Her bir Türk kolunun konuştuğu dil ise Tannnm ilahi güzelliğinden birer demet
sunduğu nadide inciler gibidir ve her birinin kendine has lezzeti, zarafeti vardır.
Azerbaycan Türkçesi de Doğu ve Bätı Türklüğünün kavşak noktasmda bulunmanın
üstünlüğü ile kendine has estetiğe, inceliğe, musikiye ve zenginliğe maliktir.
1985 yıhndan başlayarak 8 yıl arahksız ve her gün ortalama altı saat çahşıp 1994
yıhnda iki ciltlik "Azerbaycan Türkçesi Sözliiğü"nü hazırlayarak yayımlamayı başardım;
ancak

aym

tempodaki

çahşmalarımı

devam

ettirdim.

Azerbaycan

Türkçesi

Ansiklopedisi üzerinde 22 yıldır çälışmaktayım ve yakın bir zamanda da bitirmeyi
plänlamaktayım,
1988 yılından beri Kuzey Azerbaycan'la çokyakın temastayım. 1974 yılmdan beri
de Güney Azerbaycan'la irtibat halindeyim. Her iki taraftäki literatürü, ulaşabildiğim
kadanyla yakındän takip etmekteyim. 1985 yıhndan beri her iki yörenin insanlarmdan ve
doğup büyüdüğüm, Oğuz yurdu Iğdır bölgesinden derlediğim sözleri ve deyimleri
topladım. Şimdiye kadar taradığım eserlerden ve ilişki kurduğum insanlardan 27 000'den
fazla deyim töpladım; ancak hem kanşıkhğa meydan vermemek ve kullanıcılara kolaylık
sağlamak hem de kitabm hacmini fazlä büyütmemek için varyant deyimleri tek bir
deyimde topladım ve bundan dolayı ralcam 22 807 'ye indi. Her deyimin Türkiye
Türkçesi'ndeki karşıhğını ulaşabildiğim kadarıyla vermeye çahştım, ancak tamanıını
veremedim; çünkü Türkiye Türkçesi'ndeki deyimleri ihtiva eden eserlerdeki rakam,
7

benim eserimdekilerin yansma bile uläşamamaktadır, takdiri

sevgili

okuyuculara

bırakmaktayım. Bulduğum deyimlerin bäğımsız bir kitap hälinde yayımlanmasınm
lcültürümüze az da olsa bir katkı sağlayacağmm inancınt taşırnalctayım.
Deyimler sözlüğünü Azerbaycan'da kullanılan Latin alfabesinin harf sırasına göre
dizdim. Onlan bölümlere ayırarak kendi içlerinde tasnif etmeyi; her deyimi, kitabın
hacmini son derece büyütür lcaygısıyla bir örnekle göstermeyi uygun görmedim.
Alfabetik sıranm, istenen deyime çok çabuk ve kolayca ulaşmada yardımcı olacağı
kanaatini taşımalctayım.
Eseri hazırlarken bazı konulara özellikle dikkat ettim. Türk Dil Kurumu'nun
sözlükçülükte uyguladığı lcurala uydum ve cümle başlannda büyük harf kullanmadım.
Azerbaycan Türkçesinde

özel isimlerin

baş harfieri

cümle içinde küçük

harfle

yazılmalctadır ve ekleri de apostrofla ayrılmamaktadır. Bu durum, Türkiyeli okuyucular
için bazen kanşıkhğa meydan vermektedir. Cümle içinde yazılan kehmenin özel isim mi.
yoksa ifade edilen herhangi bir söz mü olduğu anlaşılmamaktadır. Buna engel olmak için
Türkiye Türkçesindeki yazım lcurallarını uyguladım, özel isimlerin baş harfini büyük
yazdım, eklerini de apostrofla ayırdım; doğrusunun da bu olduğuna inanmaktayım.
Başka bir konu Azerbaycan Türkçesinde kullanılan zaman elcleridir. Bunlara dikkat
edilmezse bazı yanhş anlaşılmalar meydana gelebilir. Azerbayçan Türkçesinde şimdikı
zaman eklerini (-ır, -ir, -ur, -ür) alan bazı kelimeler Türlciye Türkçesinde emir kipı
şelchnde aigılanabilir, buna dikkat edilmelidir. Ömelc ölarak Azerbaycan Türkçesinde
"batmak" fiili "-ır" ekini alarak "batır" şekline gelmiştir. Bunun Türkiye Türkçesindeki
karşılığı "batıyor"dur; "yatmak" fiilinin şimdiki zamanı "yatır" şeklindedir ki, Tiirkiye
Türkçesine göre "yatıyor" şelclinde algıianmahdır. Buna dikkat edilmezse Türlcıye
Türlcçesindeki gibi algılamrsa "batır", "yatır" emir kipi anlamını kazanır ki, bu da yanhş
anlaşılmalara sebep olabilir. Azerbaycan Türlcçesinde gelecek zaman ekleri (-ar. -er), zarf
fiil ekleri (-ıb, -ib, -ub, -tib), yükleme häli ekleri (-ın, -ni, -nu, -nü), bildirme ekleri (-dı, di, -du,

-dü)'dür

çətindi=zordur).

ki, daha çok konuşma
Bunlardan

başka

bazen

dilinde kullanıhr
soru

(dumandı=dumandır,

cümlelerinde

soru

eki

de

kullanılmayabiliyor. Örnek olarak "Bilirsən, a dərdin alım gedirəm hara?= Yavrucuğum.
nereye gittiğimi biliyor musun? Bu kurallara dilckat edihnesinin gereğini vurgıılamak
ıstiyorum.

8

Bir başka konu ise bizde de olaıı; ancak başka bir işaretle gösterilmeyen seslerdir
(kapalı "e", arka damak "g'^si, hınltılı "h"). Türkiye Türkçesinde bu sesler "kapah, açık
"e" (e) işaretiyle, Ön damak "g"si ile arka damak "g"si (g) işaretiyle, normal ve hırılüh
"h" sesleri de (h) işaretiyle karşılanmaktadır. Azerbaycan Türkçesi'nde bu sesler kendi
özel

işaretleriyle

karşılanmaktadır

(Əkin=Ekin;

Elçi=Elçi;

Göytürk=Göktürk;

Qorqud=Korkut; Xətir=Hatır).
Hazırladığını bu eserde hataların ve noksanlarm olması tabiidir. En sağlam ve
şaşnıaz sarraf ise bunu kullanacak olanlar, yani okuyuculardır. Okuyuculann acımasız
eleştirılerini beklemekte ve onu özellikle istirham etmekteyim; çünkü bu tenkitler daha
büyük ve kusursuz

eserlerin oluşturulmasına

yardımcı

olacaklar,

bana da yön

vereceklerdir. Tenkitlerinden dolayı sevgili okuyuculara şimdiden sonsuz saygı ve
şükranlarımı sunuyorum.
Bu eseri hazırlarken benden yardımlannı esirgemeyen eşi bulunmaz dostum A l i
ŞamiL saygıdeğer öğrencisi Ofelya Yunuslu, manevi kızı Vüsale Ferhatlı, Prof. Dr. İsmail
Ömeroğlu, Arif Rahimoğlu, A r i f Keskin, Babek Cavanşir, sevgili dostum Habil
Topaloğlu, Nilgün Aytaç hanıma ve mesai arkadaşım Onur Özkan'a kalbi teşekkürlerimi
sunarım.
Şüphesiz k i , çahşmalarım esnasmda mecburen en büyük yalmzlığı ve acıyı
yaşattığım sevgili eşim Fatma Altayh'nm manevi desteğini unutmam mümkün değildir.
Benim gibi birine sabır ve metanetle tahammül ettiği ve bu eserin ortaya çıkmasına
yardımcı olduğu için milli kültürümüz adına şonsuz teşekkürlerimi sunarım..
Saygılarımla.
İnternet adresim: a]tayli_«@yaboo.com
17. 10.2005

-

Gölbaşı-Ankara

9

Deyinıler Sözlüğünün Orijinal Örneği
Pröf. Dr. Kamit Veli NERİMANOĞLU

Araştırmacı yazar Seyfettin Altaylı'nın sözlük deneyimi 1994 yılmda Ankara'da
yayımlanan "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" adh eserde başarıyla yansıtılmıştır.
Bu sözlükte kelimelerle birlikte deyimler de verilmiştir. Fakat Seyfettin Altaylı'mn
sık sık bulunduğu Kuzey Azerbaycan ve yazılı literatürünü yakından takip ettiği Güııey
Azerbaycan'dan topladığı halk edebiyatı örneklerinde büyük bir zenginliğe nıalik
deyimler hazinesi araştırmacı yazarı kendine cezb etmiştir.
Son on yıldan fazla bir zamanda toplanan ve eskilere eklenen deyimlerin sayısı
yirmi bin civarındadir. Zengin edebi serveti ve tarihi ile değişik üsluplara malik
Azerbaycan Türkçesinin deyimler hazinesi kuşkusuz k i , 20 000'den çok daha läzladır.
är

Güney Azerbaycan'dan toplanmış deyimler, Azerbaycan'm Kuzey'dekilerden daha fazla
dikkat çekmektedir. Aha dilinde eğitimi olmayan, "Varlık" dergisini saymazsak, çok
zayıf bir medyaya malik olan Güney Azerbaycan'da uyuyan Türkçe yalnızca Azerbaycan
Türkçesi için değil, genel anlamda Türkçe için çok önemlidir.
Deyimler, bir dilin varhğı, estetik ve edebi yönü dolayısıyla özel bir önem
taşımaktadır. Deyimlerin oluşması, yapısı ve kullanıhnasi ayn bir konudur. En az iki
kelimeden ibaret olan ve belirli bir anlamı ifade eden söz ile eş anlamlı bir fonksiyonu
yüklenmelctedirler.
Tarih boyunca meydana gelmiş ve böylesi bir süreç geçirmiş Türk deyimlerinin ilk
ömeklerine Orhun-Yenisey abidelerinin dilinde, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Eügat-it
Türk'ünde, Balasagun'lu Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilik" adlı eserinde, Dede
Korkut Kitabı'nda, Manas, Nesimi, Yunus Emre, Fuzuli, Köroğlu, Alpamış, Mahtum
Kuiu ve Abay'm dilinde vs. rasthyoruz.
Deyimi olmayan, veya deyimi az olan bir dil yavan. güzellikten yoksun bir dil
sayılabilir.
Azerbaycan Türkçesi'nin kendine has deyim hazinesini edebi ve edebi olmayan
deyimler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Edebi deyimler edebiyatın dilinde kulianılmış
deyimlerdir. Yazıh ve sözlü edebiyatı içine alan bu deyimler belgelennıiş, dil deneyimleri
kanıtlanmıştır. Konuşma dilinde ve yazıya aktarılmamış folklor dilindeki (halk edebiyalı)
nıevcut deyimler ise edebi olmayan deyimlerdir.
10

Deyimleri granıer ve biçim yöriünde kafakterlerine ayırmak mümkündür. Dil
biliminin ilgili sahasmda (frazoloji) incelenen deyimler fiil ve isim grubu olarak tasnif
edilir. Deyimler, yapılan ve işlevleri itibarı ile zengin özelliklere sahiptirler.
S. Altayh Azerbaycan Türkçesi'nin deyimlerini alfabetik sıra ile sıralamış ve ömek
vermeksizin onların anlamını (semantik) açıklamıştır.
Bizce sözlükte, deyimlerin ve kelimelerin örneklerle verihnesi zaruridir. Lakin
örnek verilmesi mecburi değilse verilmeyebilir de. Dünya leksikoloji deneyiminde her iki
yol da mevcuttur ve onlan karşılaştırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
S. Altayh, Azerbaycan Türkçesi deyimlerinin her türünü yazıya almakla aikış,
kargış, tekerleme, ibare olmakla haik edebiyatında obje olan kahplaşmış (ye kısmen
kahplaşmış) kelime gruplanm kayda geçirerek anlamlannı vermiştir. Deyimlerin verilen
anlamlarını yüzde yüz kabullenmek imkansızdır; fakat bu açıklamaların genel kısmı
yeterli sayılabilir. Basit ve anlaşılır bir dil ile verilen anläm değerlendinrıeleri dakikliği ,
özlülüğü ile de seçilmektedir.
Deyim kümelerinin tespiti yeterlidir. Araştırmacı yazann etik bakımdan kusurlu
bilinen ve özellikle geniş bir dairede kullanılmayan deyim örneklerini de toplaması ve
söziüğe dahil etmesi medeni cesaret olmakla birlikte bilim cesareti ve tabuları bilim
bakimından yıkmak deneyimidir.
İnanıyoruz ki, etnografya ve etnoloji, psikoloji ve tarih uzmanları için de bu
deyimler yeni araştırmalara ışık tutacaktır.
Deyimlerin toplanması, seçilmesi kadar da onlann verilme sistemi ve anlambilgisi
de yeterli kadar zor bir problemdir. Bizce Seyfettin Altaylı bu problemi genelde
halledebilmiştir. Farkh yorurrflar da olabilir. Deyimlerle ilgili tartışmaların olması da
muhakkaktır.
Önemli olan ise araşurmacı yazar Seyfettin Altaylı şimdiye kadar yapılmamış veya
bu kapşamda rastlanmamış zor bir işi başarmış ve bu eseri ile yalnız Azerbaycanşinashğı
değil tüm Türkolojik sahayı zengihleştirmiştir.
Biz, araştrrmacı yazan kalben tebrik ediyor, yapılmış bu çok mühim işiu devamını
bekliyoruz.
22. 12. 2002
Ankara

11

MARAQLIBtRƏSƏR
Əli Şamil
Türklər dünyanm üç qitəsmdə dövlətlər qurmuşlär. Demək, onlär Avrasiya'da,
Afrika'mn

quzeyində

yaşayan

mədəniyyətlərinə təsir göstərmiş,

onlarla

xalqı

idärə

etmiş,

yönətmiş,

onlärm

eləcə də onlardan genişqəlbliliklə yararlanmışlar.

Amerika qitəsində yaşayan Qızıldərili, Maya,.Sin, Kecna vs. qəbilələrin dillərində küllü
miqdarda Türk sözləri mövcuddur. Araşdın-naçıların gəldiyi nəticəyə görə həmin dillərin
nəinki lüğət tərkibində, həm də morfoloji və sintaktik quruluşunda Türk dilinin qramatik
quruluşu açıq-aydm öz təsirini göstərir.
Olduqca böyük tarixi olan və geniş əraziyə səpələnmiş bir xalqm dili, mədəniyyəti,
tarixi, ədəbiyyatı layiqincə öyrənilməmişdir desək yəqin yanhşhğa yol vermiş olmanq.
Türk dilçilik elminin banisi Käşqarlı Mäh'mud saydır. Həqiqətən də onun Divani
Liiğət-it Türk əsəri sadəcə ikidilli bir lüğət olmayıbdır. Orada, yalnız dilçiliyimizə.
folklorumuza, ədəbiyyatımıza, tariximizə, coğrafiyamıza dair də zəngin material vardır.
Bərqama'h Kadri'nin 1530. ildə yazdığı qramatika kitabı da dilçilik elmimizin böyük
nailiyyətidir. Bütün
sonlarmdadək

bu uğurlarla yänaşı onu da etiraf etməliyik ki, 19. yüzilliyin

yazılan

Türk

qramatikalan

Ərəb

dilçilik

elminin

təsiri

altında

formalaşmağa başlamışdır.
Dilçilikdə qədim Hind, klassik Yunan və Roma, eləcə də Ərəb dilçilik məktəbləri
olmasma baxmayaraq bu elmin sürətli inkişafma X I X . yüzildə rast gəlirik. Elmi-texniki
sahədə iləri çıxan Avropahlar keçmişin təcrübəsindən məharətlə

yararlanaraq özlərini

dünyanm apancı xalqlarma çevirdilər vo qüdrətli dövlətlər qurdular. Texniki tərəqqi də
dünyanın ən inkişaf etmiş və mədini xalqlanmn 100 ilə görəbilmədiyi işi, Avropalann 510 ildə reallaşdırmasma şərait yaratdı. Türklər də Avropa xalqmm inkişafmm sürəti ilə
ayaqlaşmaq üçiin onlann yaxşı-pis hər nəyi varsa çox sahədə təkrarlamağa başladı.
Mexaniki təkrarlama bəzi salıələrə xeyir verməklə yanaşı bəzi sahələrdə fəsatlar törətdi.
Qafqaz'ı işğal edən Rusların təsiri altındä Azərbäycan'da da elmi-texniki sahədə
Avropahlaşma meyli sürətləndi. Bu, özünü

dilçilik elmi sahəsində də qabarıqhğı ilə

göstərir. 8 milyona yaxm əhalisi olan Azərbaycan Cümhuriyyəti'ndə dilçiliklə məşğul
olan 100'dən artıq araşdırmaçı var. Dilçiliyin miixtəlif sahələrinə dair onlarla kitab,
yiizlərlə məqalə çap olunub.

12

tlk baxışda bu sahədə sürətlj bir irəlləyiş nəzəro çarpır. Yaxmdan tanış olduqda iso
böyük boşluqlarm, öyrənilməmiş

sahələrin və problemlərin

mövcudluğu üzə çıxır.

