Əsas səhifə Divanü lüğat-it-türk. II cild (2/4)

Divanü lüğat-it-türk. II cild (2/4)

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
Bakı, "Ozan", 2006. — 400 səh.
ISBN 9952-426-00-xDahı turk dılçısı və ensiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərı dunya dılçılık elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir Türk dunyasının və turkologiya elminin ən parlaq, ən əhəmiyyətli əsəri olan «Divanü lugat-ıt-turk» yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eləcə də türk tarixinin türk mədənıyyətının, türk mənəviyyatının və psixologiyasının tədqiqi üçün misilsiz mənbə, bıtməz-tukənməz qaynaqdır. Bu şah əsər haqiı olaraq min il bundan əvvəlki turk dunyasının ensiklopediyası, türklüyün aynası, Mahmud Kaşğari isə türkçülüyün banısı sayılır.
Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar və digər elm sahələrinin mutəxəssıslərı, habelə ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və şanlı türk keçmişi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulur.
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
408
Fayl:
PDF, 18,20 MB
Yüklə (pdf, 18,20 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
V'" v r r f > # * % Y # y ; ' ' ^
«;,..-> ••.->•:,•.
'-.y>.\ . , i i . . . . . . s.,,—>•••-• %;>'.W.-'%'V^;';

">-*-fY'
:3'^'f
L

d$»)>cü>m&ni 3C&mwri0wU%4tfi> S^n '^^oyüA Q^^fo>Jc/&j<ind
1$> Q^&dcett€ 99<in*l&n
J

Ç0ä#/c ^^ün^atotwn- <Şam/t> ^•v/aat,,

^paşc/m &$&w/wif<xwı ^$ö<ıdət%nift dföamtM, Q5$na ^^i&mi&w,,
'(p/m

Q/^H^n^^&İe^ftiıX^ft Q^^em4M>, ^/mttm^ftt//t, Stde&tımt&j
t

m aP»
Q/$0)<Atem W\<eme/e<ni%mis<, offi&ifdwc ^t>ymmv &cw4aa>

ğfy&di ^Bl£at%p@&in& Q$fttz^ ^dw&m. 12ladi#6i/&ft Q^?/M</C ^^ifoı^a
<

~^f» Q5$tƏ9c/ayca>n ^B^a/tjt ^ntt offiee $xwnMn ^/nMİmtz>y>aoa^/

Q^ü)</c/wif€&n-

^ ^ k ı w '

^$viHZ<nie. Süptz/-tit- Q^/ü<><4<

^2<z<><tttz& Q^/tt<ı</ci<^d'SR^iifiu/tt/ctz^m-M-S-ctt. &hepUe/e4t&

m
Q%U *^ü<n>ymt<nt<n>
Q^ü&b Qs$&dwü>yif&t%n€<n ^^//u, ^<7<mt>yte<cttätt, <v# Q^^mäii

rğ/^tttcvə^ Q^t%\ntz^d/&)</ QS^/t%n<ztt< QA/QM<- W/ttmmtiıUztw.
Q9£<m<t^ttyctz<n, Q^tidcM Wntz.^tzim

Q/$än<n#/<ztz<ıı Wt<actz<atJ

Mahnıud

Kaşğarinİn

çəkdiyi və «Divanü lüğat-it-türk»ə
Əİävə etdiyi dünya xəritəsinin oroh
əlifbası i b veribn variantı.
Bu xəritədə Balasağun şəhəri
mərkəz olaraq qəbul edilmişdir.
Dənizlər yaşıl, çaylar mavi,
dağlar qırmızı, ^lıorlor san, səhralar
sarı-qırmızı rənglə göstərilmişdir.

Türkologiyanm və Türklüyün

şah əsəri

«DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK»
AtaHoldinqin
sponsorluğu ilə nəşr edilmişdir.

Sonsuz təşəkkürlər!

<j jLuulS Jj a

•

• ••

Divanü lüğat-it-türk

3

A Z Ə R B A Y C A N M İ L L İ E L M L Ə R
F Q L K L O R

A K A D E M İ Y A S I

İNSTİTUTU

MAHMUD KAŞĞARİ

«DİVANÜ
LÜĞAT-İT-TÜRK»

DÖRD CİLDDƏ
II CİLD
Tərcümə edən və
nəşrə hazırlayan:

Ramiz ƏSKƏR

Bakı-"Ozan"-2006

4

Mahmud Kaşğari
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutu Elmi Şuras; ının
qərarı ilə nəşr olunur
E l m i redaktor:

A z ə r b a y c a n Milli E l m l ə r
Akademiyasının müxbir üzvü,
T ü r k Dil Q u r u m u n u n fəxri
üzvü, əməkdar elm xadimi,
filologiya elmləri d o k t o r u ,
p r o f e s s o r Tofiq H A C I Y E V

Rəyçi:

A z ə r b a y c a n Milli E l m l ə r
Akademiyasının müxbir üzvü,
filologiya elmləri d o k t o r u ,
professor Nizami C Ə F Ə R O V

Məsləhətçilər:

professor Hüseyn İSMAYILOV
professor Məmmədəli Q I P Ç A Q
professor Əzizxan T A N R I V E R D İ

Mahmud Kaşğari. «Divanü lüğat-it-türk». Dörd cilddə. II cild,
Bakı, "Ozan", 2006, 400 səh.
D a h i türk dilçisi v ə e n s i k l o p e d i s t i M a h m u d K a ş ğ a r i n i n « D i v a n ü lüğat-it-türk»
əsəri d ü n y a dilçilik elminin ə n q ə d i m v ə ə n m ö h t ə ş ə m n ü m u n ə l ə r i n d ə n biridir. T ü r k
d ü n y a s ı n ı n v ə t ü r k o l o g i y a e l m i n i n ə n p a r l a q , ə n ə h ə m i y y ə t l i əsəri o l a n « D i v a n ü
lüğat-it-türk» yalnız türk dili v ə ədəbiyyatının deyil, e l ə c ə d ə t ü r k tarixinin, türk
m ə d ə n i y y ə t i n i n , türk m ə n ə v i y y a t ı n ı n v ə psixologiyasının t ə d q i q i ü ç ü n
misilsiz
m ə n b ə , b i t m ə z - t ü k ə n m ə z q a y n a q d ı r . B u ş a h ə s ə r haqlı o l a r a q m i n il b u n d a n əvvəlki
türk dünyasının e n s i k i o p e d i y a s ı , t ü r k l ü y ü n a y n a s ı , M a h m u d K a ş ğ a r i i s ə t ü r k ç ü l ü y ü n
banisi sayılır.
Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar v ə d i g ə r e l m sahələrinin
m ü t ə x ə s s i s l ə r i , h a b e l ə ali m ə k t ə b l ə r i n filologiya fakültələrinin t ə l ə b ə l ə r i v ə şanlı türk
k e ç m i ş i ilə m a r a q l a n a n l a r ü ç ü n n ə z ə r d ə tutulur.
K i t a b l a bağlı a r z u v ə iradlarınızı b u ü n v a n a g ö n d ə r ə b i l ə r s i n i z :
ramizasker@mail.yahoo.com
ISBN 9952-426-00-x
„

o

4072060105
O n - 047-06

^

r u x

,

- ZUUo

© Ramiz Əskər, tərcümə, 2006

Divanü lüğat-it-türk

5

S U N U Ş
Aziz Azerbaycan'lı Kardeşlerim!
Uzun bekleyiş ve hasretten sonra Türklüğün ve Türkoloji'nin şaheseri Divanü Lugat-it-Türk'e kavuştunuz. Azerbaycan'ın Fahri Vatandaşı
olarak bu muhteşem eserin basılmasında ve böylece Sizlere ulaşmasında
benim de katkılanm olduğu için çok bahtiyanm.
Değerli dostum, kardeşim Dr. Ramiz Asker uzunca yıllar çalışarak
bu eseri çevirmiştir. Büyük bir hizmet yapmıştır. Kendisini kutluyorum.
Divanü Lugat-it-Türk yaklaşık bin sene bundan önceki Türklüğün
ansiklopedisi, aynasıdır. Ünlü bilgin Kaşgarlı Mahmut bu kitabında o dönemin Türkçesini, Türk Kültürünü, Edebiyatını, Tarihini, Coğrafyasını, Etnografisini, sosyal ihşkilerini, dini inançlarını, ünvan ve makamlarını, atasözleri ve deyimlerini, efsane ve mitlerini, şiir ve ağıtlarını, giyim ve kuşamını,
yemek ve silahlannı, bitey ve direğini... aynntılı biçimde işlemiştir. En
önemlsi, Kaşgarlı Mahmut Türkçenin ilk gramerini yazmış, dünya dilcilik
ilmi tarihinde ilk kez karşılaştırmalı [mukayeseli] yöntemin temelini atmış
ve bunu Avrupa Aydınlanma [Maarifcilik] çağının ünlü dilcilerinden asırlarca önce başarmıştır. Yazar, kitabında aşağr yukan dokuz bin Türkçe kelimenin anlamını açıklamış, onları fiil, isim, sıfat, zamir [evezlik] olarak sınıflandırmıştır.
İşte bunlardan dolayı Divanü Lugat-it-Türk evrensel Türk Kültürünün ana kaynağı, en temel eserlerinden biri olarak çeşitli ülkelerde basılmıştır. Türkiye Türkçe'sinin yanı sıra Özbek, Uygur, Kazak Türkçe'lerine,
Almanca'ya, İngilizce'ye, Farsça'ya, hatta Çince'ye çevrilmiştir.

Mahmud Kaşğari

6

Sevgili okurlar!
Kaşgarlı Mahmut bu eserle gelecek kuşaklara da gerekli mesajlar
göndermiş, Türkçe'yi, Türk Kültürü'nü sevmeyi, geliştirmeyi ve yüceltmeyi
öğütlemiştir. Bu husus çok önemlidir.
Bu bağlamda tercümenin ünlü Devlet ve Siyaset adamı, Türk Dilinin ve Medeniyetinin havarisi, çağdaş Azerbaycan Devleti'nin mimarı,
rahmetli Cumhurbaşkanı, milli lider, dostum ve kardeşim Haydar Aliyev'in
unutulmaz ve parlak hatırasına ithaf edilişi pek yerinde bir harekettir ve beni
fevkalade memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aynı
çizgide yürüyeceğine inanıyorum. Kaşgarlı Mahmut, daha bin sene önce
Türklerde varislik ve devamlılığı şu atasözünde ifade etmiştir: "Ata oğlu
ataç toğar." Dinlerken her zaman zevk duyduğum kıvrak ve güzel Azericede bunun karşılığı şöyledir: "Oğul atasına çeker, ot, kökü üstünde biter."
Bu vesileyle, Dr. Ramiz Asker'e takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Aynca, eserin bilimsel editörü, ünlü bilim adamı, Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi Muhabir Üyesi, Türk Dil Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Tofik
Haciyev'i, reyci, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi Prof.
Dr. Nizami Caferov'u, eserin basımı için Bilim Konseyi kararını çıkarmış,
Türk Dünyasında kendi alanında biricik kurum olan Folklor Enstitüsü ve
Enstitü'nün Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İsmailov'u ve sevgili Azerbaycan'lı
kardeşlerimi içtenlikle kutluyorum.

Saygılarımla

Süleyman DEMİREL
T.C. 9. Cumhurbaşkanı
Ankara, Ocak 2006

Divanü lüğat-it-türk

7

TÜRKOLOGİYANIN BAHADIRI
Mahmud Kaşğari «Divanü lüğat-it-türk»b X I yüzildə türk dilçiliyinin əsasmı qoydu. «Divan»da türk dil ailəsinə mənsub olan 22 türkcənin müqayisəsi verildi. Hər türkcənin leksikası, fonetikası, morfologiyası haqqında aydm, tam elmi məlumat söyləndi. Bu türkcələrin materialı
əsasmda ədəbi dil və danışıq təzahürləri göstərildi, yazılı və şifahi nitq
anlayışları tanıdıldı. M . Kaşğari xalqların bir-biri ilə siyasi, mədəni, iqtisadi və hər cür əlaqələrinin onların dillərində iz buraxmasını əyaniliklə
nümayiş etdirdi. O, qohum olan və olmayan dillərin bir-birinə təsirinin
tarixi zərurət olduğunu dedi və əsaslandırdı. Beləliklə də, hər bir dilin
fərdi inkişafınm, eləcə də dil təsirlərinin tarixi şəraitlə, mədəni əhatə ilə,
dövlətçiliklə,

dil sahibi mülətlərin yetkinliyi, elmi-intellektual səviyyə-

ləri ilə bilavasitə bağlı olduğunu təsdiqləmiş oldu.
M. Kaşğarinin yaratdığı bu dilçilik türk dil elmi tarixində başlanğıç
idi. Ancaq çox zaman başlanğıclar üçün yol verilən (və ümumən də
məqbul sayılan) bəsitlik, müəyyən qədər çatışmazlıq, qətiyyətlə deyirəm,
burada yoxdur və zərrəcə də duyulmur. Bu qənaət XX əsrin dünya türkologiyasında, şərqşünaslığında təsdiqlənmiş və M. Kaşğari «türkologiyanııı bahadırı» rütbəsi ilə ünvanlanmışdır. M . Kaşğari dilçiliyi müasir
dünyamızın elmi dilçilik məktəbi kimi qəbul olunmuşdur.
Bilindiyi kimi, dil haqqmda biliklərin tarixi çox qədimlərə, eramızdan
əvvəllərə gedib çıxır. Ancaq bu məktəblərin hamısında dillə bağlı təcrübi
məsələlər əhatə olunmuşdur: yazı qaydaları öyrədilmiş, dil öyrətmək

8

Mahmud Kaşğari

üçün lüğətlər hazırlanmış və s.- bir sözlə, müasir orta məktəblərdəki dil
tədrisinin işi görülmüşdür. Buna görə də bu dil məktəblərinin verdiyi biliklər elmi dilçilik sayılmır. Qəbul olunmuş qənaətə görə, dünyada elmi
dilçiliyin tarixi X I X əsrin birinci rübünə aid edilir. Bu, Avropada bir
neçə nəhəng dilçinin hind və Avropa dillərini müqayisəli şəkildə öyrənməsi və hind-Avropa dil ailəsini kəşf etməsi ilə başlanır. Deməli, qohum dillərin tarixi, müqayisəli yolla öyrənilməsi əsl elm sayılır və bu, əsl
elmi dilçiliyin başlanğıcı kimi alınır. Ancaq əsərinin məzmunundan göründüyü kimi, müqayisəli-tarixi tədqiqat metodunu, əsl elmi dilçiliyi M .
Kaşğari avropalılardan səkkiz yüz il əvvəl başlamışdır. Deməli, türkologiyanm bahadırı M . Kaşğari yalnız türk dilçiliyinin deyil, bütövlükdə
1

dünyada tarixi-müqayisəli metodun, elmi dilçiliyin banisidir .
M.Kaşğari Quranın dili olan ərəb dili ilə müqayisə edərək, «türk dili
ərəb dili ilə atbaşı gedir» deyərək öz türkcəsinin səviyyəsindən, kamilliyindən qürur duyduğunu ifadə edir.
Yazısı olmaq, ədəbi dil kimi işlənmək millətin böyük
sahibi olması, mükəmməl dövlətçilik

mədəniyyət

tarixi yaşamış olması deməkdir.

M. Kaşğari uyğurların öz yazısı olmasından danışır, türklərin ədəbi dili
olmasmı söyləyir: «Uyğurlarm dili saf türkcədir, lakin öz aralarında
danışdıqlan zaman işlətdikləri bir ləhcələri də var. Kitabın əvvəlində
bildirdiyim kimi, onlar 24 hərfdən ibarət olan türk yazısmdan istifadə
edirlər. Kitablarını və məktublarını bu hərflərlə yazırlar. Bundan başqa,
1

Yeri gəlmişkən: adətən rus və Avropa dilçiliklərində qədim dil məktəbləri kimi ən çox
hind, yunan, Çin, ərəb məktəblərini qeyd edir və M.Kaşğarini də ərəb dilçiliyinə yazırlar. Ancaq göründüyü kimi, tədqiqat metoduna, yaradıcılıq obyektinə və elmi predmetinə görə M.Kaşğari müstəqil dil məktəbi formalaşdırmışdır. Ondan sonra gələn türk
leksikoqrafları da (Cəmaləddin ibn Mühənna, Hinduşah Naxçıvani və daha sonralar
V.Radlov, Ş.Sami) öz əsəıiərində M.Kaşğari yolunu götürmüşbr. Görünür, Rusiyada
və Avropada türkə göstərilən siyasi qısqanclığa görə M.Kaşğarinin yaratdığı elmi istiqamət türk dilçilik məktəbi kimi etiraf olunmamışdır. Ancaq bu məktəbin varlığı göz
qabağındadır.

9

Divanü lüğat-it-türk

uyğurlarm və çinlilərin ayrı bir yazılan da var. Kitablarını, sənədlərini
bu hərflərlə yazırlar. Bu yazını müsəlman olmayan uyğurlarla çinlilərdən başqa heç kim oxuya bilməz. Buraya qədər haqqında bəhs etdiklərim şəhərdə yaşayan xalqlardır».
Bu qəbildən örnəklərlə M . Kaşğari deyirdi ki, buyurun, mənim
türküm və türkcəm budur.
Türk islamı səmimiyyətlə qəbul etmişdi - istəmədiyini ona yedirmək
olmaz. Ancaq türk türklükdən də çıxa bilməzdi. Türk islamı şüurlu qəbul etmişdi - islamın daha mükəmməl din olduğunu görərək, islamın,
bütün uyğunluqları ilə yanaşı, tanrıçılıqdan daha kamil olduğuna inanmışdı, bu dini özünə inanc götürmüşdü. Bununla belə, M . Kaşğari də
dövrünün

digər mütəfəkkirləri kimi türk mədəniyyətinin islam içində

əriyib itməsini istəmirdi. Və həmin ulu məsləkə xidmət məqsədi ilə bu
əsərini yazdı. Türkün gücünün ən mühüm

göstəricilərindən biri kimi

onun dilini seçdi və türkcənin qüdrətini tnüasir dünyasına təqdim etdi.
Kaşğari müxtəlif səviyyəli türkcələrin varlığmı qeydə alır. Yəni türkcələrin hamısı eyni dərəcədə inkişaf etməmişdi. Təbii ki, bu, türk boylarının mədəni, siyasi, iqtisadi vəziyyətləri ilə bağlı idi. Mahmud Kaşğari
türkcələri təmiz və qarışıq deyə iki yerə ayırır. Ancaq bir dil bilənlərin
dilini ən açıq və doğru dil sayır. Maraqlıdır ki, şəhərlilərin iki dil bilməsini söyləyir. Bu şəhrəlilər kim olursa-olsunlar, hansı dili ana dili sayırsa-saysınlar, bildikləri dilin biri mütləq türk dilidir. Yazır ki, Çin və Maçin xalqlarının ayrıca dilləri var, bununla belə şəhərliləri türkcəni gözəl
bilirlər. Göstərir ki, bunlar bizə məktublarını türk yazısı ilə yazırlar.
Göy türkün süqutundan sonra, bilindiyi kimi, uyğurlar inkişafına görə
xüsusilə seçilirdilər. Təbii ki, bu inkişaf onların dil səviyyəsində də görünürdü.

