Əsas səhifə Divanü lüğat-it-türk. I cild (1/4)

Divanü lüğat-it-türk. I cild (1/4)

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
Bakı, "Ozan", 2006. — 512 səh.
ISBN 9952-426-00-xDahı turk dılçısı və ensiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərı dunya dılçılık elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir Türk dunyasının və turkologiya elminin ən parlaq, ən əhəmiyyətli əsəri olan «Divanü lugat-ıt-turk» yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eləcə də türk tarixinin türk mədənıyyətının, türk mənəviyyatının və psixologiyasının tədqiqi üçün misilsiz mənbə, bıtməz-tukənməz qaynaqdır. Bu şah əsər haqiı olaraq min il bundan əvvəlki turk dunyasının ensiklopediyası, türklüyün aynası, Mahmud Kaşğari isə türkçülüyün banısı sayılır.
Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar və digər elm sahələrinin mutəxəssıslərı, habelə ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və şanlı türk keçmişi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulur.
Kateqoriyalar:
Dil:
azerbaijani
Səhifələr:
520
Fayl:
PDF, 19,11 MB
Yüklə (pdf, 19,11 MB)

Bəlkə Sizə maraqlıdır Powered by Rec2Me

 

Açar ifadələr

 
1 comment
 
hamid fattahi
I like learning and yoga.
13 October 2021 (22:01) 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
Mahmud
çəkdiyi

və «Divanü

Kaşğarinin
lüğat-it-türk»ə

əlava etdiyİ dünya xəntəsinin omh
olifbast

i l ə verilən

variantı.

- Bu xəritədə Balasağun şəhəri
msrkəz olaraq qəbul edilmişdir.
Dənizlər yaşıl, çaylar mavi,
dağlar qırmızı, şohərlər sarı, səhralar
sarı-qırmızı rənglə göstərilmişdir.

Q^Up/düyÜM, Q^aAəd&pi ^fflivanü Süşat-iC- Q^üp/c,
l^a&daA Q^ürJoi^& ^te^/A/i/caM/non, 3-<x& 'Çföpe&ideMti,
Q^c^/ayca-yt, Wieäftu6/i/(xtM4UM,
<S/ür/c '^ünyaMntn

Q^äxm, ^P&fyndaM/j

Q^^aaaaAj çğ/üdc ^^i/inin,

Q^ü/r/c © Ä / W ^ Ä k

'Slo&ıvifuçımc

Q^ı/mİM,

o&Uİ- QS^/ifyri ^W&na/ Q^i/eymamr ^)&mi^m/m
tğ/ü/ö&A Q^/fämayəS&zi Q%//t%naa Q / ^ a j ^ ^/ttnwıufcJa/x.

QSt/s&dta^cam, Q^Jür/cä 'Wna ^Sjaim Q/ $i/nm&tda/y- &/acaaa4&/

Türkologiyanın və Türklüyün şah əsəri
«DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK»
ATAHOLDİNQin
sponsorluğu ilə nəşr edilmişdir.
Sonsuz təşəkkürlər!

Mahmud Kaşğari

djsa *uu oij^j

•

*

•* _••» •

3

Divanü lüğat-it-türk
A Z Ə R B A Y C A N MtLLİ E L M T Ə R AKADEMİYASI
F O L K L O R İNSTİTUTU

M A H M U D

KAŞĞARİ

« D t V A N Ü
L Ü Ğ A T - İ T - T Ü R K »

DÖRD CİLDDƏ

ICİLD

Tərcümə edən və
nəşrə hazırlayan:
Ramiz ƏSKƏR

Bakı - "Ozan" - 2006

4

Mahmud Kaşğari

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutu Elmi Şurasının
qərarı ilə nəşr olunur
Elmi redaktor:

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü,
Türk Dil Qurumunun fəxri
üzvü,əməkdar elm xadimi,
filologiya elmləri doktoru,
professor Tofiq HACIYEV

Rəyçi:

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü,
filologiya elmləri doktoru,
professor Nizami CƏFƏROV

Məsləhətçilər:

professor Hüseyn İSMAYILOV
professor Məmmədəli QIPÇAQ
professor Əzizxan TANRIVERDİ

Mahmud Kaşğari. «Divanü lüğat-it-türk». Dörd cilddə I ciid
Bakı, "Ozan", 2006, 512 səh.
Dahı turk dılçısı və ensiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk»
əsərı dunya dılçılık elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir Türk
dunyasının və turkologiya elminin ən parlaq, ən ; əhəmiyyətli əsəri olan «Divanü
lugat-ıt-turk>> yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eləcə də türk tarixinin türk
mədənıyyətının, türk mənəviyyatının və psixologiyasının tədqiqi üçünmisilsiz
mənbə, bıtməz-tukənməz qaynaqdır. Bu şah əsər haqiı olaraq min il bundan əvvəlki
turk dunyasının ensiklopediyası, türklüyün aynası, Mahmud Kaşğari isə türkçülüyün
banısı sayılır.
y

3

Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar və digər elm sahələrinin
mutəxəssıslərı, habelə ali məktəblərin filologiya fakültələrinintələbələri və şanlı türk
keçmişi ilə maraqlananlar üçün
nəzərdə tutulur.
Kitabla bağlı arzu və iradlarınızı bu ünvana göndərə bilərsiniz:
ramizasker@mail.yahoo.com
ISBN 9952-426-00-x
ə

4072060105 .
On - 047-06

2 0 0 6

©Ramiz Əskər, tərc'jmə, 2006

5

Divanü lüğat-it-türk

S U N U Ş
Aziz Azerbaycan'lı Kardeşlerim!
Uzun bekleyiş ve hasretten sonra Türklüğün ve Türkoloji'nin şaheseri Divanü Lugat-it-Türk'e kavuştunuz. Azerbaycan'ın Fahri Vatandaşı
olarak bu muhteşem eserin basılmasında ve böylece Sizlere ulaşmasında
benim de katkılarım olduğu için çok bahtiyarım.
Değerli dostum, kardeşim Dr. Ramiz Asker uzunca yıllar çalışarak
bu eseri çevirmiştir. Büyük bir hizmet yapmıştır. Kendisini kutluyorum.
Divanü Lugat-it-Türk yaklaşık bin sene bundan önceki Türklüğün
ansiklopedisi, aynasıdır. Ünlü bilgin Kaşgarlı Mahmut bu kitabmda o dönemin Türkçesini, Türk Kültürünü, Edebiyatını, Tarihini, Coğrafyasını, Etnografısini, sosyal ilişkilerini, dini inançlannı, ünvan ve makamlarmı, atasözleri ve deyimlerini, efsane ve mitlerini, şiir ve ağıtlarını, giyim ve kuşamını,
yemek ve silahlarını, bitey ve direğini... aynntılı biçimde işlemiştir. En
önemlsi, Kaşgarlı Mahmut Türkçenin ilk gramerini yazmış, dünya dilcilik
ilmi tarihinde ilk kez karşılaştırmalı [mukayeseli] yöntemin temelini atmış
ve bunu Avrupa Aydınlanma [Maarifcilik] çağının ünlü dilcilerinden asırlarca önce başarmıştır. Yazar, kitabında aşağı yukarı dokuz bin Türkçe kelimenin anlamını açıklamış, onları fiil, isim, sıfat, zamir [evezlik] olarak
sınıflandırmıştır.
İşte bunlardan dolayı Divanü Lugat-it-Türk evrensel Türk Kültürünün ana kaynağı, en temel eserlerinden biri olarak çeşitli ülkelerde basılmıştır. Türkiye Türkçe'sinin yanı sıra Özbek, Uygur, Kazak TürkçeTerine,
Almanca'ya, İngilizce'ye, Farsça'ya, hatta Çince'ye çevrilmiştir.

6

Mahmud Kaşğari
Sevgili okurlar!
Kaşgarlı Mahmut bu eserle gelecek kuşaklara da gerekli mesajlar

göndermiş, Türkçe'yi, Türk Kültürü'nü sevmeyi, geliştirmeyi ve yüceltmeyi
öğütlemiştir. Bu husus çok önemlidir.
Bu bağlamda tercümenin ünlü Devlet ve Siyaset adamı, Türk Dilinin ve Medeniyetinin havarisi, çağdaş Azerbaycan Devleti'nin miman,
rahmetli Cumhurbaşkanı, milli lider, dostum ve kardeşim Haydar Aliyev'in
unutulmaz ve parlak hatırasına ithaf edilişi pek yerinde bir harekettir ve beni
fevkalade memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aynı
çizgide yürüyeceğine inanıyorum. Kaşgarlı Mahmut, daha bin sene önce
Türklerde varislik ve devamlılığı şu atasözünde ifade etmiştir: "Ata oğlu
ataç toğar." Dinlerken her zaman zevk duyduğum kıvrak ve güzel Azericede bunun karşılığı şöyledir: "Oğul atasma çeker, ot, kökü üstünde biter."
Bu vesileyle, Dr. Ramiz Asker'e takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Aynca, eserin bilimsel editörü, ünlü bilim adamı, Azerbaycan M i l l i Bilimler
Akademisi Muhabir Üyesi, Türk Dil Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Tofik
Haciyev'i, reyci, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi Prof.
Dr. Nizami Caferov'u, eserin basımı için Bilim Konseyi kararmı çıkarrmş,
Türk Dünyasında kendi alanında biricik kurum olan Folklor Enstitüsü ve
Enstitü'nün Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İsmailov'u ve sevgili Azerbaycan'h
kardeşlerimi içtenlikle kutluyorum.

Saygılarımla

Süleyman DEMİREL
T.C. 9. Cumhurbaşkanı
Ankara, Ocak2006

7

Divanü lüğat-it-türk

REDAKTORDAN
Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» kitabı həm həcm, həm
məzmun, həm də yazılma tarixi etibarilə türkologiyanın ən böyük,
qiymətli, ən qədim əsəridir. Türk dünyasının bu möhtəşəm

ən

abidəsinin,

gec də olsa, Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri, fılologiyamızın elmi
dövriyyəsinə daxil edilməsi, tədqiqatçılara, geniş ziyalı və oxucu kütləsinə çatdırılması ölkəmizin elmi-mədəni həyatmda m ü h ü m hadisədir.
Bu nadir lüğət-ensiklopediya sayəsində qədim yazılı abidələrimizin
daha düzgün
mühüm

oxunması və anlaşılması, milli mədəniyyətimizin bir çox

cəhətlərinin daha yaxşı öyrənilməsi və qavranılması m ü m k ü n

olacaqdır. «Divanü lüğat-it-türk» min i l bundan əvvəlki dilimizin, tarıx
və mədəniyyətimizin ən dəyərli, ən başlıca mənbəyi və məxəzi kimi elmimizdə tamamilə yeni üfüqlər və istiqamətlər açmağa, daha geniş, daha
əhatəli və daha dərin araşdırmalar aparmağa kömək edəcəkdir.
Hesab edirəm k i , Azərbaycanm elmi-mədəni həyatı fılologiya elmləri
namizədi Ramiz Əskərin tərcüməsində ona təqdim olunan bu qiymətli
hədiyyəni ürəklə və sevinclə qarşılayacaqdır.
Elimizə və elmimizə xeyirli-uğurlu olsun!

Prof. Dr. Tofıq H A C I Y E V .

8

Mahmud Kaşğari

MAHMUD KAŞĞARİ VƏ ONUN
«DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK» ƏSƏRİ
( A Z Ə R B A Y C A N C A NƏŞRİNƏ Ö N SÖZ)

GİRİŞ

Ortaq türk ədəbiyyatı qədim dövrdə Orxon-Yenisey abidələrinin,
orta dövrdə isə dörd fundamental, möhtəşəm klassik əsərin üzərində
yüksəlir. Bunlar türk və dünya ədəbiyyatının ən nadir incilərindən biri
sayılan «Dədə Qorqud» dastanları, bəşər tarixinin və mədəniyyətinin
həcm etibarilə ən böyük əsəri olan «Manas» dastanı, böyük türk mütəfəkkiri, şairi və dövlət xadimi Yusif Xas Hacib Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poeması və ilk türk ensiklopedisti, dahi dilçi, fıloloq, etnoqraf,
mədəniyyətşünas Mahmud Kaşğarinın «Divanü lüğat-it-türk» əsəridir.
Ümumtürk ədəbiyyatının təməl sütunları olan bu dörd şah əsərdən
üçü

türk dillərinin ayrı-ayrı qruplarına, məsələn, «Dədə Qorqud» oğuz

qrupuna, «Manas» qıpçaq qrupuna, «Qutadğu Bilig» karluq qrupuna
məxsus və mənsubdur. «Divanü lüğat-it-türk» isə universal bir əsər kimi
bütün

qrup, dil və ləhcələrin fövqündə

dayanan, onlarm arasında heç

bir fərq qoymadan istisnasız olaraq hamısını əhatə edən və özündə
cəmləşdirən son dərəcə zəngin xəzinədir.