Fonetika, morfologiya, leksika, xüsusən leksikologiya sahəsində mühüm işlər görən Ərəb
dilçiliyi (VII-XII yüzillər) çoxcildli lüğətlər tərtib edərək, "qıhnc" sözünün 500, "şir"
sözünün 500, "dəvə" sözünün

isə 1000 sinonimini müəyyənləşdirmişdir'. Bunu da

dillərinm zənginliyi kimi təqdim edir və onunla qürur duyurlar.
Çox əəssüf ki, bizlərdə belə sanbalh iş görülmədiyi bir yana, görmək istəyənlərə də
az qala həqarətlə baxırlar. Bugün dilimizdə işlədilən "yaxşı" və "iyi" vəya "dayanacaq",
"duraq" vs. sözləri eyni dilin sinonimi kimi deyil, ayrı-ayn dillərin sözləri kimi təqdim
etməyə çahşanlar daha çoxdur.
Belə bir şəraitdə peşəsi qəzetçilik olan, fıloloji və tarix təhsili alan, uzun illər
"Türkiyə'nin

Səsi

Radiosu"nun Azərbaycan Türkcəsi

yayınlannın rəhbəri işləyən

Səyfəddin Altayh, Füzuli demişkən "yaxşı adını yaman edib", çətin işi asana çevirmək
üçün

meydana atılıb. Dilçi araşdırıcılann görməli olduğu işi görməyə başlayıb. 8 il

aramsız işləyərək iki cilddə Azərbaycan Türkcəsində işlədilən söz və

sözbirləşmələrini

əhatə edən "Azərbaycan Türkcəsi Sözlüğü"nü tamamlayaraq M i l l i Əğitim Bakanhğı'na
təqdim edib və əsəri 20 000 tirajla çap etdirib. Çox qısa bir müddətdə satılıb qurtaran
kitabın

üzərində

yenidən

işə

girişən

yazar,

çoxcildlik

Azərbaycan

Türkcəsi

Ensiklopediyası'nı çapa hazırlayır. Belə nəhəng bir iş üzərində çähşa-çahşa Azərbaycan
Türkcəsində işlədilən deyimlərin sözlüyünü

hazirlayıb oxuçuların mühakiməsinə verməyi

qərara alıb. Bu iş, dilçiliyimiz sahəsində atılan ilk addım deyil. Tanınmış dilçi, alim,
Azərbaycan'da son 50 ildə ?ap ölunan lüğətlərin müəlliflərindən olan Prof. Ə. Ə Orucov
Bakı'da 1976. ildə "Azərbaycanca Rusça Frazeologiya Lüğəti"ni çap etdirib. Cəmi 5500
sözü əhatə edən lüğətə yazdığı ön sözdə deyilir:
"Belə bir lüğətin yaranması fıkri hələ 50. illərdə doğmuşdu. Lakin o zaman bunu
həyata keçirmək üçün heç bir maddi və metodoloji baza yox idi. Maddi bäza dedikdə, ilk
əvvəl lüğətin "skletini" təşkil edən kartoteka riəzərdə tutulur k i , bunsuz ciddi mənada
ümumiyyətlə heçbir lüğət yaradılabilməz. Bu kartotekam yaratmaq üçün

birinci növbədə

dildə işlənən frazeoloji materialın özünü tapmaq və sistemə salmaq lazım idi. Müəllif belə
2

bir şəraitdə işə başlamalı olmuşdu" .

1
2

Seyidov, Y, Azərbayçan dilinin şöz birləşmələjri.
,Qmçpv, Ə.Ə, Azərbaycanca Ruşca Frazeologiya Lüğəti, Əlnı nəşriyyatı, s. 5, Bakı, 1976
13

Onu da xatırladaq ki, şərait olmadığmdan şikayətlərtən Prof. Ə. Ə. Orucov uzun
ınüddət Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi Adma Dilçilik İrıstitutu'nun lüğətçilik
şöbəsinin müdiri və başqa rəhbər vəzifələrdə çahşmışdı. Yəni, yardımçıları sırasmda dilçi
alimlər, labarantlar, aspirantlar, tələbələr olmuşdu. Böyük bir elmi heyətin köməyindən
yararlanan

Prof. Ə. Ə. Onıcov yazır: "Yazılı mənbələrdən,

bədii ədəbiyyatdan,

lüğətlərdən, publisistik, xüsusən yumoristik yazılardan vs. frazeoloji ifadələri seçib
götürmək

asan olduğu halda canlı dildə işlənən ifadələri ( əlbəttə müəllifm özünün

bildikləri istisna olmaqla) toplamaq olduqca çətindir. Odur ki, bunlan toplanıaq üçün
başqa bir yol da qahrdı ki, o da harada olur-olsun (ınəclisdə, nəqliyyatda, radio və
televiziya verilişlərində vs.) söhbət zamanı eşitdiyimiz ifadələri dərhal cib dəftərçəsinə
qeyd etməkdən ibarət idi. Demək lazımdır ki, lüğətə daxil olmuş canlı dil materiallannın
(frazeologizmlərin) mühüm

bir hissəsi məhz bu yolla toplanmışdır. Bu isə qeyri3

müntəzəm, epizodik xarakter daşıdığı üçün təbii ki, uzun illər tələb etmişdir" .
Səyfəddin Altayh isə yalnız Azərbaycan Cümhuriyyəti'ndə, Türkiyə'nin İğdir-fCars
bölgəsində

işlənən

Frazeoloji

ifadələri

toplamaqla

kifayətlənməmiş

İran

İslam

Cümhuriyyəti'nin Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan,' Zəncan, Həmədan və digər
bölgələrindən də materiallar toplayaraq kitabına daxil etmişdir.
Oxucu sual verəbilər: Frazeoloji ifadələrin toplanması belə bir zəhmətə dəyər mi?
Bu, dilçiliyimizə,

ədəbiyyatınnza

nə verəcək?

Bu suala tanmmış şair Bəxtiyar

Vahabzadə'nin aşağıdakı fikri cavab olabilər: "Bir dildə ideomlann çoxluğu o dili
yaradan xalqm qədimliyinə, məişətinin zənginliyinə və xüsusən də dilin əlvanlığına ən
4

yaxşı dəlildir. Hərhansı bir söz ideomatik deyimin içində məcazla verilir" . İdeomatik
ifadələrin "gücü

bir də ondadır ki, bunlar tərcüməyə gəlməz. Tərcüməsi mümkün

olmayan söz və ifadələr onu yäradan xalqın ruhundan, zövqündən, düşüncə tərzindən,
adət və vərdişindən, həyat və məişətindən doğmuş ifadələrdir". Belə ifadələr həmin
xalqın təfəkkürünü, keçdiyi tarixi yolu, fəlsəfi baxışmı müəyyənləşdirməkdə ayrı-ayn elm
sahələrinin araşdıncılan üçün açar rolunu oynayır və hansı dövrdə yarandığından xəbər
verir.
Termin kimi frazeoloji ifadə, frazeoloji vahid, idiomatik ifadə, qanadlı sözlər kimi
işlədilən bölgünün
3

altında nələrin verilməsinin sərhəddini Azərbaycan dilçiləri dəqiq

Oıucov, Ə. Ə. agə, s.6
14

müəyyənləşdirməmişdir. Azərbaycan dilçiliyində bu məsələyə həsr olunmuş əsəıiərdə
frazeoloji material, "frazeoloji birləşmələr", "frazeoloji ifadələr", "frazeoloji vahidlər",
"sabit söz biıiəşmələri" adı altında işlədilmişdir. Frazeoloji vahidlər üçün
xüsusiyyət

hesab edildiyindən buraya atalar sözləri

sabitlik əsas

və zərbməsəllərin hamısı (S.

Cəfərəov, Ə. Ə. Orucov, K. Əliyəv, A. Qurbanov), tək-tək sözlərin məcazi rəmzi
nıənalan: dayı, tülkü (Əzəl. Dəmirçizadə),

məcazi mənada işlənən obrazlı təsviri

tərkiblər: daş qəlbli, nazik xatirə, qaranhq xəyal (R. Məhərrəmova), mürəkkəb sözlər (S.
Cəfərov,

Ə.

Dəmirçizadə),

qoşa

sözlər:

səs-küy,

gözəl-göyçək,

əyri-üyrii

(M.

Məmmədov, müxtəlif tipli sabit birləşmələr: vəcdə gəlmək, ümidini kəsmək, nəzərdə
5

tutmaq, alnı açıq (H.-Bäyramov) daxil etmişdir" .
S. Altaylı dilçilik elmimizin son araşdırmalarmdan istifadə edərək pərakəndəliyə
son qoymuşdur.
Dilimizi zənginləşdirən və şirinləşdirən ideomatik ifadələrimizə bizimlə qonşu
olan, ünsiyyət yaradan xalqlann əksəriyyəti həsəd aparmış, öz dillərini zənginləşdirmək
üçün

ya hərfi tərcümə vəya mənasını tərcümə etməklə öz dillərində belə ideomatik

ifadələr yatadıqlarına dair yüzlərlə nümunə göstərmək olar. Frazeoloji vahidlərin əsas
hissəsi canlı danışıqda meydana çıxır və daha çox burada işlədilir. Xalq danışıq dili,
frazeologizmlərin yaranma mənbəyi və yaşama şəraitidir. Buna görə də danışanm
söylədiyi ifadə. söz birləşməsi, onıı söyləyənin intonasiyasına, mimikasına uyğun olaraq
müxtəlif mənalarda işlədilir. Bu çoxçalarhlıq və çox mənahhq dıii zənginləşdirir.
Azərbaycanlı araşdırıcılardan Mirəli Seyidov, Süleyman Əlyarlı, Musa Adilov,
Kamil Vəli Nərimanoğlu, Kamal Abdulla, İsmayil Vəli, Məmmədəli Qıpçaq və başqalan
deyimlərlə ilgili araşdırmalar aparnüş, tariximizə aydınhq gətirmək üçün

deyimlərdən

qaynaq kimi istifadə etmişdir. Adlarım qeyd etdiyimiz müəlliflərdən ikisinin Musa
Adilov (Niyə Belə Deyirik?) və Məmmədəli Qıpçaq (Söz Aləminə Səyahət) deyimlərə
həsr etdikləri kitablan nəşr edilmişdir.
Son zamanlar deyimlərin mifoloji yöndən

araşdırmaqla tariximizin qaranhq

səhifələrinə işıq salmaq meyli də artmışdır. Bu yöndən Göy Başınıa Uçdu, Başından
Tüstü Çıxnıaq deyimlərini incələyən Seyfəddin Altaylı'nm və İki Qoçtııı Başı Bir
Qazanda Qaynamaz, Birbirini yeyirbr, Ağ Günə
4

Çıxasan, Günün Ağ Olsıın

Vahabzadə, Bəxtiyar, Dərin Qatlara İşıq (Musa Adilovun "Qanadh Sözlər" kitabma ön söz),
yazıçı nəşriyyatı, s. 5, Bakı, 1988
15

deyimlərini ineələyəıı Güllü Yöloğlu'nun araşdırmaları ölduqca diqqəti çəkəridir. Hər iki
araşdıncı fakt və mülahizələrlə

Türklərin

İslam'ı qəbul etməmişdən öncəki

görüşlərinə nəzər sahr və deyirrilərin şamanist, Göy Tanrıçı inamh Türklər

düriya

tərəfmdən

yaradıldığı qənaətinə gəlirlər.
Frazeologiya ilə məşğul olan araşdıncılar az bir material əsasmda fikir və
mülahizələrini yürüdürdiilər.

İndi onlänn əlinin altında zəngin bir qaynaq var. Bu qaynaq,

dil tarixçilərimizə, dialektoloqlanmıza, fəlsəfə tärixçilərimizə,

dinlər tarixi ilə məşğul

olanlara və eləcə də qonşu ölduğumuz xalqlarla əlaqələrimizi öyrənənlərə zəngin qaynaq
mənbəidir.
Qarşıda isə yazıçım daha çətin bir sınaq gözləyir. İran İslam Cümhuriyyətində
yaşayan Türklərin işlətdikləri frazeoloji birləşrftələrin tamamını toplamaqla kitabın daha
da təl<mil nəşrinə nail olmaq!.

5

Müasir Azarbaycan D,öi, Elm nəşriyyatj, Bakı, ş. 2;48-24.9, Bakı, 1978

m -

abtöknıok ağlamak, göz yaşı dökmek.
abırdan düşmək rezil kepaze olmak, şahab tutmaq 1-üzüm suyu çıkarmak. 2- siyetini, kişiliğini, saygısmı kaybetmek,
ağlamak, gözyaşı dökmek.
liyakatini yitirmek.
abad ediimok mamur edilmek, yaşanabilir abırdan salmaq rezil etmek, yüzüne karşı
häle getirilmek, imar edilmek.
kötü, ağır laflar söylemek.
abad etmək (eləmək) mamur häle getir- abirı getmək bäk. abırdan düşmək.
rnek, imar etmek.
abırtni ətəyiıw bükmək ağzınm payını
abad olar bülbülüyəm,
xarab olar vermek, rezil etmek. gereken cevabı verbayquşu kaygısız, ilgisiz, neme läzımcı mek.
kimseler içm kullanılır.
abırını tökmək rezil kepaze etmek, haysiabad öimaq 1-mamur häle gelnıek. 2-insan yetini ayaklar altma almak.
yaşar durumda olmak.
abırlı olnıaq terbiyeli olmak, şereili olabdai eşşəyin harda qalıb halimi, halini mak, düzgün hareket etmek, ciddı olmak,
soran yok.
medeni davranışlar sergilemek.
abı
donu
parıklayıp
bağırsaqları abırsız lıəyasız rezil, kepaze; ahläksız,
quruldanıaq dışı kalaylı, içi alayh olmak; terbiyesiz.
üstü başı iyi olsa da ashnda çulsuz kimseler abırsızlıq etmək yüzsüzlük etmek.
için kuliamhr.
abi niysaıı kimi nisan yağmuru gibi. sel
abır etmək haya etmek, utanmak.
gibi, çok güçlü.
abır həya etmək (ebmək) 1-haya etmek, abi zəmzəm 1-mekke'de loıtsal kabul ediutanmak, çekinmek. 2-bir işi yapmayı hay- len kuyunun adı. 2-klasik şiirde şarap.
siyetine, şerefine uygün görmemek, onu abidə qoymaq anısma anıt dikmek, hatırasına anıt yapmak, heykel dikmek.
yapmamak.
abır həya gözləmək nezaket kurallarma abqora tökmək bak. ab tökmək.
abqora tutmaq bak. ab tutmaq 1. anlam.
uymak.
abır həyadan salmaq rezil etmek, kepaze abra düşmək derlenip toparlanmak, düzenlenmek. belirli bir düzene kavuşmak.
etmek.
abır lıəyanı tapdalamaq utanma duygu- abra minmək belirli seviyede eğitim almak, kültürlü olmak, belırli bir seviyeye
sunu yitirmek, ayaklar altına älmak.
abır həyası qalmamaq ar damarı çatla- gelmek.
mak, yüzsüzleşmek.
abra qısılmaq haya etmek, onurunu koıoıabır qoymamaq 1-tahkır etmek, rezil et- mak için susmak.
mek, ağır sözler söylemek. 2-barap etmek, abra salmaq derleyip toparlamak, ahenkberbat etmek.
^
leştirmek, arzulanan şekle sokmak.
abır vcrmək rezil etmek, kepaze etmek, abrı getmək (tökülmək) rezil olmak, başyaptığı kötü davranışı tenkit etmek, utan- kalan karşısmda gülünç duruma düşmek,
dırmak.
etraftakilerin kendine olan saygısını kayabıra düşmək 1-derlenip toparlanmak, betmek.
insani özelliklerini yeniden kazanmak. 2- abnua dəyənmir gururuna dokunmuyor,
normal lıale gelmek.
hicap duymuyor.
abıra mindirmək (salmaq) deıieyip to- abrma sataşnıaq 1-rezil etmek. aşağılapaıiamak, göze hoş gelecek häle getirmek.
mak, hakaret etmek. 2-sarkıntıhk etmek,
abıra minmək deıienip toplanmak, belirli tecavüze yeltenmek.
bir görünüm kazanmäk, göze hoş gelecek abruulan keçmək kendi nüfuzuna, adma
seviyeye ulaşmak.
läyık ölmayan bir hareket yapmak duruabıra qısılmaq hayä etmek, çekinmek, munda olmak.
utanmak.
abrını alınaq (aparmaq, götürmək,
vermək) ağır laflar söylemek, tahldr etmek, rezil etmek.
17

abrını atmaq vurdumduymaz tavırlar takınmak, hiçbir şeyden utanmamak, hayasızlık etmek.
abrını əlinə vermək haddini bildirmek,
ağzının ölçüsünü vermek.
abrını (abrısmı) ətəyinə (göy əskiyə)
bükmək rezil etmek, kırıcı sözler söylemek, azarlamak, laf söylemek.
abrını gözləmək 1-edepli davranmak. 2saygılı olmak, davranışma dikkat etmek,
seviyesiz davranışlardan kaçmmak.
abrmı tökmək rezil etmek.
abrısı getmək rezil olmak.
abrısuu abb əlinə vermək birini rezil kepaze etmek.
abrısuu ələyib əlinə vermək onur kırıcı
sözler demek.
abrısını satın almaq arka çıkmak, himaye
etmek, rezil olmasma izin vermemek.
ae aparıb susuz gətirən zeki insanlar için
kullanıhr.
ac apanb susuz gətirmək kandırmak,
aldatmak.
ac bəy, quru bəy 1-iflas etmiş, vannı yoğunıı kaybetmiş bey veya zengin kimse. 2yoksul olup ancaq yüksekten atan kimseler
için söylenen bir ifade.
ac buraxmaq aç bırakmak, karnım doyurmasına engel olmak veya yiyecek vermemek.
ac doydurmaq açları doyurmak, yoksula
yardım etmek, fakirlere yardım etmek,
sadaka vermek.
ac qalmaq aç kalmak, karnını doyuramamak, yemek bulup yiyememek.
ac qarın 1-yoksul, fakir. 2-aç karma, boş
mide.
ac qarıua soyuq su gerekli olam değil de
gereksiz işleri yapan insanlar için söylenir.
ac qoymaq 1-aç bırakmak. 2-gelir yolunu
kesmek. elindeki mal mülkünden mahrum
ederek muhtaç dııruma düşürmek.
ac quJağım, dinc qulağım özellikle siyasi
bir düşünce taşımayan, kimselerle tartışmalara bile girmeyen kimselerin kullandığı
bir söz. "Kendi köşemde kavgasız gürültüsüz bir hayat sürmem iyidir, onu tercih
ederim" anlamında.