Dedik ki, Kaşğari uyğurların həm şifahi danışıq, həm də ədəbi-

yazı dilinin mövcudluğunu söyləməklə onların istifadə etdikləri uyğur

10

Mahmud Kaşğari

əlifbasını da təqdim edir. Maraqhdır ki, yuxarıda xatırlatdığım kimi,
«bundan başqa, uyğurların və çinlilərin ayrı bir yazıları da var. Kitablarını, sənədlərini bu hərflərlə yazırlar» deyir. Həmin yazını müsəlman olmayan uyğurlardan və çinlilərdən başqa heç kəsin oxuya bilmədiyi də söylənir. Yəni bu vaxtilə işlənmiş, indi unudulmuş bir yazıdır. Bir
halda ki, dövlət sənədləri, rəsmi yazılar (dəftərlər) bu yazı ilə yazılır, o
halda bu, dövlətçiliklə bağlı olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu, Orxon yazısı olmuşdur. Görünür, göy türkün nüfuzlu vaxtında onu bütün sahələrdə işlətmişlər, X I yüzildə ancaq kargüzarlıqla məhdudlaşmışdır.
Dünya dövlətçilik tarixində belə hadisələr olub.
«Türkcə»

deyərkən, Kaşğari, görünür, ədəbi dili nəzərdə tutur. Bu

həmin ədəbi türkcədir ki, orta əsrlərdə Qərb türkcəsində - oğuz türkcələrində də yer-yer (əlbəttə, həmişə yox) ədəbi normaya müdaxilə edəcək və
sonralar türkoloqlar onu «türki» adlandıracaqlar. Kaşğarinin bu sözləri
həmin fıkri bir daha təsdiqləyir: «Köçəri

xalqlardan olan çomul boyu-

nun dili ayrıdır, lakin türk dilini yaxşı bilirlər. Kay, yabaku, tatar, basmıl boyları da belədir. Hər boyun özünə məxsus ayrı ləhcəsi olsa da,
türkcə gözəl danışırlar».
Kaşğarinin bu məlumatından aydm olur ki: 1. Hər türk boyunun öz
danışıq dili olmaqla.bərabər, həm də ümumi bir ədəbi türkcə olmuşdur.
Hər türk boyu öz aralarmda öz danışıq dillərini işlətmişdir, eyni zamanda, hər boy bu ədəbi türkcəni də bilmiş və boylar bir-biri ilə həmin
türkcədə ünsiyyət saxlamış, bir-birini anlamışdır. Buyurun, bu, türklər
arasırida həmin ümumi ünsiyyət vasitəsi, ortaq ilətişim dilidir ki, bu gün
biz onun üçün mücadilə aparırıq. Onu əldə etmək istəyirik. Deməli, bu
təcrübə tariximizdə olub - bu bizim üçün

bir təsəllidir ki, su gələn arx-

dan bir də gələcək. 2. Daha nə aydın olur? Aydın olur ki, türkcə, yəni
ümumi ədəbi türkcə, ümumiyyətlə, Şərqdə, Ön Asiyada və Avrasiya de-

Divanü lüğat-it-türk

•

H

yilən məkanda ortaq ünsiyyət dili olmuşdur. Kaşğari türk olmayan
qövmlərin-Çin,

Maçin

xalqlarmın, tübüt (Tibet), xotən xalqlarının,

farsların türkcə bildiklərini, hətta türkcə yazmaq bacardıqlarını, türkcə
məktublaşdıqlarını söyləyir. Kaşğarinin «Divan»ı ilə eyni vaxtda yazılmış «Qutadğu bilig» haqqında müxtəlif xalqlarm sözlərini yadımıza salaq: farslar onu «Şahnameyi-türki», çinlilər «ədəb ül-müluk»,
«ayin ül-məmləkə»,
meyi-müluk»

məşriqlilər «zinət ül-üməra»,

maçinlilər

bəziləri də «pəndna-

adı ilə tanıyırlar.. Hələ ki orta əsrlərdə «Qutadğu bilig»in

nə fars, nə Çin, nə də başqa bir Şərq dilinə tərcüməsi məlum deyil. Deməli, həmin xalqlar bu dastanı türkcə oxuyublar. Deməli, həmin xalqlarda türkcə anlaşılırmış və deməli, Kaşğarinin «türkcə»

dediyi həmin

dil Şərqdə ortaq ilətişim dili kimi istifadə olunmuşdur.
Əlbəttə, Kaşğarinin tədqiqat siyahısındakı türk ləhcələri ilə eyni
vaxtda bir ümumi türkcə olmalı idi və təbii ki, bu ümumi türkcə ədəbi
dil mövqeyində durmalı idi. Türkcənin ümumi ünsiyyət dili

olmasını

türk dövlətçilik tarixinin özü tələb etmişdir. Atilla zamanında (təbii ki,
ondan əvvəldə də), ondan sonra İltəriş, Qapağan və Bilgə kağanla güclü
hakimiyyətə çevrilmiş Göy türk dövlətinin vaxtında mövcud olmuş böyük, ucsuz-bucaqsız, Altaydan Dunaya qədər uzanan türk imperatorluqlarının bir anlaşma dili olmalı idi - bu anlaşmasız bu nəhənglikdə
dövləti idarə etmək olmazdı. Şübhəsiz, imperiyanın bir dövlət dili olmalı
idi - bu türk imperiyasınm dövlət dili türk dili olmalı idi. Və təbii ki, bu
türkcə ədəbi, həm də məhz ədəbi-yazılı türkcə olmuşdur.
Həmin ənənənin nəticəsidir, məhz həmin təməlin davam etməsidir
ki, X I X əsrin Avropa səyyahları və rus ziyalıları deyəcəklər ki, Qafqaz
türkcəsi Avropadakı fransızcaya bənzəyir - fransız dilini bilərək bütün
Avropanı gəzmək mümkün olduğu kimi, bu türkcə ilə də bütün Şərqi
dolaşmaq olar.

12

Mahmud Kaşğari
Beləliklə, Mahmud Kaşğari islamın Şərqi və ondan da böyük coğra-

fıyanı əhatə etdiyi bir dövrdə tədqiq-təhlil yolu ilə imrepator türkü bütün islam dünyasına, eləcə də türkün özünə təqdim etməkdə qərarlaşır.
Bunun üçün M . Kaşğari bir tarix əsəri yaza bilərdi - əlimizdə olan
«Divan» onun mükəmməl bir tarixşünas biliyinə sahib olduğunu göstərir, bütün orta əsr tarixçiləri (məsələn, ibn Fədlan, ibn Bəttutə və başqaları) ölkələri dolaşaraq, tarixini yazdıqları xalqlarla canlı ünsiyyətdə
olub aldıqları biliyi yazmışlar. Eynən həmin şəkildə M . Kaşğari geniş
türk coğrafıyasının böyük hissəsini addım-addım gəzərək türk soylarınm dili, folkloru, tarixi, coğrafıyası, mədəniyyəti haqqında birbaşa əlaqə
vasitəsilə məlumat toplamışdır. Məsələn, ibn Fədlan üslubunda bir tarix
əsəri yazmaq üçün bu, kifayətdir. Kaşğarişünaslar hesab edirlər ki, «Divan»dakı şeirlərin müəyyən qismini M. Kaşğari özü yazmışdır, yəni o,
bədii düşüncə sahibi olmuşdur. Deməli, o, türkün admı tarixə həkk edən
bir qəhrəmanlıq dastanı yaza bilərdi - müasiri Yusif Balasağunlu kimi
sözünü bədii dillə deyə bilərdi. Ancaq qələmini dilçi kimi işlətdi, məqsədinə uyğun olaraq dilçiliyin lüğət janrını seçdi. Bununla da M . Kaşğari
fransız ensiklopedistlərinin üslubunu onlardan yeddi əsr əvvəl başladı.
Fransız ensiklopedistləri siyasi-inqilabi terminlərin lüğəvi mənalarını açmaqla insanları mübarizəyə qaldırırdılar. Məsələn, despot, demokratiya kimi sözlərin ensiklopediyada guya bir lüğətçi kimi mənalarını
şərh edirdilər. Ancaq oxuyan oxuyur, despotizmin nə demək olduğunu
bilir və siyasi-demokratik təlim almış olurdu. Bizim M.F.Axundov XIX
yüzildə «Kəmalüddövlə

məktubları» adlı fəlsəfı traktatında həmin sözü

həmin üsulla öz müasirlərinə belə çatdırır: «despot ibarətdir bir padşahdan ki, amalında heç bir qanuna mütəməssik və müqəyyəd olmaya və
xalqın mal və canına bihəddü inhisar təsəllütü ola və həmişə öz həvayinəfsi ilə rəftar edə və xalq onun təhti-səltənətində əbdi-dəni və rəzil olub

Divanü lüğat-it-türk

13

azadiyyət və bəşəriyyət hüququndan bilkülliyyə məhrum ola». Yaxud
«revolyusiya» sözünə belə bir şərh verir: «padişahi-despotun biqanun
rəftarından təngə gəlib şurişə ittifaq edib onu rəf edələr və özlərinin asayişi və səadəti üçün qanun vəz eliyələr və ya məzhəb əqaidinin puç olmağını fəhm edib xilafına icma və şuriş eliyələr və özlərinə filosofların təcvizilə müvafıq bir məzhəbi-cədid bərgüzidə edələr».
Bu fikirləri ayrıca bir fəlsəfı əsərdə, deyək ki, 100-150 səhifəlik şərhlə versən, onu senzura buraxmaz. Ancaq yüzlərlə siyasi məzmunsuz,
qorxusuz sözlərin içərisində ara-sıra, tək-tük, necə deyərlər, «qorxulu»
sözləri bir abzaslıq, yarım səhifəlik izahla vermək mümkündür.

Əlbəttə,

bir kitablıq mətləbi yarım səhifəyə sığışdıranda bu, nəzartçilərin diqqətini cəlb etməyəcək, ancaq gərəyi olan'adam özünə gərək olanı götürəcəkdir. Görün qan iyi gələn bir mətləbi M . Kaşğari hansı sözün vasitəsilə şərh edir- «arpa» sözünün

yuvasında yazır: «A r p a: «Arpa» sözü

bu məsəldə də işlənmişdir: «arpasız at aşunıas, arkasız alp çərig suyımas^arpasız at çöl aşmaz, arxasız alp qoşun pozmaz». Bəsim Atalay bu
atalar sözünün

mənasını belə açır: «Arpasız at yoxuşu aşa bilməz, igidih

arxası olmasa, döyüş səfıni yara bilməz». Və həmin örnəyin sonunda
Kaşğari deyir: «Bu sözlə hər bir işdə köməkləşmək tövsiyə olunur».
Buyurun, bu son söz hər şeyi deyir. Və aydın olur ki, bu yardımlaşmaq
3-5 insan arasında yox, həm də insan topluluqları arasında, türk
qövmləri arasmda gərəkdir. Və aydın olur ki, millətin, vətənin taleyi
üçün

hər kəsə qarşı, hətta din pərdəsi altında işğal məqsədi izləyirsə,

ərəbə qarşı da birləşmək gərəkdir. Həmin fıkir burada daha sərt şəkildə
deyilmişdir:
«Üri kopsa, oğuş aklışur,
Yağı kəlsə, imrəm təprəşür».

14

Mahmud Kaşğari
Yəfıi: bir səs-küyə, göy gurultusundan sonra selin-suyun nələr tö-

rətdiyini bilmək üçün

qohum-əqrəba axışıb bir-birindən xəbər tutar,

ancaq vətəhin üstünə düşmən gəlsə, bütün el-oba, xalq ayağa qalxar, ordular toplanar, bütün məmləkət yerindən oynar. Mahmud Kaşğari bu
fıkrin hikmətini belə açmışdır: «Bu sav ayıq-sayıq və sərvaxt olmaq
üçün

söylənir».
İslam özünü möhkəmləndirmək üçün,

mək üçün

türkün

türkü özünə

mütləq ram et-

öz keçnıişi ila əlaqəsini kəsirdi. Bəsim Atalay ərəb

mənbələrinin özünə istinadən yazırdı ki, onlar türkün ibadət yerlərini
dağıdır, alimlərini öldürür, kitablarım yandırırdilar. Bu mənzərə X I əsr
türk milliyətçilərinə məlum olduğundan onlar fransız ensiklopedistlərinin üslubu ilə sözlərini ehtiyatla deyirdilər. Onlar «dağıdılmış», «öldürülmüş», «yandırılmış» keçmişi obrazlar şəklində canlandırır, nəfəs verib onları dirildirdilər. Məsələn, M . Kaşğari «Divan»da bir tərəfdən ata
sözləri, məsəllər, müdrik kəlamlar (savlar) vasitəsilə türkün

tarixi xis-

lətini özünə təlqin etməklə, o biri tərəfdən, lüğətin içində fürsət tapıb yeri düşdükcə türkün

qəhrəmanlıq simvollarını - Alp Ər Tonqa, Şu və

başqalarını yada salmaqla öz soydaşlarmı ayıldır, səfərbər edirdi - öz
tarixindən qürur duyan millət yad boyunduruğundan boyun qaçırır.
M . Kaşğari peyğəmbər nəsli saymaqla türkün haqqında ürəklə danışmaq, onu idealizə etmək imkanı qazanmış olur-daha heç kim türkün aliliyinə şəkk gətirə bilməz, ona yuxarıdan aşağı baxa bilməz. M .
Kaşğari türkün haqqında sözünü buradan başlayır: «T ü r k: əleyhissalam Nuhun oğlunun adıdır. Bu ad Nuh oğlu Türkün övladlarına Tanrınm verdiyi addır...» Və getdikcə fıkrini dərinləşdirir. Bu və bunun
ardınca gələn xeyli məlumat hər bir izahlı lüğətdə verilə biləcək adi elmi
şərhdir. Ancaq bunun ardınca türkü şöhrətləndirən, türkdə özünə inam
hasil edən hədis söylənir: «Ulu Tanrı "mənim bir ordum vardır, ona

15

Divanü lüğat-it-türk

"türk" adı verm'işəm, onu Şərqdə yerləşdirmişəm. Bir millətə acığım tutsa, türkləri onun üzərinə müsəllət edərəm" deyir». Əslində M . Kaşğarinin sətiraltı nıətləbi bundan sonra başlanır o, ləzzətlə və qürur hissilə sözünü deyir, guya hədisin şərhini verir: «Bu, türklərin bütün insanlara
nəzərən üstünlüyüdür.

Çünki adı onlara Tanrı özü vermişdir, onları yer

üzünün ən yüksək yerində, havası ən təmiz ölkələrdə yerləşdirmiş və
onlara "öz ordum" demişdir. Bununla bərabər, türklərdə gözəllik, zəriflik, incəlik, ədəb, hörmət, böyüklərə ehtiram, sözündə bütövlük,

təvazö-

karlıq, igidlik, mərdlik kimi hər biri saysız-hesabsız tərifə layiq olan ərdəmləri zikr etməyə ehtiyac yoxdur. Bu şeirdə gəldiyi kimi:
Kaçan körsə anı türk,
Budun anqa.aydaçı:
Munqar təgir uluğluk,
Munda naru kəslinür».
Nə zaman onu (Tanrım) türk milləti görərsə, onä (türkə) onun türk millətinin söz söyləyəni (yəni Tanrısı) deyəcəkdir: ululuq buna ya2

raşır, bunun hissəsidir. Bundan sonra ululuq tükənir deyir».
M. Kaşğari istisi üzü qarsan quru qum çölündə,

səfasız səhrada

yaşayan ərəbin üzünə deyir ki, buyur, mənim sənə tanıtdığım türk budur
2

Bəndin müasir türkcəyə tərcüməsi Zəki Vəlidi Toğanındır. Bəsim Atalay isə belə
verir: «Onu türk boylan görsə, bu adam üçün böyüklük və ululuq yaraşır və ululuq
burada kəsilir». Bəsim Atalay həmin bəndin ərəbcəsini belə tərcümə edir: «Türk
oymaqları onu gördükdə onun üçün buna böyüklük və ululuq yaraşır, böyüklük və
ululuq burada bitər». Hər iki variantda belə çıxır: «Türklər (burada ulus, boy, oymaq
anlayışları fərq yaratmır, hər üçündə türk nəzərdə tutulur) onu (Allahı) görsə, yəni
Allahı başının üstündə saysa, onu yeganə ulu güc bilsə, ona ululuq, böyüklük yaraşır
və böyükiük burada qurtarır». Bu halda belə çıxır ki, hər hansı millət, soy, oymaq
Allahmı tanıyırsa, ona böyüklük yaraşır (bu, doğrudur). Ancaq Zəki Vəlidi tərcüməsində deyilir: türk başınm üstündə Tanrısını gördüyü üçün Tanrısı türkün haqqında
deyir ki, böyüklük türkə yaraşır və bununla da böyüklük, ululuq qurtanr. Mətləbə
uyğun gələn də budur. Ramiz Əskər isə bu bəndin mənasmı beiə vermişdir: «Haçan bir
millət türkü görsə, hökman belə deyər: ululuq və böyüklük ancaq türkə yaraşır və onda son həddinə, zirvəsinə çatır». Bir qədər fərqli olan bu izah da məqbuldur.

Mahmud Kaşğari

16

ki, Tann onu təmiz havalı, torpağı səfalı, bərəkətli yerlərdə məskunlaşdırıb. Və ardınca ən insani sifətlər türk milləti üçün sadalanır: gözəl, sevimli, şirin, ədəbli, sözündə möhkəm, sadə, igid, mərd.
Diqqəti bu da çəkir ki, örnək gətirilən şeirin tarixin dərinliyindən
gəlməsi söylənir: «Bu şeirdə gəldiyi kimi». Uca Tann türklərdən ibarət
ordusu olduğunu deyir, onu qəzəbi tutduğu xalqların üstünə

qal-

dırdığmı deyir. Bu sözlər də həmin şeir bəndi kimi tarixin dərinliyinə
gedir, bu, Tanrının türkə hələ islamdan əvvəlki münasibətidir. Tanrı
Atillanm sərkərdəliyi ilə bu ordusunu qəzəbinə gəlmiş Avropanın üstünə
göndərmişdi. M . Kaşğarinin məntiqi ilə müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş türk imperatorluqları Uca Tanrının imperiya xalqlarına qəzəbinin,
türkə mərhəmətinin bəhrəsidir.
Açıq görünür ki, M . Kaşğari təkcə alim, yalnız dilçi deyil, soydaşlarmı qəhrəman keçmişinin üstündə qürurla durmağa, başqa mədəniyyətlərin içərisində əriməməyə, istiqlalmı qurmağa və qorumağa haraylayan
bir milliyyətçidir, bir siyasi xadimdir. Sözünü.bu

şəkildə, lüğətin vasitə-

silə deməyin başqa üstünlüyü də var: elmi əsəri, hər hansı kitabı bir dəfə
oxuyub kənara qoyursan, ancaq iüğət həmişə masanın üstündə olur onu gündə açırsan, bir sözü arayanda başqasına da gözün dəyir. Bir
sözlə, Kaşğarinin əsəri lüğət-ensiklopediya tipində yarandığı üçün insanlarla daha fəal şəkildə ünsiyyətdə olur.
Mahmud Kaşğarinin bu ensiklopedik «Divan»ı tarixi çəkisinə görə
Orxon-Yenisey daş yazı abidələrinin çəkisinə bərabərdir.