Divanü lüğat-it-türk

°

«Divanü lüğat-it-türk»ün ən m ü h ü m

özəlliyi onun sadə bir lüğət

deyil, izahlı lüğət, daha doğrusu, ilk türk ensiklopediyası olmasıdır.
Əsərdə min i l bundan əvvəlki türklüyün

bütün

xüsusiyyətləri - başda

dili və ədəbiyyatı olmaqla türkün tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, mənəvi-milli dəyərləri, psixologiyası, dünyagörüşü, həyatjterzi, adət və ənənələri, ailə, qohumluq, qonşuluq və ümumən sosial münasibətləri, geyimi, silahları, mətbəxi, oyunları, əyləncəsi... bir sözlə, hər
şeyi ideal şəkildə öz əksini tapmışdır. Mükəmməl məlumat və biliklər
toplusu yaratmaq sahəsində Mahmud Kaşğari Qərbi Avropanın maarifçi-ensiklopedistlərini 7 əsr qabaqlamışdır.
«Divan»ın digər ən m ü h ü m

özəlliyi dünya dilçiliyi tarixində m ü -

qayisəli metodun əsasmı qoyması, türk dillərinin müqayisəli qrammatikasını yaratması və zəngin türk dilini köklü ərəb dili ilə qarşılaşdırmaq surətilə bu iki dilin müqayisəsini aparmasıdır. Dillərin müqayisəsi
sahəsində Mahmud Kaşğari öz böyük xələfı, «Mühakimət ül-lüğəteyn»
əsərində türk dilinin fars dili i l ə müqayisəsini verən dahi mütəfəkkir və
şair Əlişir Nəvaini 4 əsr, F.Bopp, Y.Qrimm, V.Humboldt, R.Rask kimi
məşhur dilçiləri isə təqribən 8 əsr qabaqlamışdır.
Bu əsər ərəblərə türk dilini öyrətmək, xilafətdə və bütün
türklərin getdikcə artan siyasi, hərbi üstünlüyünü

dünyada

həm də mədəniyyət

sahəsində taclandırmaq məqsədilə yazılmışdır. Çünki «Divan» yazılmazdan bir neçə i l əvvəl öz passionarlığının zirvəsinə çatan türklər M ə tənin və Atillanın davamçısı, tarixin eşsiz qəhrəmanı Alparslanın başçılığı altında Malazgird meydan müharibəsində qoca və qart Bizansı tarmar edərək Anadolunu fəth etməyə başlamışdılar. Türk fütuhatının bununla kifayətlənməyəcəyi gün kimi aydm idi. Mahmud Kaşğari «Divan»da gələcəkdə baş verəcək şanlı savaşları və türk cahan hakimiyyəti
məfkurəsinin mütləq gerçəkləşəcəyini müjdələyirdi. O yazırdı: «Tanrmm

10

Mahmud Kaşğari

inayəti i l ə günəş türk bürclərində doğdu və göylərin bütün

dairələri

onların mülkləri üzərində döndü. Tanrı onlara türk adını verdi və onları
yer üzünə

hakim qıldı. Dövrümüzün xaqanlarını onlardan çıxardı,

dünya millətlərinin idarə cilovunu onların əlinə tapşırdı, onları hamıdan
üstün elədi, onları haqq üzrə qüvvətləndirdi. Tükrlərlə əlbir olanları və
tərəfdarlarmı əziz tutdu, türklərin sayəsində bütün

arzularma çatdırdı,

pislərin, qaragüruhun şərindən qorudu. Türklərin oxlarmdan qoruna
bilmək üçün

onlarm yolunu tutmaq hər bir ağıllı adama layiq və

münasibdir. Dərdini söyləmək və türklərin könlünü

fəth etmək üçün

on-

ların dilində danışmaqdan başqa yol yoxdur».
Mahmud Kaşğari torpaqlan üzərində günəş batmayan türk imperiyasınm ehtişam və əzəmətini vurğulayaraq bunu son bəşər peyğəmbəri
həzrəti Məhəmmədin (s.ə.s.) hədisləri i l ə təsdiq edirdi: «And içərək deyirəm k i , mən bunu Buxaranın mötəbər imamlarınm birindən və nişapurlu başqa bir imamdan şəxsən eşitmişəm. Onlar ikisi də sənəd-sjibutla bildirirdi k i , peyğəmbərimiz qiyamətin əlamətlərini, axır zamanın
fitnə-fəsadlarmı və oğuz türklərinin ortaya çıxacağını söylədiyi vaxt
«Türk

dilini öyrənin, çünki onlar üçün

uzun sürəcək hökmranlıq var-

dır» deyə buyurmuşdur. Vəbalı söyləyənlərin boynuna, bu hədis doğru
isə, türk dilini öyrənmək çox vacib işdir, əgər bu söz doğru deyilsə, o
zaman türk dilini öyrənməyi ağıl əmr edir».
Mahmud Kaşğari şüurlu bir millətçi kimi daima türklüyü

ilə öyün-

müş, iftixar duymuşdur. O, «Divanü lüğat-it-türk»də peyğəmbərə istinadən başqa bir hədisdən də bəhs edərək yazmışdır: «Həmin hədis belədir:
«Ulu Tanrı "mənim bir ordum vardır, ona "türk" adı vermişəm, onu
Şərqdə yerləşdirmişəm. Bir millətə acığım tutsa, türkləri onun üzərinə
müsəllət edərəm" deyir. Bu, türklərin bütün
lüyüdür.

insanlara nəzərən üstün-

Çünki adı onlara Tanrı özü vermişdir, onları yer üzünün ən

Divanü lüğat-it-türk

-

yüksək yerində, havası ən təmiz ölkələrdə yerləşdirmiş və onlara "öz ordum" demişdir. Bununla bərabər, türklərdə gözəllik, zəriflik, incəlik,
ədəb, hörmət, böyüklərə ehtiram, sözündə bütövlük,

təvazökarlıq, igid-

lik və mərdlik kimi hər biri saysız-hesabsrz tərifə layiq olan ərdəmləri
zikr etməyə ehtiyac yoxdur».
Öz kitabında bu sözləri yazan, türklüyü

hər fürsətdə vəsf və tərən-

nüm edən, onu göylərə qaldıran, öz əsərini ərəb və islam dünyasının
mərkəzi Bağdadda türk qılıncının kölgəsinə sığınmış əmirəlmöminin
xəlifəyə təqdim edən müəllif, heç bir şübhə yox k i , tarixin axışını dəyişdirən, bir əlində qılınc, bir əlində Quran olmaqla yer üzündə

yeni və

ədalətli nizam quran, əmin-amanlıq yaradan, sülhü və asayişi bərqərar
edən yüksək xarakterli nəcib və qəhrəman türk millətinin qeyri-adi,
seçkin və mümtaz bir övladı olmalı idi.

«DİVAN»rN Y A Z I L D I Ğ I D Ö V R VƏ M Ü H İ T

840-cı ildə ilk türk-islam dövləti olan Qaraxanilər imperiyası (8401212) yaranmışdır. Məşhur rus tarixçisi V.V.Qriqoryev hakim sülalənin
admdan çıxış edərək bu imperiyaya Qaraxanilər dövləti adını vermiş1

dir . Bu dəqiq və sərrast termin daha sonra dünya

tarixşünaslığında

möhkəmlənmişdir. V.V.Qriqoryevdən sonra məşhur şərqşünas V.V.Bar2

tholdun i k i əsəri , Avstriya türkoloqu Otto Pritsakm Qaraxanilər döv3

ləti haqqında məqalələri Şərqi və Qərbi Türküstanda
1

372 i l boyunca

B.BTpHropbeB. KapaxaHHflbi B MaBepaHHarpe no TapHXH-MyHeazpKHM6auiH,

Cn6.,

1874, 18 c.
B.B.BapTOJibfl. TypKecTaH B ənoxy MOHronbCKoro HauıecTBHa. CI16., 1898, 201 c; yenə
onun: Orta Asya T ü r k Tarihi Hakkında Dersler. Ankara, 1975, 390 s.
J O. Pritsak. Die Karachaniden. Der İslam, Bd. 31, Ns 1, 1953, p. 17-68; yenə onun:
Karahanhlar 840-1212. İslanı Ansiklopedisi, c. V I , İstanbul, 1952, s. 251-273; yenə
onun: Von den Karluk zu den Karachaniden. Z D M G , 1951, Bd. 26, p. 270-302.

2

1 2

Mahmud Kaşğari

mövcud olmuş Qaraxanilər dövlətinin tarixini işıqlandıran ilkin tutarlı
mənbələr sayılır. Bunlardan başqa, Əhməd Zəki Vəlidi Toğanın bir dərs
4

vəsaiti , orta əsrlər dövrünə

aid bir sıra səyahətnamələrin bəzi fəsilləri

Qaraxanilər dövlətinin tarixindən bəhs edir.
Getdikcə qüvvətlənən və böyüyən Qaraxanilər dövlətinin ərazisi X
əsrin ilk illərində şərqdə Kəşmirə, qərbdə Xarəzmə, şimalda Balxaş gölünə və Aral dənizinə, cənubda isə Mərvə qədər uzanır və təxminən 3
5

milyon kvadrat kilometrlik ərazini əhatə edirdi .
Qaraxanilər dövlətinin etnik tərkibi müxtəlif idi. Əhalinin böyük
əksəriyyətini türk boylarmdan olan çigillər, yağmalar, tuxsılar, arğular,
karluqlar, türkeşlər, uyğurlar təşkil edirdilər. Təbəələr arasmda oğuz və
qıpçaq boyları, habelə xeyli soğd, toxar və tacik vardı.
Qaraxanilər sülaləsinin hansı boya mənsub olduğu barədə mübahisələr hələ də öz həllini tapmamışdır. V.V.Qriqoryevin fıkrincə, xaqanlar
6

karluk boyuna , O.Pritsakın qənaətinə görə isə çigil və yağma boyuna
7

8

mənsub idilər . N.A.Aristov , A.Dilaçar

9

və S.Q.Klyaştornı

10

bu məsə-

lədə V.V.Qriqoryevlə həmrəydirlər. Uyğurların tarixi üzrə tanınmış mütəxəssis D.İsiyev isə belə hesab edir k i , xanədan məhz yağma boyundan
11

12

çıxmışdır . M . F . K ö p r ü l ü , habelə oğuzlar, onların boy təşkilatları və
dastanları haqqında bir sıra dəyərli əsərlər yazmış məşhur tarixçi Faruq
Sümər də Qaraxanilər xanədanmın yağma boyundan olduğu fıkrində-

4

A.Z.V.Togan. Karahanhlar 840-1212. İstanbul, 1967 Yılı Ders Notları, 145 s.
Turğun Almas. Uyğurlar. Tom 1, Almuta, 1992, s. 4.
B.B.TpnropbeB, həmin əsər, s. 5.
O.Pritsak, həmin əsər, s. 22.
H.A.ApHCTOB. 3aMeTKH 06 ƏTHHHCCKOM cocTaBe TIOPKCKHX njıeMeH H HapoflHOCTeH H
CBe^eHHH 06 HX HHCJICHHOCTH. ^CHBaa CTapHHa, roa I V I , Bbin. I I I - I V , CII6, 1896, c. 313.
«A.Dilaçar. Kutadgu Bilig İncelemesi. T D K , Ankara, 1995, s. 21.
C.r.KjifliıiTopHMH. Ənoxa MaxMy^a KaıurapcKoro. CT, JVe l , 1972, . 20.
D.İsiev. Uyğur tarixi. Almuta, 1995, s. 135.
M.F.Köprülü. Karahanhlar veya Hakaniye Devleti. Türkiye Tarihi. İstanbul, 1923
c. l,s. 107.
5

7

8

I

c

I I

12

Divanü lüğat-it-türk
13

dir . V.V.Barthold isə bu məsələnin ayrıca tədqiqata ehtiyacı olduğunu
qeyd edərək bildirmişdir k i , hakim sülalə böyük

ehtimala görə karluq

14

boyundandır . Qırğız alimi O.Qarayev isə Qaraxaniləri çigil boyundan
15

saymışdır .
Qaraxanilər sülaləsinin banisi Köl Bilgə Qara xan idi. Tam 30 i l davam edən hökmranlığı dövründə (850-880) o, güclü, mərkəzləşmiş dövlət qurmuş, uyğur, çigil, yağma, tuxsı, arğu və karluqları vahid dövlət
ideyası ətrafmda birləşdirməyə müvəffəq olmuşdur.
Qaraxanilər dövlətinin

ilkin dövrlərində

əhalinin böyük

hissəsi

budda dininə, bir qismi isə şamanizmə, manixeizmə və xristianlığa, hətta
zərdüştiliyə etiqad edirdi. Köl Bilgə Qara xanm nəvəsi, Bazir xanın oğlu Satuk Tiginin 920-ci ildə taxta çıxmasından sonra islam dininə keçmək məsələsi gündəliyə gəldi, 932-ci ildə isə Satuk xan şəxsən islamı
qəbul edərək Əbdülkərim Satuk Buğra xan adını aldı və beləliklə, islam
16

dini Qaraxanilər dövlətinin rəsmi dini oldu .
Məşhur uyğur tarixçisi Turğun Almasın fıkrincə, Qaraxanilərin islam dininə keçməsinin 4 əsas səbəbi vardı:
1. Digər dinlər, xüsusilə də buddizm türk boylarmm cahangirlik və
fütuhat ruhuna buxov vurur, onları tərki-dünyalığa, zahidliyə səsləyirdi;
2. Dini etiqadların çoxluğu dövləti idarə etməyi çətinləşdirir, dini
inamdan doğan ziddiyyətlər isə ayrı-ayn konfessiyalar arasında təəssübkeşliyi, nəticə etibarilə separatçılığı körükləyir, dövlətin siyasi varlığına və ərazi bütövlüyünə

ciddi təhlükə yaradırdı;

13 Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı, 1992, s. 7 5 .
B.B.BapTOJibfl. /tBeHafluaTb jıeKUHH no HCTOPHH TypeuKHX HapoflOB. COHHHGHHÜ, T. V ,
1 4

M., HayKa, 1968, c. 7 0 - 7 3 .
O.KapaeB. HCTOPHH KapaxaHHflCKoro KaraHaTa. (Dpyroe, 1983, c. 8 6 .
16 Nuraniye Hidayet. Karahanlılar Devrinde Uygur Halk Edebiyatı. Doğu Türkıstanın
Sesi - Şarki Türkistan Avazı, 1 9 9 1 , JN° 4 s. 2 7 .
15

_

Mahmud Kaşğari
3. Qaraxanilər dövlətinin sərhədlərinə qədər gəlib çıxmış ərəblər is-

lam dinini yaymaq üçün

diplomatik tədbirlərlə, təbliğat və təşviqatla

yanaşı silahlı qüvvədən də geniş istifadə edir, qeyri-islam, kafır ölkələrini tutmaq və orada islamı bərqərar etmək üçün

hər şeyə əl atırdılar.