ac qurd aç kurt, aç gözlü, doymak bilmeyen, pisboğaz.
ac saxlamaq 1-aç bırakmak, yemek vermemek. 2-emrinde veya yanmda yaşayaıı
birine gereken ihtimamı göstermemek, iyi
bakmamak.
ac torpaq susuz toprak, susamış toprak.
ac yalavac qaimaq 1-her şeyden mahrun;
olmak, aç açık kalmak. 2-hiçbir şey yememek.
ac yalavac qoymaq aç açık bırakmak, her
şeyden mahrum etmek.
acan pastar görüb açık çay için kullanıhr,
"çay, pastarı gördüğünden dolayı rengi
kaçmış" anlammda.
acı acı ağlamaq yamklı yanıkh ağlamak.
hısanın icini sızlatarak ağlamak.
acı adam sevimsiz, suratsız; asık surath.
acı bağırsaq 1-sevimsiz, sevilnıeyen, hoşlanılmayan kimse. 2-ince bağırsak.
acı bağırsaq kimi uzanmaq uzanıp gitmek, birbiri ardınca sürekli geçmek, yürümek, gelmek, bitmektükenmekbilmemek.
acı çəkmək acı duymak, acı çekmek, keder
duymak.
acı danışmaq iğneleyicı sözler söylemek,
kötü konuşmak.
acı göz yaşları tökınək dert, keder ve ısürabın etkisiyle göz yaşlan akıtrnak.
acı gülüş 1-zoraki tebessüm. 2-alaylı, küçümseyici gülüş.
acı gün görmok mutsuz olmak, bedbaht
olmak.
acı həb kimi udmaq onur kıncı, aşağılayıcı bir laf, hareket karşısında sessiz durmak.
sineye çekmek. "
acı qələmə kimi göyə çəkilmək uzanıp
gitmek, boyu uzun ve biçimsiz. endamsız
olmak.
acı söz danışmaq kötü sözler söylemek.
onuruna dokunmak, gönlünü incitmek,
kırmak.
acı yel kötü durum, bir yerde kanun düzen
olmadığmı, güçlünün zayıfı ezdiğini bildirir.
acığ eləmək 1-küsmek, kırılmak. 2-es.
kadın, eşinden küserek baba evine gitmek.
acığ düşmək (minmək) inat etmek, terslik
etmek, isteğinde direnmek.
18

acığa dolmaq sinirlenmek, hiddetlenmek.
acığa saimaq 1-inat atma bindirmek, kendi
tavır veya sözüyle birisinin inat etmesine
sebep olmak, inatlaştınnak, kızdırmak. 2-imrendirmek, kıskandırmak.
acığı (acığma) goimək sinirine dokunmak,
yapılan bir harekete kızmak, sinirlenmek,
kabul edememek, içine sindirememek,
hoşlanmamak, canmı sıkmak.
acığı soyumaq (yatmaq) siniri yatışmak,
sinirleri gevşemek, kızgmhğı kaybolmak,
säkinleşmek.
acığı tutmaq sinirine dokunmak, hiddetlenmek, kızmak.
acığm tutur gct soyuq su iç! tartışmak
için ortam yaratan, ortaya tatsızhk atan
kimseye "seninle muhatap olmam, sana
cevap verip tartışmam" anlamında söylenir.
acığına eləmək (etmək) inadına yapmak.
acığından ağlamaq siniıieri boşanmak,
sinirinden ağlamak.
acığından çatlamaq sinirleri ayakta olmak, çok sinirlenmek.
acığından dişi dişini kəsmək burnundan
solumak, çok sinhienmek.
acığmdan partlamaq hiddetinden köpürmek, küplere binmek, sinirden patlamak.
acığıuı almaq 1-intikamım, öcünü almak,
acısım çıkarmak. 2-rövanşı almak.
acığını basmaq (boğmaq, yemək) sinirlerine häkim olmak, hiddetini bastırniak,
kendine häkim olmak.
acığını çıxarmaq (çıxmaq) açısmı çıkarmak, intikamını almak.
^
acığmı soyutmaq siniıierini yatıştırmak,
sakinleştirmek.
acığını (üstünə) tökmək hiddetini ... (üzerine) boşaltmak, şiddetli azarlamak.
aeığını tutdıırmaq sinirlerini bozmak,
kızdırmak, siniıiendirmek.
acıq aimaq (çıxartmaq, çıxmaq) acısını
çıkarmak, intıkam almak, öç almak.
acıq çəkdirmək aç bırakmak.
acığ çəkmək içi içını yemek, hiddetlenmek, kızmak, sinirlenmek.
acığ eləmək lcüsüp gitmek; (gelin) küsüp
baba evine gitmek.
acığ vermək 1-siniıierini bozmak, birini
bir hareket yaparak veya laf söyleyerek

kızdırmak, sinirlendirmek. 2-nispet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak.
acıhq dadmaq mutsuzlukla karşılaşmak,
kötü günler geçimniş olmak.
acıudan köpük qusmaq son derece fakir
olmak, hiçbir şeyi olmamak.
acından köpük qusur! açlıktan nefesi
kokuyor, hava atmasma bakma çulsuzun
biridir!
acından qırılmaq açlıktan ölmek.
acından öldürmək açlıktan öldürmek.
acından ölmək 1-son derece yoksul olmak,
açlık çelanek, açlık çekerek ölmek. 2açlıktan ölmek, son derece açlık hissetmek,
yemek ihtiyacı duymak.
acından ürəyi getmək çok acıkmak, açlıktan ölmek.
acından yuxuda ıın siifrəsi görmək maddi yönden sıkıntı içinde olmak, zor şartiar
altmda yaşamak.
acısmı almaq (çıxartmaq) 1-acısım çıkmak, intikammı, öcünii almak, ödeşmek. 2acısını azaltmak, ıstırabmı dindirmek.
acısmı çəkınək beläsmı çekmek, yanlış bir
hareketin cezasını çekmek, karşıhğını almak.
äciz etmok äciz kılmak, başaramaz häle
getirmek.
äciz qalmaq güçsüz olmak, gücü bir şeye
yetmemek.
äciz olmaq äciz olmak, bir şeyi yapmak
veya başarmak için gayret etmesine rağmen başaramamak.
äcizin qəninıi güçlüye bir şey demeyen,
ancak zavalh kimseleri ezenler için kullamlan bir ifade, gaddar, zälim.
äcizlik etmək (göstərmək) äcizlik göstermek, korkak davranmak, korkmak, cesaret
etmemek, cesaret göstermemek.
aclıq çəkmok 1-açlik duymak, açhk hissetmek. 2-açlık çelcmek, fakir olmak, geçimi iyi olmamak.
aelıq diişmək kıthk olmak.
aclıq e'Ian etıııək ölüm oructı tutmak.
aclıq görmək fakirlikle karşılaşmak.
aclıqdan çıxmaq 1-kıtlıktan çıkmak, yeterince yiyecek bulabilmek. 2-açhğını gidermek.

aciıqdan qaraimaq açlıktan ölıııek, çok aç
olmak.
aciıqdan qurtarmaq 1-kıt-iıktan kurtulmak. 2-doymak, yemek iht-iyacım gidermek.
aç qapını, ört qapını faydasız işlerle uğraşan. vaktini heder edenler için söylenır.
açar salmaq 1-hırsızlık yapmäk, hırsızlık
etmek, başkalannın kilitli kapısmı açmak.
2-ağzım aramak, birisinin sırnnı öğrenmek,
içindekini bilmek gäyesiyle onu denemek,
yoklamak.
açarmı itirmək 1-kendini kaybetmek, ne
yapacağmı bilememek. 2-çıkış yolıınu kaybetmek, çılcış yolu bulamamak.
açarını tapmaq anähtarım bulmak, çaresini bulmak.
açaram sandığı, tökorom pambığı açıp
her şeyi söylerim, her şeyi ifşa ederim.
açdı gül ağzmı! akılsızcasına ve ağzına ne
gcidiyse konuşan kimseleri tenkit için
söylemr.
açıb ağartmaq 1-silip süpürüp temizlemek, üzerindeki pasmı vs. çıkärmak, parlatmak. 2-açıp dökmek, bir sırrı ortaya
çıkarmak, gizli olan bir şeyi söylemelc. ifşa
etmek, rezil etmek!
açıb ağartmaq olmamaq herhangi bir
şeyden dolayı bir durumu söyleyememek,
açamamak.
açıb göstərmək açıp göstermek, bir şeyi
açarak göstermek, delil gibi sunmak.
açıb ortaiığa tökınək ifşa etmek.
açıb tökmok açıp dökmek, her şeyi söylemek, bütün yönlerini ortaya çıkarmak.
açıb vərəzon etmək bir sırn bütün herkese
açıp söylemelc, herkese yaymak.
açığa çıxmaq ortaya çıkmak, meydana
çıkmak.
açıq danışmaq açık konuşmak, gerçeği
herhangi bir etki altmda kalmadan konuşmak.
açıq deınok açıkça söylemek, yüzüne karşı
hiçbir şeyi saklamadan veya anlaşılmamış
yönünü bırakmadan anlatmak.
açıq gözdon kirpik qoparmaq gözden
sürmeyi çalmak, son derece kurnaz olmak.

açıq gözlə baxmaq (getmək) 1-bir gäyc\;
änlayarak, idrak ederek. şuurlu biçimde
yapmak. 2-dikkatie bakmak, uyanık olmak.
açıq gözlə etmək (eləmək) bilerek anlayarakyapmak, şuurlu şekilde yapmak.
açıq havada açık havada, bına, kapah yer
dışmda, dışanda.
açıq qalmaq boş kalmalc, kimse tarafmdan
sahiplenmemek.
açıq qapı 1-herkesm girebildiği yer. 2konukseverhk, misafırperver! ik.
açıq qapı buraxmaq açık kapı bırakmäk.
kapıyı temelli kapalmamak. kesip atmamak.
açıq qapı günü kabul günü, beliıii bir idarede halkın şikäyetlenni ve taleplerini idarecilere bildirdiği gün.
açıq qapı üzünə həsrot qalmaq kendi
hatası yüzünden herkes lcendine sırtını
dönmek.
açıq qapmı itələmok anlamsız iş j'apmak.
açıq qapını qırmaq bak. açıq qıfıla açar
salmaq
açıq qıfıla açar salmaq anlamsız iş yapmak, manasız şeylerle meşgul olmalc.
açıq qoymaq açik bırakmak, kapamamak.
açıq olmaq açık olmak, samimi olmak,
düşüncesini saklamamak.
açıqlığa çıxmaq
sıkıntıdan kurtulmalc,
rahata ermek, eziyetten kurtulmak, güzel
günlere erişmek.
açılıp saçılmaq açıhp saçılmak, delcolte
giyinmek.
açmamış
qapı
qoymamaq
bak.
döymədiyi qapı qalmamaq.
açmaza düşmok açmaza düşmek, çıkılmaz
bir duruma düşmekj zor durumda kalmak.
açsa ovcundadır, yumsa yumruğunda
birinin emrinden çıkmayan, birine täbi olan
kimseler için söylenir.
ad almaq ad almak. 1-isim yapmak, nam
almak, şöhret kazanmak. 2-unvan kazanmak, rütbe almak.
ad batırınaq ad batırmak, nüfüzunu yitirmek. itibarını kaybetıriek.
ad çəkmoki-kura çekmek. 2-admı anmak.
söhbet esnasmda birinin admı dile getirmelc.
20

ad çıxartb dəyirmaıtda oturnıaq büyük adam ayağıııa yazmamaq adam hesabına
ün kazanmasına rağmen yaptığı iş ünüyle almamak, değer vermemek, insan yerine
uyuşmamak.
komamak.
ad çıxarnıaq 1-kötü ün yapmak. 2-ün adam ayağına yaznıaq adam yenne koymak, değer vermek.
yapmak, şöhret kazanmak, isim yapmak.
ad eləmək (etmək) 1-şöhret, şan kazan- adam basmaq araba vs. ile biıısini ezmek.
mak. 2-nişanlanmak, nişanlamak.
adam başına adam başma, fert başına,
ad qazandırmaq isim yaptırmak, nütüz şahıs başma, her kışiye, her birine.
adam bəyəıınıənıok adam beğenmemek,
kazandırmak.
ad qazanmaq ün yapmak, şöhret, nam kımseye değer vermemek, herkesi değersiz
kabul etmek.
kazanmak.
ad qoşnıaq 1-läkap takmak. 2-birısi hak- adam cərgəsinə daxii oimaq (qarışmaq)
kında kötü tasavvur yaratmak.
adam ıçıne karışmak, adam sırasına girad qoynıaq 1-şöhret kazanmak, yaptığı mek, değer verilmek, şahsıyetli insanlar
güzel işlerle adını ebedileştirmek. 2-iftira içınde sayılmaya başlamak. topluma kaatmak, lekelemek, rezil etmek. 3-ad koy- rışmak.
mak, yeni doğan çocuğa isim vermek. 4- adam cərgəsinə qoymanıaq adam yerine
lakap takmak.
koymamak.
ad qoyııb getmək iyi bir isira bırakmak, ün adam dəryasına düşmək insan seline kayapmak.
pılmak, büyük bir kalabalık içinde kalmak,
ad olmaq 1-başkasına mal edilmek; başka- ızdihamla karşılaşmak.
sına aıt edilmek. 2-adaklanmak. nişan ta- adanı deyil cüdan adam değil cüdam,
kaba saba, insanlık yönü olmayan kimse.
kılmak.
ad san çıxarmaq (qazanmaq) ün yapmak, adam deyir elə çiy çiy yeyim görünüşü
çok güzel olan şey, insanı cezbeden güzel
meşhur olmak. isim yapmak.
yiyecek.
ad tutmaq bak. ad çəkmək.
ad vermək 1-haber vermek, ihbar etmek. adam eləmək adam etmek, terbiye etmek,
2-değerlendirmek, kıymetlendirmek. 3- yetiştirmek.
riitbe, makam vermek. 4-ad koymak, isim adam eləyib ortaya çıxarmaq bak. adaın
eləmək.
vermek.
ad yapışdırmaq bak. yarlıq yapışdırmaq. adam evladı adam evladı, insan evladı, iyi
adaq çeçək eləmək henüz yürümeye baş- aile çocuğu, iyi yetişmiş kimse.
lamak, ilk adım atmaya başlamak.
adam görmək adam gönnek, bir işi yapadaq çiçə açmaq bak. adaq çeçək eləmək. mak için önceden birini ayarlamak, vasıtacı
adaq durmaq (çocuk) ayakta durmayı bulmak.
ädam hesab eləmək adam hesabına koybilmek.
mak, saygı göstermek, değer vermek.
adaq eiəmək adaklamak, nişan takmak.
adaq yerimək yeni yeni yürümeye başla- adam içinə çıxmaq adam içine çıkmak. 1 adam sırasma girmçk, toplum içine çıkmak, adım atmak.
Ädam atadan Nuh babadan bir geleneği, mak. 2-toplumun iyi şahsiyetleriyle ilişkide
adetin veya şeyin çok- eskilerden kaldığını olmak.
bildirir.
adam kimi adam gibi. 1-dikkatli ve edepli
adam arasına çıxarmaq topluma içine bir şekilde, doğru bir şekilde, kendi yoluyla. 2-hakkıyla, bir şeyi haklcederek.
çıkarmak, değer vermek.
adam arasma (sırasma) çıxmaq 1- adam kimi söz demək adam gibi laf ko-r.
çoeukluktan veya ilk gençlikten kurtulup nuşmak, insana yakışır laflar etmek.
büyümek. 2-toplum arasma çıkmak, top- adam qabağına çıxartmali deyil iyi değifc
görünüşü, tadı vs. kötüdür.
lumda kendine yer edinmek.