Prof.Dr. Tofıq HACIYEV.

Divanü lüğat-it-türk

17

IICİLDƏ ÖNSÖZ
Mahmud Kaşğari «Divanü lüğat-it-türk»ü ərəblərə türkcə öyrətmək məqsədilə yazdığına görə, təbii olaraq, onların başa düşməsi üçün
kitabı ərəb qrammatikası qaydalarına uyğun şəkildə qələmə almış və bu
zaman ərəb terminlərindən istifadə etmişdır. Yazıda yalnız samitlərə və
uzun saitlərə əsaslanan ərəb dilində qısa saitlər hərəkə vasitəsilə ifadə
olunur. Bu isə türk sözlərinin yazılışı üçün ciddi çətinlik törədir. M ə sələn, ərəb əlifbası ilə yaşıl sözü J A J y+ş+1, kapuğ=qnpı sözü

k+p+ğ

şəklində yazılır, saitlər isə fəthə, kəsrə və zəmmə ilə hərəkələnir ki,
bunlar qısa a/ə, e, u/ü, o/ö, ı/i hərflərini əvəz edirlər. Bu zaman sözün
tərkibində a yoxsa ə, yaxud e səsinin, u yoxsa ü, yaxud o yoxsa ö və ya ı
yoxsa i olduğunu müəyyənləşdirmək də xeyli çətinləşir.
«Divanü lüğat-it-türk»də sözlərin yazılışı zamanı ərəb əlifbasında
uzun a, uzun u, uzun i bildirən əlif, vav və ye-dən də istifadə edilmişdir.
Bəzi naşirlər, o cümlədən Robert Dankoffla Ceyms Kelli və Seçkin Ərdi
ilə Sərap Tuğba Yurtsevər «Divan»dakı sözlərin transkripsiyası zamanı
türkcə «uzun» hərfləri aynca işarələmişlər. Məlum olduğu kimi, yığaç=ağac sözünü ərəb əlifbası ilə həm əlifsiz və ye-siz y+ğ+ç Q*4, həm
əliflə, ancaq ye-siz y+ğ+a+ç
y+ı+ğ+a+ç

hətta həm əliflə, həm də ye ilə

şəklində yazmaq mümkündür.

Onda belə çıxır ki, əliflə

və ye ilə yazılan yığaç sözündəki saitlər uzun, əlifsiz və ye-siz yazılan
yığaçdaküar isə qısa tələfffüz edilməlidir. Türklər ərəb əlifba-sına fıkir
vermədən öz dillərində adi qaydada danışmışlar.

18

Mahmud Kaşğari
A, ə, e, ı, i , o, ö, u və ü səsləri ilə başlayan türk sözləri məcburi

olaraq əlifm iştirakı ilə yazılır, i və ı ilə bitən sözlərin sonunda isə mütləq ye olur. Həmin məntiqə görə, al, ər, el, ıt, iş, ol, öz, us, üç sözlərinin
ilk hərfləri, kaldı, kiildi sözlərinin son hərfləri uzundur. Bəs vav vasitəsilə yazılan va=vay, tavar=mal, əv-ev sözünü necə etməli? Burada vav
sait deyil, samitdir, bəs onu necə uzatmalı?
Mahmud Kaşğari türk sözlərinin ərəb əlifbası ilə yazılışı zamanı
onların bir neçə variantı olduğunu vurğulamış, müvafıq nümunələr vermiş, ancaq türk dilində uzun saitlərin mövcudluğu barədə xüsusi olaraq
heç nə deməmişdir. O, «Divan»ın bəzi yerlərində «uzun tələffüz edilən
incə səsli sözlər» ifadəsini işlətmişdir ki, bu da əsasən ö və ü səslərini nəzərə çarpdırmaq məqsədi daşıyır. Eləcə də bəzi sözlərin qarşısmda
mötərizədə verilən «qalm əliflə», «incə əliflə» kimi qeydlər ərəb əlifbası
ilə eyni şəkildə yazılan at və ət tipli sözləri bir-birindən fərqləndirmək
naminə işlədilmişdir. Düzdür, Mahmud Kaşğari bəzi sözləri qoşa əliflə,
qoşa vavla yazmışdır, lakin bunlar da eyni cür tələffüz olunan sözləri
ayırd etmək məqsədi daşımışdır. Məsələn: aaç=aç (yəni ac adam) və aç
(bir şeyi aç), oot=od və ot (ot-ələf). Burada zərurətlə yanaşı ərəb dilinin
imlasına özənmək, məcburiyyət qarşısmda qalaraq imlanı bir qədər
ərəbləşdirmək də vardır. Tədqiqatçılar isə sözlərin zahiri görünüşünə və
ərəb imlasmm qaydalarma baxaraq oradakı saitləri uzun hesab etmişlər.
Mahmud Kaşğari türk dili üçün həm imlada, həm də tələffüzdə
qısalığın daha doğru olduğunu vurğulamışdır. Məsələn, o, B i r maddəsində belə yazmışdır:
«ji

B i r : sayda bir.

«ıjhji

bir yarmak=bir pul». Bu söz mənqus

qisminə daxil edilərək [uzun i ilə] JÜ bir şəklində də yazıla bilər. Bunun
bənzərləri çoxdur, lakin türk dilində doğru olan tələffüzdə qısa və məxrəcdə sərt olandır».

19

Divanü lüğat-it-türk

Görkəmli dilçi, İstanbul Universitetinin professoru Məcdut Mansuroğlu (1910-1960) orta türk dövrünə aid «Divanü lüğat-it-türk», «Qutadğu Bilig», «Ətabət ül-həqaiq» və «Əshab ül-kəhf» kimi dörd mühüm
əsərin fonetikası, morfologiyası və sintaksisi barədə «Qaraxanlıca» admı
3

verdiyi yığcam, lakin çox sanbalh bir tədqiqat işi yazmışdır . Alim bu
əsərində orta türk dövründə, o sıradan qaraxanlıcada, yəni xaqaniyyə
türkcəsində uzun vokallar problemini belə izah etmişdir: «Türkcədə
uzun ünlü məsələsinin Mahmud Kaşğari lüğətinə baxaraq böyük ölçüdə həll edildiyini qəbul etmək çətindir, çünki eyni vokal uzunluqlan qaraxanlıcanm digər əsərlərində də vardır. Bu ədəbi şivənin geri qalan
mətnləri üçün

bu məsələ haqqında qolay və etirazsız qərar qəbul edilə

bilməz, çünki digər bütün yazılı abidələrdə ünlü hərflər demək olar ki,
yazılmamışdır. Buna görə də bu məsələnin dərindən araşdırılmasını gözləmək vacibdir. Bu baxımdan bu araşdırmada (-öz əsərində-R.Ə.) qara4

xanlıcanın uzun ünlüləri göz önünə alınmamışdır» .
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, «Divanü lüğat-it-türk»lə eyni dövrdə
və eyni ləhcədə (xaqaniyyə) yazılan ünlü «Qutadğu Bilig» poemasmın
elmi-tənqidi mətnini hazırlayan R.R.Aratın istifadə etdiyi «Türk elmi
5

transkripsiya qılavuzu»nda uzun vokallar ümumən yoxdur . Halbuki
əruz vəzni ilə qələmə alınmış poemada bəhrin, təqtinin və qafıyənin tələbinə görə türk sözlərindəki saitlərin məcburi uzanması (imaləsi) addımbaşı müşahidə olunur.
Professor Tələt Təkin türk dillərində ilkin uzanmadan bəhs edən
6

kitabında «Divan»dakı saitlərin uzunluq məsələsini müfəssəl təhlil et3

Mecdut Mansuroğlu. Das Karachanidische. Philologiae Turcicae Fundamenta. I.
Viesbaden, 1959, s. 87-112; türkcəsi üçün bax: Mecdut Mansuroğlu. Karahanlıca.
Tarihi Türk Şiveleri. Ankara, 1998, s. 133-171.
Mecdut Mansuroğlu. Karahanlıca. Tarihi Türk Şiveleri. Ankara, 1998, s. 137.
R.R.Arat. Kutadgu Bilig. I. Metin. Giriş, s. X L V .
Talat Tekin. Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler. Ankara, T D A D , 1995, s.97-114.

4

5

6

20

Mahmud Kaşğari

miş və bu nəticəyə gəlmişdir ki, ilkin uzanma bu əsərdə də özünü

gös-

tərir. Lakin ədalət naminə onu da qeyd etmişdir ki, Mahmud Kaşğari
orfoqrafiya sahəsində bəzən ərəb imlasınm təsiri altmda qalmışdır.
Azərbaycan dili də uzun saitlərin işlənmədiyi türk dillərindəndir. Məsələn, professor Ağamusa Axundov belə hesab edir ki, dilimizdəki ilkin
7

uzanma yalnız alınma sözlərə aiddir . Professor Elbrus Əzizovun fikrincə, saitlərin ilkin uzanması hadisəsi oğuz dilləri içərisində yalnız türkmən dili üçün

8

səciyyəvidir . Türk dillərində uzun saitlər tezisini ciddi

şəkildə müdafiə edən tanınmış mütəxəssislərdən V.A.Serebrennikov və
N.Z.Hacıyeva müvafiq misalları ancaq yakut və türkmən dillərindən gə9

tirmişlər . Bütün bunlardan dolayı «Divan»da türkcə uzun saitlər məsələsini qeyd-şərtsiz qəbul etmək mümkün deyildir. Ən azı hələlik.
«Divanü lüğat-it-türk»də iki, üç, dörd, beş, altı, nəhayət, yeddi
hərfli sözlər deyərkən sözlərdəki türkcə səslərin həqiqi sayı deyil, yalnız
həmin sözlərin ərəb əlifbası ilə yazılışı zamanı neçə hərfın iştirak etdiyi
nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, beş hərfli sözlər bölməsində təqdim olunan <jj&uıä k+ş+ğ+l+k sözündə faktiki olaraq səkkiz hərf (kaşğalak), altı
hərfli t-Sj^Jj t+z+l+d+r+k sözündə

on hərf (tizildürük),

yeddi hərfli

(əslində səkkiz hərfli) J j ^ - k j j z+r+ğ+n+ç+m+d sözündə isə on hərf
(zarğunçmud) vardır.
Qrammatik qaydalar da ərəb dilçiliyinə xas olan şəkildə işlənmişdir. Məsələn, «Divan»da

içdi fe'linin iç kökündən

və -di keçmiş

zaman şəkilçisindən ibarət olduğunu bildirən Mahmud Kaşğari bu
sözün kökü ilə şəkilçisi arasına -ş (iç+iş+di), -r (iç+ür+di), -s (iç+sə+di), -1 (iç+il+di),
7

8

-r+ş (iç+rü+ş+di), -r+t (iç+ür+t+ti) -t+r (iç+-

A.A.Axundov. Müasir Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, A D U , 1973, s.71.
E.Əzizov. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. Bakı, B D U nəşri, 1999, s.278.

Divanü lüğat-it-türk

21

tü+r+di) suffıkslərinin artırılmasını, iç+igsək, iç+miş, iç+mək və digər
formaları izah edərkən ərəb qrammatika anlayışını rəhbər tut-muşdur.
O, türkcənin isimlərini və fe'llərini hər növ hərəkəsi ilə birlikdə ərəb
dilinin bablar (fe'l, fə'ul, fə'lal, fə'lan, fə'əlləl, fə'əllan, fə'ənli, fə'lən-di,
müfa'ələt və sair) qəlibinə oturtmuş, həmin sözlərin misal, mənqus,
ğünnəli qismlərini də müfəssəl şəkildə göstərmişdir.
Məşhur ərəb dili mütəxəssisi Bəsim Atalay «Divan» müəllifmin bu
zəhınətini yüksək dəyərləndirməklə birlikdə hər şeyi samitlərin üzərində
quran ərəb qrammatikasına qarşı etirazını belə ifadə etmişdir: «Bütün
bu uzun-uzadıya söylənən şeylər türkcəmizi ərəbcəyə bənzətmək qeyrətindən irəli gəlmişdir. Ərəbcə hərfin yazılışına görə uydurulan bu qaydalarm bugünkü yazımızda heç bir dəyəri və yeri yoxdur». Ancaq təəssüf
ki, başqa şəkildə izahat nə o dövrdə, nə də indi mümkün deyildir. Çünki
bunu ərəb dilinin təbiəti tələb edir.
Bir sözlə, ərəb əlifbasını bilməyən oxucuların əsərin məzmununu
anlamaqda çətinlik çəkəcəyini nəzərə alaraq biz mötərizə içində ayrıayrı şəkilçilərin bu günkü variantını, mətnaltı qeydlərdə isə ən mühüm
termin və anlayışlarm izahmı verdik.
«Divanü lüğat-it-türk»ün I I cildi salim fe'llərə və müzaəf isimlərlə
müzaəf fe'llərə həsr olunmuşdur. Bu terminlər Azərbaycan dilçiliyinə
xas olmadığı, işlədilmədiyi və anlaşılmadığı üçün onları bir qədər izah
etməyə ehtiyac vardır.
Ərəb qrammatikasmda bir fe'lin üç hərfi də samitlərdən ibarətdirsə (məsələn, <J*J dxl = dəxələ, daxil olmaq), ona səhih və ya salim (sağlam) fe'l deyilir. Salim fe'llərdə bir hərfm yan-yana gəlməməsi, yəni tək-

9

E.A.Cepe6peHHHKOB, H.3.ra,ıpKHeBa. CpaBHHTejıı>HO-HCTopH<recKaa rpaMMaTHKa TiopKa3MKOB. M., HayKa, 1986, c.8-24; B.A.Serebrennikov, N.Z.Hacıyeva. Türk dillərinin müqayisəli-tarixi qrammatikası. Bakı, Səda, 2002, s. 13-33.

CKHX

22

Mahmud Kaşğari

rarlanmaması da şərtdir. Fe'ldə hərfərdən biri əlif, vav, yaxud ye-dirsə,
o, mənqus (naqis) fe'l adlanır.
«Divan»m bu cildində iki, üç, dörd, beş və altı hərfli sağlam və naqis fe'llər və onlarm şəkilləri (müştərək, təsirli, təsirsiz fe'llər, hal və hərəkətin davamlılıq dərəcəsini göstərən fe'llər, ismi-fail, ismi-məful, ismiməkan, ismi-zaman, ismi-alət, əmri-hazır, əmri-qaib formaları, inkarlıq
anlayışı, fe'li sifət, fe'li bağlama, məsdər, keçmiş və gələcək zaman və s.
və i.a.) təsvir edilmişdir.
Müzaəf termini ilə ərəb dilçiliyində bir sözdə eyni cinsdən iki hərfm yan-yana gəlməsi və bu zaman birinci hərfın sükunlu, ikinci hərfm
hərəkəli olması nəzərdə tutulur. Məsələn, «tuttu», «sattı» tipli fe'llər və
«şiş», «tat», «kök», «yürkək» tipli isimlər. Bu axırıncı sözlər yalnız ərəb
əlifbası ilə yazılarkən (ş+ş=şiş o*", t+t=tat ^ , k+k=kök ^ , y+r+k+k
=ürkək diji və s.) onlarda vizual olaraq yan-yana gələn iki həmcins hərf
müşahidə edilir.
Mahmud Kaşğari müzaəflə bağlı yazmışdır: «Türk dilində birbaşa
müzaəf olan sözlər azdır. Ancaq əgər sözün kökündə

t hərfı varsa və

ona keçmiş zaman şəkilçisi olan d hərfı artırılırsa, o zaman fe'l müzaəf
olur, [d assimilyasiya olub t-yə keçir] və hərfdə şəddə bu şəkildə meydana çıxır. Biz belə olana müzaəf deyirik. Müzare və məsdərdə d hərfı
düşdüyünə görə onlarda müzaəflik yoxdur. Ümumən, [türkcədə] bir
hərfi iki dəfə təkrarlanan sözlər olduqca azdır».
Təbii ki, Mahmud Kaşğari burada misal, mənqus, ğünnəli, matvi
qismləri ayrıca başlıqlar altmda vermiş, müzaəf fe'llərin müzare və məsdərlərini, təsirli və təsirsiz formalarını göstərmişdir.
Məsələnin bir qədər də aydınlaşması üçün biz salim fe'llər və salim
isimlər kitabının quruluşunu izah edək.

Divanü lüğat-it-türk

23

İsimlərdə vəziyyət qismən sadədir: əvvəlcə iki, sonra üç, dörd, beş,
altı və yeddi hərfli isimlər sıralanır. Məsələn, üç hərfli isimlərdə fe'l, fu'l,
fi'l bablarına uyğun gələn sözlər seçilərək verilir: bart, burt, bert. Yenə
üç hərflilərdə fə'əl, fə'ul, fə'il babları üzrə bakış, buluş, biliş tipli sözlər,
sonra fa'il, daha sonra fə'li və sair bablar üzrə sözlər sıralanır. Dörd və
daha çox hərfli sözlərdə də vəziyyət eyni şəkildə davam edir. Sadəcə
olaraq orada bəsit bablardan daha mürəkkəb bablara keçilir. Burada
bizə qəribə görünən şey isimlərin hərf artımma görə ardıcıl düzülməsi
deyil, ayrı-ayn bablar qrupunda birləşdirilməsidir. Bu, ərəb qrammatikasmın tələbinə görədir, hər söz onu təşkil edən hərflərin sayına görə
bu və ya digər qəlibə girməli, yəni babla ifadə olunmalıdır.
Salim fe'llərə gəlincə, bunlar iki hərfli sözlər bölməsi ilə başlayır.
Burada -dı, -di xəbər şəkilçisi nəzərə alınmadan kaçdı (ərəb əlifbası ilə
k+ç və +dı) modeli üzrə əvvəlcə baş sözlər (kaçdi), sonra onlara dair
illüstrativ material - ifadələr və ya cümlələr (ər kaçdı), atalar sözləri,
yaxud məsəllər, bəzən də beyt və ya bəndlər verilir. Maddə həmin fe'lin
müzaresi (kaçar) və məsdəri ilə (kaçmak) tamamlanır.
Daha sonra eyni proses üç hərfli (kaçurdı, kaçıştı, kaçüdı, kaçındi),
dörd hərfli (kaçturdı, kaçruşdı), beş hərfli (sözün

özü verilməsə də,

-msındı şəkilçisi ilə kaçımsındi) və altı hərfli (bu sözün altı hərfli variantı
yoxdur, ona görə də başqa misal göstərək: boğmaklandi) sözlər üzrə
davam etdirilir, müəllifin öz mülahizəsinə görə müvafıq yerlərdə qrammatik izahatlar verilir.
Ərəb dilinin qaydalanna uyğun şəkildə mənqus, müzaəf, ğünnəli,
ortası sükunlu və sair sözlər qrupu ayrı yarımbaşlıqlar altında toplanır.
Təbii ki, bu zaman bütün sözlər ərəb əlifbasının sırasına müvafıq olaraq
düzülür, hətta hərəkələr arasında öncəlik (məsələn, kərdi-kördi-kirdi)
prinsipi gözlənilir. Eyni qayda isimlər üçün də tətbiq olunur.