Halbuki islamm könüllü şəkildə qəbul edilməsi dövləti ərəb ordularının
is-tilasından xilas edə bilərdi;
4. X əsrdə artıq bir dünya dininə çevrilən, Asiyada, Afrikada, hətta
Avropada geniş yayılan islam və onun qanunlan son dərəcə cazib idi,
üstəlik, bu dinin ən başlıca ideyası olan təkallahlıq qədim türk tenqrizmi
17

ilə səsləşir, türklərin fütuhat ruhuna uyğun gəlirdi .
Başqa bir fıkrə görə, Satuk Buğra xan islamı qəbul etməklə Sama18

nilərin və Abbasilərin himayəsini və rəğbətini qazanmaq istəyirdi .
Tarixi mənqibələr isə Satuk Buğra xanın islam dinini öz ölkəsindən
qaçaraq Qaraxanilərə sığınmaq məcburiyyətində qalan Samanilər xanədanına mənsub şahzadə Əbu Nəsrin təsiri altında qəbul etdiyini yazırlar. Məsələn, R.R.Arat qeyd edir k i , orta əsrlər tarixçisi Camal Karşi
1282-ci ildə Kaşğarda yazmış olduğu «Mülhəqat üs-sərah»

adlı əsərində

19

bu barədə məlumat vermişdir .
Məşhur tarixçi Osman Turanın yazdığma görə, Satuk Buğra xanın
islama keçməsi məsələsi o dövrdə Türküstanda zövqlə

oxunan dini-əf-

sanəvi mənqibədə də öz əksini tapmışdır. Həmin mənqibədə deyilir k i ,
Məhəmməd rəsulullah meraca çıxdığı gecə peyğəmbərlər arasında tanımadığı bir şəxsi görmüş və Cəbraildən onun kim olduğunu soruşmuşdur. Cəbrail «Bu şəxs peyğəmbər deyil, 333 i l sonra Türküstanda

islam

dinini yayacaq Satuk Buğra xanın ruhudur» deyə cavab vermişdir.
Peyğəmbər sonsuz sevinc içində yerə enmiş və Buğra xana dua etməyə
17

18

19

Turğun Almas. Uyğurlar. Tom 2. Almuta, 1993, s. 15-16.
Almasbəq. Əllamə ədip və islam əkidiliri. Arzu, JV° 10, Almuta, 1995, s. 26.
R.R.Arat. Kutadgu Bilig, I . Metin. Ankara, 1979. Giriş, s. I X .

Divanü lüğat-it-türk

_

başlamışdır. Bunun səbəbini öyrənən səhabələri də Buğra xanı görmək
istəmişlər. Peyğəmbər onların bu arzusunu qəbul etmiş və elə bu dəm
başlarmda türk papağı, əllərində silahlar olan 40 atlı peyda olaraq salam vermişdir. Bunlar Buğra xanm və onun silahdaşlarının ruhu imiş.
Buğra xana hidayət yolunu göstərəcək Samani şahzadəsi Əbu Nəsr d ə

20

40 atlının arasında imiş.
Mənqibədə daha sonra deyilir ki, şahzadə Əbu Nəsr bir gün röyasında peyğəmbəri görmüş və peyğəmbər ona «Qalx və Türküstanın yolunu tut! Orada Təkin Satuk Buğra müsəlman olmaq üçün

səni gözlə-

yir!» demişdir. Əbu Nəsr 300 nəfərlik bir karvanla yola düşmüş və bir
müddət sonra Əndicanda Satuk Buğra ilə görüşmüşdür. O zaman Satuk
Buğranın 12 yaşı varmış. Satuk Buğra anadan olarkən bəzi möcüzələr
baş vermiş, yer tərpənmiş, qış fəsli olmasına baxmayaraq hər tərəfdə çiçəklər açmışdır.
Satuk Buğra ailə üzvlərinin etirazlarma baxmayaraq islam dinini
qəbul etmiş, xan olunca bu dinin yayılması üçün mübarizə aparmış, 96 i l
ömür sürmüş, Amu-Dərya ətrafmda, cənubda Qış-Kəzəkə, şimalda isə
21

Qaraqoruma qədər hər y anda kafirləri müsəlman etmişdir .
Əbdülkərim Satuk Buğra xan 955-ci ildə vəfat etmiş və Kaşğarın
22

şimalındakı Atış (Atuç) şəhərində dəfn edilmişdir . Tədqiqatçı Nuraniyə Hidayət xanm dəfn yerini bir qədər də dəqiqləşdirərək yazmışdır:
23

«Məzarı Doğu Türküstanın Atuş şəhərinin Maşat kəndindədir» .
1047-ci ildə Qaraxanilər dövləti taxt-tac uğrunda gedən daxili çəkişmələr və qonşu Qəznəvilər dövləti ilə aparılan ağır müharibələr üzün-

2 0

Osman Turan. T ü r k Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. İstanbul, 8. baskı, cilt 1,
1995, s. 158-159.
Osman Turan, həmin əsər, s. 158-159.
R.R.Arat. Kutadgu Bilig, I . Metin. Ankara, 1979. Giriş, s. X .
Nuraniye Hidayet, həmin əsər, s. 27.

21

2 2

2 3

Ir

Mahmud Kaşğari

dən xeyli zəifləyərək Şərqi və Qərbi xaqanlıq olmaqla üzrə iki yerə b ö lündü. R.R.Aratm fıkrincə, faktiki bölünməyə baxmayaraq ehtimal k i ,
Süleyman Arslan xanın ölümünə

qədər (1056) Qərbi Qaraxanilər Kaş24

ğar xaqanını dövlətin başçısı kimi tanımaqda davam etmişlər .
Qərbi Qaraxanilər dövlətinə ölkənin

Mavəra ün-nəhr bölgəsi,

qanə vadisinin bir qismi, Zərəfşan çayı üzərindəki

Fər-

Buxara və Səmər-

qənd, Sır-Dəryanm orta axarında yerləşən Fərab (digər adı: Otrar), həmin çayın yuxarı axarındakı Əndican şəhərləri, Oş və onun şərqindəki
Özkənd (Özçənd) daxil idi. Paytaxt əvvəlcə Özkənd, sonra Səmərqənd
olmuş, xaqan bu şəhərlərdə, ikinci xaqan isə Buxarada oturmuşdur.
Şərqi Qaraxanilər dövlətinə Şaş, yaxud Çaç (sonrakı adı: Daşkənd),
onun şərqində Talas, şimalında İsfıcab (Çimkənd), Yeddisu bölgəsi,
Fərqanə vadisinin böyük qismi, Qaragölə tökülən
dəki Ordu-Kənd,

Kaşğar çayı üzərin-

yaxud Kaşğar, onun cənubunda Yarkənd,

İssık-

Kulun qərbindən axan Çu çayının üzərində yerləşən Kuz-Ordu, yaxud
Balasağun, onun yaxınlığmdakı Qara-Ordu, Balxaş gölünə tökülən

İli

çayının sahilindəki Almalıq, cənub-şərqdə Cunqariya bozqırları, Alagöl, İrtış çayı, Təklə-Məkan səhrası, sərhədə yaxın Xotən şəhəri, Hindiquş və Qaraqorum dağları arasmdakı Gilgit şəhəri daxil idi. Ölkənin
əsas mərkəzi Kaşğar, ikinci mərkəzi gah Balasağun, gah da Talas idi.
25

«Qutadğu Bilig» və «Divan» yazılan dövrdə paytaxt Kaşğar i d i .
Şərqi Qaraxanilər dövləti uzun müddət qonşu Qəznəvilərlə siyasi və
hərbi çəkişmələr içində

olmuş, qanlı müharibələr aparmış, sülh bağla-

mış, sülalələr arasında qohumluq əlaqələri yarat-mışdır. Bu dövlətin ən
parlaq dövrləri Süleyman
ibn Süleyman

2 4

2 5

Arslan xanm (1032-56) və onun oğlu Həsən

xanın (1058-1103) hökmranlıqları dövründə

R.R.Arat, həmin əsər, s. X Y .
A.Dilaçar. Kutadgu Bilig İncelemesi. T D K , Ankara, 1995, s. 17.

olmuşdur.

Divanü lüğat-it-türk

—

Yusif Balasağunlu «Qutadğu Bilig» poemasını məhz Buğra Qara xan
Əbu Əli Həsən ibn Süleyman dövründə yazmış və ona hədiyyə etmişdir.
Şərqi Qaraxanilər dövləti haqqmda tarixi qaynaqlar olduqca azdır,
verilən məlumatlar isə bu dövlətin öz həyatından daha çox islam dünyası ilə olan münasibətlərinə aiddir. Mənbələrdə rast gəlinən kasad məlumatlar isə çox zaman dolaşıq və yanlışdır.
«Qutadğu Bilig» poemasımn ithaf edildiyi Kaşğar hökmdarı Buğra
Qara xanın vəfatından 110 i l sonra, yəni 1212-ci ildə qarakitaylar Şərqi
Qaraxanilər dövlətinin varlığına son qoymuşlar.
«Divan»ın yazıldığı dövrün mədəni mühitinə gəlincə, bu barədə də
kifayət qədər məlumat yoxdur. Doğrudur, islamdan öncəki dövrdə, xüsusilə Göytürklər zamanında saysız-hesabsız daş kitabələr meydana çıxmış, daha sonra buddist və manixeist uyğurlar xeyli dini ədəbiyyat yaratmış, bir çox dini kitab və duaları uyğur dilinə tərcümə etmiş, «Altun
yaruk» kimi bir sıra orijinal və parlaq əsərlər yazmışlar. Lakin islamdan
sonra bunlar bidət nümunəsi halma gəlmiş və xor görülmüşdür.
X əsrdən başlayaraq ölkədə

islam dinindən nəşət edən tamamilə

yeni düşüncə və inam sistemi, yeni həyat tərzi, yeni zövq və yeni ideologiya hakim olmuşdur. Təbii k i , yeni din və yeni ideologiya özünə uyğun
gələn, yeni tələbləri ödəyən ədəbiyyatı da yaratmalı idi.
«Qutadğu Bilig» və «Divanü

lüğat-it-türk» yazılmazdan əvvəlki

dövrlərdə ölkədə hansı əsərlər yaranmışdır?
Orta Asiya tarixinə dair qaynaqları böyük bir diqqət və ciddiyyətlə
nəzərdən keçirən V.V.Barthold Qaraxanilər dövründə yazılmış üç mühüm əsərin admı çəkmişdir. Bunlardan birincisi Türküstan və Xatay
tarixinə aid bir xronikadır. Məcdəddin Məhəmməd ibn Adnan tərəfındən qələmə almmış və Qaraxanilərdən İbrahim ibn Nəsrə (vəfatı: 1068-ci
il) ithaf olunmuş bu əsər dövrümüzə

qədər gəlib çatmamışdır. Əsərin

Mahmud Kaşğari
Türküstana aid hissəsini Övfı (vəfatı: 1233) iqtibas edərək öz kitabına
salmışdır. Burada Qaraxanilər sülaləsinin banisi Qara xan haqqında əfsanəvi mənqibə də verilmişdir. Əsərin Xatay tarixindən bəhs edən qismi
isə tarixçi Şükrüllah Zəkinin «Behcət üt-təvarix»ində

qorunmuşdur.