adam qıthğmda adäm yokluğunda, işe
yarayan kimselerin bulunmadığı zamanda.
adam qoşmaq adam vermek, adam koşmak, yardım gäyesiyle birinin yarma birini
vermek, birlikte yollamak.
adam ol! adam ol!, adam gibi davran!
adam olacaq uşaq poxundan məşhurdur
k. adam olacak çocuk ..lcundan belli olur.
adam olan iki kərə təiəyə düşməz (aldanmaz) adam olan iki kere aldanmaz, aklı
başında olan insan bir kere hata yapar, bir
kere tuzağa düşer.
adam olmaq 1-adam olmak, akılh ve terbiyeli olmak, ağırbaşlı olmak. 2-kendine
çekidüzen vermek, bir iş sahibi olmak.
adam olmayan yerdə adamdır 1-adam
kıthğmda adamdır, koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derler. 2henüz ergenleşmemiş erkek çocuk.
adam öləcək doğru davranış sergilenmesi
gerektiğini bildiren bir ifade.
adam ötürəndir kimseye dolcunmayan ve
akh başında olmayan köpekler için kullanıhr.
adam olub ortaya çıxmaq toplum içinde
kendine yer edinmek.
adam sağınaq adam sağnıak, birinden
kurnazhkla menfaat sağlamak.
adam salmaq 1-vasıtacı yollamalc. 2-bir
kimseyi aramak için birini yollamak.
adam sanmaq bir kimseye değer vermek,
önemsemek.
adam saymamaq adam saymamak, hürmet etmemek, saygı göstermemek, takmamalc.
adam sərrafi olmaq adaın sarrafı olmak,
insanlan iyi tamyabilmek, karakterlerini
çabuk çözebilmek, insan sarrafı olmäk.
adam sırasına daxil olmaq (girmək,
keçmək) bak. adam cərgəsinə qanşmaq.
adam sifətinə düşmək adama dönmek,
normal insan suretine bürünmek, kötü veya
pejmurde häli oradan kallcmak.
adam sözündən bəlli olar (bilinər) adam
sözünden belli olur, "bir insanm ağzmı açıp
lconuşması ile yükünde ne olduğu anlaşılır"
anlammda.
adam üzünə həsrət qalmaq bir yerde
tılcılıp lcalmak, kimseyle görüşememek.

adam yerində tutmamaq bak. adam yerinə qoymamaq.
adam yerinə qoymaq adam yerine koymak, adamdan saymak, varlığmı kabul
etmek, değer vermelc, saygı göstermek,
önemsemek, insan muamelesi yapmak.
adam yoxluğunda adam sayılmaq (hcsab
edilmək) adam yokluğunda adam sayılmak, değerli kimselerin bulunmadığı yer ve
zamanda mecburiyet karşısında değer verilmek, kendinden faydalamlmak.
adama bir qədəh vurmaq birer kadeh içki
içmek.
adama dönmək adama dönmek, temizlenip yeni elbiseler, güzel şeyler giyinmek,
alımlı, cazibeli duruma gelmek.
adama qa>vışmayan yoz lcimse, toplumdan, insandan kaçan.
adama oxşamaz 1-adama benzemez, çok
çirkin, suratsız kimse. 2-insana yakışır
davramşlar sergilemeyen, çok lcötü, edepsiz
lcimse.
adama sözü bir yol diyərlər insan olan
laftan anlar, nasihat dinler.
adama yovuşmaz insanlardan kaçan, lcimseyle pek ilişkiye girmeyen, kendi dünyasmda yaşayan kimse.
adama yovumaz balc. adama yovuşmaz.
adamdan ağız istəyir kesmeyen makas,
bıçak vs.
adämdan saymaq ädamdan saymak, değer
vermek.
adamı bir pulluq eləyib araya qoymaq
beş parähk etmek, rezil edip ortada bırakmak.
adamuı adı çıxana kimin canı çıxsın adamm adı çılcacağına canı çıksm, adı kötüye çılcmış bir insanm sonraki bütün davranışları hep o gözle değerlendirilir.
adamın ağh gedir hayranhlc ifadesi.
adamın ağzı açıq qalmaq hayret ve şaşkınhğı bildiren bir ifade.
adamın başına düşmək 1-aniden aklına
esmelc. 2-bir şeyi ani hatırlayarak münakaşayı uzatmak.
adamın başına qalmasın oyunu gətirmək
başma bin bir türlü iş açmak.
adamın əli üzünə yapışır hayret, üzüntü
veya utanma duygulänm ifade eder.
22

adamın əlini yandınr insanın elini yakıyor, çok pahalıdır.
adamın əti tökülür hicap duyulacak, utanılacak bir davranış için kullanıhr.
adamın gözü qaralır uçsuz bucaksız, sonu
görünmeyen veya çok yüksek olan şeyler
için söylenir.
adamın qanı donur 1-çok ürkütücü, korkııtucu, hayrete düşürücü şeyler için söylenir. 2-çok soğuk havalar için kullanılır.
adamın (insanın) sümüyünü gizüdədir
bir müzik, ağlama veya olayın vs. insana
son derece etki etmesi, çok yanıkh olması,
dokunması karşısında söylenir.
adamına düşmək (rast gəimək) adamına
rastlamak. 1-işten, hälden anlayan birine
rastlamak. 2-laftan anlamaz, aksi biriyle
karşılaşmak.
adamuıa görə adamına göre. 1-läyık olduğu şekilde, herkesin yeteneğine uygun olarak. 2-insanlar arasında ayrıcalık gözeterek.
adamını tapmaq adammı bulmak. 1kendine benzeyen birini bulmak, onunla
arkadaşlık yapmak. 2-bir işi yäpabilecek,
bir problemi halledecek kiınseyi bulmak.
adamlıq səndə qalsın adamlık sende kalsın, her şeye rağmen sen iyi davran.
adda budda danışmaq dereden tepeden
konuşmak.
addım açmaq adım açmak, git gide hızh
yiirümeye başlamäk, (yürüyüşte) hızlanmak.
addım addım gəzmək adım adjmı gezmek,
her tarafını gezip dolaşmak.
addım addım izləmək adım adım izlemek,
adım adım takip etmek.
addım atdırmamaq adım attırmamak. 1bir yere çıkannamak, bırakmamak. 2yanaştırmamak, engel olmak.
addım atmağa qoymamaq adımını attırmamak, hareket etmeğe müsaade etmemek,
imkän vermemek.
addım atmağa taqəti qalmamaq adım
atacak häli kalmamak, takati kalmamak
(yorgunluktan, hastalıktan vs.).
addım atmaq adım atmak. 1-düzenli adımlarla ilerlemek, yürümek. 2-yeni bir işe
başlamak.

addım atmaq mümkün deyil (olmur)
adım atmak mümkün değil, girilmesi
mümkün olmayan.
addım atmamaq adım atmamak, hiç gitmemek, hiç uğramamak, ayak basmamak.
addım götürmək adım açmak, yürümek,
yürümeğe başlamak.
addımı dakla izi qabaqda düzenbaz, hilekär, şeytan kimse.
addımına haram qatmamaq adımlarmı
hızlandırmamak, hızlanmamak, süratlenmemek, yavaş yavaş yürümek.
addımına haram qatmaq adımlarını sıklaştırmak, yürüyüşünü hızlandırmak, süratlenmek.
addımını atdırmamaq adımını attırmamäk, bir yere gitmesine, gelmesine veya
girmesine engel olmak.
addımını atmadan adım atmadan, henüz
başlamadan.
addımını
atmamaq
1-bak.
addun
atmamaq. 2-inat etmek, inatlaşarak hiçbir
şey yapnıamak, inadmı yürütmek.
addımnu geri götürmək adımmı geri almak, bir konudaki fikir ve tavrından dönmek, ısrarcı olmamak, taviz vermek.
addımını itirmək şaşırmak, ne yapacağmı
bilmemek.
addımmı kənara qoymanıaq yanhş adım
atmamak, çizgisinden çıkmamak.
addımını yavaşıtmaq adımlarını yavaşlatmak, yavaşlamak.
addımlarını açınaq adımlarmı açmak,
hızlanmak, süratli yüılimeye başlamak.
Adəm'dən xatəmə 1-dünyanm yaratılışmdan bugüne kadar, ezelden ebede. 2-hiçbir
zaman.
adət görmək ädet görmek, kanaması olmak (kadm).
adət etmək (elənıək) bir şeyi çok tekrar
ederek ona ahşmak, öğrenmek, alışkanhk
kazanmak.
adət oimaq ädet olmak, ahşkanlık lıälini
almak.
adətə dönmək alışkanhk häline gelmek.
adətə sadiq qalmaq ädetlere bağh kalmak,
geleneklere ve göreneklere bağlı kahnak,
uymak.
23

adəti olmaq ädeti dlmäk, alışlcanlığı olmak.
adəti umıtmaq ädetini unutmak, ahşkanlığmı unutmak.
adətini dəyişdirmək davramşlarmı, ahşlcanhğmı, huyunu değiştirmek.
adətini pozmaq alışkanhğmı bozmak.
adətini tərk eləmək (tərkitmək) ähşkanhğıridan vazgeçmek.
adətten kənar olmaq alışılmamış, görülmemiş olmak.
adı ağzından düşməmək her zaman birinin dilinde olmak, hep hatırlanmak.
adı aııılmaq (söylənmək) adı amimak,
hatırlanmak, yad edilmek.
adı batmaq adı batmak. 1-adı unutulmalc,
kaybolmak, kaybolup gitmelc. 2-şöhretini,
şanını. nüfuzunu, itibannı kaybetmek, rezil
olmak.
adı batmış adı batasıca! 1-ilenme (beddua)
anlammda birine olan kızgınlığı dile getiren, "Allah belänı versin, ölesin" anlamma
gelen bir itäde. 2-kötü isim bırakarak ölmüş, länetle anılan ölmüş birisi için kullanılır.
adı belə çəkilməmək adı bile anılmamak,
hiç önem verilmemek, adı hiç geçmenıek.
adı bizim dadı özgənin bana ait olduğu
hälde keyfini başkaları sürüyor.
adı çəkilmək adı anümalc. 1-anılmak, yad
edilmek. 2-aday gösterilmek.
ädı çıxmaq adı çıkmak. 1-meşhur olmak,
ünlenmek. 2-kötü şöhret kazanmak, lekelenmek, adı kötüye çıkmak. 3-hakkı olmayan bir ün yapmak.
adı daşa yazılmaq ölmek, vefat etmek.
adı dəliyə çıxmaq adı deliye çıkmak, adı
kötüye çıkmak, çok sinirli, asabi şeklinde
ünlenmek.
adı dildən dilə düşmək adı dilden dile
düşmek, meşhur olmak.
adı dildən düşmək adı anılmamak, hatırianmamak, unutulmak.
adı dilindən düşməmək ädı dilinden düşmemek, hep yad etmek, hep anmak.
adı diliərdə dastan (əzbər) olmaq meşhur
olmak, adı dillerde dolaşmak, şöhret ka•^afimak.

adı dillərdə gəzmək (olmaq, söylənnıək)
bak. adı dillərdə dastan olmaq
adı dillərə düşmək bak. adı dildən dilə
düşmək.
adı eşidilmək adı duyulmak, tanınmak, ün
yapmak, şöhret kazanmak.
adı (ortalıqdan) götürülmək
artık adı
anılmamak, unütülup gitmek.
adı xarab olmaq (tutulmaq) adı kötüye
çıkmak, kötü isim yaprnak.
adı xəbərim yoxdur kesinlikle haberim
yoktur, hiç haberim yök.
adı it dəftərində də olmamaq adı sanı
olmamak, ünlü olmamak.
adı keçmək adı geçmek, adı anılmak.
adı kinıi bilmək avucunun içi gibi bilmek,
çok iyi biln&ek, en ince detayma kadar bilmek, iyi tanımak.
adı qalmaq adı kalmak, kendiriden sonra
iyi bir iş, eser btrakıp gitmekle adı ebedileşmek.
adı qara gəlmək ölmek.
adı qarışmaq adı karışmak, bir olayda
ilgisi olmadığı hälde ilgısinin olduğu söylenmek.
adı quiağına dəymək adı kulağına çahnmak, duymak, adını işitmek.
adı olmaq başkasma mal edilmek, başkasına ait edilmek.
adı olmamaq bak. adı it dəftəriıidə də
olmamaq.
adı ortahqdan götürülmək
bak. adı
götürülmək.
adı pisə çıxmaq adı kötüye çıkmak, kötü
ad bıralcmak, kötülükle anılmak.
adı pozulmaq şölıretini, rıüfuzunu kaybetmek.
adı üstündə olmaq 1-adı üstünde olmak,
adından belli olmak. 2-bir kadınm kocası
olmak.
adı üstündə qayım oisun adıyla bin yaşasın.
adı var özü yox adı var keridi yok, halckında konuşulan, lakin gerçekte olmayan,
uydurulmuş şey.
adı yadından çıxmaq kafası son derece
karışık oimak, meşguliyeti çolc olmalc.
adı yannıaq nüfuzunu, şöhretini kaybetmek;
24
;

adı yaxşılığa çəkiinıək adı iyilikle aml-.
mak, övülmek.
adnnı dəyişdirərəm bir iddiaya girildiğmde, bir şeym olması veya olmaması konusu
tartışıldığında kullanılır.
adımı özgədən soruşuram işim başımdan
aşkmdır, kafam çok karışıktır.
adın adlara qalsın (qoyulsun, yazılsın)
ölesın.
adın bata! adm batsın! ilenme ifadesi.
adm batsm! bak. adm bata!
adın çək (tut) qulağını bur (birini) temiz
kalpli olduğundan dolayı anarsan lafımn
üzerine çıkar, iyı adam lafmm üzerine gelır.
adın (adını) eşit özün görmə adım an
yüzünü görme, görmeye değmez, tanışmaya değmez.
adın lıaqqı! adma yemin olsun, dini yönden kutsäi sayılan kimselerin adını almış
birinin ismine edilen yemin.
adm
ııədir-daşdəmir,'
yunışalısan,
yumşalı! en asabı ve inat kimseyi bile bir
şeyle yola getirmek mümkündür.
adın oldu göbələk, gir səbətə adın çıkmış
dokuza, inmez sekize, adın bir konııda
çıkmışsa hep onunla anılırsın, admla ilgili
bir kanaät oluşmaşsa kolay koläy değişmez.
adın yansın! bir ilenme ifadesi.
adına basmaq bir şeyi başka bir adla satmak, vermek, söylemek.
adına çıxmaq kendine almak, bir işi kendi
yapmış gibi hareket etmek, yaymak.
adına dəyməz adma, unvanma, mevkisine
yakışmaz anlannnda.
adına qara yaxmaq iftira etmek.
adma ləkə vurmaq adım lekelemek, adına
leke çalmak.
adına sanına layiq adma sanma läyık,
şanma şöhretine läyık olan.
aduıa sanuıa layiq oimamaq adına sanma
läyık olmamak, şanına ve şöhretine läyık
olmamak.
adına
təbil
çalınmaq
(döyülmək,
vurulmaq) alay konusu olmak.
adına yaraşmaq läyık olmak.