24

Mahmud Kaşğari
Burada bir cəhəti xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, o dövrün türkcə

yazı və imla qaydalarına görə əlif indikindən fərqli olaraq əsasən ə, fəthə
isə a kimi oxunur. Mətnşünaslar və ərəb əlifbasmı bilən oxucularımız
sonradan tərsinə çevrilmiş bu mühüm cəhəti mütləq nəzərə almalıdırlar.
*

*

*

«Divanü lüğat-it-türk»ün dilini, əsasən də əsərdəki oğuz leksikasını Azərbaycan dili ilə, xüsusən də dövr etibarilə «Divan»a yaxın olan
«Kitabi-Dədə Qorqud»un dili ilə müqayisə etdikdə maraqlı nəticələrlə
qarşılaşırıq.
«Divan»da orta hesabla 8.666 baş söz (Karl Brokkelmann nəşrində 7.993, Bəsim Atalay nəşrində 8.783, Salih Mütəllibov nəşrində isə
9.222 söz) işləndiyini qəbul etsək, bu, «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı 2.470
sözdən 3,5 dəfə çoxdur. Biz hesablanması texniki baxımdan daha asan
olduğu üçün Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevərin nəşrindəki sözləri
tək-tək sayaraq orada cəmisi 7.023 baş söz (maddə) olduğunu təsbit
etdik. Ayrı-ayrı hərflər üzrə sözlərin saymı da hesabladıq. Bu sahədə
bizim əldə etdiyimiz rəqəmlərlə mərhum professor Əbdüləzəl Də10

mirçizadənin «Kitabi-Dədə Qorqud» üzrə verdiyi rəqəmlərin bir neçəsini tutuşdurduqda aşağıdakı mənzərə yaranır.
Bu iki abidədə x səsi ilə başlayan sözlərin sayı təxminən bərabərdir: «Divan»da 19 söz, «Kitabi-Dədə Qorqud»da 20 söz işlənmişdir.
«Divan»da c ilə başlayan 6 söz, «Dədə Qorqud»da isə 30 söz var.
H səsi ilə «Divanü lüğat-it-türk»də cəmisi 4 söz olduğu halda,
«Kitabi-Dədə Qorqud»da bundan 9 dəfə çox - 38 söz mövcuddur.
«Divan»da v ilə başlayan 2 sözə qarşılıq «Kitabi-Dədə Qorqud»da
18 söz işlənmişdir ki, burada da nisbət 1:9 şəklindədir.
Ə.Dəmirçizadə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlannın dili. Bakı, Elm, 1999, s. 111.

Divanü lüğat-it-türk

25

«Divanü luğat-it-türk»də heç bir sözün kökündə qoşa səssizə rastlanmır, yəni türkcə sözlərdə geminasiya hadisəsi müşahidə olunmur,
sakal, səkiz, tokuz kimi sözlər bir samitlə yazılır.
Bu iki abidənin heç birində j ilə və ğ ilə başlayan söz yoxdur.
«Divan»dakı bəzi sözlər ğ hərfi ilə bitir, bu hərf əvvəllər klassik
Azərbaycan dilində də mövcud olmuş, sonra isə tarixi inkişaf nəticəsində düşmüşdür. Məsələn: sarığ (sarı), kapığ (qapı), uluğ (ulu) kimi.
Bir qrup söz dilimizdə y-siz, əsasən u, ı, ı ilə, «Divanü lüğat-ittürk»də isə y səsi ilə başlanır, üstəlik, çox zaman bu hərfdən sonra gələn
saitlər qalınlaşır. Məsələn: yılan (ilan), yıl (il), yulduz (ulduz), yıp (ip),
yigit (igid), yüz (üz, çöhrə).
Karlıq və cingiltilik sahəsində xeyli fərqlər müşahidə olunur. Bəzi
sözlərdəki cingiltili d səsi kar t ilə, g səsi k ilə əvəzlənir. Məsələn: duz
yerinə tuz, daş əvəzinə taş, ad yerinə at, od yerinə ot, göz yerinə köz, düz
yerinə tüz, gör (bax) əvəzinə kör, gəlmək yerinə kəlmək deyilir və yazılır.
«Qutadğu Bilig»də olduğu kimi, «Divan»dakı dilarxası kipləşən
qalm ka səsi müasir dilimizdə əsasən q səsi ilə ifadə edilir. Bunlara misal olaraq katığ=qatı, kol=qol, kozı=quzu, kulğak=qulaq, karğa=qarğa,
ak=ağ, kuzğun=quzğun, kara=qara kimi sözləri göstərmək olar.
«Divanü lüğat-it-türk»də intensiv işlənən ok, çok, akın yaka, yakın, tipli sözlərdə bizim hazırda istifadə etdiyimiz x səsini bir qayda olaraq qalın k əvəz edir. Bu tipli sözlər klassik Azərbaycan türkcəsində,
hətta X X əsrin 30-40-cı illərinə qədər dilimizdə məhz q vasitəsilə ifadə
11

olunmuşdur .
Dilimizdəki bir qrup söz «Divan»da artıq daxili hecaya malikdir.
Məsələn: yorğan/yoğurğan, kursak/kuruğsak, yaprak/yapurğak (yəni yarpaq) və i. a. Bu vəziyyət orta türk dövrü üçün

səciyyəvidir.

" T.İ.Hacıyev, K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi. Bakı, Maarif, 1983, s. 48.

26

Mahmud Kaşğari
Çağdaş Azərbaycan dilində hərəkətin davamlılığım ifadə edən və

məna etibarilə bir-birindən fərqlənən ağlayan və ağlağan tipli sözlər
«Divanü lüğat-it-türk»də yalnız -ğan variantı ilə işlənir: barğan, alğan.
«Divan»ın oğuz leksikasma aid olan sözlərin bir qismi bu gün bizim üçün

arxaik olsa da, oxucuda müəyyən assosiasiya yaradaraq təx-

minən anlaşılır. Məsələn: alp (bahadır), bitik (yazı, məktub), bilə, birlə
(yəni birlikdə, ilə, bərabər), bolmak (olmaq), bilgə (alim, bilici) və s.
Nitq hissələrindən isim, isifət, say, əvəzlik və fe'llərin böyük əksəriyyəti qrammatik quruluşuna görə «Divanü lüğat-it-türk»də və müasir
Azərbaycan dilində bir-birindən kəskin surətdə fərqlənmir. Burada məsələyə Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası prizmasmdan yanaşdıqda, fərqli cəhətlərin daha da azaldığına şahid oluruq.
«Divanü lüğat-it-türk»ün leksikası ilə klassik ədəbiyyatımızın və
yazılı abidələrimizin dilinin müqayisəsi bir çox eynilikləri üzə çıxarır.
Məsələn, «Kitabi-Dədə Qorqud»da tuğ, yağı, güz (payız), ərdəm, ətük
(ayaqqabı), əsrük (sərxoş), bayat, tümən,

yoğurt, buğra, sunqkur, eygü

(yaxşı), ərən, alp, kutlu, yund (at) kimi ortaq sözlər çoxdur, hətta saysız12

hesabsızdır .
X I I I əsr Azərbaycan şairi İzzəddin Həsənoğlunun leksikonunda
13

anun (onun), yüz (sifət, çöhrə, üz), yürək sözlərinə rast gəlirik .
Qazi Bürhanəddinin işlətdiyi taş, yayaq (piyada), kibi (kimi), qaçan (haçan), tur (dur) kimi sözlər «Divanü lüğat-it-türk»ün leksikası ilə
14

müştərəkdir .
Ən mühüm

və irihəcmli abidələrimizdən olan «Dastani-Əhməd

Hərami»də isə dəlim (təlim,-çoxlu, çox), cav (çav, ad, san), öküş (saysız-

12

T.Hacıyev, İ.Məmmədov. «Kitabi-Dədə Qorqud»un izahlı lüğəti. «Kitabi-Dədə
Qorqud» ensiklopediyası. Bakı, 2000,1 c , s. 113-214.
X I I I - X I Y əsrlər Azərbaycan şeri. Bakı, Elm, 1984, s. 24.
Yenə orada, s. 26-34.
13

14

Divanü lüğat-it-türk

27

hesabsız), ög (ağıl), uçmaq (cənnət) kimi sözlərə,

qapıdan taşra baxdı

(qapıdan dışarı baxdı), ulu-kiçi anı qamusu bildi (böyük-kiçik hamı bunu bildi), oxudu, ulularını gətirdi (çağırdı, başçılarını gətirdi) kimi ifadə
və misralara rast gəlirik ki, bunlar bu və ya digər formada «Divanü
15

lüğat-it-türk»də də mövcuddur .
Cahanşah Həqiqinin (1397-1467) leksikonünda yüz və anın kimi
bir neçə söz dışında «Divan»la səsləşən sözlər çox az olduğu halda, Yusif Məddahın «Vərqa və Gülşah» əsərində görklü yüz,

aydır, iləri, yavuz,
16

kimsənəm yoqdürur, ər kibi ər söz və ifadələri sıx-sıx işlənir .
Klassik şairlərimizdən Kişvərinin yaradıcıhğında da əski türkcə
17

kəlmələrin çoxluğu diqqəti cəlb edir . Bitik, oq, yüan, boldum (oldum),
sarığ (sarı), sizni (sizi), yigit (igid), xanda (harada), köp (çox) sözlərini
bunlara misal göstərmək olar.
İmadəddin Nəsiminin dilində də «Divan»la eyni olan sözlər hədsiz dərəcədə çoxdur. Onun qəzəllərində uçmağ, damu, bağtr, yavuz , oq,
18

kibi, munda, tanıq, davar , kişi kimi sözlər gen-bol işlədilmişdir .
Azərbaycan dilinə şüurlu münasibət bəsləyən hökmdar-şair Şah
İsmayıl Xətainin dilində işlənən us (ağıl), tamu (cəhənnəm), qutlu (xoşbəxt), pitik (bitik, məktub), keyik (maral), boldum (oldum), fələknin
(fələyin), söznü, göznü, dilimni, evimni kimi sözlər «Divan»

leksikası ilə

üst-üstə düşür. Ə.Dəmirçizadənin fikrincə, bunlar uyğur və cağatay dillərinə məxsus olan əlamətlərdir və dahi Əlişir Nəvainin əsərlərinin təsiri
19

ilə işlədilmişdir . Nəzərə almaq lazımdır ki, bu leksik vahidlər uyğurcaya və cağataycaya məhz xaqaniyyə türkcəsindən keçmişdir.
15

Yenəorada, s. 108-147.
Yenə orada, s. 148-204; s. 243-256.
Y e n ə orada, s. 301-352.
C.Qəhrəmanov. Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətninin tərtibi. Nəsimi. Əsərləri, Bakı,
1973, I c , s. 25-29.
Ə.Dəmirçizadə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarımn dili. Bakı, Elm, 1999, s. 174.

16

l 7

18

19

28

Mahmud Kaşğari
Füzulinin dilində ərəb-fars tərkibləri həddən artıq çox olsa da,

onun poetik leksikommda «Divan»la eyni olan sözlər də az deyil. Hazırda ədəbi dilimizdə h ilə tələffüz olunan qamu, qanda, qansu, qaçan, eləcə
də qayğu, ağu, uyğu, bağır, yey, dişrə (dışarı) kimi sözlər dahi şairin di20

lində kifayət qədərdir .
Daha sonralar yaşayıb-yaratmış məşhur Azərbaycan şairi Məsihinin (1580-1656) «Vərqa və Gülşa» poemasmın dilində «Divan»ın lüğət tərkibi ilə müştərək olan xeyli söz var. Məsələn: Sekəndər (Səkəntir,
Zühal, Saturn), yüz, urmaq, yeg, dürur (-dır, -dir, -dur, -dür), qamu, bağır, qanda (harada), qanı (hanı), məndin (məndən), dün-gün (gecə-gün21

düz), sunmaq (təqdim etmək) və s.
XIX əsr poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi Qasım bəy Zakirin
dilində də qamu (hamı) sözünə rast gəlmək mümkündür.
birində aşağıdakı misralara yer vermişdir:

Şair şeirlərinin

22

Rövşəndi qamu aləmə, zatımda xudavənd
Xəlq eyləməyib mu qədəri hiyləvü təzvir.
Eynən «Qutadğu Bilig»də olduğu kimi, «Divan»da işlənən bəzi söz
və ifadələrə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatınm müxtəlif janrlarında
da rast gəlmək mümkündür.

Nağıllarımızda və dastanlarımızda, atalar

sözləri və mərasim nəğmələrimizdəki bu sözlər əksər hallarda arxaikləşmiş və ya daşlaşmış sözlərdir. Məsələn, ilanlara qarşı oxunan ovsunda tulsaq ifadəsi «Divan»daki, eləcə də «Qutadğu Bilig»dəki mənası ilə
«dul ilə evlənən» deməkdir. Yaxud aydan arı, sudan duru idiomunun
tərkibindəki arı və duru sözləri «Divanü lüğat-it-türk»də arığ və turuğ
şəklindədir. Ağır sözü isə «Divan»da və şifahi xalq ədəbiyyatımızda həm
mötəbər (ağır oğuz bəyi), həm möhtəşəm (ağır oğuz elləri), həm də əziz
2 0

21

2 2

Füzuli. Əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 21-307.
Məsihi. Vərqa və Gülşa. Bakı, Azərnəşr, 1977, 228 s.
Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Yazıçı, 1984, s. 76.

29

Divanü lüğat-it-türk

və hörmətli tutmaq (ağırlamaq) mənasında işlədilmişdir. «Ulu sözünə
baxmayan ulaya-ulaya qalar» atalar sözündəki ulu «Divan»da uluğ şəklində keçir və hər ikisi eyni mənanı ifadə edir.
Müasir Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində elə sözlər var ki,
onlar «Divan»ın lüğət tərkibində mövcuddur. Məsələn, Amasiya şivəsində (Qərbi Azərbaycan) ac adama «bir şey ye, ürəyində qut olsun»,
oğlan doğulanda «oğlan ayağı qutlu olar», «heyrət etdim, mat qaldım»
mənasında <<m<\tım-qutum qurudu», keyfiyyətsiz şeyə isə «nə törəli şeydir ki» deyilirdi. Yenə həmin şivədə qaramal yerinə davar, əla yerinə
epeyicə sözü işlədilirdi.
Digər dialekt və şivələrimizdə «Divan» leksikası ilə səsləşən digər
sözlər çox vaxt həm şəkilcə, həm də məzmunca, bəzən isə yalnız şəkilcə
eyni olur. Məsələn, Qazax dialektimizdə işlənən əsrük (sərxoş) sözü «Di23

vanü lüğat-it-türk» dövründəki mənasım hifz edir . Belə misallann sayını artırmaq mümkündür.
«Divan»m I I cildinin təxminən dörddə biri çox vacib qrammatik
izahatlardan, qaydalardan və nəzəri mülahizələrdən ibarətdir. Xüsusilə
katabın əvvəlində verilən təxminən 30 səhifəlik irihəcmli qrammatik
oçerk öz dərin elmi dəyərinə görə diqqəti cəlb edir. Bu oçerk dahi dilçi
Mahmud Kaşğarinin elmi təfəkkürünün

dərinliyini, ilk türk qramma-

tisti olaraq onun orijinallığını bütün ehtişamı ilə gözlər önünə sərir. Heç
də əbəs deyildir ki, orada təsbit edilən prinsip və qaydaların böyük
əksəriyyəti öz elmi dəyərini və aktuallığını bu gün də qoruyub saxlayır,
türk dillərinin inkişaf prosesində sıradan çıxan qismi isə tarixi qrammatika baxımmdan olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Mahmud Kaşğarinin klassik ərəb dilçiliyi üslubunda əski istilahlarla qələmə aldığı bu
izahatları və açıqlamaları səbrlə oxuduqda, bizim düz mötərizə içində və
3 3

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı, 1964, s. 221.

Mahmud Kaşğari

30

mətnaltı haşiyələrdə verdiyimiz qeydlərə diqqət yetirdikdə türk dilində
təxminən min il bundan əvvəl işlənən isimlərin və fe'llərin təbiəti daha
yaxşı anlaşılır.
Birinci cilddə olduğu kimi, bu cilddə də biz «Divan»ın başqa ölkələrdə və dillərdə çap olunmuş nəşrlərinə mühüm yer vermiş, bəzi mübahisəli məqamları tutuşdurma yolu ilə aydınlaşdırmağa çalışmışıq. Bu
zaman Bəsim Atalay nəşrini ixtisarla DLT (Divanü Lügat-it-Türk),
2005-ci ildə nəşr olunduğunu nəzərə alaraq Seçkin Ərdi və Sərap Tuğba
Yurtsevər nəşrini DLT-2005, uyğur nəşrini qısaca TTD (Türki tıllar
divanı), özbəkcə Salih Mütəllibov nəşrini TSD (Turkiy suzlar devoni,
yəni Türk sözləri divanı; bu, Devonu luğotit turk əsərinin özbəkcə digər
adıdır), farsca Hüseyn Düzgün nəşrini

*^ J J abbreviaturası ilə (yəni

uSjSlı dMl o'jri ), çincə nəşrini isə DLT-Çin adı altmda vermişik. Hər dəfə
J

qeyddən və ya iqtibasdan sonra müvafiq nəşrin cildini və səhifəsini də
göstərmişik.
«Divanü lüğat-it-türk»ün bu cildində də türk xalq fəlsəfəsinin və
folklorunun parlaq nümunələri olan çoxlu atalar sözü, məsəl və deyimlər, bir-birindən gözəl poetik parçalar, mənalı bənd və beytlər, xeyli tarixi və etnoqrafik məlumat verilmişdir.

Tann türkü qorusun!

Ramiz ƏSKƏR.
30 avqust 2005-ci il, Bakı.

Divanü lüğat-it-türk

31

DİVANÜ
LÜĞAT-İT-TÜRK

II CİLD

(mətn)

32

Mahmud Kaşğari

BİSMİLLAH İR-RƏHMAN İR-RƏHİM
SALİMDƏN F E ' L L Ə R KİTABI

33

Divanü lüğat-it-türk

İKİ HƏRFLİLƏR BÖLMƏSİ
T a p d ı:

& kul tənqrigə tapdı = qul tannya tapm-

dı, səcdə etdi».
j±£ T a p d ı: «&*£

Jİ ol xanka tapdı = o, xana xidmət etdi».

Başqası da belədir.
c5 AH T a p d ı:

J( ol nənqni tapdı = o, itən şeyi tapdı»,

«uJJJ

(-J-£

jUJJ tapar - tapmak).
ol kulm təpdi = o, qulunu ayağı ilə döydü,

T o p d i: «j±£ d&

təpiklədi»,
ıs*i*

J

(^IUJJ -JWJ təpər

- təpmək).

J

Ç a p d ı : « j ^ t A « ' j l ərsuwdaçapdı = adamsudaüzdü».
Ç a p d ı: «&•*& VJJ J J *

Jf ol atnı çıbık birlə çapdı = o, atını

çubuqla yavaşca vurdu, çarpdı».
JIİA.

Ç a p d ı:

oAw

«c$J#>

>j*±

çomak tat boymn çapdı = müsəlman

kafirin boynunu vurdu». Uyğurca.
JJJ*

Ç a p d ı:

C$ J

ər əwin çapdı = adam evini təmiz gillə

suvadı», (JW* -JW* çapar - çapmak).
i S S
ts*p*

a p d ı: «•$4" ^-i
S a p d ı:

«<s 4 "

ü-"*

yiçi yignə sapdı = dərzi iynəni sapladı».
J' ol kuş kanatm sapdı = o, quşun qana-

dım sarıdı».
S a p d ı: bir şey öz cinsindən əskik qalsa və ya az olub başqa bir
şeylə tamamlansa, yenə belə deyilir, (J^J*- -JW** sapar sapmak).