Bu qəbildən olan ikinci əsər Məhəmməd ibn Əli əl-Katib əl-Səmərqəndinin «Ağraz üs-siyasə fı elm ir-riyasə» adlı kitabıdır. Qərbi Qaraxani hökmdarı Məsud ibn Əliyə (1095-97) ithaf edilmiş bu əsərdə müxtəlif
hökmdarlarm, o cümlədən Sultan Səncərin və Sultan Məsudun tərcümeyi-halları verilmişdir.
Əbul F ü t u h Əbdülqəffar Hüseyn əl-Əlmai əl-Kaşğari isə Şərqi Qaraxani dövlətinin paytaxtında yaşamış və özünün

Kaşğar tarixi haqqın-

da əsərini burada tamamlamış yeganə alimdir. Müəllifın atası oğlunun
vəfatından sonra (1093) ölmüşdür. Əl-Kaşğarinin bu əsəri tarixçi Camal
Karşinin risaləsində, «Mücəm üş-Şüyux» adlı ikinci əsəri isə Samaninin
26

risaləsində zikr edilmişdir .
Bunlardan başqa, Mahmud Kaşğarinin itmiş «Kitabü cəvahir in-nəhvi
fi lüğat-it-türki» adlı əsərini də bu siyahıya əlavə etmək mümkiindür.
Qaraxanilərin ən mühüm elm və mədəniyyət mərkəzləri Səmərqənd,
Buxara, Fərab, Şaş, Balasağun və Kaşğar idi.
Əski adı Marakanda olan Səmərqənddə irandilli soğdlar əhalinin
əksəriyyətini təşkil edirdilər. Şəhərdə xeyli türk də yaşayırdı. Səmərqənd
xilafət qoşunlarının əlinə keçən (705-ci il) ilk Orta Asiya şəhərlərindən
idi. Burada çoxlu məktəb və mədrəsə, elm-təhsil və şəfa ocağı fəaliyyət
göstərirdi. Məsələn, Qərbi Qaraxanilərin hökmdarı Tabğaç Buğra xan
İbrahim 1066-cı ildə burada o dövr üçün
27

xana açmış , onun xərclərini ödəmək üçün

mükəmməl sayılan bir xəstəbir hamam, iki dükan,

R.R.Arat. Kutadgu Bilig, I . Metin. Ankara, 1979. Giriş, s. X I X .
O.KapaeB. HCTOPHH KapaxaHuacKoro KaraHaTa. OpyH3e, 1983, c 45

müx-

Divanü lüğat-it-türk
təlif tikililər və bir karvansara ayırmışdır. Bununla yanaşı, İbrahim xan
Səmərqənddə böyük bir mədrəsə qurdurmuş və onun bütün xərc-lərini
özü

ödəmişdir.

Maraqlıdır k i , burada

müəllimlərə

yüksək'

maaş,

tələbələrə isə ayda 30 dirhəm təqaüd verilmişdir. H ə m də bu pulu inflyasiyaya qarşı qorumaq üçün 47 dirhəmin 1 misqal saf qızıl dəyərində ol:s

duğu nəzərdə t u t u l m u ş d u r . Bu faktlar onu göstərir k i , həmin təhsil
ocağı səkuqlu sultanlanmn məşhur vəziri Nizamülmülkün

1067-cı ildə

qurduğu ünlü Nizamiyyə mədrəsəsindən də əvvəl mövcud imiş.
Buxara isə qədimdən bəri buddist şəhəri kimi tanınırdı. Hətta şəhərin adı da sanskrit dilində «Vihara», yəni monastır deməkdir. Buxara
710-cu ildə ərəblər tərəfmdən işğal edilmişdir. Qaraxani dövlətinin tərkibinə daxil olduqdan sonra şəhər sürətlə türkləşməyə başlamışdır.
Çaç müasir Daşkəndin ən qədim adıdır. Dillərində ç səsi olmadığına görə ərəblər onu Şaş şəklində yazmışlar. Şaşkənd sonralar Daşkəndə
çevrilmişdir. Maraqlıdır k i , şəhərin admı Çin qaynaqları Çö-Çi, Çö-Şi,
yaxud sadəcə Şi şəklində transkripsiya etmişlər k i , bu da çincə daş deməkdir. Daşkənd uğrunda həmişə şiddətli mübarizə getmiş, şəhər dəfələrlə türklərin, monqolların və ərəblərin əlinə keçmiş, Qaraxanilər
dövründə m ü h ü m

ticarət, elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdir.

Kaşğarm tarixi adı Ordu-Kənddir. Bu ad onun paytaxt olmasma
işarədir. Qədim Çin mənbələrində şəhərin adı So-lek və ya So-rak, çincə
transkripsiyası Su-lek, çincə bugünkü adı Su-fu, transkripsiyası isə K u şa və ya Ka-şadır. Müasir Kaşğar Atadağdan axan Qızılsu çaymm qolu
olan Tümənin sağ sahilində yerləşir. Əski Kaşğar isə bir qədər uzaqdakı
təpə üzərində salmmış, qala divarları ilə əhatə edilmişdir. Onun xarabahqları hələ də qalır. M ü h ü m karvan yollarmın qovşağmda yerləşən

2« Reşat Genç. Kaşgarlı Mahmud'a Göre X I Yüzyılda Türk Dünyası. T K A E , Ankara,
1997, s. 138-141.

__

Mahmud Kaşğari

bu şəhərin tarixi b. e. ə. 76-cı ildən başlanır. Burada manixeizm, nəsturilik və buddizm uzun müddət bir arada mövcud olmuşdur.
Kaşğar 640-cı ildə çinlilərin əlinə keçmiş, 30 i l sonra karluqlar onu
azad etmişlər. 692-ci ildə çinlilər şəhəri ikinci dəfə işğal etsələr də, 750-ci
ildə karluqlar Kaşğarı yenidən geri almışlar. Karluqlar 840-cı ilədək uyğurların tabeliyində qalaraq Ötükəndən

idarə olunmuşlar. Həmin i l

qırğızlarm uyğur dövlətini süquta uğratmaları ilə Kaşğarda Qaraxanilər
sülaləsi hakimiyyəti ələ almış, əvvəlcə paytaxtı Balasağun, 893-cü ildən
isə Kaşğar olan tarixdəki ilk türk-islam dövlətini qurmuşlar. Paytaxt
Balasağundan Kaşğara Oğulçak xanın dövründə

köçürülmüşdür.

Kaşğar Orta Asiyanın və ümumən Asiyanın ən i r i mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Burada çoxlu məktəb və mədrəsənin mövcud olduğu haqda bilgilər var. Kaşğardakı təhsil müəssisələri arasmda Yusif
Qadir xanm (1024-32) inşa etdirdiyi «Mədrəseyi-Saciyə» xüsusilə məşhur olmuşdur. O dövrün universiteti sayıla biləcək bu elm-təhsil ocağında çoxlu tələbənin təhsil aldığı, həmin çağm bütün elmlərinin tədris
29

edildiyi, bu mədrəsənin də «Nizamiyyə»dən qədim olduğu bilinir .

M A H M U D KAŞĞARİNİN HƏYATI

Dahi dilçi, filoloq və ensiklopedist, türk ruhunun tərcümanı, türk
soysevərliyinin və türkçülüyün

bayraqdarı Mahmud Kaşğarinin həyatı

və yaradıcılığı barədə məlumat, təəssüf ki, azdır, yox dərəcəsindədir.
Mahmud Kaşğarinin dövrü haqqında bir sıra sanballı məqalələr
müəllifı, tanmmış rus türkoloqu akademik A.N.Kononov bu məsələ ilə
bağlı özünün təəccüb və üzüntüsünü

bu şəkildə dilə gətirmişdır: «Qutad-

ğu Bilig»in müəllifi, eləcə də onun müasiri və həmyerlisi, böyük
Nuraniye Hidayet, həmin əsər, s. 2 8 .

fıloloq

Divanü lüğat-it-türk

__

Mahmud Kaşğari haqqında məlumatlarımız, təəssüf ki, bizi incidəcək
dərəcədə kasaddır. Bu iki görkəmli mədəniyyət xadimi haqqmda nə müasirlərinin, nə də k i sonrakı bioqraf və biblioqraflarm məlumat verməməsi Kaşğariyənin və Orta Asiyanın mədəniyyət tarixində izah olunmaz
30

müəmmadırv .
Məşhur şərqşünas P.K.Juze də hələ 1927-ci ildə yazmışdır: «Hətta
Səmani Əbu Səid kimi bir bioqraf (vəfatı: 1113-cü il) özünün «Kitab ülənsab» əsərində heç kimə məlum olmayan yazıçıların, o cümlədən Kaşğariyədən olan X I əsr yazıçılarınm adlarmın sadalanmasma i k i səhifə
(470-472), Orta Asiyanın daha az tanınan digər yazıçılarma isə yüzlərlə
səhifə həsr etdiyi halda, «Divan» və onun müəllifı haqqında ikicə kəlmə
31

söz demək ehtiyacmı duymamışdır» .
Halbuki Mahmud Kaşğari öz soy şəcərəsinə görə bilavasitə Qaraxanilər sülaləsinə, Yusif Balasağunlu isə dövlətdə tutduğu yüksək vəzifəyə görə bilvasitə Qaraxanilər sarayma daxil idilər. Akademik Ziya
Bünyadov məşhur salnaməçi Sədrəddin Əli əl-Hüseynin bir kitabmın
rusca tərcüməsinə yazdığı qeydlərdə bu məsələyə toxunaraq bildirmişdir: «Bu zaman Şərqi Qaraxanilər dövlətinin hökmdarı Tabğaç Buğra
Qara Həsən Əbu Əli əl-Həsən ibn Süleyman idi. Balasağunlu Yusif Hacib əl-Xass «Qutadğu Bilig»i ona həsr etmişdir. Həmin xan «Divanü lü32

ğat-it-türk»ün müəllifı məşhur Mahmud əl-Kaşğarinin əmisi idi» .
Mahmud Kaşğari tarixdə ilk türk-islam dövləti olan Qaraxanilər
xanədanma mənsubdur. Onun babası Buğraxan Məhəmməd Yağan Təkin, atası isə şahzadə Hüseyn Əmir Təkindir. Yağan Təkin Qərbi Qara-

A.H.KOHOHOB. n o 3 M a K).BajıacaryHCKoro «BnaroaaTHoe 3 H a H H e » . K)cy(J) BanacaryHCKHH. Bjıaro^aTHoe 3HaHHe. M., HayKa, 1983, c. 498.
n.K.)Ky3e. Thesaurus Linguarum Turcocum. H3B. BocTOHHoro <J)aKyjibTeTa A3ep6afi/!5KaHCKoro rocyHHBepcHTeTa. BocTOKOBeaeHHe, 1927, T. 2, c. 28.
C a f l p a ^ H H AJIH ajı-XyceihiH. Ax6ap yıı-floyjıaT yc-CexupKyKHMa (3y6,naT aT-TaBapnx).
nepeBoa H H3,aaHHe 3.M.EyHHHTOBa. M . , HayKa, 1980, c 204.
3 0

3,

32

__

___

Mahmud Kaşğari

xanilərin hökmdarı ikən 1055-ci ildə onunla Şərqi Qaraxanilərin xaqanı
Süleyman Arslan xan arasında müharibə başlamış, nəticədə Arslan xan
əsir düşmüş və öldürülmüş, Yağan Təkin Şərqi Qaraxanilər taxtını ələ
keçirmişdir. 18 aylıq xaqanlıq dövründən
olaraq böyük

sonra hakimiyyəti könüllü

oğlu Hüseyn Əmir Təkinə vermək üçün

mərasim təşkil

etmiş və ziyafət vermişdir. Bu ziyafət zamanı Məhəmməd Buğraxanın
kiçik arvadı (xanışı) taxta öz oğlu İbrahimi oturtmaq üçün şahzadələrin
bir qismini zəhərləmişdir. Mahmud Kaşğarinin atası Hüseyn Əmir Təkin də zəhərlənərək ölənlər arasında idi. 1057-ci ildə baş verən bu saray
çevrilişindən sonra İbrahim xaqan olmuş, Mahmud Kaşğari isə təqibdən yaxa qurtarmaq üçün

Qərbi Qaraxani dövlətinin torpaqlarma

keçmiş, hadisələrin sonrakı gedişini izləməyə başlamışdır. Lakin yeni
xaqanm xəfıyyələri onu hər yerdə axtarmağa başlaymca, Mahmud Kaşğari tez-tez yerini dəyişmək məcburiyyətində qalmış, beləcə uzun m ü d dət gizli həyat tərzi keçirmiş, tanmmamaq və ələ keçməmək üçün

özünü

33

alim və səyyah kimi təqdim etməli olmuşdur .
Avstriya şərqşünası Otto Pritsak da «Mahmud Kaşgari kimdir?»
34

adlı məqaləsində bu barədə geniş məlumat vermişdir .
Mahmud Kaşğari öz əcdadları haqqında «Divan»da belə yazır: «bizim atalarımız olan bəylərə «Xəmir»
deyə bilmədikləri üçün

deyirlər, çünki

oğuzlar «Əmir»