adından danışmaq adına konuşmak, birisinin yerine konuşmak, bn isine vekaleten
konuşmak.
adından istifadə etmək adından yaratianmak, şöhretini, nüfuzunu kullanmak.
admı ağzma almamaq adını ağzma almamak, anmamak, nefret ettiğınden, kızdığmdan, darıldığmdan dolayı admı dahi
söylememek.
adını bağışla admı bağışla, adım söyler
misin? adm nedir?
adım başqasına (özgəsinə) qoymaq kötü
davranışmı başkasmın üzerinc atmak.
adını başqasmdan soruşmaq kendinde
olmamak, kafası çok meşgul olmak.
adını batırmaq admı batırmak. l-rezil,
kepaze etmek, onurunu, haysiyetini zedelemek. 2-reziI olmak, adı kötüye çıkmak.
3-kendine olan itimadı sarsmak. 4-şöhretini
kaybetmek,
adım biabır etmək (eləmək) 1-rezil kepaze etmek. 2-namusunu lekelemek.
admı çəkmək adını anmak. 1-anmak, yad
etmek. 2-hakkmda konuşmak.
admı daşımaq admı taşımak, ününü, ismini taşımak.
admı göyə qaldırmaq methetmek, övmek,
hakkmda güzel sözler söylemek.
adıııı hallandırmaq adım anınak, yad
etmek, adım dile getirmek.
adını xarab eləmək (etmək) bak. adını
batırmaq.
adını qorumaq adma leke sürülmesine
engel olmak.
adını qoydun Rəşid birin de birin eşid_
başkalannm dä konuşmasma, düşüncesini
açıklamasma izin ver.
adını qoymaq 1-admı koymak, karşıhğını,
değerini veya fiyatmı beliıiemek, kararlaştınnak. 2-nişan takmak, adaklamak.
adını tutmaq admı anmak, hatırlamak.
admı tutub gəlmişəm sana güvenerek
geldim.
adını ucalaııdırmaq admı yüceltmek, şöhretini yüceltmek.
adını vermək birinin sözünü başka birine
ulaştırmak.
adını yad etmək admı anmak; hatırlamak.
admı yad etmənıək adını anmamak.
25

admı yaxşılığa çəkmək birini övmek.
ağ düşmək ak düşmek, saçlarına vs. ak
adının qulu olmaq adına yakışır hareket düşmek, beyazlaşmaya başlamak, beyazetmek, hep şan ve şerefle yaşamak.
laşmak.
adıyla deyilmək meşhur olmak.
ağ eləmək haddini aşmak, aşın tavııiarda
adıyia sanıyla adıyla sanıyla, bilinen şöh- bulunmak.
reti, ünü ve vasıflarıyla.
ağ gün mutluluk, saadet.
afaranı ııçmaq korku sonueu aşın heyeean ağ gün ağlamaq mutluluk aramäk, saadet
duymak.
arzulamak.
ai'at aparmış (aparsm səni)! beiäya rast- ağ gün görməmək hayatı zindan olmak,
layasm!
bedbaht olmak, çekilmez bir hayat sürmek.
afat vurmaq afet götürmek, täbii feläkete
ağ gün keçirmək mutlu bir hayat sürmek.
uğramak. dolu vurmak, sel götürraek vs.
ağ gün üçün burnunun ucu göynəmək
afatı aiınmaq gücünü kaybetmek, zayıf- mutlu bir hayata hasret kalmak.
lamak, takati gitmek.
ağ gün yar olsun ak gün yar olsun, mutlu
afiyət olsun! afıyet olsun! bir şey yiyip ol, mesut ve bahtiyar ol.
içenlere sıhhat arzusu bildiren bir ifade.
ağ,günə çıxarmaq rahata erdirmek, mutlu
aftafaya lalal'a demək iyice ihtiyarlamak, etmek, me»ut etmek.
yaşlanmak.
ağ günə çıxmaq güzel bir hayat sürmeye
aftafa ləyən iki dəst, şam nahar heç zad başlamak, kimseye muhtaç olmamak,
teşrifat, karşılama çok iyi, ancak yemek mutluluğa kavuşmak.
içmek için hiçbir şey yoktur.
ağ günə çatmaq kötü günleri geride bıraagah etmək (eləmək, qılmaq) agäh etmek, karak mutlu günlere ulaşmak.
bildirmek, haber vermek.
ağ güııə lıəsrət qalmaq bak. ağ gün üçün
agah olnıaq agäh olmak, haberdar olmak, burnunun ucu göynəınək.
bilmek.
ağ günlərə qovuşmaq mutlu günlere kaağ aşkar həqiqət apaçık gerçek, gerçek, vuşmak, sıkmtıh günleri geride bırakmak.
göz önündeki hakikat.
ağ günlü ağ çörəkli olmaq mutlu ve refah
ağ aşkar sübut apaçık delil, her şeyi açık- içinde olmak.
layan, ispat eden delil.
ağ günlü olasan! mutlu bir hayatın olsun!
ağ at arpa yeməz? k. ihtiyar, yaşh birisi- bir alkış ifadesi.
nin genç bir kadm veya kıza sarkmtılık ağ günlü olmaq mutlu olmak, bahtiyar
etmesiyle aralarmda geçen ve genç kadımn, ohııak, mesut olmak, güzel ömür sürmek.
kızm yaşlı erkeğe hitaben, "senin ağzınm ağ günü ağlar qalmaq başma feläketler
harcı değil, dişlerini kırar, yiyeırıezsin vs." gelmek, mesut günlerinin yerini bedbahthk
şeklinde söylediği bir ifade.
almak.
ağ bayraq qaldırmaq teslim olmak, teslim ağ günü göy əsgiyə düyülmək mutluluğu
olduğunu bildirmek, beyaz bayrak çekmek. elinden almmak, çekilmez bir hayat sürmeağ bir, qara iki dillənməmək söylenen ye mecbur edilmek.
sözler karşısında susup kalmak, korkudan ağ günü qara gəlmək (olmaq) mutluluğu
cevap verememek.
elinden gitmek, feläketle karşılaşmak. haağ bölıtan (yalan) kocaman yalan, büyük yatı alt üst olmak.
yalan, tamamen yalan, temelli yalan, büh- ağ gününü qara eləmək eziyet etmek,
tan, kuru iftira.
mutlu günlerini ışkenceye çevirmek.
ağ ciyər 1-korkak, tabansız. 2-akciğer, ağ qarasma baxmamaq iyisine kötüsüne
insan ve omurgah hayvanlarda göğüs kafe- bakmamak, ne olsa kabul etmek.
sinde olan solunum organı olan ciğer.
ağ otdan balta sapı, qırılar (sınar) bif ini
ağ dediyinə qara demək ak dediğine kara də düzəldərəm bu benim için önemsizdir.
demek, inat etmek ve anlaşmaya yanaş- ağ paltar geymək mutluluğa ermek, mutlu
mamak.
günlere ulaşmak.
26

ağ salmaq inandırmak; yama yapmak. 1ikna etmek, birini, bir şeyin kendi düşündüğü gibi olmadığma inandırmak. 2pantalonun vs. oturak yerinin yırtılan kısmına yama yapmak.
ağ sapla tikilmiş yamaq hemen göze çarpan şey için söylenir.
ağ sn gəlmək (gətirmək) gözde akasma,
beyaz benek, katarakt oluşmak.
ağ yuyııb qara sərmək hakaret etınek,
dersini vermek, rezil etmek.
ağa ağ, qaraya qara demək aka ak, karaya kara demek, doğruyu söylemek, hakikati
okiuğu gibi dile getirmek.
ağa bəliçi yaltak, birinin karşısında kuyntk
sallayıp hep onun emrine ämade olanlar
için söylenir.
ağa bükmək kefenlemek.
ağa qara demək aka kara demek, gerçeği
inkar etmek.
ağa Nəzər'əm belə gəzərəm kimseyi takmayan, başma buyruk.
ağa tapdıq ərz elədik derdine çare ktimak
için birine ricada bulunan kimse karşıdan
gereken ilgiyi görmediği zaman uğradığı
hayal kırıklığım dile getirmek için kullanır.
ağa yarıdıb haqq olmaq yaptığı işle birine
gıırur kaynağı olmak, yaptığı iş birini yüceltmek.
ağa yeyib toxdıır, nökərə bir çörək
çoxdur! tok açm hälinden anlamaz.
ağac ağaca gəlmək (qoymaq) kavgaya
tutuşmak, kävga etmek.
ağac atsan yerə düşməz bak. iynə atsan
yerə düşməz.
ağac ayaq sürekli oraya buraya koşturup
yorulmak nedir bilmeyen kimseler için
söylenir.
ağac olmaq ağaç olmak, hareketsiz bir
häle gelmek, hissizleşmek, duygusunu
kaybetmek.
ağac tutan baş yarandan çox olmaq işsizlerin sayısı çalışanlardan az olmak (On
Muharrem günü Hz. Hüseyin'e tutulan yas
töreninde hançerle kafasım kanatan kimselerin yanmda birisi de elınde sopayla
durur ve hançer kafaya indiğinde fazla
derine işlememesi için sopayı hançerin

önüne bir engel olarak tutar, bir benzetme
yapılmaktadır).
ağaca çıxıb min bir bııdaq smdırmaq bir
şeyi bahane edip herkesi aynı kefeye koymak, herkesi işe karıştırmak.
ağaca dönmək 1-sertleşmek. kurumak,
muhkemleşmek, kazık gibi olmak. 2-ağaç
olmak, hareketsiz bir häle gelmek, hissızleşmek, duygusunu kaybermek.
ağacda yatmaq erken kalkmak, sabahleyin
çok erkenden kalkanlar için kullanılan kinayeli bir ifade.
ağacda yatmışdın? çok erken yataktan
kalkanlar için söylenir.
ağacdələnə döndərmək çok konuşarak
kafasmı şişirmek.
ağacı əlindən düşmək 1-nüfuzu. gücü,
kudreti kaybolmak. 2-oğlunu kaybetmek.
ağacm birinə çıxıb onun siikələmək bak.
bir budağa çıxıb min birini silkələmək.
ağacın birini itdə eləyib, birini məndə
hayatı bana zehir ediyor, sürekli olarak
eşinden dayak yiyen kadmların kullandığı
bir ifade.
ağacın iki başı var iyinin kötü, kötünün iyi
tarafı dä vardır.
ağacın kal kulun yerə tökmək 1-topluma
ayak uyduramayanları tecrit etnıek. 2-her
an uyanık, tetikte olmadan dolayı fevri
hareketler yapmak.
ağacm o biri başından yapışmaq zor
kullanmak, kavgaya başlamak, zorbahk
etmek.
ağacınm qabağına ağac uzatnıaq karşı
gelmek, çekinmediğini bildirerek diklenmek.
ağaclara su yerimək ağaçlara su yürümek.
ilkbaharda ağaçlarda su yürümeden dolayı
tomurcuklar oluşmaya, büyümeye başlamak.
ağalıq etmək (eləmək) ağalık sürmek,
häkimiyet sürmek, hükümranlık etmek.
ağalıq tövləsi kadmlar hamamı, gürültü
patırdmın çok olduğu yer.
ağappaq qar kimi (təki) ap ak kar gibi,
bembeyaz.
ağbəxt olmaq bahtı iyi olmak, kaderi güzel
olmak, önüne hep iyi şeyler çıkmak.
ağcavaz ohnaq soğuk almak, hastalanmak.

r

27

ağciyərlik eiəmək korkakhk göstermek,
yüreksizlik etmek.
ağdan qaraya söz deməmək gözünün
üzerinde kaşm var dememek.
ağı çəkmək (demək, oxumaq, tntmaq)
ağıt yakmak. 1-ölen birinin naaşı başında
ağlamak, ağlayarak ağıt yakmak. 2-feryad
etmek, figan etmek. ah çekmek.
ağı qaradan seçmək iyiyi kötüden ayırt
etmek, iyinın kötünün ne olduğunu idrak
etmek.
ağıi ağıla vermək kafa katäya vererek bir
konu hakkmda düşünmek, konuşmak, tartışmak.
ağıl ağıldan üstündiir bir problemin hal
yolunu başka birisi bılebilir.
ağıl aimaq äkıl almak. bir konuda birinin
görüşünü almak, akıl danışmak, meşveret
etmek.
ağd danışmaq akıl damşmak, bir konuda
birinin fikrini öğrenmek, meşveret etmek.
ağıl dəryası çok akıllı, bilgili (bazen şaka
ve alay ifadesi olarak kullanılır).
ağıl eləmək akıl etmek, kafayı çahştırmak,
düşünmek.
ağıl xərcə vermək akıl vermek, doğru
hareket etmesini sağlamak, doğru yöl göstcrmek.
ağü işlətmək kafayı kullanmak, çalıştırmak.
ağıl karı deyil akıl kärı değil, akıllı insanm
yapacağı iş değildir anlammda.
ağıl kəsən değerli; inandırıcı, yararh, faydah.
ağıl kəsmək düşünmek, idrak etmek .
ağıl öyrənmək akıl öğrenmek, başkasından
tecrübe ve bilgi almak, ders alnıak, ibret
almak.
ağıl öyrətmək alol vermek, yöl göstermek,
nasihat etınek, iş öğretmek.
ağıl satmaq akıl satmak, kendi fikrini kabul ettirmeye çahşnıak.
ağil uınnıaq akıl ummak, mäkul bir fikir
ummak.
äğıl vermək akıl vennek, nasihat etmek,
bir konuda yol gösterınek, kötü yoldan
uzaklaştırmak.
ağıla çatmaq anlamak, idrak etmek, düşünmek.

ağıla gəlınək 1-akıllanmak, aklı başına
gelmek. 2-hahriamak.
ağıla gəlməz akla gelmez, umulmayan,
umulmadık.
ağıla yaxııı akla yatkm, düşünülen, mantıkı.
ağılda qalmaq akılda kalmak, unutulmamak, hafızadan sihnmemek.
ağılda tutmaq akılda tutmak, unutmamak.
ağıldan bəla beiäh, en ufak şeyde bile
kavga çıkaran, belä arayan kimse.
ağıldan çıxarmaq akıldan çıkarmak. 1unutmak. 2-elde edemeyeceğine kesin olarak inanmak ve bu gözle bakmak, artık
peşinı bırakmak.
ağıldan çıxmaq akıldan çıkmak, unutulnıäk, hatırq\a kälmamak.
ağıldan demək başka bir araca, yola başvurmadan zihin yoluyla hälletmek, çözmek.
ağıldan gedik alalsız, akıldan yoksun,
zekadan yoksun.
ağıldan kasıb (kəm, mayıf, naqis) bak.
ağlı kasıb (kəm, naqis).
ağıldan seyrək akılsız, ahmak, zeka se\ i yesi düşük.
ağıldan yavan cibdən yağh akh kıt, cebı
dolu.
ağıidan yüngül bak. ağlı kasıb (kəm,
naqis).
ağıllınız kimdir? -qabaqda gedən zincirli kanun kural tanımayan kimselerin ne
kadar güçlü olsalar bile sonunda gereken
cezaya çarptırılacaklarını. hapse tıkılacaklarını bildirir.
ağılsızhq etmək akılsızhk etmek, akılsız
hareket etmek.
ağına bozuna (qarasma) baxmamaq
seçmemek, iyisine kötüsüne önem vermemek.
ağını kəsmək cezalandırmak, şiddetli ders
vermek.
ağır adam oturakh, ciddi.
ağır ağır yığışmaq ağır ağır toplanmak;
yavaş yavaş toparlanmak.
ağır başa gəlmək pahahya mal olmak,
sonueu kötü olmak.
, - ağır cavab ağır cevap, bir lafa veya hare^kete karşı verilen ağır cevap, sert cevap.
28

ağir daşa (daşdan) yapışmaq başmdan ağırhq mərkəzi ağtrhk merkezi, birşcyin
büyük işlere kalkışmak, gücü yetmeyecek esast, ash, özü, kaynağı.
işe kalkışmak.
ağırlıq salmaq yüklenmek, bütün gücüyle
ağır dərd çekilmesi çok zor olan sıkmtı, üzerme çökmek.
büyük dert, sıkmtı ve üzüntü veren keder.
ağırlıq satmaq nazlanmak, naz yapmak;
ağır eşitmək kuläkları iyi duymamak.
kendini ciddı, temkinli götermeğe çalışağır əi 1-kollan güçlü, darbesi güçlü olan. mak.
2-uğursuz kimse.
ağıriıq uğuriuq dert, belä, keder. sıkıntı.
äğır gəimək ağır gelınek, dokunmak. ağıya düşmək (hayvan) zehirlenmek, zehitii ot yemek.
gönlünü incitmek, kalbini kırmak.
ağır xasiyyət 1-bak. ağır adam. 2-çabuk ağıya salmaq hayvam zehirli ot biten yersinirlenen, geçimi son derece zor, başkala- de otlatmak ve zehirlenmesine sebep olrıyla arasına koyduğu mesafenin aşılmasma mak.
asla izin vermeyen kimse.
ağız acılığı ölen birısi için pışirilen helva.
ağır imtahan ağır smav, hayatın karşı kar- ağız acısı hayrat, hayır yemeği.
şıya bıraktığı ve büyük tecrübelerin kaza- ağız açdırmamaq ağız açtırmamak, konılmasma vesile olan durum.
nuşmaya, konuşmasına fırsat vermemek.
ağir olmaq ağır olmak, ciddi, vakarh, a- ağız açmaq 1-ağız açmak, bir iş için rica
ğırbaşh olmak.
etmek, yalvarmak. 2-ölen bırisi için ağlaağır otur batman gəl düzgün hareket et, mak, ağıt yakmak, ağıt yakarak ağlamak.
ciddı ol, oturaklı davran.
ağız açmamaq ağtz açmamak. 1-susmak.
ağır oturmaq 1-ağırbaşh hai'eket etmek, 2-bir şey için rica etmemek.
ciddi davranmak. 2-kötü sonuçlanmak. 3- ağız ağza dayanmaq karşı karşıya gelmek,
pahalıya mal olmak.
yüz yüze gelmek, karşılaşmak.
ağır otıırub batman gəlmək ciddıyetini, ağız ağza (ağzı ağzuıa) dəymək 1vakarım muhafaza etmek, ciddı olmak, birisiyle konuşma imkänı bulmak, konuşağırbaşlı davranmak.
mak, diişüncesini öğrenmek. 2-gizlice koağır oturııb durmaq oturakh hareket et- nuşmak, kımseye bildirmeden konuşmak.
mek.
ağız ağza gəimək karşı karşıya gelmek,
ağır söz kırıcı söz, hoşlanılmayan, incin- rastlaşmak.
meye sebep olan söz.
ağız ağıza vermək ağız ağza vermek. 1ağır tərpənmək ağır davranmak, gecik- beraberce, hep bir ağızdan konuşmak veya
rnek, acele etmemek, zamanı öldürmek, şarkı söylemek vs. 2-tartışmak. münakaşa
vakti boşa geçırmek.
v.
yapmak. 3-iki veya birden çok kişi bir köağır yastıqlı uzun müddet hasta yatan kim- şede gizli gizli kimselere duyurmadan kose, ağır hasta.
nuşmak.
ağır yuxu ağır uyku, derin uyku häli.
ağız aramaq ağzmı aramak, ağız yoklaağır yük oimaq ağıra mal olmak, pahahya mak, bir kimsenin düşüncesmi öğrenmeğe
çahşmak.
oturmäk.
ağız ba ağız ağzına kadar dolu.
ağır yüngüi eiəmək tartmak, yoklamak.
ağırı qoyub (töküb) yüngülü götürmək
ağız bir eləmək anlaşmak, bir konuda biren kolaymdan yapışmak, zora katlanma- birine söz vermek, aym şekilde konuşmayı
kararlaştırmak.
mak.
ağırhğı qədər pul qoymaq ağırlığı kadar ağız burmaq dudaklannı bükmek. I para harcamak, çok fazla masraf etmek.
beğenmemek. 2-küsmek, memnuniyetsizliağırlığı üzərinə götürnıək ağırhğı tizerine ğini bildirmek. 3-çekinmek, imtina etmek.
almak, yükü kendi'omuzları üzerine almak. ağız burnunu düzəltmək çeki düzen verağıriıq basmaq ağırhk basmak, çökmek; mek, düzen vermek, gereken şekle sokmak.
kabus görmek.
29