34
j*i*

Mahmud Kaşğari
K a p d ı:

«j*i& Ü J J
2

ər ton kapdı = adam paltar qapdı». Başqa

şey qapanda da belə deyilir. Yel paltarı və ya buna bənzər
şeyləri uçursa, yenə belə deyilir,(<jWä Ji* kapar-kapmak).
j*i*

K a p d ı:

«j±i*

JJJ fc££f oğlanığ

yel kapdı = oğlana yel dəydi»,

(uşağa cin yeli dəydi).
j±i&

K o p d ı: «jJJS

j ^

K o p d ı:

j±£

K o p d ı:

J J & jl

ər yokarı kopdı = adam ayağa qalxdı».

tüpi kopdı = fırtına qopdu».
«j±i*

(J&

kuş kopdı = quş uçdu». Başqası da belədir,

(jbua.jlja kopar-kopmak).
j ^

24

Bıçdı :

j i ər ət bıçdı = adam ət doğradı, şaqqaladı».

«j*&

Başqa şeyi kəsmək, doğramaq da belədir,

(Jh*i-

J-&

bı-

çar - bıçmak).
fa**

S a ç 11 m:

«fa**

J-a ü*

S a ç d ı : «j^>

mən yıpar saçtım = mən müşk saçdım».

<-«>*•

J( ol əwgə su saçdı = adam evə su

çilədi». Başqa şey saçmaq da belədir, (&**^ - J ^ > saçar saçmak).
S ı ç d ı: «j*&>
belədir,
j-**&

K a ç d ı:

« j ^

J

ər sıçdı = adam ayaq yoluna çıxdı». Başqası da

($**** -J***
J

sıçar - sıçmak).
1

ər kaçdı». Başqası da belədir, ( J ^

-J^

ka-

çar - kaçmak).
j ^

25

K o ç d ı : « ts-işi JLA J( ol məni koçdı = o məni qucdu», ( -J*&
koçar - koçmak).
K e ç t i: «j*£

üj*

K e ç t i:

<£y* J ər suw keçti = adam suyu keçdi».

«j**&

LS'

ay kün keçti = ay, gün keçdi».
Başqa

şey keçəndə də belə deyilir.
2 4

Baş sözlərdəki b-ləri bir qayda olaraq p ilə verən uyğurlar bu sözü «pıçdı» kimi
oxumular ( T T D , II tom, bet 3).
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü u ilə «kııçdı» şəklində oxumuşlar
(DLT-2005, s.54).
2 5

35

Divanü lüğat-it-türk
K e ç t i:

J ər keçti = adam dünyadan köçdü, öldü»,

<_SUÄİ

( -JM

keçər - keçmək).

K ö ç t i : « i j ^ > - sü köçti = qoşun köçdü». Başqası da belədir,
(ciUaJs -jlsi köçər-köçmək).
[Qayda]:
Sözlərin tələffüzünü

şirinləşdirmək üçün

keçmiş zamanı ifadə edən J

[d=di] şəkilçisini sərt, qalın hecalı hərflərdə ^ t kimi vermək daha doğrudur. Sərt hərflər bunlardır:
J

26

[p], £ [ç] ,

[ka] və <s [ke]. Digər hərflərdə keçmiş zamanı J [-di]

şəkilçisi ilə vermək doğrudur, çünki bu daha gözəldir.
«Köçti»

sözü bu şeir parçasında da işlənmişdir:

jsJLs>! (jluı <-&j£JJJ
UJ^t^

1

**!

«Tünlə bilə köçəlim,
Yamar suwm keçəlim,
Tərnqük suwın içəlim,
Yuwğa yağı uwulsun».
Gecə ikən köçəlim,
Yamar çaym keçəlim,
Bulaq suyu içəlim,
Yuxa yağı əzilsin.
2 6

«Divan»ıın I cildinə yazdığımız önsözdə ərəb əlifbasındakı v = b hərfınin o dövrdə
türkcə yazıda əsasən p səsini, £ = c-nin isə ç səsini ifadə etdiyini göstərmişdik. Bunun
əsas səbəbi odur ki, Mahmud Kaşğari kitabım ərəbcə yazdığına görə İranda və digər
ölkələrdə spesifık yerli səsləri ifadə etmək üçün ərəb əlifbasına artırılan
J (Ç, P ,
g. j) işarələrindən istifadə etməmişdir.

3(5

Mahmud Kaşğari

(Gecə vaxtı köçək, Yamar çayını keçək, bulağm lap gözündən su içək,
zəif və aciz düşmən əlimizdə zəbun, didik-didik olsun).
j*ji

B a r d ı: «tsJjJ ^

Ji o əwgə bardı = o, evə vardı»,

(ıjhJi

-jiji

barır - barmak). Başqası da belədir.
ıs^ji

B ü r d i: «CS JJ
J

J a i J' ol yançuk ağzı bürdi = o, torbanın

jj&

ağzmı büzdü». Tumanbağı və torba kimi şeyləri büzmək
üçün də belə deyilir, (^-«JJ - J ji bürər - bürmək).
J

CS JJ

B u r d ı:

«j*ji

yıpar burdı = müşk qoxdu». Hər hansı gözəl

jki

ətirli şeyin qoxmasına da belə deyilir.
J±J)

B u r d ı:

j±ji

<-ij** suw burdı = su buxarı yüksəldi, su buxarlan-

dı». Başqası da belədir, (dhJi
J

cs>> T u r d ı: «j*j*
J

CS JJ

T

U

r d ı:

jj^i
J

J

« C S > CP&

-jJi

burar - burmak).

ər yokaru turdı = adam ayağa qalxdı».
tuman turdı=duman, sis qopdu, duman, sis

çıxdı», (J^>> - J J J turur - turmak).
JIH T u r u r: bu, muzare fe'lidir, keçmiş zamansız və məsdərsiz işlənir,
mənası «odur» deməkdir.

« J J J IJ^

J ol taş turur» sözün-

də olduğu kimi, «o, daşdır» deməkdir. Və yenə «JJJ-u-a Jf
ol kuş turur» deyilir ki, «o, quşdur» deməkdir. Bu, bağlayıcıdır, ərəb dilində bunun qarşılığı «yaraşır - u*¥i» sözüdür. Bunun keçmiş zamanı və məsdəri yoxdur.
J

CS JJ

j

T ü r d i : «cs > <-*-y J' ol bitik türdi = o, kitab dürdü, dürmələdi».
Başqası da belədir, (<-SUJJ -jj> türər - türmək).

J

J

cs j*- S ə r d i : «cs j" Jf ol sərdi = o, səbr etdi, bir işdə səbr etdi»,
( U Ä U J ^ -JJM
J

J

sərər - sərmək).

csj** S ü r d i : «cs j*- ^ J ol at sürdi = o, at sürdü».

Başqası da belə-

dir.
J

J

cs >- S ü r d i: «cs >" &\ J ər ıtığ sürdi = adam iti qovdu», ( -j-S*
L^UJLI

sürür - sürmək). Başqası da belədir.

Divanü lüğat-it-türk

37

J

cs j*- S ü r d i: bəy bir adamı şəhərdən sürsə, sürgün etsə yenə belə deyilir.
J

J

cs j* K u r d ı: «cs ja

xan süsin kurdı - xan qoşununu top-

Cx^'j^

ladı».
J

LS J2

K u r d ı:

xan çuvaç kurdı = xan çadırını qurdu»,

J

«CS J* £ İ J V

(<jt-»jä -jljä kurar - kurmak).
J

J

c« j? K ı r d ı: «cs jŞ <-Sj£ j l ər yerig kırdı = adam yeri qazıdı». Başqası
da belədir, (cjV>) - J j) kazar - kazmak).
J

CS J2

J

K u r d ı: «c5 jä W

J'

ər ya kurdı = adam yay qurdu», (cjUj* -Jjä

kurar - kurmak).
J

J

j

cs J» K ə r d i: « csjS <-H j ' ər yıp kərdi = adam ip gərdi». Başqası da
belədir.
j

J

cs j* K ə r d i : «cs j* Jjrf

bəg yol kərdi = bəy yolu bağladı». (Bu,

bəyin düşməndən ehtiyat etdiyi zaman naməlum adamların bu yana keçməsinin qarşısını almaq və müşahidə
aparmaq üçün pusquda adam oturtmasıdır).
J

J

cs J> K ə r d i: «cs J *

ıt kərdi=it hürdü».

Karluqca. (<-SUj5 - JJS kərər

-kərmək).
J

J

cs j ^ K ö r d i : «cs j^ J>* J ol məni kördi = o məni gördü»,

(<-SUjfc - Jj>

körər - körmək). Bu deyimdə də işlənmişdir: «

^j'ji

J

^ j» j' yüzgə körmə, ərdhəm tilə = üzə baxma, ərdəm
dilə», (üzün

rənginə, gözəlliyinə baxma, adamdan ədəb və

ərdəm gözlə).
J

J

cs j* K i r d i: «ts jŞ

Jİ ol əwgə girdi = o, evə girdi». Başqası da be-

lədir, ( ^ j Ş - J J Ş kirür - kirmək).
J

CS JJ

J

B e z d i : «cs j*

ö-*^

J ər tumhğdın bezdi = adam soyuqdan

bezdi, cana doydu». Başqası da belədir, (<-*Ujj - J j j bezər bezmək).

Mahmud Kaşğari

38
J

<j JJ

B o z d ı: « <j±Si
dir,

J' ol əw bozdı = o, evi yıxdı». Başqası da belə-

(cjhSi - J J J

bozar - bozmak).

j

cs jj T ə z d i : «cSJ> <-M keyik təzdi = geyik qaçdı, təzdi». Başqası da
belədir, (C-SUJJ . J j j təzər - təzmək).
cs jj T ü z d i: «cs >> CM ^
J

J

bəg elin tüzdi = bəy elini nizama saldı».

cs jj T ü z d i: «cs jj ^ja J' ol yerig tüzdi = o, yeri düzəltdi, hamarlaJ

J

dı». Başqası da belədir, (^»>> - J>> tüzər - tüzmək).
J

J

csJJ T i z d i: «cs j? J S ^ Jf ol yinçü tizdi = o, inci düzdü».
J

cs j? T i z d i : bir şəxs söz düzdüyü,

J

nəzm etdiyi zaman «cs j? j j " Jf ol

söz tizdi» deyilir, (<-St-»j? - J j? tizər- tizmək).
J

QJH yağırlığ at çıjdı = yağırı olan at minilmək

J

cs j > Ç ı j d ı: «cs j>

istəndikdə qocundu, bədənini oynatdı». Belində yağırı
olan hər bir heyvan yük vurmaq istəndiyi zaman belə edir,
(<3hj* - JJ3> çıjar - çıjmak, iki məxrəc arasmdakı j j ilə).
J

2 7

j

cs>> Ç ü j d i : «cs >> <ry

urağıt yip çüjdi = qadm ip çəkdi, uzat-

dı». İp və qoyun bağırsağı kimi çəkməklə uzadılan hər şey
üçün belə deyilir, (<-&-»>> -J>> çüjər - çüjmək, iki məxrəc
arasmdakı j j ilə).
J

j

cs j" S ü z d i: «cs j*- tjj>- J( ol suw süzdi = o, su süzdü».

Başqası da

belədir, (cJSUjL. J jL. süzər - süzmək).
J

J

J

J

cs j > S ı z d ı: «cs j > £W yağ sızdı = yağ əridi». Başqası da belədir.
cSjV-" S ı z d ı: «cs j> üJ* kün sızdı = günəşin ucu göründü».
J

J

csjV- S ı z d ı: «cs j> J^* sökəl sızdı = xəstə arıqladı, zəiflədi»,

(-Jj>

28

j U j > sızar-sızmak) .

2 7

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü ö ilə «çöjdi» şəklində oxumuşlar ( D L T 2005, s. 54). Uyğurca tərcümədə də eyni şəkildə verilmişdir (TTD, II tom, bet 11).
Bəsim Atalayın qeydinə görə, bu söz yazma nüsxədə «<s*y* süzdi» imlası ilə verilmşdir ( D L T , II, s.9).
2 8

Divanü lüğat-it-türk

39
j

csJja K a z d ı: «cs j* J j J ər ank kazdı=adam arx qazdı». Başqası da
belədir.
J

J

cs Jä K a z d ı: «cs j* ^

at kazdı=atın tərsliyi tutdu, dartındı, dırnağı

ib yeri eşdi», (J^jä - J jä kazar - kazmak).
cs j* K ə z d i: «cs j£ ^ja <Jf ol yerig kəzdi = o, yer üzünü dolaşdı, gəzJ

J

di», (<^t*j5 - J jS kəzər - kəzmək).
(j^i

B a s d ı: «<;•> ^Ji

anı burt basdı = onu kabus, qarabasma

basdı».
j ^ i B a s d ı: ^cs^ tfel <-*J bəg el basdı = bəy vilayəti basdı, sanki üstünə çökdü».
jXuü

B a s d ı:

«j±-*i

bəgni yağı basdı = bəyi yağı basdı, bəyə

<j&i

basqın elədi». Başqası da belədir.
j±*i

B a s d ı: «j^i

£j£

J ər kızığ basdı=adam qızı basdı, qamarladı,

üstünə çullandı».
Cl

cS^Basdı^cs^

! ıt keyikni basdı = it geyiki süpürlədi və

yıxdı», ( J ' ^ J -J-^i basar - basmak).
2 9

j ^ i P ü s d i : «j^i

J ər kulın püsdi = adam qulunu möhkəm-

cə, çox döydü»,
CS-A-4

P u s d ı: ^cs^

^

(<-*U*-J

30

- J U U püsər - püsmək) .

bəg yağıka pusdı=bəy düşməni gözləmək

üçün pusqu qurdu», (jL**-4 - J ^ pusar - pusmak).
tsAuS K u s d ı: «j^

jf ər kusdı = adam qusdu». Başqası da belədir,

(jUui -jUİ kusar - kusmak).

2 9

Şeçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «bösdi», bundan sonrakı sözü isə
«busdı» şəklində oxumuşlar (DLT-2005, s.54).
Bəsim Atalay bu sözü «ts-»*4püsdi» ( D L T , II, s.10), Salih Mütəllibov «büsdi» (TSD,
II tom, bet 18), uyğurlar ( T T D , II tom, bet 13) və çvinlilər «bösdi» (DLT-Çin, II cild,
s.9) şəklində vermişlər. Hüseyn Düzgün «püsdi» ( Ü J J s.301), Seçkin Ərdi ilə Sərap
Tuğba Yurtsevər isə «bösdi» (DLT-2005, s.202) kimi oxumuşlar. Məlumat üçün qeyd
edək ki, Seçkin Ərdi və Sərap Tuğba Yurtsevər öz nəşrlərində baş sözlərin əvvəlində p
hərfıni ümumən işlətməmiş, onu b ilə vermişlər.
3 0

Mahmud Kaşğari

40

giJk K u s d ı: « s ^ ^
ts^*4

bodhuğ kusdı = boya soldu, rəngi getdi».

K ı s d ı: «iS±*Ä üŞlii

<-*J

31

jjä kapuğ ərig adhakm kısdı = qapı

adamın ayağını sıxdı, ayağı qapmın arasında qaldı». Hər
hansı bir şey sıxılan zaman da beb deyilir,

(&**4

-J*4

kısar- kısmak).
(jijuiŞı

K ı s d ı : ^ - * * - ? ü^jj

2

^4 ä

ol anmq tonlukın kısdı = o onun pal-

tarlıq parçasmdan bir az qısdı, oğurladı». Hər hansı bir şey
adət olunmuş normasmdan qısaldılsa, yenə belə deyilir.
j Au£ K ə s d i : «ıs •***£
belədir,

J( ol yığaç kəsdi = o, ağac kəsdi». Başqası da

(<-£U**£

-jt-u£ kəsər - kəsmək). Bu məsəldə də işlən-

mişdir: «u*£ \**4S&

I<J*£ Ü J J ' Ç ^ J J M

32

uyğur , yığaç uzun

kəs, təmür kısğa kəs=ey uyğur, ağacı uzun, dəmiri isə qısa kəs», (ağacı kəsəndə uzun kəs, lazım olsa, qısaldarsan,
dəmiri isə qısa kəs, çünki onu döyməklə uzatmaq mümkündür). Uyğurlarm bir carçısı var, hər gün car çəkib bu
hökmü onlara elan edir.
ts±*&

K ü s d i : «LS±**&
LSUJA

J( ol andm küsdi = o ondan küsdü»,

(-J**&

küsər - küsmək). Oğuzca.

fiuu B u ş d u m: «?•**% ü**ty Ji (> mən bu ışdın buşdum = mən bu iş1 4

dən bezdim»,( ju**v -ü-O - *** buşmazmən-buşmak). Bu məsəldə də işlənmişdir: «jLu u*>s

<-5OJJ(JLUI^I.JIJJ

Jil j j j JLUIAUU

buşmasar boz kuş tutar, ewməsər ürünq kuş tutar = ovçu
bezməsə boz quş tutar, tələsməsə ağ quş tutar», (ovçu sıBu cümlə yazma nüsxədə «^J*4 üŞljl <-SJl
kapuğ anınq adhakın kısdı» şəklindədir.
Kilisli həmin cümlənin ərəbcəsinə baxaraq «<-*•? anınq» yerinə «<-U ərig» yazmışdır. Bu
haqda Bəsim Atalayın ( D L T , II, s . l l ) və Salih Mütəllibovun müvafıq qeydləri var
(TSD, II tom, bet 18). Öz tərcüməsində heç bir qeyd verməyən və Bəsim Atalay nəşrinə
sadiq qalan Hüseyn Düzgün həmin sözü «ərig»
J J S.301), Seçkin Ərdi ilə Sərap
Tuğba Yurtsevər isə «anıq» şəklində (DLT-2005, s.428) vermişlər.
Çinlilər «uyğur» sözünü latın əlifbası ilə vermiş, ərəb əlifbası ilə unutmuşlar ( D L T Çin, II cild, s.10). Ehtimal ki, texniki xətadır.
31

3 2

41

Divanü lüğat-it-türk

xılmasa, ovda boz şahin tutar, tələsməsə, şahinlərin ən
gözəlini ovlayar). Bu söz arzusuna çatmaq üçün işində tələsməməsi məsləhət olan adamlara deyilir.
33

jiAi p ı ş d ı : « j £ ^
jAÜU

34

aşıç pışdı = qazan[dakı] bişdi».

p ı ş d ı «j^L>»*4i yemiş pışdı = meyvə dəydi, yetişdi».

j±*i F ı ş d ı «j±Ai J/&J ər kımız pışdı = əmələ gəlsin, yetişsin deyə
adam qımız tuluğunu silkələdi», (jh^

-jh**i pışmaz-pış-

mak).
T a ş d ı: «j^
,

aşıç taşdı = qazan qaynayıb daşdı», «

CJJ—

ıji«u suw taşdı=su daşdı». Su qabdan, yaxud çaydan daşsa, yenə belə deyilir, (ju-u -jUiu taşar - taşmak).