əlifı x-yə çevirib söyləyirlər. Atamız türk ellərini

Samanoğullarından (-samanilərdən-R.Ə.) alan bəydir, adma Xəmir Təkin deyilir». «Təkin» sözünə gəlincə, hərfi mənası «qul» olan bu söz xaqanm övladlarına və xanədanm kişi cinsindən olan bütün üzvlərinə verilən ünvandır. Bilinməyən bir səbəbdən dolayı Mahmud Kaşğari özünün

3 3

Turğun Almas. Kədimki uyğur ədəbiyiti. Kəşkər, 1988, s. 333-335.
Otto Pritsak. Mahmut Kaşgari kimdir? Türkiyyat Mecmuası, cilt I X , 1951-53. İstanbul, 1953, s.243-246; əlavə olaraq: Mehmet Fuat Köprülü. Türk Dili ve Edebiyatı
Hakkında Araştırmalar, İstanbul, 1934, s. 33-44.
3 4

Divanü lüğat-it-türk

___

Z i

_

xaqan nəslindən olduğu barədə əsərdə bir-iki kiçik eyham dışında (məsələn, atalarmın əmir olması, samaniləri devirməsi, «yoxsa k i , mən ... onların ... soyca ən nəcabətlisi» və sair)

heç bir əlavə məlumat verməmiş-

dir. Ehtimal k i , bu, şəxsi və siyasi mülahizələrlə bağh olmuşdur.
Mahmud Kaşğarinin əyalət şəhəri Barsğanda, yoxsa imperiyanm
paytaxü Kaşğarda doğulması haqqında da bir-birinə zidd fıkirlər vardır. Akademik A.N.Kononov bu barədə yazmışdır: «Mahmud Kaşğarinin atası barsğanlıdır, o, Kaşğara köçmüş, Kaşğari nisbəsini alan Mah35

mud ehtimal k i , burada doğulmuşdur» .
Mahmud Kaşğari həqiqətən də Barsğandan bəhs edərkən « Bu şəhər Mahmudun atasmın şəhəridir» deyə yazmışdır. Ancaq bu cümlədən
nə qəsd edilir? Barsğanda doğulmaq, yoxsa bir əmir (vali) kimi Barsğanı
idarə etmək? Qaraxani şahzadəsi Hüseyn Təkinin barsğanlı olması bu
mənada şərtidir. Əslində, o, bütün ölkənin sahibidir. Bu sülalənin başçıhğı altmda türklər 992-ci ildə Buxaranı Samanilərdən almış, 999-cu ildə
bütün

Mavərva ün-nəhri zəbt edərək Samani dövlətinə son vermişlər.

Şübhəsiz k i , Hüseyn Təkin də bu savaşlarda fəal iştirak etmişdir. Mahmud Kaşğarinin bir əhli-qələm olaraq Kaşğari nisbəsini qəbul etməsi isə
heç də onun mütləq Kaşğarda doğulması demək deyil, burada böyümək, yaşamaq və oxumaq da bunun üçün

kifayətdir, bir xanədan üzvü

kimi ağası olduğu imperiyanın paytaxtınm admı daşımaq onun haqqıdır. Hətta kiçik bir şəhər və ya kənddən, sadə ailələrdən çıxmış sənətkarlar da çox vaxt i r i və məşhur şəhərlərin admı nisbə olaraq almışlar.
Son dövrlərdə Urumçidə çap

36

olunan elmi nəşrlərdə «Divan» müəl-

lifinin Kaşğardan 45 kilometr cənub-qərbdə yerləşən Opal qəsəbəsinə

3 5

3 6

A.H.KOHOHOB. MaxMya KauırapcKHH H ero

«J\mtmy JiyraT HT-TOPK».CT,1972,JN_1,

İbrahim Müti, Mirsultan Osman. «Kaşğarh Mahmudun yurdu, həyatı, məzan».
« T a n m » jurnalı, 1984. s. 3 -10.

C.3.

24
—
Mahmud Kaşğari
bağlı Azıx kəndində, yaxud Opal kəndinin Azıx məhəlləsində anadan
olduğu bildirilir. Bu coğrafı adlar «Divanü İüğat-it-türk»də «Abul» və
«Adhığ» şəklində keçir. Pamir dağlarmın ətəyində, çox mənzərəli bir
mövqedə yerləşən səfalı Opal vaxtilə Qaraxanilərin xarici elçilərin

qar-

şılanıb yola salındığı yay iqamətgahlarından biri olmuş, burada «Xan
37

bağı» və «Sultan bağı» adlı yerlərdə i r i saraylar və köşklər tikilmişdir .
Bir Qaraxani şahzadəsinin burada doğulmasından daha təbii bir şey ola
bılməzdi. Həmin məntəqənin coğrafı koordinatları belədir: 75°30'37"
şərq meridianı ilə 39°18'50" şimal paralelinin kəsişmə nöqtəsi.
Mahmud Kaşğarinin təvəllüd tarixi haqqında da fərqli fıkirlər mövcuddur. Son illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində onun 1008-ci ildə
anadan olduğu, 1095-ci (bəzi rəqəmlərə görə 1105-ci) ildə Opalda vəfat
etdiyi və orada Qaraxanilərə məxsus ailə məzarlığında dəfn edildiyi ortaya çıxmışdır. Burada xalqın məhəbbətlə «Həzrəti Mövlana Şəmsəddin Əllamə» adlandırdığı Mahmud Kaşğarinin türbəsi

Səbük Təkin,

A l p Təkin, Kıhç Buğraxan və digər Qaraxani ulularınm, o cümlədən
38

anası Bibi Rəbiyyə Hinikənin (xatunun) qəbri ilə yanaşı yerləşir .
Mahmud Kaşğari öz dövrünə görə çox mükəmməl təhsil almışdır.
Həmin dövrdə Kaşğarda çoxlu məktəb və mədrəsənin mövcud olduğu
haqda yuxarıda məlumat vermişdik. Mahmud Kaşğarinin paytaxtdakı
«Mədrəseyi-Saciyə»də təhsil almış olduğuna heç bir şübhə

yoxdur.

Onun Səmərqənddə, Nişapurda və Buxarada da oxuduğu ehtimal edilir.
Çünki «Divan»da Buxara və Səmərqənd haqqında məlumatlara rast gəlirik. Deməli, Mahmud Kaşğari bu yerlərdə olmuşdur. O, buralara yerli
türk ləhcələrinin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün

gəlmiş ola bilərdi. La-

" Abdulhekim Baki İltebir. Kaşğarlı Mahmut, Divanü Lügat-it-Türk və D o ğ u Türkıstan. «Dıl Dergisi», Temmuz, 1995, sayı 33, s. 32.
Abdulhekim Baki İltebir, həmin əsər, s. 33.'

3 8

Divanü lüğat-it-türk

—

kin o dövrdə Nişapurda türk yaşamaması belə bir nəticə çıxarmağa əsas
verir k i , «Divan» müəllifi bu yerlərə təhsil almaq üçün

gəlmişdir.

Mahmud Kaşğari öz dövrünün bütün elmlərini mükəmməl şəkildə
öyrənmiş, o vaxt mədrəsələrdə tədris olunan riyaziyyat, hesab, həndəsə,
astronomiya, dil, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, fəlsəfə, hüquq, təbabət, ilahiyyat, pedaqogika, psixologiya, hərb sənəti, məntiq, siyasət, etika və
sair elm sahələrində dərin biliklər qazanmışdır. Bundan başqa, o, etnoqrafıya ilə də yaxmdan maraqlanmış, idman və əyləncə oyunları, kulinariya və musiqi, geyim və bəzək'əşyaları, ticarət, ovçuluq, balıqçılıq və
atçıhq, sənətkarhq, əkinçilik və heyvandarlıq kimi sahələrə də vaqif olmuş,

ərəb, fars, böyük ehtimala görə, həm də soğd dillərini dərindən öy-

rənmiş, bu dillərdə yazılmış bədii, elmi ədəbiyyatı, Fərabi, ibn Sina, Biruni kimi dühaların, ərəb dilində yunan, hind və Çin müəlliflərinin əsərlərini oxumuşdur.
10-15 i l bütün türk ellərini şəhər-şəhər, kənd-kənd, oymaq-oymaq,
oba-oba gəzən Mahmud Kaşğari 30-dan yuxarı türk ləhcəsini, o cümlədən oğuz, qıpçaq, karluq, bulğar, arğu, kənçək, uğrak, yabaku, yəmək,
bəçənək, ıtlık, kay, çigil, tuxsı, çumul, basmıl, köçə, suvar, barsğan, uç,
xaqaniyyə, tatar, türkmən, çaruk, başğırt, uyğur ləhcələrini, türk olmayıb türkcə bilən-danışan tübütlərin, xotənlilərin və digər xalqların dillərini bütün incəliklərinə qədər öyrənmişdir. «Divan»da türk boylarmdan
yalnız qırğızların dilinə dair misallar yoxdur. Halbuki Mahmud Kaşğari
onlarm dilini araşdırdığını xüsusi qeyd etmişdir. Əsər ərəbcə yazıldığı
üçün külli miqdarda ərəbcə, ara-sıra farsca və çincə misallar verilmişdir.
Bir sözlə, «Divan»da 40-a yaxın dil və ləhcə illüstrasiya olunmuşdur.
Mahmud Kaşğari bu ləhcələri nə üçün

öyrəndiyini belə izah etmiş-

dir: «Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzlarm, çigillərin, yağmalarm, qırğızlarm şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan-başa dolaşdım,

26

_
Mahmud Kaşğari
sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. M ə n bu işləri dil bilmədiyim üçün
dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün

deyil, əksinə, bu

elədim. Yoxsa ki, mən dil sa-

həsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca
ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. M ə n onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, çigil, yağma, qırğız boylarmın dilləri bütünlüklə

məndə cəm oldu. M ə n onları ən yaxşı şəkildə sıraladım,

ən gözəl biçimdə tərtib elədim».
Mahmud Kaşğari «bu kitabı hikmət, sə'c, atalar sözü, şeir, rəzəc.
nəsr kimi ədəbi parçalarla süsləyərək» tərtib etmiş, türk ədəbiyyatı və
şifahi xalq yaradıcılığı üçün misilsiz əhəmiyyət daşıyan 318 sav, yəni atalar sözü və məsəl, deyim, kəlam və aforizm (onlardan 26-sı «Dİ-van»da
iki, 6-sı üç dəfə təkrar edilir), təqribən 240 bənd və beyt şeir ver-mişdir.
Nəsillərdən nəsillərə keçən bu hikmətli atalar sözləri və məsəllər türklərin dünyagörüşünü, milli əxlaqi-mənəvi dəyərlərini, gündəlik hə-yat hadisələrinə münasibətini, bir sözlə, uzun əsrlərin müşahidə və təcrü-bəsi
nəticəsində yaranan xalq fəlsəfəsini əks etdirir, insanlara, xüsusən də
gənclərə ibrətamiz öyüd və nəsihətlər aşılayır.
«Divan»dakı şeir nümunələri isə türk bədii təfəkkürünün
cəliyini və zərifliyini ortaya qoyur. Burada böyük
Tonqanın (Əfrasiyabm) ölümünə

bütün in-

türk xaqam Alp Ər

həsr olunmuş ürək parçalayan mərsi-

yə, tərkən xatuna xitabən yazılmış duyğu yüklü bəndlər, aşiqanə-lirik
parçalar, ov və savaş səhnələrini, təbiət lövhələrini əks etdirən əsasən 7-8
hecah lakonik şeirlər öz mükəmməlliyi və ifadə vasitələrinin zənginliyi
ilə insanı heyran edir. «Divan»dakı ədəbi mətnlər Ağaverdi Xəlil tərə39

fındən xüsusi monoqrafıyada ətraflı şəkildə tədqiq edilmişdir .

lər fakrs^f 2OO1İS
A

K

a

Ş

q

a

r

l

i

m

n

< < T Ü r k

d İ 1 I ə r İ n İ n

d i v a n ı

ki

t a b ı » n d a ədəbi mətn-

Divanü lüğat-it-türk

—

Əsərdə onlarca siyasi, iqtisadi, hərbi termin, ad, ünvan, məişət əşyalarından. ətriyyat və ipək növlərindən tutmuş palto, plaş, əlcək, hətta
ütü barədə ən müxtəlif məlumatlara, yüzlərcə heyvan və bitki, silah və
çalğı alətinin adına rast gəlirik. Kitabda 200-dən artıq dərman növü, 30dan çox xəstəlik adı. təqribən 40 yemək resepti öz əksini tapmışdır.
Bütün bunlar türk mədəniyyət tarixi və etnoqrafıyası baxımından böyük
dəyər daşıyan bilgilərdir.
«Divan»da

verilmiş dünya xəritəsi də böyük

əhəmiyyətə malikdir.