ağız
burnuııu
əzişdirmok
(əzmək, ağız sındırmaq dersini vennek, kıç üstü
oturtmak.
ovnıaq) dayak atmak, dövmek.
ağız burmınu oynatmaq yiizünü ekşit- ağız torba deyil büzəson ağız torba değil
mek, memnuniyetsizliğini biidirmek, küs- ki büzesin, herkesin dedikodusunun önünc
geçilemeyeceğini bildiren bir ifade.
mek.
ağız burnunu turşutmaq yüzünü ekşit- ağız yormaq yersiz konuşmak, boşuna
tartışmak, konuşmak.
mek, beğenmemek, yüzünü ekşitmek.
ağız
burun
(bəhəm)
eiəmək
1- ağıza ahnası deyil ağza alınacak gibi debeğenmemek, hoşnutsuzluğunu biidiırnek. ğil, çok kabadır, söylenecek lafdeğildir.
2-kasınmak, kibirlenmek. 3-kendini kay- ağıza düşmək meşhur olmak, yayılmak.
dillere düşmek.
betmek, haddini aştnak, başa eıkmak.
ağız burun əymək (turşutmaq) memnu- ağıza gətirməmok dile getirınemek, sö/
niyetsizliğini bildirmek, küsmek, incinmek. konusu etmemek, bir konuyla ilgili olarak
ağız büzmək dudağını büzmek, beğenme- konuşmaya cesaret etmemek, hatırlatmamak.
mek, memnuniyetsizüğini bildirmek.
ağız büzüşdürmək 1-dudağını büzmek, ağza göz dikmək emre ämade olmak, başmemnuniyetsizliğini
bildirmek,
dudak käsına täbi olmak.
bükınek. 2-ağız burıışturmak, ekşi ve buruk ağızbir efmək (eləmək) ağız biıiiği etmek.
tadında olan şeyleri yerkeıı ağzın buruk- bir işi yapmak için kendi aralarında anlaşlaşmasına sebep olmak.
mak.
ağız dadıyla ağız tadıyla, tadını çıkararak, ağızda dili əsməmək vicdanı sızlamadan
dirlik ve dtizenlikle, iyi geçimle.
yalan konuşmak.
ağız deyəııi quiaq eşitməmək (ortam) çok ağızda saqqız kimi çeynəmək ağızda sagürültülü olmak.
kız gibi çiğnemek, bir şeyi sık sık dile gcağız deyəni qulaq eşitmir çok gürültülü tinnek, telcrarlayıp durmak.
yer.
ağızdan ağıza deyilmək (doiaşmaq.
ağız dəyisdirmək ağız değiştirmek, daha keçmək, söylənmək) ağızdan ağza geçönce söylediklerini bırakarak farkh şeyler mek, ağızdan ağıza söylenerek yayıhnak.
söylemek.
birinden diğerine sirayet etmek.
ağız dil verməmək ağız dil vermemek, hiç ağızdan ağıza düşmək (gəzmək, köçmək,
konuşmamak, hasta. konuşamayacak kadar yayılmaq) 1-dilden dile düşmek. 2-meşhur
ağııiaşmak.
olmak.
ağız dohısu emin bir şekilde, güvenerek, ağızdan bilmək ezbere bilmek, ezbeıieinanarak (söyleme).
mek.
ağız dolusu danışmaq 1-kendine güvene- ağızdan boş 1-sözünün etkisi, gücü olmarek konuşmak. 2-kibiıii kibirli koııuşmak.
yan, sözü geçmeyen. 2-ağzı gevşek, sır
ağız gözüııü büzmək bak. ağız burnunu saklayamayan, çenesi düşük, boşboğaz.
oynatmaq.
ağızdan çıxanı (gələni) demək ağza gelenı
ağız gözüııü əymək bak. ağız burnunu söylemek, küfretmek, azarlayıp rezil etmek, ağzma geleni söylemek.
oynalnıaq.
ağız əymək 1-taklidini yapmak, dalga ağızdan çıxmaq söylenmek, söylenmiş
geçmek. 2-kızdırmak, sinirlendirmek, kız- olmak, deyilmek.
dıracak
davranışlarda
bulunmak.
3- ağızdan diri (iti) konuşkan, çok konıışan.
hoşnutsuzluğunu bildirmek, beğenmemek, iyi konuşan, güzel konuşmasını bilen.
memnuniyeısizlik iiädesi olarak dudakları- ağızdan eşitmə ağızdan duyma, dedi kodu.
kulaktan duyma, gerçek olduğtı kesin olnı bükmek.
ağız ləzzətiiə yaşamak rahat ve mutluluk mayan şey.
içinde yaşamak.
ağızdan harpa kaba laflar eden, kabaca
ağız ləzzətiiə yemək ağız tadıyla yemek.
konuşan.
30

ağızdaıı qäçırmaq istemeyerek söylemek,
söylenmeyeceic bir şeyi gayri ihtiyari söylemek.
ağızdan qapmaq ağızdan kapmalc, birinin
ne demek istediğini hemen anlamak.
ağızdan olmaq çok lconuşmaktan, söylemekten dolayı yorulmalc.
ağızdan pərtov (pərtöv) küfürbaz, geveze.
ağızdan stı gəlmək 1-imrenmek, ağzmın
suyıı alcmak. 2-ağızdan salya akmak.
ağızdan yava ağzı gevşek, sır tutmaz, boşboğaz.
ağızlara (ağza) düşmək (saqqız olnıaq)
dillere destan olmalc, dilden dile lconuşulmak. ağızlarda dolaşmak, meşhur olmak.
ağtzlara saimaq dedi kodu lconusu etmek.
ağla batmaq inamlabilmelc, inanılır ölmalc,
mümkün olmak, imkän dahilinde olmak.
ağla çatmaq anlayabilmelc, kavrayabilmek, diişünebilmelc, idrak edebilmelc.
ağla gəlmək 1-alcıllaumak. 2-akla gelmek,
hatırlamak.
ağla gəlməyən başa gəiər 1-işler insanm
düşündüğü gibi gitmez. 2-alcla gelmeyen,
düşünülmeyen
sonuçlarla
lcarşılaşmaya
hazır olmak gerekir.
ağla gətirmək akla getirmek, hatırlamak.
ağla görə akla uygun. aklm lcabul
edebilceği, akhn benimseyebileceği.
ağla qaranı seçmək akla lcarayı seçmek,
bir şeyi yapıncaya lcadar çok sıkıntı ve
eziyet çekmek, büyiilc zorluklaıia karşılaşmak.
ağla sığmaq (yatmaq) akla sığmak.^akla
yatmalc, alcıl kabul etmelc.
ağla sığmamaq akla yatmamalc, inanamamak, inanılması mümkün olmamak.
ağiamağı əlində olınaq en ufäk bir şeyden
etlcilenmek ve hemen ağlayıvermek.
ağlar gülər ilkbaharın ilk ayı (21 Mart-20
Nisan arası).
ağlar (günə) düşmək (qalmaq) sahipsiz
kalmak, kimsesiz kalmalc, bedbaht olmalc,
ieläkete uğramak.
ağlar (güne) qoymaq bedbaht etmelc, mutsuz etmek, feläkete maruz bırakmalc, derde
düşiirmelc.

ağlayanımız olübdur kor Şəhrəbaıııı bizi
destekleyen veya halimize acıyan lcimseler
bizden daha kötü durumdadır.
ağiayıb sıtqamaq (sızlamaq) ağlayıp sızlamak, yalvanp yakarmak, yürekten ağlayıp yakarmalc, ağlayarak yalvarmak.
ağlayıb ürəyini boşaitmaq ağlayıp içini
boşaltmalc, ağlayıp rahatlamak.
ağh ala qayada akh başmda olmayan,
diişüncesi dağınık, alclı başka j'eıierde olan,
başka şeyler düşünen kimse.
ağlı ala qayada olmaq aklı bir lcanş havada olmalc, hayal kunnak, büyük hayaller
peşınde olmak.
ağh azalmaq hafızası azalmak, hafızası
eskisi gibi olmamak.
ağh azmaq 1-deli olmak, alchnı kaybetmek. 2-lafmı, hareketini, işini bilmemek,
sapıtmak, davranışlarını bilmemelc, kendinde ölmamak.
ağh başa cəm etmək (cəmləmək, dərk
eləmək, yığmaq) akhnı başma toplamak,
akıllanmak, akıllı hareket etmek, lcontrollü
davranmak, hareketlerini ölçiilü yapmak,
kendine gelnıek.
ağlı başdan çıxarmaq 1-aklı baştan etmek,
baştan çıkarıcı kadar güzcl olmak. 2-doğru
yoldan çıkarmak.
ağlı başıııa gəlmək aklı başına gelmck. 1kendiııe gelmek, ayılmalc, bilincı yerine
gelmek. 2-akıllanmak. kötü yolu bırakıp
doğru yola yönelmek, uslanmalc, alcılsızca
hareketlerden vazgeçmelc.
ağlı başında aklı başında. 1-alclı başında,
kendinde. 2-ne yaptığını bilen, akılh, olgun, dengeli, diiştinceli, kendi hakkını hukukunu, kärmı, zararını bilen lcimse, akh
başında olan kimse.
ağlı başuıda deyil akh başmda değil, lcendinde değil.
ağh başmda olmaq 1-kendi iş ve hareketlerini bilmek, uyamlc olmak, akılla, düşünceyle iş yapmak. 2-akılh olmak.
ağh başıuda olmamaq akh başmda olmamak, perişan olmak, lcendinde olmamalc,
lcendini kaybetmiş häkie olmalc, iyi düşünebilir durumda olmamak.
ağ'lı başından bir qanş yuxarı ölçiip biçmeden ış yapaıı kimse; havai.

ağh başııulan bir qartş yuxarıda oimaq
aklı bäşmdan bir karış yukarıda olmak,
düşünmeden aklına geleni yapmäk.
ağiı başından çtxmaq 1-birine vurulmak,
äşık olmak. 2-son derece siniıienmek, hiddetlenmek.
ağiı başından getmok akh başmdan gitmek. 1-akhnı kaybetmek, aklmı oynatmak,
delı olmak, sersemlemek. 2-doğru yoldan
çıkmak, azmak, kötü yola düşmek. 3vurulmak, meftun olmak, äşık ölmak. 4sevinçten veya korkııdan dolayı ne yapacağını şaşırmak.
ağlı başmdan qəşş eləmək bayılmak, kendini kaybetmek.
ağiı başmdan oynamaq 1-deli olmak,
akhnı kaybetmek. 2-aklı şaşmak.
ağlı başından şaşıimaq aklmı yitirmek,
aklı başmdan gitmek.
ağlt başından uçmaq äşık olmäk. vurulmak, tutulmak.
ağlı başqa (özgə) yerdə ölmaq aklı başka
yerde olmak, başka şeyler düşünmek.
ağiı bir şey kosmoınək idrak edememek.
ağlı caymaq aklmı kaybetmek, deli olmak.
ağlı çaşmaq 1-şaşırmak, hayret etmek. 2ne yapacağını bilmemek, şaşırıp kalmak.
ağlı çaşmış kimi şaşkın hälde.
ağlı çatmaq aklı ermek. 1-anlamak, idrak
etmek. 2-yetişkin häle gelmek.
ağh dağılmaq aklı däğıhnak, düşüncesi
dağılmak, düşüncesini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştıramamak.
ağiı dolaşığa düşmok aklını şaşınnak, ne
yapacağını bilememek, şaşırmak, şaşırıp
kalmak.
ağh əldən vernıək 1-kendini kaybetmek,
sersemlemek. 2-äşık olmak, vurulmak,
meftun olmak.
ağiı fikri bir şeydə olmaq akh fıkri bir
şeyde olmak, bütün düşüncesini bir konıı
üzerinde yoğunlaştırmak.
ağlı getmək aklı gitmek. 1-äşık olmak,
vurulmak. 2-çok beğenmek.
ağlı götürmomok aklı almamäk. 1anlamamak. 2-bir şeyin olabikceğine i nanmamak.
ağb gözündə olmaq kafadan noksan olmak, zeka özürlü olmak.

ağiı itmə'k akhnı kaybetmek, şaşırmak.
kafası kanşmak, ne yapacağtm bilememek.
ağh kəm oimaq kafası çahşmaınak.
ağlt kəsmok akh kesmek. 1-aklma yatmak.
inanmäk, ümit etmek; itiraf etmek. 2anlamak, idrak etmek, aklı yatmak; düşünmek.
ağlı kəsməmək aklı kesmemek. I anlayamamak, aklma yatmaınak, idräk
edememek. 2-mümkün bilmemek, ümit
etmemek, olacağma inanmamak:
ağlı qaçmaq deli olmak.
ağlı qarışmaq akiı karışmak, ne yapacağını bihnemek, şaşırmak.
ağh qəbul etnıəmək akh kabul etmemek.
ağlı kasıb (kəm, naqis) ahmak, ebleh,
~äkılsız; şeri zekah, zeka özürlü.
ağh oynamaq bak.
ağlı
başmdan
oynamaq.
ağlı özüno getmək akh kendine gitmek,
kendisi gibi zannetmek, kendıne göre değerlendirmek.
ağh pərsək (pərsəng) aparır akılsızm,
eblehin biridir.
ağlı poxuna bulaşmaq k. aklı bokuna karışmak, korküdan ne yapacağım bilememek, şaşırıp kalmäk, kendini kaybetmek ve
ne yaptığını, ne söylediğiıii bilmemek.
ağh sərdə vermək äşık olmak, vurulmak,
meftun olmak.
ağlı sonradan başına gəlmək aklı sonradan başma gelmek, verdiği kararın yanlış
olduğunu anlayıp vazgeçmek.
ağlı sonradan gəlir 1-bir kararı zamanmda
vermeyenler için kullanılan ifade. 2-bir
olaym olup bitmesinden sonra bazı tedbirler almaya kalkanlar için söylenir.
aiı təyyar olmamaq äklı yerinde olmamak.
akh kendinde ohnamak, akılsız ohnak, akh
başında olmamak.
ağlı topuğunda serseri, akılsrz, ahmak,
~ ebleh kimse.
ağh uçmaq (uçub getmək) meftun olmak,
vurulmak, äşık olmak.
ağlı (ağlını) uduzmaq 1-aldanmäk, birine
uyarak hileye aldanmak, tongaya düşmek.
kaybetmek, tuzağa düşmek. 2-yanılmak,
hata yapmak.
32

ağlı üstündə olmamaq l-deli olmak. 2kendinde olmamak, baygın olmak.
ağlı yatmaq aklı yatmak, bir işin olabileceğine inanmak.
ağlı yerində olmamaq aklı kendinde olmamak.
ağlı zail (zay) oimaq akbnı kaybetmek.
ağhmda! aklımda, lädes oyununda katıhmcılardan birinin diğerine bir şey verirken karşıdakinin "lädesi unutmadım" anlammda söylediği ifade.
ağlın (ağlınız) nə kəsir? bu konudaki düşünceniz nedir?
ağlm ona buna (başqasına) getməsin
aklm başkalänna gitmesin. adammı iyi
tammalısın, ben bäşkalanna benzemem, iyi
düşün ve düzgün davran, yolunu şaşırma
(uyarı ifadesi).
ağlına ayrı (başqa) şey gəlməsin aklma
başka bir şey gelmesin. hiçbir şeyden şüphelenme, başka şey düşünme, rahatsız olma.
ağlına batnıaq inanabilmek, inanmak,
mümkün olacağmı hesaplamak.
ağhna batmamaq akhna yatmamak.
ağlına bir şey gəlmək akhna bir şey gelmek, şüphelenmek, pirelenmek.
ağlına çatmaq idrak etmek, anlamak, anlayabilmek, hayal etmek.
ağlına da gətirmə aklma da getirme, hiç
kafana koyma, asla düşünme.
ağlına da gətirməmək akhna da getirmemek, hiç düşünmemek, hiç tahmin etmemek.
ağlına dammaq akhna gelmek. şüphelenmek, içine doğmak.
ağhna dua yaz! (yazdır!) k. ahmak, serseri, ebleh anlammda söylenir.
ağima dua yazım akhna yanayım.
ağlına düşmək 1-akhna düşmek, hatırlämak. 2-akhna esmek, bir düşünceye saplanıp kalmak, bir düşünceyi hayata geçirmek
kararma varmak.
ağlına gələıı başına gəlmək aklma gelen
başma gelmek, olabileceğini tahmin ettiği
kötü şey gerçekleşmek.
ağlına
gələni
danışmaq
(demək,
söyləmək) aklma geleni konuşmak, aklma
ne geldiyse konuşmak, rastgele konuşmak.