^Auu T u ş d ı: «j±&

J ol manqa tuşdı = o mənə tuş oldu, mənə

rast gəldi, məni gördü», (Jt-»*iu - jt*iu tuşar - tuşmak).
^Auu T ü ş d i: «j±&
j j>j T ü ş d i: «j

J ər attın tüşdi = adam atdandüşdü, endi».
üM^ J ər tamdın tüşdi=adam damdan düşdü; yı-

xıldı». Atdan yıxılmaq da belədir, yerindən düşən hər şey
üçün belə deyilir, (<&*£ -jLiu tüşər-tüşmək). Bu şeirdə də
işlənmişdir:

03—uıji

£J±jA

ÜJ 1 "ffi -M
L

«Təgrə alıp əgrəlim,
Attın tüşüp yügrəlim,
Arslan layu kökrəlim,
3 3

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «bişdi» şəklində (DLT-2005, s.54),
uyğurlar onu «pışdı», «aşıç» sözünü isə «əşiç» kimi oxumuşlar ( T T D , II tom, bet 15).
Çinlilər bu sözü «əşiç», bundan sonrakı misaldakı yemiş sözünü isə «yəmiş» kimi
oxumuşlar (DLT-Çin, II cild, s.l 1).
3 4

42

Mahmud Kaşğari
Küçi anınq kəwilsün».
Dairəyə alıb dövrələyək,
Atdan düşüb yüyürək,
Aslan kimi kükrəyək,
Gücü onun azalsın.

(Düşməni mühasirəyə alıb sıxaq, atdan düşüb üzərinə cumaq, aslan
kimi nərə çəkək ki, düşmən vahiməyə düşüb özünü itirsin,
gücü zəifləsin).
«jj*iu

ISLJJA*

Həmin söz bu məsəldə də işlənmişdir:

<_SLiU«. (JLSJ) ewək sinqək sütgə tüşür = tələskən

milçək südə düşər».

Bu sözlə işdə tələsməmək tövsiyə olu-

nur.
jiAu,

S ə ş d i: <<>$*£** Cy^ ü? J ər attın kişən səşdi = adam atdan cidar
çözdü, cidarını açdı». Hər hansı şeyi bağından çözəndə,
açanda yenə belə deyilir, (<-£U*itu. -jLuu* səşər = səşmək).

(jiul

K o ş d ı:

lijjs Jf ol koyka əçkü koşdı = o, qoyuna

'j^

keçi qoşdu, qoyuna keçi qatdı». Hər hansı şey başqasına
qoşulsa, yenə belə deyilir.
jiuü K o ş d ı:
JU*İ3

J J J Jf ol yır koşdı=o, şeir, qoşma qoşdu», ( - J * &
koşar - koşmak).

j J L B o ğ d ı: « t s J J

J

ol ərni boğdı=o, adamı boğdu». Başqası da

belədir, (&**i - jl*j boğar - boğmak).
35

cs J*J T o ğ d ı :
^ j i j T o ğ d ı:

ÜJ* kün toğdı=gün doğdu, günəş çıxdı».
Jfrf oğul toğdı = uşaq doğuldu». Bu məsəldə də

işlənmişdir:
3 5

«J*!i

jL> JsS

JÜ'^A

muş oğlı muyavu toğar =

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «tuğdı» kimi oxumuşlar (DLT-2005,
s.54). Salih Mütəllibov da (TSD, II tom, bet 22), uyğurlar da bu sözü «tuğdı» kimi
oxumuşlar ( T T D , II tom, bet 18). Bu onunla bağlıdır ki, həmin söz Qərb türkcəsində
daha çox o ilə, Şərq türkcəsində isə u ilə tələffüz edilir. Çinlilər də «tuğdı» kimi
vermişlər (DLT-Çin, II cild, s.13).

Divanü lüğat-it-türk

43

pişik balası miyoldayaraq doğular», (pişik balası da anası
kimi miyoldayar). Bu söz atasının xasiyyətini götürən
uşaqlar üçün söylənir,
cSJ*? T ı ğ d ı:

«CSJ*J

<J>>1

( J U « J - JI*J

toğar - toğmak).

Cjp^i j ( ok başakm taş tığdı = daş oxun uc-

luğunu korladı, ox daşa dəydi, ucu korlandı», ( Jt-**? -jt*?
tığar-tığmak).
csJ*r> Ç ı ğ d ı: «jJ*r> t-SLSjj Jt ol türkək çığdı = o, boğçasını bükdü, düyünlədi, bağladı». Başqası da belədir, (Jt-**r> -jt*r> çığar çığmak).
j&**

S a ğ d ı: « c s ^

JJ*

ol koy sağdı = o, qoyun sağdı». Başqası da

J

belədir, ( j U i — - j<*— sağar - sağmak).
J

tfjiL* S o ğ d ı: «CSJ*^

ü csj* J( ol koydan kurut soğdı = o, qoyun-

dan qurut əldə etdi», bunun əsli «soğurdı»dır, (JU*** -jl**36

soğar-soğmak) .
cSJ**- S ı ğ d ı: «cs-*v-

j'j^ J J bu söz könqülgə sığdı = bu söz qəlbə

təsir etdi».
^JLOI

S ı ğ d ı: «csJ**- ^

ÜJ'

un kapka sığdı = un qaba sığdı». Başqa

şeylər üçün də belə deyilir, (JU**- - jt**- sığar -sığmak).
^JSJ T Ə W d i : «cs-äj ^ 4 - <-*4 J' ol ətig sışka təwdi=o, əti şişə düzdü,
şişə çəkdi, şişə keçirdi», (<-SU£> - JIİJ təwər - təwmək).
j JA«

S ə w d i:

«j&*

cr"

J' ol məni səwdi = o məni sevdi»,<-St-»i«< -jtS«

səwər-səwmək). Bu məsəldə də işlənmişdir: «

<jSJs

ö*£

wUiu.j£Jj tayğan yügürgənni tilkü səwməs=tazınm yüyrə-

L

3 6

Buradakı «kurut=qurut» sözünü çinlilər (DLT-Çin, II cild, s. 14) və uyğurlar ərəb
əlifbası ilə «^J> kurt» kimi hərəkələmiş, latın hərfləri ilə «kurt» şəklində yazmışlar.
Uyğurlar mətn altında belə bir qeyd vermişlər: «bu fe'l fəthə ilə «sağdı» kimi yazılmışdır, biz məsdər və müzare şəklinə əsasən onu «soğdı» olaraq aldıq» ( T T D , II tom,
bet 19). Uyğurlardan və çinlilərdən başqa bütün nəşrlərdə «kurut»dur. Seçkin Ərdi ilə
Sərap Tuğba Yurtsevər bu maddədəki «soğdı» sözünü «suğdı» şəklində oxumuşlar
(DLT-2005, s.54).

44

Mahmud Kaşğari
yini tülkü sevməz», çünki iti qaçan tazı tülkünü yaxalayar. Bu söz dostları arasında ərdəmi ilə məşhur olan adam
haqda söylənir. Dostları beləsinin paxıllığını çəkir,

ona

37

qarşı kin bəsləyirlər .
ts J ^ K o w d ı: «ts& tr»M ^! ıt keyikni kowdı = it geyiki qovdu». Arxasma düşülərək qovulan, təqib edilən hər şey haqda belə
deyilir, (JUSLjlia kowar - kowmak).
tsiaS K ə w d i : « j & ^JJ*- J ər sözüg kəwdi=adam sözü gəvələdi».
Bunun əsli «tsJ*S

tançunı kəwdi» sözündən

alın-

mışdır, loxmanı ağzında gəvələdi, udmadı deməkdir, ( - J &
cÄUaS kəwər - kəwmək).
j&

38

B a k d ı: «tsJ*V ^*-" <J ol manqa bakdı = o mənə baxdı», ( - J ± i
JUİJ bakar - bakmak).
39

tsJiV B u k d ı : «tsJ*i öP • J' ol adhakın bukdı = o, ayağını büküb altına yığdı», (<jUäj . j l i j bukar - bukmak).
tsJi? T ı k d ı: «tsJ*5 ds' ^

J ol kapka un tıkdı = o, qaba un tıxdı».

Hər hansı bir nəsnəni tıxaraq, sıxışdıraraq nəyinsə içinə
qoymağa belə deyilir. Gilələri bir-birinə sıx olan üzümə
UİJ tıkma üzüm» deyilir.

37

Buradakı atalar sözündə işlənən və Bəsim Atalayın «yügürgənni» şəklində oxuyub
yazdığı «£^JSJ>> sözü barədə ( D L T , I I , s. 15) Salih Mütəllibov «Bu sözün yazılışında
nəsə bir anlaşmazlıq var» deməklə kifayətləhmiş (TSD, II tom, bet 23), uyğurlar isə
belə bir qeyd vermişlər: «Bu söz yazma nüsxədə «yügürgənni» şəklində yazılmışdır.
Basma nüsxənin 521-ci səhifəsindəki yazılışa əsasən biz bu sözü «yügrügin»
şəklində
aldıq» ( T T D , I I tom, bet 20). Çinlilər də uyğurlar kimi vermişlər (DLT-Çin, I I cild,
s.15). Bizcə, Atalayın oxunuşu doğrudur. Bu, Hüseyn Düzgündə «yügürgəni»
(<^ J J S.
303), Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevərdə isə «yügrükin»dir
(DLT-2005, s.484).
Çinlilər bu misalı ərəb hərfləri ilə tam, latın hərfləri ilə yarımçıq vemıiş, «bakdı» sözünü buraxmışlar (DLT-Çin, II cild, s.15). Texniki xəta olmalıdır.
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «boğdı» şəklində oxumuş, misalı isə
belə tərcümə etmişlər: «gərinib ayağını irəli uzatdıqdan sonra geri çəkdi, yığdı» ( D L T 2005, s.194). Uyğurlar maddəni «bukdı» kimi oxumuş, «bükdi, yığdı» kimi çevirmişlər
(TTD, II tom, bet 21). Çinlilər də «bukdı» kimi oxumuşlar (DLT-Çin, II cild, s. 15).
38

3 9

45

Divanü lüğat-it-türk
^ J J J T a k d ı: «<s&&J^'Ji

J

ər burunduk butluka takdı = adam ci-

lovu buruntaxa taxdı». Oauzca. Başqa bır şeyə bağlanan
ip üçün də belə deyilir, (J-_.___ takar - takmak).
<$__> Ç a k d ı: «_

^

^J^- J

(

o 1

sözüg anınq kulakka çakdı =

o, sözü onun qulağma çaxdırdı, eşitdirdi». Oğuzca.
j&>. Ç k d ı: «_•&?>•J

ol ikki kişi ara çakdı = o, iki adamm

a

arasını vurdu».
_JI>Çakdı:«t5JS*

J

(

ol çakmak çakdı = o, çaxmaq çaxdı»,

(jU_> . j _ > çakar-çakmak). Bu həm fe'l, həm də məsdərdir.
j_ak

40

Ç u k d ı : «_ J*V u~ kuş çukdı = quş süzülüb endi, qondu»,
(jUSk.jtSk çukar - çukmak). Bu beytdə də işlənmişdir:
jif jluSJü ^JJji j .

-ä<jJ

o_i

UJJ- J - J

jük t_ <j_i

JJI

«Ərən kamuğ artadı nənqlər udhu,
41

Tawar körüp uslayu əskə çukar».
Mal üzündən ərənlər tamam pozuldu,
Mal görən kərkəs kimi leş üstünə qonarlar.
(Mala-mülkə, var-dövlətə, sərvətə tamah üzündən xalqm əxlaqı yaman
pozuldu, mal görəndə kərkəs quşu leş üstünə şığıyan kimi
üşüşürlər).
*° Çinlilər (DLT-Çin, I I cild, s.15) və uyğurlar bu sözü o ilə «çokdı» şəkhndə oxumuşlar ( T T D , I I tom, bet 22). Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər də eynı şəkıldə
oxumuşlar (DLT-2005, s.54).
4i Bu söz basma nüsxədə «6-1» (usn) şəklindədir. Bəsim Atalay bunu yanlış saymış və
həmin sözü «us layu=qartal kimi» şəklində oxumağı təklif etmişdir ( D L T , I I , s.17). Salih Mütəllibov onu «usun layu» oxumuş və Bəsim Atalayın bu söz barədə qeydı olduğunu bildirmişdir (TSD, I I tom, bet 25), uyğurlar Bəsim Atalaym qeydını təxmınən
təkrarlamışlar ( T T D , I I tom, bet 22). Çinlilərdə də qeyd var (DLT-Çın, II cıld, s.17).
Hüseyn Düzgün həmin sözü «uslayu» (^ J J s.314), Seçkin Ərdı ılə Sərap Tuğba
Yurtsevər isə «üsləyü» kimi (DLT-2005, s.240) oxumuşlar. Onlar «çukdı» maddəsını
«çokdı» şəklində vermişlər.

[_

Mahmud Kaşğari

cs%

Ç ı k d ı:

«csJİ> Ü&

ər əwdin çıkdı = adam evdən çıxdı». Baş-

J

qası da belədir. Bu məsəldə də işlənmişdir: « <>j.—
j % _2 LIÜ5L_

T

JJJL-JS

küç eldin kirsə, törü tünqlüktən çıkar

=zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar», (zülm evin
qapısından girsə, ədalət və insaf bacadan çıxar), ( -jli>
JUİ>

S o k d u m:

çıkar-çıkmak).
mən anı əwgə sokdum=mən onu evə

« f J İ - --1

soxdum». Başqası da belədir. Sapı baltaya yerləşdirmək
kimi bir nəsnəni başqa şeyə sıxmaq, salmaq üçün də belə
deyilir.
jjiuı S o k d u : « _ J İ - J J J J ər tuz sokdı = adam duz döydü». Başqası da belədir.
csJi- S o k d u « c s J İ -

» u-9 kuş mənq sokdı=quş öz yuvasına dən

apardı».
_üuı S o k d u

«tsJİ-

(_jUİ_

csJi- S ı k d ı:

c£k _ - i anı yılan sokdı=onu ilan vurdu». Oğuzca.

-jt_uı sokar - sokmak).

«csJİ« ?j j

ol üzüm sıkdı = o, üzüm sıxdı». Başqası da

belədir, ( J U L _ -jli>- sıkar - sıkmak).
csJ^

B ü k d i : « C S J - J 4Jj- cs-~

-(

ol məni körüp bükdi = o məni görüb

yerə sindi, gizlənərək alçaldı».
5

csJ ^ B ü k d i : « _ : J ~ J

_

J

O-'

j

ol aşdın bükdi = o, yeməkdən möhkəm

tıxaraq doydu».
csJ^ B ü k d i : «csJ^ ^ J - J j ol tawarka bükdi = o, sərvət əlindən bezdi». Başqası da belədir, (c-USÜ

-JS^

bükər - bükmək).

4 2

_ J^4 B ü k d i : «cs-ıs4 £-j_ J( ol suwığ bükdi = o, suyu yığdı, qabağma düzəltdiyi sədlə, bəndlə suyu topladı».
4 2

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü xeyli fərqli imla ilə «bögdi» şəklində
(DLT-2005, s.200), uyğurlar isə «bökdi» kimi oxumuşlar ( T T D , II tom, bet 24).

41

Divanü lüğat-it-türk
4 3

B ü k d i : « c s ^ u*-j-

bəg süsin bükdi=bəy əsgərini topla-

dı», ( c_L_o .jt5o bükər-bükmək). Çoxluqda qoşunun həmişə su ilə müqayisə edildiyini, suya bənzədildiyini biləsən. «J& _ j ~ - suw aktı=su axdı», «J& j * - sü aktı=qoşun
axdı».
___ T ö k d i: «cs-- --J~

oğlan suw tökdi = oğlan su tökdü»,
44

(_L__ -jLS_ tökər - tökmək) . Bu məsəldə də işlənmişdir:
«jji_ J L __(<.jLS_ _j_ı ___( oğlan suw tökər, uluğ yanı sınur = uşaq su tökər, böyüyün
tökər, bundan böyüyün

bir yanı inciyər», (uşaq su

ayağı sürüşüb qırılar). Bu söz

kiçiyin yol verdiyi diqqətsizlik üzündən

böyüyün

zərər

görməsi zamanı söylənir.
_•__ T ə g d i: «cs---

J( ol əwgə təgdi = o, evə çatdı, yetişdi, dəydi».

Başqası da belədir, (-*_-_ -jj^ təgər-təgmək). Bu məsəldə də işlənmişdir: «<j----

ewək əwgə təgməs = tə-

ləsən adam evə çatmaz», çünki o, çapar, qoşar, atını yorar, köməksiz, boynu bükük qalar. Bu söz işində asta olması məsləhət görülən adam üçün

söylənir. Bu beytdə də

işlənmişdir:
j ) j i j& jfi
a
_jL—(ı__L— J J £ —
—
—
4 3

Çinlilər «bükdi» maddəsindəki «bükdi» sözünü «bögdi/bökdi» şəklində vermişlər
(DLT-Çin, Ilcild, s.18).
Bu sözün basma və yazma nüsxədə müzare və məsdəri yoxdur. Tərcümə mətninə
Bəsim Atalay qoymuşdur ( D L T , I I , s. 19). Salih Mütəllibov bu maddəni müzaresiz və
məsdərsiz vermişdir (TSD, II tom, bet 27). Uyğur nəşrində isə belə bir qeydi var:
«yazma nusxidə bu peilinq məsdər şikli berilməgən, biz koşup koyduk = yazma
nüsxədə bu fe'lin məsdər şəkli verilməmişdir, biz əlavə etdik» ( T T D , II tom, bet 25).
Hüseyn Düzgün fe'lin məsdərini və müzaresini yazmış
J
s.315), Seçkin Ərdi ilə
Sərap Tuğba Yurtsevər isə yazmamışlar (DLT-2005, s.584). Çinlilər müzare və məsdəri
vermişlər (DLT-Çin, II cild, s. 19).
4 4

J

Mahmud Kaşğari

48

«Atğalır oknı azak,
Təgmədi bu saw uşak».
Azmış oxunu atır,
Bu qiybət mənə dəymədi.
(Mənə bu qiybətçi söz, bu məlamət əsər etmədimi ki, o şux dilbər
üstəlik hardan atdığı məlum olmayan oxla məni vurmaq
istəyir).
T ü g d i : «_s-~- __&- J ər tügün tügdi = adam düyün düydü».
Başqası da belədir, (<--US_

tügər-tügmək). Bu atalar

sözündə də işlənmişdir: <«J--«JJ U*-? <_j**-- _4? tılm tügmişni tışm yazmas=dillə düyülən dişlə açılmaz, dilin vurduğu düyünü diş aça bilməz». Bu, verdiyi sözü yerinə
yetirməsi lazım gələn adam üçün

söylənir.

T i k d i: «<,•**-> ÜJJ J ər ton tikdi = adam paltar tikdi».
< $ - U T i k d i : «J*4 CJ^i <j? atığ yılan tikdi = atı ilan vurdu». Başqası
da belədir. Əqrəb çalanda da belə deyilir.
T i k d i : «J&1 _ _ J J

ə r

yığaç tikti = adam ağac əkdi, dikdi».