Bu, ilk türk xəritəsi və orta əsrlərin ən dəqiq xəritələrindən biridir. Balasağun şəhərini mərkəz olaraq qəbul edən, diametri 17,75 sm olan bu xəritədə miqyas tətbiq edilməmiş, paralel və meridianlar göstərilməmiş-dir.
Lakin buna baxmayaraq onun xəta payı çox azdır. Məsələn, Kaş-ğarla
Yarkəndin arası 8 mm olaraq verilmişdir. Bu isə gerçək məsafəyə (195
km) nisbətdə l:25.000.000-luq bir miqyasa uyğun gəlir. Burada cəhətlər
və coğrafı yönlər, türk

ellərinin və ölkələrin

coğrafi ardıcıllığı, hətta

ekvator və şimal qütbü, dağlar və çaylar, səhralar və dənizlər

təs-vir

edilmişdir. Xəritədə adı «ərzi-Azərabadqan» kimi çəkilən Azərbayca-nın
coğrafı mövqeyi və qonşuları da öz əksini tapmışdır. Bu xəritə min i l
bundan əvvəlki dövr üçün

ideal sayıla bilər.

«Divanü lüğat-it-türk» Mahmud Kaşğarinin ikinci əsəridir. O özü
bu barədə məlumat verərək yazmışdır: «Sifətlərin təklik, cəmlik, çoxaltma və azaltma dərəcələri kimi i'rab, yəni söz sonunda hərf dəyişmələri
ilə əlaqədar olan məsələlərdən bəhs etmədim. Çünki bunlar üçün

ayrıca

bir kitab yazaraq adını da «Kitabü cəvahir in-nəhvi fı lüğat-it-türki»
[«Türk dillərinin nəhvinə aid gövhərlər»] qoydum. Ulu Tanrının köməyi
ilə nəhvə dair bütün

qaydalar orada göstərilmişdir». Bugünədək tapıl-

mayan həmin əsərinin admdakı «cəvahir» sözü «cövhərlər», «gövhərlər»

__

Mahmud Kaşğari

demək olsa da, qrammatik mənaya baxaraq kitabın adını müasir dilimizə «Türk dillərinin sintaksisinin əsaslan» kimi çevirmək mümkündür.
Uyğur tədqiqatçılarmın yazdıqlarına görə, Mahmud Kaşğari ömrünün sonuna yaxın vətəninə qayıtmış, Opalda mədrəsə açaraq («Mədrəseyi-Mahmudiyyə») bir müddət burada dərs demiş, daha sonra haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur. Onun qəbri üzərində möhtəşəm bir türbə
tikilmiş, məzarı isə əsrlərdən bəri qədirbilən xalqm ziyarət yerinə çevrilmişdir. «Divan»m 900 illik yubileyi münasibətilə türbə təmir edilmiş,
ətrafı abadlaşdırılmış, böyük park salınmış, müxtəlif ağaclar əkilmişdir.

«DİVAN» N Ə Z A M A N VƏ H A R A D A YAZILMIŞDIR?

«Divan»m nə zaman yazılması barədə yekdil fıkir yoxdur. Bunun
başlıca səbəbi əsərdə bu barədə kifayət qədər səhih məlumat verilməməsidir. Mahmud Kaşğari özü kitabı nə zaman yazması haqda müxtəlif
rəqəmlər göstərmişdir. Məsələn, o, türk təqvimindən bəhs edərkən yazmışdır: «biz bu kitabı yazanda dörd yüz altmış altıncı (466) ilin məhər40

rəm ayı i d i , ilan ili girmişdi. Bir i l keçib 467-ci i l olanda at i l i girəcəkdir. Hesab sənə göstərdiyim üzrə olacaqdır». Müəllif timsah ili haqqmda
məlumat verərkən «bu kitabı yazdığımız

zaman [dörd yüz] altmış

doqquzuncu i l - nək ilidir» deyə bildirmişdir. Təəssüf ki, əsərin yazılması ilə bağlı göstərilən tarixlər heyvan adı (ilan, at, nək) daşıyan illərə
4 0

Buradan etibarən abzasın sonuna qədər olan qismin tərcüməsini başqa bir nəşrdən
də (müqayisə üçün) veririk: «...ilan ili davam edirdi. Bu il bitib də 470-ci i l [əlyazmanın
bu qismində sonradan əlavə edilmiş bir qeyd vardır: «düzəltmə: 467-ci il»; bundan
dolayı kitabm bitirilmə tarixində bir qeyri-müəyyənlik hasil olur. İstər kətəbə səhifəsində, istərsə də bu maddə içində 466-cı il deyilmiş, ancaq bir neçə yerdə 469-cu i l
yazılmışdır] olunca at i l i başlayacaqdır» (Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk.
Çeviri, Uyarlama, Düzenleme. Hazırlayanlar: Seçkin Erdi, Serap Tuğba Yurtsever,
İstanbul, 2005, s.173).

Divanü lüğat-it-türk

__

uyğun gəlmir, çünki

əlyazmadakı tarixlər üzərində qırmızı mürəkkəblə

düzəlişlər aparılmışdır.
«Divan»ın əlyazma nüsxəsinin sonundakı kətəbəyə görə, Mahmud
Kaşğari kitabını hicri təqvimi ilə 464-cü ilin cəmadiyil-əvvəl aymm ilk
günündə (ğürrəsində) yazmağa başlamış, dörd dəfə yazdıqdan və təshih
etdikdən sonra 466-cı ilin cəmadiyil-axır ayının 12-də bitirmişdir. Bu da
müvafiq olaraq miladi təqvimlə 1072-ci ilin 25 yanvar, çərşənbə gününə
və 1074-cü ilin 10 fevral, bazar ertəsi gününə uyğun gəlir.
«Divan»ın yazılma tarixi barədə başqa rəqəmlər irəli sürülsə də, elmi ədəbiyyatda 25 yanvar 1072-10 fevral 1074-cü illər əsas kimi qəbul
edilmişdir. Əsərin redaktə olunması haqqında da bir-birindən fərqlənən
rəqəmlər (1076-78, hətta 1083-cü il) göstərilir.
Əsərin xəlifə əl-Müqtədiyə ərməğan edilməsi haqqmdakı qeyd də bəzi dolaşıqlıq yaradır. Çünki əl-Müqtədi 1075-ci ilin aprelində, «Divan»
faktiki olaraq yazılıb başa çatdırıldıqdan 14 ay sonra taxta çıxmışdır.
Ehtimal k i , bu qeyd kitabm redaktəsi bitdikdən sonra əlavə edilmişdir.
Bəs əsər harada yazılmışdır? Bu suala da birmənalı cavab vermək
çətindir. «Divanü lüğat-it-türk» kimi fundamental və i r i həcmli mürəkkəb əsəri iki i l on beş gün ərzində sıfırdan yazıb bitirmək, dörd dəfə
üzünü

köçürmək

və təshih etmək yalnız o halda m ü m k ü n ola bilərdi k i ,

faktiki material ayrı-ayrı bölmələr üzrə əvvəlcədən qaralama şəklində
qismən hazırlanmış olsun. Ehtimal k i , müəllif hələ Türküstanda

ikən

müəyyən hazırlıq işləri görmüş, Bağdadda əsəri sürətlə yazıb bitirmişdir.
Əsərin Qaraxanilər imperiyası sərhədləri daxilində yazılmadığmı belə bir məntiqi tezis təsdiq edir ki, bu halda Mahmud Kaşğari öz dahi
müasiri Yusif Balasağunlunun 1070-ci ildə tamamlamış olduğu «Qutadğu Bilig» əsərindən hökmən xəbərdar olmalı və ondan da bəzi nümunələr verməli idi. Bu onu göstərir k i , 1070-ci ildə Mahmud Kaşğari artıq

Mahmud Kaşğari

30

imperiyanın sərhədlərindən kənarda və ya onım çox ucqar bir guşəsində (Bağdad istiqamətində) olmuşdur. O dövrün nəqliyyat vasitələrinin
hərəkət sürətini nəzərə alsaq, xilafətin paytaxtına çatmaq üçün bir neçə
ay vaxt lazım olduğunu görərik. Bundan başqa, əsər Bağdadda yazılsaydı, ərəb biblioqrafık risalələrində qeydə alınmalı idi. Üstəlik, «Divanü
lüğat-it-türkü»ün özündən

anlaşıldığına görə,

müddət ərəb dilçiliyinin ən mühüm

Mahmud Kaşğari bir

əsərlərini, məsələn, məşhur leksi-

koqraf, Bəsrə qrammatika məktəbinin tanmmış nümayəndəsi, əruz nəzəriyyəsinin yaradıcılanndan biri olan Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi ə l Bəsrinin (718-792) məşhur «Kitab ül-əyn» əsərini nəzərdən keçirmişdir.
Ərəb dilinin ilk izahlı lüğət olan bu kitab əyn hərfı ilə başlandığı üçün
belə adlanır. Mahmud Kaşğari heç şübhəsiz digər m ü h ü m

əsərləri, o

cümlədən İshaq ibn İbrahim əl-Fərabinin (vəfatı: 961-ci il) «Divan ülədəb fı bəyani lüğat ül-ərəb» kitabını da gözdən keçirmiş, bir müddət öz
əsərində tətbiq edəcəyi, izləyəcəyi metodu götür-qoy etmişdir.
Bir neçə kəlmə də «Divan»ın katibi barədə demək yerinə düşərdi.
Məlum olduğu kimi, Mahmud Kaşğarinin öz əlilə yazdığı dörd nüsxədən heç biri bizə gəlib çatmamışdır. «Divan»m elm aləminə məlum olan
yeganə nüsxəsi əslən Cənubi Azərbaycanın Savə şəhərindən olan, sonra
Şama yerləşən Məhəmməd ibn Əbu Bəkr ibn Əbu-l-Fəth əs-Savi, sümmə
əd-Diməşqi (yəni Dəməşqdə yaşayan) tərəfındən Mahmud Kaşğarinin
öz avtoqrafından tam 200 i l sonra köçürülən

nüsxədir. Bu gün biz bu

qiymətli əsərlə tanış olmağımıza görə məhz ona borcluyuq.

ƏSƏRİ ZİKR E D Ə N MƏNBƏLƏR

«Divanü

lüğat-it-türk» haqqında bəzi mənbələrdə məlumat veril-

mişdir. Məsələn, Türkiyənin Antəb şəhərindən olan Bədrəddin Mahmud

3 1

Divanü lüğat-it-türk
bin Musa əl-Eyni (Eyntəbi) özünün

30 cildlik raəşhur «İqd ül-cüman fı

tarixi əhli iz-zaman» adlı kitabının coğrafıyadan və nisbələrdən bəhs
edən qismində və digər iki əsərində (onun əsərlərinin ümumi həcmi yüz
cilddən çoxdur) Mahmud Kaşğaridən və «Divanü lüğat-it-türk»dən söz
açmış, ondan bəzi bilgiləri, o cümlədən oğuz boyları, türk ləhcələri və
41

uyğur əlifbası haqqında məlumatları xülasə şəklində iqtibas etmişdir .
Əl-Eyninin əsərlərində verilmiş bir sıra söz və terminlərin imlası və oğuz
boylarmm damğaları əlimizdəki «Divan»dan xeyli fərqlənir. Bu da belə
düşünməyə əsas verir ki, onun sərəncamında «Divanü lüğat-it-türk»ün
elm aləminə məlum olmayan başqa bir redaksiyası və ya nüsxəsi varmış.
Əl-Eyninin qardaşı Şəhabəddin Əhməd də «Tarixi əl-Bədr fı övsaf
əhli əl-əsr» adlı əsərində türk etnoqrafıyasma dair müfəssəl məlumatla
yanaşı «Divan»dan türk boyları və nisbələri barədə bilgiləri də öz kita42

bma daxil etmişdir .
Böyük türk alimi Katib Çələbi özünün

«Kəşf üz-zünun» əsərində

M.Kaşğarinin adını çəkmiş, «Divanü lüğat-it-türk»dən qısa da olsa bəhs
etmiş, onun ərəbcə yazıldığmı, türk əlifbasmın 18 hərf üzərində bina
43

edildiyini, kitabm xəlifəyə ithaf və təqdim olunduğunu bildirmişdir .
Ordinarius professor Əhməd Zəki Vəlidi Toğanın yazdığına görə,
Misirdə məmlük-türk

hakimiyyəti dövründə

məşhur Xanəgahi-Bay-

barsiyyə şeyxlərindən olan A l i m bin Məhəmməd əl-Kaşğari adlı bir şəxs
hicri 764-cü ildə yazdığı «Tac üs-səadət və ünvan üs-siadət» adlı kitabında türk sultanlarını və ü m u m ə n türkləri mədh edərkən «Divan»ın
44

girişindəki bəzi ifadə və ibarələrdən istifadə etmişdir .