ağlma gələni eləmək aklına geleni yapmak, her istediğini düşünmeden yapmak.
ağhna gəimək 1-aklına gelmek, hatırlamak. 2-akhna esmek, bir şeyi yapmayı
tasarlamak.
ağhna gəlməmək aklma gelmemek, hatırlamamak.
ağlına gətirmək akhna getirmek 1hatırlamak; düşünmek. 2-hatırlatmak.
ağlına güe vermək düşünmek, ölçüp biçmek.
ağlına keçə yamaymı akhna şaşayım,
kafan almıyor, aklm almıyor.
ağlına qoymaq aklına koymak, bir düşünceyi bir başkasma telkin etmek, beynine
yerleştirmek.
ağlına salmaq hatırlatmak.
ağlma
sığışdırabilınəmək
(sığışdırmamaq) 1-aklma sığdıramamak,
akh almamak, mantığı kabul etmemek,
dayanamamak, katlanamamak. 2-tasawur
edememek, inanamamak, hayret etmek,
şaşırıp kalmak.
ağlına uymaq aklma uymak, bir başkasının düşüncesine göre hareket eünek.
ağlına (ağlına başına) vurmaq bak. götür
qoy eiəmək.
ağhna yatmaq aklına yatmak, mäkul görünmek, olabileceğine kanaat getirmek.
ağlına yerləşdirmək kafasma sokmak. 1bir şeyi kesin olarak kararlaştırmak, kesin
karara varmak. 2-birine bir şeyi telkin etmek, bir şeyi kafasma sokmak.
ağhnda qalmaq akhnda kalmak. 1unutmamak. 2-hatırlarhak.
ağlında olsun! aklmda olsun! unutma!
aklmdan çıkarma!
ağhnda saxlamaq (tutmaq) akhndä tutmak, unutmamak.
ağlından çıxartmaq aklmdan çıkarmak,
unutmak.
ağlından çıxmaq aklmdan çıknıak, unutmak, hatırlamamak.
ağlından çıxmamaq aklmdan çıkarmamak, unutmamak.
ağlmdan getməmək aklından gitmemek,
unutamamak.
ağlmdan gəiib keçmək (keçmək) akhndan
gelip geçmek, bir an için hatırlamak.
33
(

ağlından ötürmək düşünmek, akhna getirmek.
ağhndan zoru olmaq aklmdan zoru olmak, bazen akıl dışı hareketler yapmak.
ağlını almaq akhnı başından almak. 1hayrete düşürmek, çok şaşırtmak. 2-birinin
düşüncesini kendisiyle meşgul etmek.
ağhnı aparmaq aklını başmdan almak. 1hayran etmek, meftun etmek. 2-baştan çıkarmak, güzelliği ile mest etmek.
ağlını azdırmaq 1-şaşırmak. 2-kafasını
karıştırmak, doğru yoldan uzaklaştırmak,
düşüncesini başka tarafa çekmek. 3şaşırtmak.
ağhnı başma cəm etmək (cəmləmək,
dərk eləmək, yığmaq) äklmı başına almak, aklını başma toplamak, aküsızca davranışlar sergilemekten kendini almak.
ağhnı başma qoymaq aklım başına almak,
mäkm, manttkh davranmak.
ağlını
başından
almaq
(aparmaq,
çıxarmaq) 1-yolunu azdırmak, kötü yola
düşürmek. 2-aklını başmdan almak, meftun
etmek, güzelliği ile mest etmek.
ağhnı çaşdırmaq 1-deli etmek, aklmı kaybetmesine sebep olmak. 2-aklını şaşınnak,
akh başmdan gitmek, deli olmak.
ağhnı əlindən (sərdən) almaq bak. ağhnı
başından almaq (aparmaq, çıxarmaq).
ağiını işə salmaq (işlətmək) akhm kullanmak, akıl etmek.
ağhnı itirmək aklını kaybetmek. 1-deli
olmak, aklmı kaybetmek. 2-bak. ağlı başından çıxmaq.
ağhnı itirmiş kimi akhm yitirmiş gibi,
şaşkm hälde.
ağhnı külək aparıb aklmı kaybetmiş.
ağlını oğurlamaq aklmı çelmek. yoldan
çıkarmak, kandırmak, aldatmak.
ağlım oğurlatmaq akhm çeldirmek, birini
baştan çıkarttırmak.
ağlını sərdən buraxmaq kendini kaybetmek. şaşırmak, ne yapacağını bilememek.
ağhnı sərsəri etmək akhnı başmdan almak. aklmı kaybetmesine sebep olmak, son
derece etkilemek.
ağlını şaşdırmaq aklını şaşırtmak.

ağhnı yayındırmaq 1-kararından, niyetinden caydırmak. 2-baştan çıkarmak, ayartmak.
ağlının pərsəngi (tərəzisi) pozulmaq
kantarm topunu kaçırmak, akıl kän olmayan davranışlar yapacak häle gelmek,
mantık dışı hareketler yapacak duruma
düşmek.
ağhnın ucuna da gəlməmək aklmın köşesinden bile geçmemek, hiçbir zaman düşünmemek.
ağlı bozlu (qaralı) akh karalı, rengärenk,
içinde her renk olan, ağırlıklı olarak siyah
ve beyaz veya.gri renklerden oluşan.
ağmağana çıxmaq mutlu güne kavuşmak,
bahtiyarhğa ermek.
ağmaq oimaq bir tarafa meyletmek, eğilmek.
ağnağaz eləmək (üyütmək) boş yere konuşmak, boşboğazhk etmek.
ağrı çəkmək 1-doğum sancısı çekmek. 2ıstırap çekmek, üzülmek.
ağrı tutmaq 1-ağrı başlamak. 2-hämile
kadınlarda veya hayvanlarda doğuma yakm
şiddetli ağrı başlamak.
ağrım ürəyinə derdim, sıkmtım, ıstırabım
senin olsun.
ağrımaz baş (başım) sükunet, kaygısızlık,
rahatsız edici işlere kanşmama anlammda,
kaygsızlık, sakinlik.
ağrımaz başına buz (buz) bağlamaq başını derde sokmak. boşu boşuna başını
beläya sokmak.
ağrımaz başına çalmaq başma iş açmak,
başına dert almak..
ağrımaz
başına
dəsmal
bağlamaq
(saqqız salmaq) bak. ağrımaz başına
çalmaq.
ağrın (ağrını) ahm birisine samimtyetle
söylenen bir hitap şekli, veya onu sevip
okşarken söylenen ifade, "senin yerine ben
hasta olayım, sana gelecek dert belä bana
gelsin" anlamında.
ağrın canıma (mənə) gəlsin bir sevgi ifadesi.
ağrm ürayimə derdin bana gelsin, sıkmtm
benim olsun (sevgiyle seslenme ifadesi).
ağrısı çəkiimək ağnsı kaybolmak, ağrısı
dinmek.
34

ağrısı tutmaq sancısı tutnıak, rahatsız olan
bir organ ağrımaya başlamak.
ağrısın (ağrısını) çəkmək pişman olmak,
yaptığı işin kötü sonucuna muhatap olmak,
zarannı görmek.
ağrısına düşmək ıstırabma tutulmak.
ağrıyan yerinə dəymək (toxunmaq) yaralı yerine dokunmak, en hassas olduğu
noktaya dokunmak.
ağrov oimaq dehşetli derecede korkmak,
ürküntü duymak.
ağsaqqalhq etmək ak sakalhk etmek, büyüklük göstermek. 1-önderlik etmek, büyüklük göstermek, idare etmek. 2-nasihat
etmek, öğüt vermek, yol göstermek.
ağu salmaq göz dağı vermek.
ağusuz ilan hilekar, düzenbaz, fitne kimse.
ağuşuna almaq T-kucaklamak, kueağına
almak. 2-kaplamak, içine almak.
ağuşıına çəkmək kucaklamak, sarmak.
ağuz olmaq olgun häle gelmek, olgunlaşmak; olgunlaşıp vakti geçmek.
ağza acıhq salmaq evde kavga çıkarmak.
ağza alası (alınası) deyil ağza ahnacak
gibi değil. 1-çok acı, ekşi veya kötü yemek,
yenecek şey. 2-çirkin söz veya davranış.
ağza alınmaz ağza alınmaz, söylenmesi
çirkin veya ayıp söz.
ağza almamaq ağza almamak, sözünü bile
etmemek, anmamak.
ağza baxmaq kendi fıkri olmamak, başkalannm isteğine göre hareket etmek.
ağza düşmək ağza düşmek, dedikodu
mevzusu olmak.
ağzı acı olmaq bedbahthğa uğramak,
mutluluğu kedere dönmek, başına kötü
şeyler gelmek.
ağzt acılıq salmaq evde kavga çıkarmak.
ağzı açıq (açıla, aynq, ayrıla) qalmaq
ağzı açık kalmak, hayret etmek, çok şaşırmak, hayrete düşmek.
ağzı açılmaq 1-azarlamaya başlamak, küfretmeye başlamak. 2-topluca, hep birlikte
gelmek, akıp gelmeye, yürümeye başlamak.
ağzı axmaq kendini bir şeye kaptırmak,
bakakalmak.

ağzı aparmaq ağzma geleni söylemek,
konuşmasma dikkat etmemek, haddini
aşmak, ne dediğini bilmemek, konuşması
can sıkmak.
ağzı aralanmaq uzun müddet sustuktan
sonra konuşmaya başlamak.
ağzı aşa yetişmək eli ekmeğe ulaşmak,
para kazanmak.
ağzı aya, gözü çaya baxmaq bir işi gelişigüzel yapmak, dikkatli çalışmamak, dikkatli yapmamak.
ağzı ayrıq qalmaq ağzı açık kalmak, hayret etmek, şaşırmak.
ağzı başqa havanı çalmaq konunun dışmdaki şeylerden bahsetmek, asıl konuya
dokunmamak.
ağzı bir yerə yığmaq anlaştırmak, birleştirmek, aradaki anlaşmazhğı yok etmek.
ağzı birə düşmək bir hedefe yönelmek.
ağzı boz yaltäk, küyruk sallayan.
ağzı boza vermək fırıldak gelmek, kandırmak, aldatmak.
ağzı burnu düşmüş faydasız, kınk, yakışıksız, acayip, kötü.
ağzı burnu yerində eli ayağı düzgün, güzel, yakışıkh.
ağzı çatmamaq eline geçmemek, ulaşamamak.
ağzı dad görməmək hep sıkmtı ve dert
içinde olmak, mutlu bir hayatı tanımamak.
ağzı dadsız olmaq hämile kalmak, hämile
olmak, aşermek.
ağzı dalana dirənmək çıkmaz sokağa
girmek.
ağzı deyil! han değil, yapamaz, cesaret
edemez, onun işi değildir.
ağzı dəyişmək ağız değişmek, önce başka,
sonra başka türlü konuşmak, başka türlü
söylemek.
ağzı dəymək kandırmak, aldatmak, tath
dile tütmak.
ağzı dili bağlanmaq ağzı dili bağlanmak,
bazı etkilerden dolayı konuşamaz duruma
gelmek.
ağzı dili qurumaq ağzı dili kurumak, çok
susamak.
ağzı dili tutulmaq ağzı dili tutulmak, herhangi bir şeyden dolayı son derece heyecanlanmak, hayran olmak.
35

ağzı dolu cesur, ateşli konuşan.
ağzı isti yerdə olmaq 1-derdi gamı olmaağzı dolu damşmaq cesurca konuşmak, mak, dünyayı umursamamak. 2-zorlukIa
ateşii konuşmak.
karşılaşmamak, maddi durumu i y i olmak.
ağzı dolusu bütün gücüyle (bağırma).
ağzı işdə olmaq (işləmək) çenesi çahşmak.
ağzı düşmək yönelmek, bir tarafa doğru sürekli bir şeyler yemek.
gitmek.
ağzı kəsərli olraaq hükmü yürümek, nüfuz
ağzı elə bil karvansara qapısıdır (kalaf sahibi olmak, sözü geçmek.
(v)adır) ağzı büyük kimseler için söylenir.
ağzı kilidlənmək (qılillanmaq) ağzı kilitağzı əyilə qalmaq 1-hayret etmek. 2- lenmek. 1-korkudan, heyecandan vs. kohayran kalmak.
nuşmamak, susmak. 2-sır vermemek, koağzı əyilmək 1-yüz felci geçirmek. 2- nuşmamak.
gördüğü bir şey karşısmda olağanüstü et- ağzı köpüklənmək 1-hiddetten, hastahktan
kilenmek, hayranlıktan ağzı bir karış açık vs.
ağzmdan
köpük
saçılmak.
2kalmak.
hiddetlenmek, coşmak, çok sinirlenmek.
ağzı əyri beceriksiz, işe yaramaz (kimse).
ağzı qan olsa da yerə tüpürməmək sırrmı
ağzı əyri olmaq birinden memnun olma-" gizli tutmak. içindekileri kimseye söylememek.
mak, hoşnut kalmamak.
ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq ağzı qapanmaq ağzı kapatılmak, zorla
susturulmak, susmaya mecbur edilmek.
olar kötü kimse bakmca anlaşılır.
ağzı əzvay dadı vərmək çok asabi olmak, ağzı qatıq kəsməmək sözü geçmemek.
ağzı qatıqlı sessiz sedasız ve äciz kimse,
çok sinirli olmak.
ağzı getmək 1-pantolon, gömlek vs.'nin ağzı qızışmaq 1-çenesi düşmek, çenesinin
ağız kısmı yıpranmak. 2-bir şeye dahp çivisi düşmek, başkalarının konuşmasına
imkän bırakmamak. 2-konuşmaya dalarak
gitmek, hayran hayran bakmak.
asıl işini unutmak.
ağzı geri dönmək sözü geçmemek.
ağzı günə buraxmaq kendi başına bırak- ağzı qulağınm dibinə getmək ağzı kulaklarma varmak. l-anlamsız şekilde gülmek.
mak, yalnız bırakmak, terketmek.
ağzı günə qalmaq sahipsiz kalmak, kimse- 2-çok sevinmek, sevinçten havalara uçmak.
siz kalmak, kendi başma yalnız kalmak, ağzı quiaqlarına dəymək ağzı kulaklarma
boş kalmak, atıl kalmak.
varmak, aşırı derecede sevinmek.
ağzı günə qoymaq tek başına bırakmak, ağzı qurumaq ağazı kurumak, çok susaelini üzerinden çekmek, kaderiyle başbaşa mak.
bırakmak.
ağzı (ağzın) quıusuıı! ağzı (ağzm) kuruağzı hara düşdü getmək nereye geldiyse sun! feläket dileğinde bulunanlar için kullamlan bir ilenme ifadesi "dilin tutulsun".
oraya gitmek.
ağzı havada gəzmək ağzı havada gezmek, ağzı Iəg ağzı sıkı olmayan, ketum olmayan,
dünyadan bihaber, şaşkm bir şekilde do- sır saklamayan.
laşmak.
ağzı (nədi!) nedir! (eləməsin! görməsin!)
ağzı hər şeydən çıxmaq her şeyi kaybet- ne haddine, ne ilgilendirir, ne gibi bir yetmek.
kisi vardır, hangi cesaretle.
ağzı xeyir xoşluğa açılmamaq ağzı bed- ağzı otlu zavalh, dili var ağzı yok.
duayla açılmak, ağzım kötüye açmak, iyi ağzı oynamaq ağzı oynamak, çenesi durşeyler söylememek.
mamak. 1 -birşeyler yemek. 2-konuşmak.
ağzı ilə milçək qovmaq (tutmaq) sinek ağzı pərtov geveze, konuşmasmı bilmeavlamak, işsiz olup anlamsız şeylerle uğ- yen, edebe aykın sözler sarf eden.
raşmak.
ağzı pis oimaq hämile olmak, aşermek.
ağzı i l ə quş tutmaq çok ciddi, çok çalış- ağzı soyuq akh kıt, gereksız sözler konukan, çok hareketli, her şeyi çok çabuk kav- şan, kavrama gücü olmayan.
ramak. maharetli olmak.
ağzı soyumaq ölmek.
36

ağzı söz tutmamaq soğuktan, korkudan,
heyecandan vs. konuşamamak.
ağzı sözə qızışmaq çenesi düşmek, çok
konuşmak, lafa dalmak.
ağzı sulanmaq ağzı sulanmak, imrenmek,
kendisinin olmasını çok istediği bir şeyi
görüp şiddetle arzulamak.
ağzı suyla dolmaq bak. ağzı suianmaq.
ağzı süd qoxumaq (iyi vermək) ağzı süt
kokmak. 1-çok tecrübesiz olmak. 2-çok
genç olmak.
ağzı sürüşmək şaşırmak, yanlış söylemek,
dili sürçmek.
ağzı torpaq qapmaq çok yaşianmak, beli
bükülmek.
ağzı üstə qapanmaq ağzı üzerine kapaklanmak, yüzü üstü devrilmek.
ağzı var dili yox ağzı var dili yok. 1suskun, zulme uğramış. 2-mazlum, sessiz,
sessiz sedasız, az konuşan.
ağzı yağhdır içki içmiş kimseler için söylenen bir ifade.
ağzı yanıb qayıtmaq (yanmaq) ağzı yanmak, çok kötü tecrübe edinmek, kötülükle
karşılaşmak, girişimi kötü sonuçlanmak,
yaptığı bir şeyden fayda görmemek, teşebbüs ettiği işte zarara uğramak, pişman olmak.
ağzı yanmış qəhrəman kaybetmiş, yenilmiş, mağlup olmuş kimse.
ağzı yastı hükmü yürümeyen, sözü geçmeyen.
ağzı yaşıl tabansız, ödlek, korkak.
ağzı yerdən torpap (toz) qapmaq çok
yaşlanmak, beli bükülmek.
ağzı yırtıq sır tutamayan, itimat edilmeyen.
ağzı yuxarı 1-yukarıya doğru, yokuş yukan, ters istikamete. 2-burnu havada.
ağzıaçıq qalmaq ağzı açık kalmak, hayret
etmek, şaşırmak, dona kalmak.
ağzım ağzına dəysin yüz yüze konuşayım.
ağzım (dilim) qurusun! dilim kurusun,
söylenen kötü bir sözden veya edilen bedduadan sonra duyulan pişmanhğı bildiren
bir ifade.
ağzım
yaradı
sulayabilmirəm
(suvarabilmirəm) tembelim, tenbelin biriyim.