Dikilən hər şey üçün belə deyilir, (<--Usg -jsş tikər-tikmək). Bu məsəldə də işlənmişdir: « ^ŞJcü tu_L_f U-SUSo
U - L - J tikməginçə önməs, tiləməginçə

bulmas = dikmədikcə

bitməz, axtarmadıqca tapılmaz», (ağac əkilməsə bitməz,
bir arzu isə axtarılmasa tapılmaz). Bu söz işlərində səy
göstərməsi məsləhət görülən adama deyilir.
_•__». Ç ə k d i: «<£-**Ä ^ O J Jf ol bitik çəkdi = o, kitabı nöqtələdi».
_;_sÄ Ç ə k d i: «_>•*** C$ _ ol atın çəkdi = o, atm damarmdan qan aldı», (_sus_*_jts_». çəkər - çəkmək).
_;_*_». Ç ö k d i:

«ÜJ_S-?. \SSCı

Jf ol bəggə çökdi = o, bəyin önündə diz çök-

dü». Başqası da belədir.

49

Divanü lüğat-it-türk
_;_*_> Ç ö k d i: «tsJH

_____
təwi çökdi = dəvə xıxdı».

—

45

_;_s_> Ç ö k d i: «_:_** l__j-_ j - _ təmür suwda çökdi = dəmir suda batdı, suyun dibinə çökdü».

Başqası da bebdir,

(L_USO-J__J.

çökər-çökmək).
4 6

_•_*_>. Ç ə k d i :

L

ls

uPW - J-

«ıs-*-*

J

ol tergək bağm çəkdi = o, boğ-

çanm bağmı çəkib bərkitdi». Başqası da belədir,

(-J-<*

____$_> çəkər-çəkmək).
JSL^

0 İ

S ö k t i: «y_*-- i^i

yanıağ sökti = o, yamaq sökdü», (pal-

tardan yamaq sökdü).
J S ^ M

S ö k t i:

«J-^-«

J£^>

S ö k t i:

«J-*^>

3

ol əwin sökti = o, evini sökdü».

j
j

ol bəggə sökti = o, bəyin önündə diz çök-

dü». Başqası da bebdir. Bu sözdən alınaraq «jM
oltur» deyilir ki, «diz çökərək

sökə

otur» deməkdir. (

______ s ö k ə r - sökmək).
jS^

S ... t i: «J-^> _r-*»J J ər urağutnı s...ti = adam arvadı ilə cinsi
əlaqədə oldu»,

( -*US-_

-J**-

s...ər - s...mək).

_s-4 B u 1 d ı: «ts-^i <jhJi j ol yarmak buldı = o, pul tapdı-. Başqası da
belədir, (Jh-i -JJ^ bulur - bulmak).
ts-lj B i 1 d i: «_S__J <-$4i j ol bilig bildi = o, bilik bildi», (ərdəm, bilik və

hikmət öyrəndi). Başqası da belədir, ( ^ U L - J J L bilir - bilmək). Arğular bu sözü «bilür» şəklində işlədirlər, çünki
sözün J 1 hərfıni zəmmə ilə söyləyirlər. Başqa türklər bu
məsələdə onlarla həmrəy deyillər.
« Uyğurlar bu sözü «təvə» imlası ilə vermişlər ( T T D , II tom, bet 28). Uyğurlar və çinlilər transkripsiyada v hərfı ilə w = _ hərfıni, w ilə v=j vav hərfıni, x ilə ş - J - hərfi, q
ilə ç = _ hərfni ifadə edirlər. Bilgi üçün.
" Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «çigdi» şəklində, mısaldakı «terkək»
sözünü isə «türgək» oxumuşlar (DLT-2005, s.235). Uyğurlar baş sözü «çəgdı» kımı,
«terkək»i isə «türgək» kimi oxumuşlar ( T T D , II tom, bet 28).
J

_

Mahmud Kaşğari
T ə 1 d i: «_;-- f- J ər tam təldi = adam divar dəldi, divarda oyuq
açdı». Başqası da belədir.

_;-- T ə 1 d i: «_;--

-£f Jf ol oğlakığ sağlıkka təldi=o, oğlağı sa-

ğılana qatdı, əmə bilməsi üçün

qoyuna qatdı». Bu, keçi-

nin südü azaldığı və ya öldüyü,

südəmər oğlağm inkişaf-

dan geri qaldığı zaman edilir, ( _ - U _ - J J - təlir - təlmək).
47

_;-- T u 1 d ı : «_;--

jjı

J ər topıknı adhrı bilə tuldı = adam

topu ikidişli, çəngəlli dəynəklə vurdu». Bu bir türk oyunudur. Belə oynanır: oyunçulardan biri oyunun onun tərəfindən başlanmasmı istəsə, topu yuxarıda göstərilən şəkildə vurur. Kim topu daha qüvvətli vursa, oyuna da o
başlayır. Çilik-ağac oyunu zamanı çiliyin vurulmasında
da belə deyilir, ( - U _ -___ tular - tulmak).
_;-- T i 1 d i: _;-- _!--__ J ər yarındak tildi = adam qayış yardı». Uzununa yarılan hər şey üçün belə deyilir, ( - ! U _ . j _ _

tilər-

tilmək).
j j j ^ Ç a 1 d ı: «jJ->

_H1 Jf

ol anı çaldı=o onu yerə çaldı, məğlub etdi».

_;J-> Ç a 1 d ı: «_;--> - ö - -S^» - - j > - Jf ol sözüg məninq kulakka çaldı =
o, sözü mənim qulağıma eşitdirdi». Bu məsəldə də işlədilmişdir:

«JJJ-_ U - - > J J _ -

_-_> çaksa tütnür, çalsa bilnür =

çaxmaq çaxılsa, tüstü çıxar, söz qulağa çatsa, bilinər, arzu
-dilək anlaşılar».
j-&f Ç a 1 d ı: «_;-->l jf <_-_ j - j - tonuğ taş üzə çaldı = paltarı yumaq
üçün daşa çırpdı». Həmin söz bu şeirdə də işlənmişdir:
!j —U.
jdü

4 7

_ _5 ı_uJ J

I j ä _w_J-

-XJ)

LIÜI

Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər bu sözü «taldı» şəklində oxumuşlar ( D L T 2005, s.523).

Divanü lüğat-it-türk

_i
_ _L_ _;_ <-ıİ1 (juu

jjlü J5_tı_ı—SİJJU
«Itım tutup kudhı çaldı,
48

Anınq tüsin kıra yoldı,
Başın alıp kudhı saldı,
Boğuz alıp tükəl boğdı».
İtim onu tutub yerə çaldı,
Tüklərini tamam yoldu,
Başından tutub aşağı basdı,
Bozağından yapışıb tamam boğdu.
(Köpək qurdu yaxaladı, onun tüklərini diddi, başmdan tutub aşağı
basdı, nəhayət, boğazından yapışıb tamam boğdu və ona
qalib gəldi).

-J*-> çalar - çalmak).

j i L . S a 1 d ı: «<i--- ü-J- --- S ol manqa tonın saldı = o mənə paltarı
ilə işarə etdi, paltarını salladı». Bir adam uzaqdan əli ilə
işarə etsə, yenə bu söz işlənir.
S a 1 d ı: «_•--- <_-i l- ^

- - - Jf ol manqa kişidə altun saldı = o

mənə bir adamla qızıl göndərdi».
S a 1 d ı: « _ - -

<-*>- SUW yığaçığ saldı = su, ağacı yıxdı,

saldı, topladı». Başqası da belədir, (J--*- - j - — salar salmak).
_-_- K a 1 d ı: «J-& _j_» J ər kidhin kaldı = adam geri qaldı, arxada
qaldı».
J

tf-fi K a 1 d ı: «j-& l öJi- J' ol oyunda kaldı = o, yarışı uduzdu».
Qalan, tərk edilən və buraxılan hər şey üçün belə deyilir.
Bu məsəldə də işlənmişdir: «_*«-- J J J ts-fi d_ el kaldı, törü
4 8

Çinlilər bu sözü latın əlifbası ilə «anınq» deyil, «nınq» kimi vermişlər (DLT-Çin, I I
cild. s.24). Bu da texniki xəta olmalıdır.

52

Mahmud Kaşğari
kalmas = el qalar, törə qalmaz», (vilayətdən vaz keçmək
olar, törədən vaz keçmək olmaz). Bu söz adət-ənənəyə
əməl etməsi məsləhət görülən

adama deyilir, ( J U I -

kalır - kalmak).
cs-a K o 1 d ı: «_•-- - _J UJX. Jf ol məndin nənq koldı = o məndən bir
şey istədi», ( J U İ . -jjie kolır - kolmak).
<sJI?

K 11 d ı: «_;-£ u-jl J ər ış kıldı = adam iş gördü».

<sJŞ K 11 d ı: «cs4 £i£

ər kızığ kıldı = adam qızı şey elədi, qızla yat-

J

dı». Bu söz erkəklə dişinin cütləşməsini bildirir, ona görə
də oğuzlar bu sözdən qaçır, «_ Jİa kıldı» yerinə « J4 etti»
deyirlər.
cs Jİ? K 11 d ı: eləcə də adam namaz qılan zaman «J-}\
etti» deyirlər, türklər isə «_ Jİa

J ər yükünç

kıldı» deyirlər, ( J U Ü -jjla

kılır - kılmak).
_•-- K ə 1 d i:

«t,JJ-

«-1

J

ə r

belədir, ( - - U _

ewgə kəldi = adam evə gəldi». Başqası da
kəlir - kəlmək). Bu məsəldə də işlənir:

«u_U_ u-a V J J Lcjä JJJ bir karğa birlə kış kəlməs = bir qarğa
ilə qış gəlməz». Bu söz ona kömək edəcək dostun gəlişini
səbrlə gözləməsi məsləhət olan adama deyilir.
•sJ-

K ü 1 d i:

J

ə r

küldi = adam güldü».

Başqası da belədir,

(<__U1_.J5_ külür - külmək). Bu beytdə də işlənmişdir:
ü_j_ J jiüi UJI __i£ L _ _
__u>füi-j--1 JJö%
«Külsə

49

kişi, atma anqar örtər külə,

Bakkıl anqar edhgülügün ağzın külə».
4 9

Bu şeirə «Divan»ın I cildində də rastlanır, orada «külsə» sözü
«kəlsə» şəklindədir
(DLT, I I . s.26). Bu haqda Salih Mütəllibovun da (TSD, I I tom, s. 34), uyğurlann
(TTD, II tom, bet 34) və çinlilərin (DLT-Çin, II cild, s.26) müvafıq qeydləri var.

Divanü lüğat-it-türk

53

Yanına bir adam gəlsə, üzünə yanar kül atma,
Ağzm gülərək ona yaxşılıqla bax.
(Sənə tərəf gələn adamın üzünə isti kül atma, ona gülər ağızla, xoşluqla bax). Bununla yaxşılığa yaxşılıqla cavab ver demək
istəyir.
csJ-- T a m d ı : « . i -

suw tamdı = su damdı, damladı». Başqası

da belədir, ( j U . - j U _ tamar - tammak).
50

Çu m d ı :

csJ->

c>~-f

«CSJ4-

oğlan suwda çumdı = oğlan suya

cumdu, suya daldı», ( j U k - j U k çumar - çummak).
csJ-*

Ç ü m d i: «_ - - >

- İ - _Jjf

ördək suwka çümdi=ördək

suya möh-

kəm daldı, çox daldı», ( - - U k . j U k çümər-çümmək).

Bu

məsdər -- ke ilə, bundan əvvəlki məsdər isə J ka ilə yazılmışdır. Aralarmdakı fərq bilinsin deyə.
cs J-s

K a m d ı: «cs--> _ - i Jf ol anı kamdı=o onu çox döydü, nəfəsi kəsilənə qədər döydü, gəbərtdi», ( j ü a - j U a kamar-kammak).

csJ-ä K u m d ı: «csJ-ä _ > - suw kumdı = su dalğalandı», ( j U s - j U a ku-

mar -kummak).
csJ-- K ö m d i : «csJ~-

J^J

Jf ol ölügni kömdi=o, ölünü gömdü, dəfn

etdi». Başqası da belədir, ( - S U _ . j U _ kömər-kömmək).
csJ-

5

K ö m d i : «csJ~-

cjUjj-

közmən kömdi = gömmə gömdü, çörəyi

külə gömdü, külə basdırdı».
csJi

B a n d ı:

«csJi csjs

koy bandı = qoyun bağlandı». Bir bağla bağ-

lanan hər şey üçün belə deyilir, ( J U L .jjü banır-banmak).
( ü n hərfı J 1 hərfındən çevrilmişdir).

Ancaq mənaya görə «külsə=gülsə» sözü
doğrudur. Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər ilk sözü «külsə» kimi (DLT-2005, s.333) oxumuşlar.
Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər (DLT-2005, s.54), çinlilər (DLT-Çin, II cild,
s.26) və uyğurlar bu sözü o ilə «çomdı», bundan sonrakı sözü ö ilə «çömdi şəklində
oxumuşlar ( T T D , II tom, bet 35).
5(1

Mahmud Kaşğari

54

iST

u n d ı: «<_-- <--j- kök tundı = göy üzü tutuldu, buludlandı».

cs-- T u n d ı:

« t s - - _ J - kapuğ tundı = qapı bağlandı».

<,-- T u n d ı: dağ, təpə qarla örtüldüyü

zaman da «<,-- -»J art tundı»

deyilir, (J-»- -JJ-J tunur - tunmak). Belə müzare şəkillərində oğuzlarm və qıpçaqların adəti fe'li « j - - tunar» formasında fəthəli etməkdir.
iST

ı n d ı: «<s-2 J - * J yağmur tmdı = yağmur dayandı, yağış dindi».

ts--2 T ı n d ı: «<,«-" <_-f J ər uluğ tmdı = adam tövşüyə-tövşüyə nəfəs
aldı».
cs-j? T ı n d ı: «<s-Ş jlı' aruk tmdı = yorğun adam dincəldi», (J-»Ş -j-?
tınar-tınmak). Oğuzlar bir adamın danışmasmı istəmədikləri zaman «U2 tmma!» deyirlər. Bu, əslində «susma!» deməkdir. Digər türklər isə «sus!» mənasında «tın!» deyirlər.
Onlar «tınma!» dedikləri zaman «susma!» mənası anlaşılır. Oğuzlar burada yanılmışlar.
1

_ _£_ S a n d ı: «

% J*-> j ' Jf ol ər xayl bilə sandı = o adam süva-

rilərdən sayıldı». Başqa bir şeydən sayılan hər hansı bir
nəsnə üçün

də belə deyilir, (J__- - j - - - sanur - sanmak).

Bu məsəldə də işlənmişdir: «a----« l-„ - - - j»j-f _ J W barığ
otru tutsa, yokka sanmas = var olan şey ortalığa qoyulsa,
yox sayılmaz», (hazır nə varsa qonağa verilsə, bir şey verilmədi sayılmaz).

—
1

uv: . ,

f

• ••^jia .-_> T> - •

—

-

,

:ı

Bəsim Atalayın fikrincə, bu misalda işlədilmiş ərəbcə «J#- xayl» sözünün yerində
türkcə <<_a athğ» sözü olmalıdır ( D L T , I I , s. 28). Salih Mütəllibov (TSD, II tom, bet
36), çinlilər (DLT-Çin, I I cild, s.15) və uyğurlar ( T T D , I I I tom, bet 37) bunun fərqinə
varmış və müvafıq qeyd vermişlər. Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevər «xayl»
sözünü (DLT-2005, s.467) işlətmiş və bunun ərəb dilində «atlar» mənasını verdiyini
yazmışlar. Hüseyn Düzgün isə farsca tərcümədə «xayl» əvəzinə «athğ» sözünü (—> <J s.319) işlətmişdir.

55

Divanü lüğat-it-türk

S u n d ı: <<_•-- - » - 1 --- J' ol manqa ətmək sundı = o mənə çörək
təqdim etdi, verdi». Başqası da belədir, (J__- - j - - - sunar
- sunmak).
S ı n d ı: «_;_i-

51

yığaç smdı = ağac qırıldı, smdı». Başqası da

belədir.
_:__ S ı n d ı: «_s--V- j - sü sındı = qoşun dağıldı, pozuldu». Başqası da
belədir,

(<j>L_L_ı

.__1_ smur-sınmak),

«jl-*-

sınar» da deyi-

lir).
<s_j_ K u n d ı: «_;•--> J-- sJ'
soydu», (<İ--4

oğrı tawar kundı = oğru mal oğurladı,
kunar-kunmak). Bu beytdə də işlən-

mişdir:
_-->i J-JJ _r^W

-S-^

j _ _ _ yJiL) _J1 L__a

j__1

«Kiçik bulup yağını yergü əməs,
Edhgərmədhip kodhsa anı, elni kunar».
Yağmı kiçik görmək, həqir saymaq olmaz,
Ona əhəmiyyət verilməsə, eli tutar.
(Düşmən nə qədər kiçik olsa da, ona xor baxma, əgər onu ciddiyyətə
almasan, elini - obanı işğal edər).
_?-j- K ö n d i: «_;•--

yığaç köndi = ağac düzəldi». Başqası da be-

lədir.
cs-j_ K ö n d i: «_;__- jj> oğrı köndi = oğru iqrar etdi», (oğru olduğunu etiraf etdi, boynuna aldı). Əvvəlcə inkar etdiyi şeyi
iqrar edən zaman da belə deyilir.
_:__. K ö n d i: «_?--- ^--Jd J ər yolka köndi = adam yola çıxdı».

51

Çinlilər bu maddədəki « _ 4 - _l*J» misalını tam, onun transkripsiyasım isə «yığaç»
şəklində yanmçıq vermiş, «sındı» qismini unutmuşlar (DLT-Çin, II cild, s.29) Şübhə
yox ki, bu da texiniki xətadır.

Mahmud Kaşğari

56

ıs-j- K ö n d i : «_•--

otunq köndi = odun yandı». Bu, arğucadır.

Yuxarıdakı qaydada göstərildiyi üzrə, onlar j hərfıni o n
hərfı ilə əvəz edirlər.
j _ _ K ö n d i: «_>--

_ J ~ - tosun at köndi = bədöy at yola gəldi, dü-

zəldi». Yola gələn, düzələn hər şey haqqında belə deyilir,
(_U_
_•__ M a n d ı: «_;--

könər - könmək).
J ər tolum mandı = adam silah qurşandı».

_•__ M a n d ı : « _ - - - - j * - - - - - i J ər ətmək sirkəgə mandı = adam
çörəyi sirkəyə batırdı». Hər hansı bir şey başqa şeyə batırıldığı və ya qatıldığı zaman da belə deyilir, (<j--- -j-->
manar - manmak).
JJUA

M u n d ı: «<.-->

J

karı ər mundı = qoca adam xəriflədi».

Başqası da belədir,
J-UA M ü n d i : «<s--»

(_)-»-»

1

-J -

4

munar - munmak).

J ər at mündi = adam at mindi, ata mindi».

Başqası da belədir, ( ~ - U _ >

-J_-

münər - münmək).