4 1

Reşat Genç, həmin əsər, s.16.
Besim Atalay. Önsöz. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. 1939,1 cild, s. X X I .
« Şerafeddin Yaltkaya. Keşfü'z - Zünıın. İstanbul, 1941, c . l , s. 808.
Z.V.Togan. Mahmud Kaşgari'ye A i t Notlar. Atsız Mecmua, 1932, sayı 17, s.133134.
4 2

4 4

32

Mahmud Kaşğari

«DİVAN»IN T A P I L M A S I

«Divanü lüğat-it-türk» elm aləminə 1914-cü ildə məlum olmuşdur.
Məşhur kitabsevər, bukinist mağazalarının daimi müştərisi Əli Əmiri
Əfəndi bir dəfə İstanbulun «Səhhaflar çarşısı»nda yeni bir kitabın sorağmı almış, lakin onun çox baha, 30 qızıl lirəyə satıldığım, kitabın əvvəlcə
maarif nazirinə təqdim olunduğunu və nazirliyin elmi şurasında ona on
qızıl təklif edildiyini eşidəndə kitabı dərhal almaq istəmişdir. Tərslikdən
Əli Əmiri Əfəndinin üstündə yalnız on qızıl varmış. Təsadüfən oradan
keçən bir tanışından borc götürərək kitabı 33 qızıl lirəyə satm almışdır.
Tezliklə kitabın şöhrəti hər yana yayılmış, Ziya Göyalp onunla maraqlanmışdır. Lakin kitabm itib-batacağı qorxusu ilə Əli Əmiri Əfəndi
buna heç cür razılıq verməmişdir. Axırda baş nazir Tələt Paşanm, Ziya
Göyalpın və ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi ilə kitabın tərcümə
və nəşrini Kilisli Rifətə (Əhməd Rifət bin Əbdülkərim) (1873-1953)
etibar etmişdir. Türkiyədə Müəllim Rifət, Kilisli Rifət, soyadı haqqında
qanundan sonra isə Rifət Bilgə adı ilə də tanınan alim ərəb və fars dillərindən bir sıra abidələri və lüğətləri türkcəyə çevirmişdir. Bunlardan
«Əl-qəvanin ül-külliyyə li-zəbt ül-lüğat it-türkiyyə» əsəri çox məşhurdur.
Kilisli Rifət 239x165 mm ölçüsündə
səhifədən (175x115 mm ölçülü

319 vərəq üzərində yazılmış 638

səhifələrdə maksimum 17 sətir var) ibarət

bir cildlik əlyazmanı (elmi ədəbiyyatda buna yazma nüsxə deyilir) 3 cild
halında nəşr etmişdir. D ö r d təcrübəli mürəttibin aylar boyu gecə-gündüz çalışması nəticəsində 436 səhifə olan I cild və 294 səhifə olan I I cild
1915-ci ildə, 333 səhifə olan I I I cild isə 1917-ci ildə hər biri 300 nüsxə
tirajla işıq üzü görmüşdür. Bu nəşr elmi ədəbiyyatda basma nüsxə və ya

Divanü lüğat-it-türk

.

33

—

Kilisli nəşri adlanır. Beləliklə, Əli Əmiri Əfəndinin sayəsində türklüyün
şah əsəri olan «Divan» itib-batmaqdan qurtulmuşdur.
Kitab çıxdıqdan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək
maaşh vəzifə təklif etmiş, lakin o, razı olmamışdır. Onda ona «Zati-alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən, qəbul buyurun» deyə məktub yazmışdır. Lakin gördüyü işin vüqarı ilə tox olan
məğrur oslmanlı məmuru pulu qaytararaq onu yoxsul ailələrə «Divanü
lüğat-it-türk» sədəqəsi kimi paylamağı xahiş etmişdir.
1857-ci ildə Diyabəkirdə anadan olan, uzun illər Osmanlı imperiyasmın müxtəlif vilayətlərində dəftərdar və mülkiyyə müfəttişi kimi çalışan
və ömrü boyu evlənməyən Əli Əmiri Əfəndi maddi sıxıntılar bahasına 15
minə yaxın nadir kitab və əlyazması toplamış, axırda onların hamısmı
Fatihdəki (İstanbul) Millət kitabxanasma bağışlamışdır. «Divanü lüğatit-türk»ün yeganə əlyazma nüsxəsi hazırda həmin kitabxananın kataloqunda Ar. 4189 nömrə altmda qeydə almaraq saxlanır.
Fransızlar kitabları üçün ona 30 min ingilis funt sterlinqi ödəməyi,
adına Parisdə kitabxana açmağı və hər cür şərait yaratmağı vəd etmişlər, lakin Əli Əmiri Əfəndi «mən bu kitabları dövlətin verdiyi maaşla
yığdım, öldüyüm zaman onlarm millətimə qalmasım istəyirəm» deyə bu
təklifə qətiyyətlə rədd cavabı vermişdir.
23 yanvar 1924-cü ildə İstanbulda vəfat edən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə

şair Yəhya Kamal hüzünlü

həsr etmişdir. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir:
«Möhtac isən füyuzuna əslaf pəndinin,
Diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin...
Y a fəxri-kainat, sən iyfa et əcrini
Divani-kibriyada bu Şərq əncüməndinin».

bir şeir

34

Mahmud Kaşğari

«DİVAN»IN TƏRCÜMƏLƏRİ

Kilisli nəşrindən sonra «Divanü lüğat-it-türk»ün yeni nəşrinə və tərcüməsinə ehtiyac duyulduğu üçün 1920-ci illərdə bu işlə bəzi adamlar
məşğul olmuş, lakin bir nəticə hasil olmamışdır.
Breslau Universitetinin sami dilləri professoru, ərəb, ibrani, kopt,
sanskrit, akkad və türk dilləri üzrə görkəmli mütəxəssis, 600-dən artıq
elmi əsər müəllifi Karl Brokkelmann (1868-1956) 1928-ci ildə «Divanü
lüğat-it-türk»dəki sözləri əlifba sırasında düzmüş və bir cild halmda
45

Macarıstan Elmlər Akademiyasmm maddi dəstəyi ilə nəşr etdirmişdir .
Bundan başqa, o, «Divan» haqqında ona yaxın məqalə yazmış, əsərdək
atalar sözlərini ayrıca kitab halmda çapdan buraxmışdır.
Ötən əsrin 30-cu illərində Türkiyədə «Divanü lüğat-it-türk»ün tər^
cüməsi məsələsi çox aktuallaşmışdır.

1932-ci ildə keçirilən I Türk Dili

Qurultaymda bu barədə xüsusi qərar qəbul edilmiş, mütəxəssislərdən
ibarət komissiya qurulmuş və tərcümə işi Kilisli Rifətə tapşırılmışdır.
Müxtəlif səbəblər üzündən bu təşəbbüs baş tutmaymca, Konyalı A t i f və
T B M M - d ə Van vilayətini təmsil edən millət vəkili Tevfiq bəy bu işlə
məşğul olmuşlar. Onların tərcümədə buraxdıqları çoxlu səhv və yanlışlıqlar əsərin nəşrinə imkan verməmişdir. Nəhayət, bu ağır iş məşhur ictimai-siyasi xadim, alim və şərqşünas, Türk D i l Qurumunun banilərindən biri olan professor Bəsim Atalaya (1882-1965) həvalə edilmişdir.
Bəsim Atalay 1939-cu ildə «Divan»ın I cildini (530 səhifə), 1940-cı
ildə I I cildini (366 səhifə), 1941-ci ildə I I I cildini (452 səhifə), 1942-ci ildə
faksimilesini (320 səhifə), 1943-cü ildə isə indeks cildini (886 səhifə)
4 5

Mitteltürkischer Wörtshatz nach Mahmud al-Kaschgaris Divan Lugat at-Türk. Bibiliotheca Orientalis Hungarica, Budapest-Leipzig, 1928, VI+252 p.

Divanü lüğat-it-türk

£_
46

Türk D i l Qurumunun xətti ilə nəşr etdirmişdir . Onu da demək lazımdır k i , bu, dünyada «Divan»m ən mükəmməl tərcüməsi hesab olunur. Heç də əbəs deyil ki, əsərin başqa dillərə tərcüməsi zamanı Bəsim
Atalaym tərcüməsi əsas baza və etalon rolunu oynayır.
1957-ci ildə tanınmış dil və mədəniyyət tarixçisi Dəhri Dilçin tərəfındən «Divan»m ərəb əlifbası i l ə indeks cildi nəşr olunmuşdur. Bundan
başqa, 1990-cı ildə Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi «Di47

anü lüğat-it-türk»ün faksimilesini təkrar çap etmişdir .
30-cu illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasınm Azərbaycan fılialı «Divanü lüğat-it-türk»ün tərcüməsini məşhur dilçi Xalid Səid Xocayevə tapşırmışdır. 1935-37-ci illərdə həyata keçirilən həmin tərcümənin əlyazması hazırda A M E A Nəsimi adına Dilçilik İnstitutundadır. Aradan keçən
dövr ərzində əlyazmamn bəzi səhifələri saralaraq oxunmaz hala düşsə
də, tərcümə ümumən keyfıyyətli və səviyyəlidir. Lakin tərcümənin dili
müasir dilimizin leksikası ilə tam səsləşmir, bəzi söz və terminlər artıq
arxaikləşmiş, o dövrdə dəbdə olan yeni türkcə kəlmələr isə bu gün
işlənmir, üstəlik, 30-cu illərdə latm əsaslı Azərbaycan qrafıkasmda istifadə olunan bəzi hərflər bugünkü əlifbamıza uymur.
Bəsim Atalayın yazdığına görə, Xalid Səid Xocayevin əsas nöqsanı
sözləri klassik xaqaniyyə türkcəsi i l ə deyil, müasir Türküstan şivələrinə
48

uyğun şəkildə verməsidir . Zənnimcə, bu tərcüməni ehya etmək əsəri sıfırdan tərcümə etməkdən daha çətin və ağırdır. «Divan»ın tərcüməsi ilə
məşğul olduğuna görə bolşevik repressiyasma tuş gəlmiş və bunu həyatı
ilə ödəmiş Xalid Səid Xocayevin ruhu qarşısında sayğı ilə baş əyirik.

4 6

Divanü Lügat-it-Türk Tercümesi (Çeviren: Besim Atalay). I cild, Ankara, 1939; I I
cild, 1940; I I I cild, 1941; IV cild (indeks), 1943.
Divanü Lugat-it-Türk. (Tıpkıbasım). Kültür Bakanhğı Yayınlan, Ankara, 1990.
Bəsim Atalay. Önsöz. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. 1939, I cild, s. X X X I .
4 7

4 S

__

Mahmud Kaşğari

«Divanü lüğat-it-türk»ün özbək dilinə tərcüməsini tanınmış alim və
mütərcim Salih Mütəllibov həyata keçirmişdir. Özbəkistan SSR Elmlər
Akademiyasmın A.S.Puşkin adma D i l və Ədəbiyyat İnstitutu və Əbu
Reyhan Biruni adma Şərqşünaslıq İnstitutunun birgə təşkil etdikləri redaksiya heyətinin qərarı ilə kitabm I cildi 1960-cı ildə (500 səhifə), I I
cildi 1961-ci ildə (428 səhifə), I I I cildi (466 səhifə) 1963-cü ildə, indeks
cildi isə 1967-ci ildə (Salih Mütəllibov bu cildi Qəni Əbdürrəhmanovla
birlikdə hazırlamışdır) 3 min nüsxə tirajla «Devonu luğotit turk - Turkiy
49

suzlar devoni» adı i l ə buraxılmışdır . 1967-ci ildə Salih Mütəllibova sırf
bu tərcüməyə, onunla bağlı araşdırmalara, şərhlərə və qeydlərə görə f i lologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
«Divanü lüğat-it-türk»ün uyğur dilinə tərcüməsi isə tam bir elmifiloloji və insani faciə ilə müşayiət olunmuşdur. Hələ ötən əsrin 30-cu
illərində məşhur uyğur şairi Kutluğ Şevki (1876-1937) Türkiyə-MisirHindistan səyahətindən dönərkən «Divan»m Kilisli nəşrini özü ilə Şərqi
Türküstana

gətirə bilmişdi. O və maarifçi-şair Məhəmməd Əli «Diva-

n»m uyğur dilinə tərcüməsinə girişmiş, lakin bu işi başa çatdıra bilmədən çinli cəlladlar tərəfındən qətlə yetirilmişlər.
1944-cü ildə böyük mübarizə və qurbanlar nəticəsində qurulan Şərqi
Türküstan

Respublikasmm liderləri «Divan»m

uyğur dilinə tərcüməsi

barədə təlimat vermişlər və məşhur alim İsmayıl Damollam bu işi gerçəkləşdirməyə başlamışdır. I cildin tamamlandığı dövrdə Rusiya i l ə Çinin birgə intriqaları nəticəsində respublika süquta uğramış, İsmayıl Damollamm vəfatı ilə tərcümə işi yarımçıq qalmışdır. Lakin bütün bunlar
«Divan»la bağlı fəlakətlərin yalnız başlanğıcı idi.