ağzıma bir şey dəyməyib ağzıma hiçbir
şey girmedi, hiçbir şey yemedim.
ağzıma dad, qarnıma vay şivən ş. bahsedilen ancak yenmeyen leziz yemekler ve
içecekler için kullanılır.
ağzıma daş torpaq genelde kötü bir haber
söylenmek istendiği zaman kullanılır, "bu
sözler söylenmez, ama söylemek durumundayım".
ağzımı açma! beni kötü konuşturma!
ağzm əyilər! kaba ve çirkin, kötü sözleri
kullananlara söylenen bir uyarı ifadesi.
ağzm fal olsun! Aliah ağzından duysun,
söylediğin gerçek olsun.
ağzın geri dönsün boynun kırılsm, geberesin.
ağzın qurusun dilini eşek arısı soksun.
ağzın nədir! hangi cesaretle!
ağzın(ı) oxumaq içinden geçeni okumak,
ne düşündüğünü bilmek veya tahmin etmek.
ağzın(ı) ovuşdurmaq gözünü korkutmak,
çekinmesini sağlamak.
ağzın pambıqlansın! seni ölesin emi!
ağzma ağız vermək 1-coşturmak, tahrik
etmek. 2-tarafım tutmak, desteklemek,
tarafını tuttuğunu ima etmek.
ağzma almaq 1-ağzma almak, söylemek,
konuşmak. 2-söylemeyi läyık bilmek,
yeylemek. 3-duman, alev, su vs. bürümek,
kaplamak.
ağzına almamaq ağzına almamak, diline
getirmemek, anmamak, konuşmamak.
ağzına at başı almaq her şeye bağınp
çağırmak.
ağzına atmaq 1-ağzma bir şey atmak, rüşvet vermek, bir şeyler verip kendine täbi
etmek. 2-ağzma atmak, bir şeyi yemek için
ağzına koymak.
ağzına bax! başma buyrukluğuna bak hele!
(bir uyarı ifadesi).
ağzına baxaqalmaq ağzına aval aval bakmak, şaşırmak, hayran kalmak.
ağzına baxan yoxdur kimse takmıyor,
önemsemiyor, itibar etmiyor.
ağzma baxıb danışmaq 1-ağzma bakıp
konuşmak, birine göre konuşmak, birinin
arzusu doğrultusunda, ona hoş gelecek
şekilde konuşmak. 2-birini taklit etmek.
37

ağzına baxmaq ağzına bakmak. 1başkalannm iradesine sığmmak, täbi olmak, kendi fikriyle bir iş yapamamak, onun
sözüne uymak, sözünden çıkmamak. 2-ne
söyleyeceğini beklemek, emre ämade olmak.
ağzına bal sürtmək bak. ağzma bir
barmaq bal çalmaq.
ağzma bir barmaq bal çalmaq ağzına bir
parmak bal çalmak, güzel sözler söyleyerek
ümitlendirmek.
ağzına bir sümük atmaq önüne bir kemik
atmak, ufak bir şey vererek veya çıkar
göstererek susturmak.
ağzma bir şey atmaq 1-ağzına bir şeyler
atmak, azıcık yemek. 2-uyarmak. 3-rüşvet
vermek, bir şey vererek konuşmasma, bazı
şeyleri açmasma engel olmak.
ağzına bir şey dəyməyib ağzma bir şey
girmedi, hiçbir şey yemedin (yemedi) anlamında.
ağzma bir şey qoymamaq ağzına bir şey
koymamak, hiçbir şey yememek.
ağzma burnuna bulaşdırmaq ağzma burnuna bulaştırmak, berbat etmek, bir şeyi
yapamamak, becerememek.
ağzına çıxan olmamaq karşısmda kimse
laf söyleyememek, son derece nüfuzlu
olmak, bir dediği iki olmamak, sözü kılıçtan keskin olmak.
ağzına çöp (dil) atmaq yönlendirmek, bir
konuda uyarmak, kandırılmasma engel
olmak.
ağzına
çııllu
dovşan
sığmamaq
(yerləşməmək) atmak, palavra sıkmak,
yüksekten atmak; kendini övmek.
ağzma dəydirməmək (dəyizdirməmək,
toxundurmamaq) ağzma sürmemek, hiç
yememek veya içmemek.
ağzına dil qoymaq (vermək) ağzına laf
atmak, bir konuda konuşması için ona işaret olacak bir laf söylemek.
ağzına düşmək ağzına düşmek, sürekli
aynı şeyi tekrar tekrar söylemek.
ağzına gendir! sana göre değil, sana büyük
gelir, ağzma läyık değil.
ağzına gəldiyi kimi ağzına geldiği gibi,
düşünmeden, tartmadan konuşma, söyleme.

ağzına gələni damşmaq ağzına geleni
konuşmak, konuşmasma dikkat eünemek.
ağzına gələni (gələn sözü)
demək
(söyləmək) ağzına geleni söylemek, çok
kötü azarlamak, İaf söylenıek, aşağılamak;
nezaketten uzak sözler söylemek.
ağzına gəlmək dilinin ucuna gelmek, söylememesi gereken şeyi söylemek isterken
son anda geri çevirmek; söylemek istemek.
ağzına gətirmək diline getirmek, bir şeyi
istemeden söylemek, konuşmak.
ağzına gətirməmək ağzından çıkarmamak,
söylemek isteyip de söylememek.
ağzma girmək burnuna girnıek, çok yaklaşmak.
ağzma götürmək
1-bağırıp çağırmak,
haykırmak. 2-duman, alev, su vs.'bürümek,
kaplamak.'*
ağzma gözüne bulaşdırmaq ağzma gözüne bulaştırmak, becerememek, yapamamak, berbat etmek.
ağzma it alıb sinirlenmiş, hiddetlenmiş
kimse.
ağzına it başı almaq (salmaq) bak. ağzına
gələni danışmaq
ağzma kimi (qadər) ağzma kadar, dopdolu, boş yeri kalmayacak şekilde.
ağzına qavıt (qovut) aimaq zorlukla susmak, konuşmamak.
ağzıııa
qıftl
vurmaq bak.
ağzmı
mumlamaq.
ağzına qavıt (qovut) verən yoxdur balc.
ağzına baxan yoxdur.
ağzına qurd düşmək kimse tarafından
aranmamak, lcimse tarafmdan konuşturulmamak, saygı gösterilmemek, tecrit edilmek, yalnız bırakılmak.
ağzına oğru qayası 1-şeytan gibi, cin gibi
kimseler için söylenir. 2-yılan vb. gibi ürkütücü hayvanlar anıldığında söylenen ve
onlann yarattığı korku ve ürküntüye engel
olmak için kullanılan bir ifade.
ağzına saqqız eiəmək ağzına sakız etmelc.
1 -bir şeyi çok tekrarlamak. 2-dedikodusunu
yapmak.
ağzıua sıçmaq k. ağzma sıçmak, birisine
karşı ağır bir karşdıkta bulunmak, bir şeye
veya birine büyük zarar verecek davranışta
bulunmak.
38

ağzına söz almaq konuşmak, bir şeyler
söylemek.
ağzına söz atmaq birine kullanabileeeği
bir bahane vermek, söylediği bir kelime ile
herhangi bir konuda konuşmasmı, söylemesi gerektiğini işaret etmek, birine söyleyeceği şeyi kopya vermek, öğretmek, söylediği şeylerle birinin konuşmasım yönlendirmek.
ağzma söz vermək ağzma laf atmak.
ağzına su almaq (götürmək) ağzma taş
almak, susmak, konuşmamak, susup kalmak, sohbete katılmamak, konuşmaya katılmamak.
ağzına sümük atmaq ağzına kemik atmak.
1-susturmak için az bir şey vermek. 2rüşvet vermek.
ağzına təpmək tıkmmak, bir şeyler yemek,
ağzına tüpürmək 1-birisine kendi düşüncesini kabul ettimıek. 2-ayrı ayrı kimselerin aynı düşünceyi ileri sürmeleri karşısmda kullanılan bir ifade.
ağzma verilməsini gözləmək ağzına verilmesini beklemek, kendisi çalışmayarak
işlerin başkaları tarafmdan yapılmasmı
beklemek.
ağzına vur çörəyini əlindən al kafasma
vur ekmeğini elinden al, sessiz, müläyim,
uysal kimseler için kullanilän bir ifade.
ağzına vurmaq gereken cevabı vermek.
ağzının payını vermek.
ağzına yara düşsün kargıyanlara ve kötü
konuşanlara karşı söylenen bir tepki ifadesi.

"

ağzına yaraşmır ağzma yakışmıyor, senden bu sözler beklenmez, böyle konuşman
sana yakışmıyor.
ağzına yiyələnmək (yiyəlik etmək) ağzma
sahip olmak, konuşmasına dikkat etmek.
ağzına yoğurt sürtmək ağzına bir barmäk
bal çalmak, kandırmäk, küçük bir şey karşılığında çok değerli bir şeyi elinden almak.
ağzında böyümək ağzında büyümek, midesi bulanmak, yiyememek, yutamamak.
ağzında dili qora kimi bişmək haddinden
fazla susamak.

ağzında dili yox ağzı var dili yok, mazlum,
zavallı, äciz, herkesten çekinen, sesi söluğu
çıkmayan kimse.
ağzında dilin yansın! idam edilesin, ölesin!
ağzında dişi qalmamaq ihtiyarlamak,
yaşlanmak.
ağzında dişi qalmayıb (yoxdur) götühdə
qıröşı k. 1-yaşı geçmiş, işi bitmiştir. 2yaşma uygun davranışlar göstermeyen
yaşhlara karşı söylenen hakaret ifadesi.
ağzmda quş (quş başı) gətirmək ufacık
bir şey yapıp büyük işler başarmış gibi
konuşmak.
ağzında Iəpə (noxud) islanmamaq ağzmda bakla ıslanmamak, sır saklayamamak.
ağzmda yağ əridən gətirməyib ki! hayırh
şey için gelmemiş k i , hayırlı bir şey için
geldiğini mi zannediyorsun!
ağzındakı dişləri (dişlərini) saymaq çok
iyi tanımak, güeünü ve cesaretinin seviyesini iyi bilmek.
ağzmdan bal axmaq (tökülmək) ağzmdan
bal akmak, güzel, hoş laflar etmek, çok
güzel şeylerden bahsetmek, güzel konuşmak, gönül okşayıcı, iç açıcı, moral verici
sözler sarf etmek.
ağzmdan bir dəyirman su getmək ağzından köpükler saçarak yüksekten atmak.
ağzından çıxan kimi o anda, çarçabuk,
hemen, anında.
ağzından çıxanı (çıxan sözü) qulağı
eşitməmək ağzmdan çıkanı kulağı duymamak, çok kötü şeyler söylemek, kötü
sözler söylediğinin farkında olmamak.
ağztndan çıxmaq 1-ağzmdan kaçırmak,
istemeden söyleyivermek. 2-elinden çıkmak, kaybetmek, yitirmek.
ağzından çıxmasın kimselere söyleme.
kimseler duymasın.
ağzından çörəyini qapmaq bir kimsenin
hakkma tecavüz etmek, elinden almak.
ağzından dürr tökmək (tökülmək) çok
güzel ve anlamh konuşmak, güzel ve kıymetli sözler sarf etmek (bazen de süslü
lakin anlamsız konuşma anlammda alay
ifadesi olarak da kullanıhr).

39

ağzından düşməmək ağzından düşnıemek,
bir konuyu, bir kimseyi, bir şeyi hiç unutmamak, hep anmak.
ağzından girib burnundan çıxmaq ağzından girip burnundan çıkmak, dil dökerek, tatlı sözlerle birini kandırmak, yola
getirmek.
ağzından hörra töküimək anlamsız laflar
etmek. konuşmasım bilmemek, ne dediğini
bilmeden konuşmak.
ağzından xeyir çıxmır barı şər danışma
(demə) ağzından hayır çıkmıyor bari şer
söyleme, "lehte konuşmuyorsan, bari aleyhte konuşma".
ağzmdan kirə istəmək diline kira istemek,
konuşmaktan äciz olmak, laf ağzından
cımbızla ahnmak.
ağzından köpük qusmaq bak. ağzı
köpüklənmək.
ağzından küiək aparsın ilenen, beddua
eden kimselerin bedduasmın zarannın dokunmaması için söylenen bir ifade.
ağzuıdan qaçırmaq ağzmdan kaçırmak,
bir sözü istemeden söylemek, demek.
ağzından qaçmaq ağzmdan kaçırmak,
bilmeden, iradesi dışmda bir sözü söylemek.
ağzından qan iyi (qoxusu) gəlmək kavgaya, sonu ölüme götürecek, düşmanhk doğuracak laflar etmek.
ağzından qapmaq ağzından kapmak, bir
kimsenin bildiği şeyleri çok ustalıkla ve
sezdinneden öğrenmek.
ağzmdan qıfılı götürmək
konuşmaya
başlamak, bildiklerini söylemeğe başlamak.
ağzından laxta laxta qan gəlmək kan
tükürmek, vereme yakalanmak.
ağzından tikəsini qapmaq ağzmdan lokmasmı almak, bir kimsenin hakkı olan şeyi
çeşitli yollarla ondan almak.
ağzmdan
od
alov
püskürtmək
(tökülmək, yağmaq, yağdırmaq) ateşli
konuşmak, ağzmdan ateşler saçmak.
ağzmdan od çıxmaq (tökülmək) bak.
ağzından
od
alov
püskürtmək
(tökülmək, yağmaq, yağdırmaq).

ağzmdan söz çıxarmamaq kimselere bir
şey dememek. konuşmamak, susmak, sırrı
saklamak.
ağzmdan söz qaçırtmaq ağzından kaçırmak, istemeyerek, gayri iradı olarak bir
sırn söylemek, gizli olan bir şeyi açıklamak.
ağzından sözünü almaq ieb demeden
leblebiyi anlamak, birinin ne demek istediğini hemen anlamak.
ağzından süd iyi (qoxusu) gəlmək ağzmdan süt kokusu gelmek. 1 -çok genç ve tecrübesiz olmak. 2-henüz büyümemek, yaşı
çok küçük olmak.
ağzından süd iyi (qoxusu) gəlir! "ağzmdan süt kokusu geliyor, daha büyümemişsin!" anlamında önemsememe ifadesi.
ağzından'vurmaq ağzma tıkamak, söylediği bir şeyi hemen reddetmek, geri çevirmek, sözünü kesmek, lafmı ağzmda bırakmak, konuşmasına müsaade etmemek,
moralini bozmak.
ağzmdan yekə danışma haddini aşnıa,
kendinden büyük laflar etme.
ağzından yel (alsın) aparsın ağzından yel
alsm, ağzını hayra aç, kötü ihtimallerden
söz edenlere karşı söylenen bir ifade.
ağzından yerə salmamaq ağzmdan düşürmemek, sürekli olarak bir şeyi tekrarlamak.
ağzını açabilməmək ağzmı açamamak,
korkudan,