57

Divanü lüğat-it-türk

QRAMMATİK Q A Y D A L A R VƏ TƏSRİF,
SİFƏTİN B Ə Y A N I VƏ Q A Y D A L A R I N

TƏTBİQİ PRİNSİPLƏRİ
Sözə «Tanrıdan mədəd!» deyərək başalyıram.
Fe'llərin təməli keçmiş zaman və əmr şəkli üstündə qurulur.
Yuxarıda «fe'llər keçmiş zaman üstündə dönür»

deyə bir fıkir söylə-

mişdim. Çünki keçmiş zaman fe'linin ilk hərfi məftuhdursa [yəni fəthəlidirsə], onun müzaresinin və məsdərinin
şəkilçiləri də fəthəli olur. Əgər keçmiş zaman fe'linin ilk
hərfı zəmməlidirsə, müzare və məsdərdə də zəmmə, kəsrəlidirsə - kəsrə olacaq. Məsələn,

«iS^>ji

bardı = getdi» sözü-

nün ilk hərfində fəthə var. Həmin sözün müzaresində
barır) və məsdərində (Jhji

barmak)

İlk hərfi zəmməli olana dair misal: «s^j>
zaresi «j> turur», məsdəri

(jiji

b hərfi fəthəlidir.

turdı=qalxdı». Bu sözün mü«tjhj-

turmak»dır və

c.

t hər-

fınin üçündə də zəmmə vardır.
J

İlk hərfı kəsrəli olan sözə nümunə: «_s j?

yinçü tizdi = inci düz-

dü». Bu sözün müzare variantında

(«Jji

tizər») və məs-

dər variantmda (<<----j2 tizmək») -- t hərfləri kəsrəlidir.
Türk dilinin quruluşu ərəb dilinin quruluşuna uyğun gəlmir. Ərəb dilində keçmiş zaman, müzare və məsdər tamam başqa şə-

Mahmud Kaşğari

58
1

kilaVyaranır . Məsələn, mücərrəd halda ərəbcə keçmiş
zamanda kə'ədə -*- deyilir. Burada ilk hərf olan J hərfi
fəthəlidir. Müzaredə həmin söz yək'udu

şəklinə dü-

şür ki, buradaj ka hərfi artıq fəthəli deyil, sükunludur.
Həmin sözün məsdərində J ka hərfı zəmmə qəbul edir və
f-j*- ku'udən deyilir. Eyni şəkildə: ' j - - mətərə-j--»J yəmturu- I j j - - muturan. Keçmiş zamandakı mətərə sözündə f
m hərfi fəthəli, müzaredəki yəmturu sözündə
sükunlu, məsdərdəki muturan sözündə

isə ?

? m hərfı
m hərfı

zəmməlidir. Əgər söz ziyadə hərf qəbul edərək başqa babda işlənirsə, mənzərə dəyişmir: fj - əkrəmə - ?j*-i yukrimu
_Uj_! ikramən və ya j * - * - * - ! istəğfərə - 'j**-*--i yəstəğfıru ijUtti_l

istəğfarən. Ərəb dilində bütün fe'llərdə keçmiş,

müzare və məsdərlər bir-birinə uyğun gəlmir. Amma türk
dilində belə deyil. Türk dilində üç, dörd, beş və daha artıq
hərfli fe'llərdə keçmiş zaman, müzare və məsdərlərdə sabit
bir nizam vardır.
İkinci qayda: keçmiş zamanda müzaəf olan fe'llər müzare və məsdərdə
müzaəf olmaz.
Üçüncü

qayda: fe'ldən yaranan sifətlər (ismi faillər) oğuz, qıpçaq, yəmək, yağma, arğu, suvar, bəçənək və köçərilərin dillərində keçmiş zaman üstündə qurulur. Keçmiş zamanda «j^ji
bardı = getdi» olan-söz sifət halmda

J

«CJ* J.

bardaçı = ge-

dici» olur. Keçmiş zamanm əlaməti olan - d ilə _ i arasma
1

ç hərfı girir.

«_J-JJ

turdı = durdu» fe'li də belədir.

Mahmud Kaşğari bu əsəri ərəblər üçün yazdığına görə burada təfsilata girir. Əslində,
fe'lin əmr şəklinin müzare və məsdər yaranarkən müvafiq şəkilçilər qəbul edərək
özünün dəyişmədən sabit qaldığını göstərmək istəyir.

59

Divanü lüğat-it-türk
Bu söz fe'li sifətə dönəndə

«-J^J-

turdaçı» şəklinə düşür

ki, «durucu» deməkdir. Burada da - d ilə j i arasma ~. ç
daxil olur. Bütün fe'llərdə bu qayda dəyişmir.
Fe'lin əmr şəklinə gəlincə, fe'ldən yaranan sifətlərin çigilcə və türk dillərinin əksəriyyətində əmri-hazır şəkilçisi üzərində qurulduğunu söyləmişdik. Ulu Tanrının izni ilə tezliklə bu barədə söhbət açacaq və göstərəcəyik ki, müxtəlif səbəblər
üzündən fe'llərə artırılan hərflər əmri-hazır şəkilçilərinə də
artırılır.
Bunu da bilməlisən ki, bütün fe'llərdə keçmiş zaman şəkilçisi

•~+ıs

[di]

vasitəsilə yaranır. Bu qayda əsla pozulmur. Yalnız sərt
hərflər gəldiyi zaman məxrəcin şiddətindən dolayı J d hərfı
- J t-yə çevrilir və •-+($ = ^-+_ [-di=-ti] olur. Türk dilində
dörd sərt hərf vardır: v p ^

t, £ ç və

ke (sərt kaf).

Sərt v p «təpti» sözündə olduğu kimidir. - J t hərfı «J-- tuttı», _ ç hərfı
<<y_ai kaçtı», sərt <-* ke isə

«J&->

çökti»

sözündə olduğu

kimidir. Bəzən _ ka hərfı də sərt kafa uyaraq sərt hərflər
sırasına daxil olur. Məsələn, «J--)

- - - Jf ol manqa baktı»

sözündə olduğu kimi. Bu gördüyümüz sözlərdəki J d hərfı
yuxa ıda söylədiyim kimi məxrəcin şiddəti üzündən

<- t-

yə çevrilmişdir. Bu sözlərin əsli J d ilədir. Ancaq - J t ilə
söyləmək daha şirindir. Mücərrəd və ziyadəli bütün fe'llərdə qayda budur.
Müzare şəkli fe'llərin hamısında j r ilə düzəldilir. Sözün sonunda j r
hərfı varsa, ikinci j r əlavə edilir. Birinci j r sözün kökündə mövcud olan j r-dir, ikincisi isə müzare və istiqbal
hərfı olan j r-dir. Bu dildəki j r hərfı istiqbal əlaməti olduğu zaman ərəbcədəki • <•£-<.-$

<-0 hərfləri kimidir. Sözü

60

Mahmud Kaşğari
kökündə j r hərfı yoxdursa, istiqbal [müzare] əlaməti olmaq üzrə bir j r əlavə edilir.

Keçmiş zaman və əmr formasında bu qaydanm bəyanı: keçmiş zamanın kökündə >• d-dən əvvəl j r hərfı varsa, j r qahr. Beləliklə, əmr şəkli yaranarkən keçmiş zaman şəkilçisi olan
J + _ [-di] düşür, j r hərfi qalır. Bu j r sözün kökünə məxsusdur. Bu halda kökündə j r olan və olmayan fe'lə bir j r
artırılaraq müzare yaradılır. Əgər keçmiş zamanın və müzarenin sonundaj r hərfi yoxdursa, istiqbal əlaməti üçün
bir j r əlavə olunur.
J

Keçmiş zamandakı «cs ji bardı» sözü əmr şəklində «j-jbar» olur. Əmr
şəklində J +j düşmüş, j r isə qalmışdır. Bu j r hərfı sözün
kökündədir. Müzaredə

«jiji

j

ol barır» deyilir. Bu, əmr

şəkli üzərinə bir j r hərfınin əlavə olunması sayəsində düzəldilmişdir. Həmin iki j r-dən biri sözün kökündədir, digəri isə müzare əlamətidir. Yenə bu şəkildə keçmiş zamanda

«J±J-

j

ol turdı», əmrdə isə

«JJ

tur» deyilir.

Müzaredə «J!H 3J-H j ol yokaru turur» söylənir. Bu sözdə
iki j r vardır. Biri sözün kökündəndir, ikincisi isə müzare
əlamətidir. Oğuzlar dildə sürət naminə bəzi fe'llərdə müzare şəkilçisində olan iki j r-dən birini atırlar və sözü əmr
şəkli kimi bir j r ilə tələffüz edirlər. Bu, düzgün deyil və
qaydaya ziddir.
Kökündə

j r olmayan «<,-- kəldi» sözünün

əmr şəkli «_- kəl»dir.

Bunun müzaresi üçün «J^J- kəlir» deyilir. « J _;-- küldi ər»
sözü də belədir, «adam güldü» deməkdir. Müzare variantı
« J - külər»dir. Müzare əlaməti olaraq bu sözə j r artırılmışdır və bu j r hərfı sözün kökündə yoxdur. Oğuzlar sö-

Divanü lüğat-it-türk

61

zün kökündə j r olmayan fe'llərdən j r hərfıni atmır və
sözləri digər türklər kimi düzgün tələffüz edirlər.
Üç, dörd və daha çox hərfdən ibarət olan fe'llərdə dəyişməz qayda
məhz budur.
*

*

*

Bundan sonra fe'llərin quruluşunu bilməlisən. Türk fe'llərinin quruluşu ərəb fe'llərinin quruluşuna bənzəyir; keçmiş zamanda J--- fə'li, müzaredə D** fə'il, məsdərdə
Keçmiş zamanda
dilinin

və

jj^

«j<-ji

bardı=getdi» deyilir ki, bu, ərəb

sözləri kimidir. Müzare şəkli « J J J J ba-

rır=gedər»dir. Bu, ərəbcənin
dir. Məsdərdə həmin söz
Bu isə ərəbcənin

fə'landır.

«J<-J-

<<J-i

«(j<-»ji

'_AJ

'jr-> » sözləri kimi-

barmak = getmək» olur.

» və « ü - - - » sözlərinə bənzəyir.

Türk dilində həm mücərrəd, həm də ziyadəli fe'llərin
hamısının quruluşu belədir.
İki hərfli bir fe'li tox şəkildə tələffüz etməklə üç hərfli fe'llər sırasına
qoymaq mümkündür. Məsələn: [' əlifsiz] «jJJJ
əliflə]

J

«CS JW

bardı» və

bardı». Yenə bunun kimi, [ j vavsız]

turdı» və [ j vav ilə] «j

JJJJ

[I

«j-j

turdı» demək olar. Bu ancaq

keçmiş zamanda həyata keçirilə bilər, müzaredə və məsdərdə isə olmaz. Bu, mücərrəd isimlərə kökündə olmayan
uzatma və yumşaq hərflər artırmaq kimi bir şeydir. Məsələn: «yığaç=ağaç» sözü [həm I əliflə] «_-#>, [həm də I
əlifsiz] «_*,» kimi yazılır, «tanuk=şahid» sözü də belədir,
[həm j vavsız] «<_&>, [həm də j vavla]

«(jJ-%>

şəklində

yazılır. Lakin bunun doğru və gözəl variantı isimlərdə və
fe'llərdə sözün qısa, tələffüzdə sağlam olmasıdır.

Mahmud Kaşğari

62

Məsdər. Məsdər bütün fe'llərdə vahid qayda üzrə yaranır. Kökündə
-S ke və £ ğ olan sözlərlə tox və ya qalın ahəngli sözlərdə
kökə J I f hərfləri [-mak şəkilçisi] artırılır. Tərkibində <-ke olan və hər üç hərəkəsi ilə ahəngi incə olan sözlərdə J
ka yerinə

ke [yəni -mak yerinə -mək] əlavə olunur.
J

J ka-lı sözə örnək: «cs jä W <Jf ol ya kurdu = o, yay qurdu», ( J U J - -Jjkurar-kurmak) kimi. Fe'l J ka-lı olduğu üçün məsdərində də J Ka vardır.
£ ğ-H sözə misal: «<,_*-- ^ J * - <J ol süt sağdı = o, süd sağdı», Fe'lin özü £
ğ-li olduğu üçün məsdərinə də J ka artırılmışdır. ( -j--<
j u _ _ sağar - sağmak).
Ahəngi qalm, tox sözə
«CSJJJ

«CS4JJ J

ər bardı = adam getdi» cümləsindəki

bardı» sözü nümunə ola bilər. Müzaresi və məsdəri
barır-barmak»dır. « J U J J

« J U J J -JJJJ

-JJJ -_T-JJ

turdı-turur

-turmak» da belədir. Söz tox və qalm ahəngli olarsa, məsdərində də J ka olar.
- S ke hərfmə gəlincə, «_-•___ - J J İ _ ._ __ kəldi-kəlir-kəlmək» kimi, sözdə
•-- ke olduğu üçün məsdərində də <-- ke vardır. Yumşaq <->
ge-li sözlər də sərt <-- ke-li sözlər kimidir. « cs-^ J-+ <§ ol
məni ögdi = o məni öydü».
«_su_i

Bunun müzaresi və məsdəri

ögər - ögmək»dir.

Sözün baş tərəfındə yumşaq <-- ke olsa da, onun məsdəri yenə sərt <-_
ke-lidir. Yumşaq söz «c.-j*_ j_P j i ər təlim sərdi» cümləsin1

dəki ^csJj- sərdi» sözü kimidir, «adam çox səbr etdi» deməkdir. Müzaresi və məsdəri «_-_«j-_ - J J - J sərər- sərmək»dir.
Tox və ahəngi qalm olan sözlərin məsdərində J ka olduğu kimi, ahəngi incə olan sözlərin məsdərində də <-_ ke olur.« J&

^

Divanü lüğat-it-türk
_;jjlu

63
bəg anı sürdi=bəy ona qəzəbləndi», (<---«jl_

sü-

.Jju,

rər-sürmək)». «_;_> <_v. J ər bitik türdi» cümləsindəki incə

«_;_j_

türdi» sözü də belədir, «adam kitabı dürdü, bük-

dü» deməkdir, (<-__«j>

-jj

türər-türmək)».

«j-Ji

J_«JJ

yarmak tərdi=o, pul topladı» cümləsindəki incə
di» sözü də belədir,

(---<-»J-jj)

sürdi» sözü də belədir,

tərər-tərmək).

(_-l_»ji_. j j l _

ol

j

tər-

«u?_j_- __i

at

sürər-sürmək).

Göstərdiyim kimi, bütün bunların hamısında məsdər <-_ ke-lidir. Həm
mücərrəd, həm də ziyadəli bölmələrin hamısında bütün
fe'llərdə dəyişməz qayda budur. Heç bir şey bundan kənarda qala bilməz. Məsdərlərdə J ka, yoxsa <-- ke sonluğundan istifadə edilməsi sözlərin tərkibindəki J ka və <-_
ke-nin varlığmdan asılıdır.
Məsdərin başqa bir növü də var. Bu məsdər isim yerinə işlənir və failin
həmin işi gördüyü zaman failə izafə edilmiş formasıdır.
Onun yaranma qaydası belədir: fe'lin üzərinə qalm ahəngli, £. ğ və J ka-lı sözlərdə J ka və j ı [-kı], yumşaq sözlərdə isə <-- ke və j ı [-gi şəkilçisi] artırılır. Məsələn: « ^ji $
j ' - j i ol barığ bardı=o elə o gedən getdi» , « J ^ o-JI <-M
52

^ J ^ - J anmq ış kılığı bəlgülüg=onun
dur»,

« J - j f _T«_J

iş işləməsi məşhur-

J--- sökəl tınığı artak=xəstənin nəfəs al-

ması pisdir». Bu, «j-Ş jJf J ər uluğ tındı» cümləsindəki
«_;_" tındı» sözündən alınmışdır, «adam tövşüyərək, ağırağır nəfəs aldı» deməkdir. Eyni şəkildə «<---ninq yorıkım nətək», «<_-__
tək» və
5 2

5 3

«<-S__i Jşjj

«-5^1

<-*-ŞJJ

anınq

53

<*şjj <-^j->

mə-

<-^__ səninq yorıkınq nəyorıkı nətək» deyilir ki,

Bu cümlə burada yersiz görünür və mətləbə dəxli yoxdur, çünki misalda -kı yoxdur.
Uyğur nəşrində bu söz «onınq» şəklindədir (TTD, II tom, bet 53). Səhvdir.

Mahmud Kaşğari

64

«mənim gedişim», «sənin gedişin», «onun gedişi necədir»
deməkdir. Bunlar izafətlə məsdər olmuşlar. Bu sözün əsli
iiiS^iJi

yorıdı»dır, yürüdü mənasındadır. «Yorıdı» fe'linin

kökündə

<j ka yoxdur, «yorıkı» sözündəki <j ka izafət nə-

ticəsində artırılmışdır. £ ğ şəkilçisi isə tərkibində <j ka olan
fe'llərə artırılır. Bu bölmənin qaydası fe'llərdən məsdər
yaradılması zamanı nəzərə alınır. £ ğ hərfı söz kökünə
əlavə edilir, o da keçmiş zaman şəkilçisi olan - d atıldıq

1

54

dan sonra yerdə qalan əmr şəklidir .
Eyni qayda üzrə yumşaq sözlərdə <-- ke [-gi şəkilçisi] artırılır. Məsələn,
«JJ«-

<j-ij£ dhJi

^

anınq yarmak tərigi kör=onun pul

yığmasmı gör». «-%>-_

J - taz kəligi börkçigə = keçə-

lin gələsi yeri papaqçı dükanıdır» məsəlində də belədir. Bu
məsəl labüd şeydən qaçan adam üçün

söylənir. Buradakı

«kəligi» məsdərinin əsli «<_-- kəldi» fe'lidir.
Sözün mənası dəyişdiyinə görə, gördüyün

kimi, məsdər olaraq ona --

ke artırılmışdır. Bu məzmunlu sözlərdə £. ğ yerinə -- ke artırıla bilməz. -- ke ancaq £ ğ hərfınm əlavə edilməsi mümkün olmayan yerlərdə artırılır. Məsələn, -- ke keçmiş zaman şəkilçisi olan - d ilə _ i hərfınin arasma girərək müzaəf məsdər yaradılmasma xidmət edir.
<-- ke hərfı yuxarıda göstərdiyim məqamlarda əlavə olunur.

J

«_S J-J

bardı» fe'lindən məsdər yaradıldığı zaman « J ' - j i <-M
J J J ^ J U J anınq bardukı barmadukı bir = onun varması ilə
varmaması eyni şeydir» deyilir. «J-J- turdı» sözündən
yaranan məsdər də belədir. « j * f-»--»j- <--j- -S4* məninq

5 4

Bu mövzuya fe'lin əmri-hazır və əmri-qayıb şəkillərindən bəhs edilərkən yenidən
qayıdılacaq.

Divanü lüğat-it-türk

65

turdukum turmadukum bir = mənim ayağa durmağımla
durmamağım eyni şeydir». Burada £ ğ gələ bilməz. Çünki
«_3-j-

turdukı» əvəzinə

Eələcə də

«_*--j.

«_*--j-

turdukı»

55

demək olmaz.
56

bardukı» yerinə «_»--„ bardukı» demək

mümkün deyil. Burada g. ğ gələ bilməz.
-- ke hərfı «ja

_---- <-*J anmq kəldügi kəlmədügi bir» kimi

yerlərdə gəlir, «onun gəlməsi ilə gəlməməsi eyni şeydir»
deməkdir. Və yenə

«JÜ

dügünq körmədügünq

-SJ^LAJ

_—_-J_

səninq kör-

bir» deyilir ki, «sənin gördüyünlə

görmədiyin birdir» deməkdir.
Bu tipli məsdərlərdən isim və fe'l bəhslərində söz açm