Max,Mya KouiFapHH. .ZJeBOHy jıyFOTHT TypK - TypKHH cy3Jiap /teBOHH. Tap>K_HMOH Ba
Haıupra TaHepjıoBHH C.M.MyTajuiH6oB. I TOM, TOUIKCHT, 1960, 5 0 0 6eT; I I TOM 1 9 6 1 , 4 2
6eT; I I I TOM, 1963, 4 6 6 6eT; I V TOM (HHiieKc), 1967, 5 4 3 bet.
S

Divanü lüğat-it-türk
1949-cu ildə Şərqi Türküstan qızıl Çin orduları tərəfmdən işğal edildikdən sonra Kaşğarın oyuncaq rejiminin başçısı Seyfulla Seyfullayevin
təşəbbüsü və maddi yardımı ilə tanınmış şair və tarixçi Əhməd Ziyai
1952-54-cü illərdə «Divanü lüğat-it-türk»ü tam tərcümə edərək Urumçi
ədəbi abidələr muzeyinə təhvil vermişdir. 1957-ci ildə Sintszyan-Uyğur
Muxtar Rayonu mədəniyyət nazirliyi həmin əlyazmanı Pekində nəşr etməyi qərara almış, hətta bunun üçün

lazımi vəsaiti də ayrmışdır. Lakin

əlyazma nəinki çap edilməmiş, əksinə, «yerli millətçiliyə qarşı kampaniya» çərçivəsində

müsadirə edilərək yandırılmış, Əhməd Ziyai isə bu

tərcüməyə görə 20 i l ağır həbs cəzasına məhkum olunmuşdur.
«Divanü lüğat-it-türk»ün üçüncü tərcüməsi 1960-63-cü illərdə Çin
Elmlər Akademiyasmm Sintszyan (-uyğurca: Şincanq - R.Ə.) fılialmın
direktor müavini Uyğur Sayrami tərəfmdən həyata keçirilmişdir. Lakin
bu tərcümənin əlyazması da eyni aqibətə uğramış, 1966-cı ildə başlayan
mənhus «mədəni inqilab» zamanı yandırılmışdır.
Maonun ölümündən

sonra Çində «Divan»a

maraq artmış, uyğur

xalqmın və ziyalıların təzyiqi nəticəsində Pekin dördüncü

tərcüməyə

icazə vermişdir. Sintszyan-Uyğur İctimai Elmlər Akademiyasmm təşəbbüsü i l ə «Divanü lüğat-it-türk» İbrahim Mütinin məsul redaktorluğu
altında Əbdüssalam Abbas, Əbdürrəhim Ötkür, Əbdürrəhim Həbibulla,
Əbdürrəşid K ə r i m Sabit, Əbdülhəmid Yusifı, Halim Salih, Hacı Nur
Hacı, Osman Məhəmməd Niyaz, Emin Tursun, Sabit Ruzi, Məhəmməd
Emin və Mirsultan Osmanovdan ibarət 12 nəfərlik komissiya tərəfmdən
yazma nüsxənin faksimilesi, Kilisli Rifət, Bəsim Atalay və Salih M ü təllibov nəşrləri əsas götürülərək

tərcümə olunmuş və 1981-84-cü illərdə
50

Urumçidə 3 cild halında 10 min nüsxə tirajla nəşr edilmişdir . Bundan
5 0

Məhmut Kəşkəri. Türki tıllar divanı - Divanü lüğat-it-türk. Ürümçi, Şincanq Xəlik
nəşriyyiti, I tom, 1981; I I tom, 1982; I I I tom, 1984 (cildlər ərəb əlifbası i l ə çap olunmuş, baş sözlər və misallar həm ərəb, həm də latın əlifbası ilə verilmişdir).

Mahmud Kaşğari
başqa, Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunda «Divan»la bağlı uyğur və
Çin alimləri tərəfındən saysız-hesabsız məqalə və elmi əsər yazılmışdır.
«Divanü lüğat-it-türk»ün ingilis dilinə ilk tərcüməsi Sir Gerard Klausonun adı ilə bağlıdır. O, 1972-ci ildə nəşr etdirdiyi « A n Etymological
Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish»

51

(«XIII əsrə qədərki

türkcənin etimoloji lüğəti») əsərində «Divan»dan da nümunələr vermişdir. Lakin mütəxəssislərin fıkrincə, burada da yanlışlıqlardan qaçmaq
m ü m k ü n olmamışdır.
Tanmmış ABŞ türkoloqu Robert Dankoffun tərcüməsi isə divanşünaslıqda yeni bir mərhələnin əsasını qoymuşdur. Müxtəlif vaxtlarda
Kolumbiya, Harvard, Arizona universitetlərində türk dili və ədəbiyyatı
fənləri üzrə dərs deyən alim 1979-cu ildən Çikaqo universitetində türk
və islam tədqiqatlan üzrə professor vəzifəsini tutur. Onun qələmindən
türk ədəbiyyatınm ayrı-ayrı nümayəndələrinə həsr olunmuş on monoqrafıya, 60-dan artıq elmi məqalə və rəy çıxmışdır. Alim türklüyün iki
çox m ü h ü m əsərini, yəni Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poemasını (1982) və Mahmud Kaşğarinın «Divanü lüğat-it-türk» əsərini
ingilis dilinə tam şəkildə tərcümə edərək Şinasi Təkinin və Gönül
Təkinin redaktəsi altında

1982-85-ci illərdə ü ç cild hahnda

Alpay
nəşr

52

etdirmişdir . O, son tərcüməni həmkarı Ceyms Kelli (James Kelly) ilə
birlikdə həyata keçirmişdir.
«Divanü lüğat-it-türk» 1997-98-ci illərdə Əskər Eqeubay tərəfındən
üç cild halında qazax dilinə tərcümə edilmiş

53

və yüksək poliqrafık sə-

51

G.Clauson. A n Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish. O x ford. 1972.
Mahmud al-Kashgari. Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk),
Edited and Translation with İntroduction and İndices by Robert Dankoff in collaboration with James Kelly. Cambridge, part I , 1982 (pp. XI+416); part I I , 1984 (pp
111+381); part I I I , 1985 (pp. 337+microfiche).
5 2

MaxMy.T KauiKapn. TypİK ce3fliri (/jHyaHH jryFaT-HT-TvpİK). AjiMa™ Kajıacbi, X A H T
öacnacbi, I TOM, 1997, 592 6eT; I I TOM, 1997, 528 6eı; I I I TOM, 1998, 600 6er.
x3

Divanü lüğat-it-türk
viyyədə 3.000 tirajla nəşr olunmuşdur. Qazaxıstan Respublikasmm prezidenti Nursuitan Nazarbayev nəşrə önsöz

yaz'mış, bu qəbildən olan

əsərlərin elmi araşdırmalarda, milli mədəniyyət və şüurun inkişafında
oynadığı müstəsna rolu vurğulamışdır. Təəssüf k i , tərcümənin transkripsiyasında qarışıq şəkildə tətbiq edilən kiril və latın əlifbaları, habelə
bəzi spesifık hərflər bu nəşrdən istifadəni çətinləşdirir. Ona görə də biz
qazaxca tərcüməyədən iqtibaslar vermək imkanmdan məhrumuq.
2002-ci ildə «Divan»

Pekində Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu

İctimai Elmlər Akademiyası tərəfındən Çin dilində Alimcan Sabitin məsul redaktorluğu altmda 3 cild halında 3.000 nüsxə tirajla nəşr olun54

m u ş d u r . I cildi Xe Juy, Din İ, Syao Cuni və Lyu Çzintszya, I I cildi
Syao Cuni və Lyu Çzintszya, IH-cilidi isə Syao Cuni çevirmişdir. Mirsultan Osmanov I cilddə, Tahircan Məhəmməd isə I I və I I I cildlərdə ərəb
və latm qrafıkası ilə verilən mətnə nəzarət etmişlər. Ədalət naminə demək lazımdır k i , bu, poliqrafıya baxımmdan «Divan»ın nəşrləri arasmda ən nəfıs nəşrdir. I cildin əvvəlindəki on bir səhifəlik müqəddimədə
əsər, onun müəllifı, Çində baş tutmayan nəşrləri və başqa dillərə tərcümələri haqqında geniş bilgi vermişlər.
2004-cü ildə «Divanü

lüğat-it-türk» Hüseyn Düzgünün (Hüseyn

Məhəmmədzadə Sədiq) tərcüməsi ilə fars dilində də nəfıs şəkildə çapdan
55

çıxmışdır . I - I I - I I I cildləri tək bir cilddə toplayan mütərcim əsərə yazdığı 2 səhifəlik türkcə və 67 səhifəlik farsca önsözdə

kitabm çox müfəs-

səl və parlaq təhlilini vermişdir. O burada əsərin yazılma yeri və vaxtı,
tədqiqi tarixi, Müəllim Rifət, Konyalı Atif, Karl Brokkelmann, Bəsim
Atalay, Dəhri Dilçin, Salih Mütəllibov, Robert Dankoff və Ceyms Kelli

5 4

J

Tu Tszüe Yuy Datsıdyan,
- U - _ ' „ Pekin, Millətlər nəşriyyatı, 2002, I cild, 554
s.; I I cild. 378 s.; I I I cild, 442 s. Çin heroqliflərini yazmaq m ü m k ü n olmadığı üçün biz
bu nəşri şərti olaraq DLT-Çin adlandıracağıq.
55 004 j
2

—

JİJJJ , ^ J j J '

_

„

J

Mahmud Kaşğari

40

nəşrlərindən, uyğurca və qazaxca tərcümələrdən geniş bəhs etmişdir.
Hüseyn Düzgün önsözdə Ural-Altay dillərinin təsnifatı, türk dillərinin
tarixi, qədim uyğur yazısı, habelə «Divan»dakı şeir parçaları, atalar
sözləri, dastan və rəvayətlər (Alp Ər Tonqa, Şu və s.), tarixi hadisələr və
şəxslər barədə söz açmış, əsərin imlasını və quruluşunu təhlil etmişdir.
Hüseyn Düzgün də eynən uyğurlar kimi maddələri (baş sözləri) və
misalları paralel şəkildə həm latın, həm də ərəb əlifbası ilə göstərmiş,
daha sonra isə «Divan» haqqmda müxtəlif dillərdə çıxmış 126 biblioqrafık nəşri əhatə edən 5 səhifəlik (s.68-72) ədəbiyyat siyahısı vermişdir.
2005-ci ildə İstanbulda «Divanü lüğat-it-türk»ün yeni bir tərcüməsi
56

işıq üzü görmüşdür . Seçkin Ərdi və Sərap Tuğba Yurtsevər tərəfindən
hazırlanan bu tərcümə tamamilə orijinal və yenidir. İki hissədən ibarət
olan kitabda əwəlcə baş sözlər latın əlifbası ilə tərcüməsiz, nümunəsiz
ard-arda sıralanmışdır (s. 11-126). Məsələn, həmzə kitabmda iki-yeddi
hərfli baş sözlər bölmə və bablar üzrə arxa-arxaya düzülmüş,

qram-

matik izahatlar olduğu kimi verilmişdir. Kitabın ikinci hissəsində isə
(s. 127-720) həmin sözlər tərcümələri, misalları, atalar sözü, şeirləri və
qaydalara dair izahatları ilə birlikdə latın əlifbasmın ardıcıllığına görə
adi lüğət kimi tərtib edilmişdir. Bu nəşrin məqsədi «Divan»ı çağdaş
türkcədə daha geniş oxucu kütləsinə təqdim etmək olduğundan orada
türkcə sözlərin ərəb əlifbası ilə yazılışı da verilməmişdir.
Bir sözlə, «Divanü lüğat-it-türk»ün bu çox rahat və sadə nəşri həm
lüğət, həm də indeks kimi qəbul edilə bilər. Onun ən əsas özəlliyi son
tərcümə olması etibarilə digər nəşrlərdə gözə çarpan səhvləri təshih etməsi və «Divan»a yeni və cəsarətli bir baxışı əks etdirməsidir.

5 6

Kaşgarlı Mahnıut. Divanü Lugati't-Türk. Çeviri, Uyarlama, Düzenleme. Hazırlayanlar: Seçkin Erdi, Serap Tuğba Yurtsever. İstanbul, 2005, Kabalcı Yayınevi, 725 s.

Divanü lüğat-it-türk

'

_

Bir neçə kəlmə də bu sətirlərin müəllifınin tərcüməyə necə başladığı
barədə yazmaq yerinə düşərdi. M ə n bu işlə 1986-cı ildən məşğulam. O
vaxt «Divan»ın I cildini (Bəsim Atalay nəşrindən) tərcümə etmişdim.
Lakin sovet dövründə nəşr işinin çətinliyi, plana salınması və illərlə sürməsi dəyərli oxuculara yaxşı məlum olduğuna görə, bu təşəbbüs yarımçıq qaldı. Daha sonra bütün ziyalılar və jurnalistlər kimi mən də ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi proseslərə qoşulduğumdan bu işlə məşğul
olmağa vaxt tapmadım. Üstəlik, Qarabağ olayları, bir-birini təqib edən
dövlət çevrilişi cəhdləri, hiperinflyasiya və kağız qıtlığı, maddi vəsaitin
yoxluğu üzündən

«Divan»ın tərcüməsi və nəşri məsələsi arzu olaraq

qaldı və məcburən arxa plana keçdi.
Daha sonra mən məşhur oğuzşünas və qorqudşünas Faruq Sümərin
«Oğuzlar» (Bakı, Gənclik, 1992, 432 səhifə) kitabmın, böyük şair, mütəfəkkir və siyasi xadim Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» (Bakı,
Yazıçı, 1994, 492 səhifə, K.Vəliyevlə birlikdə) poemasımn, tanmmış alim
Bahəddin Ögəlin «Türk mifologiyası» (Bakı, Səda, 2004,1 cild, 626 səhifə) əsərinin və digər əsərlərin tərcüməsi və çapı ilə məşğul olduğumdan
«Divanü lüğat-it-türk»ə lazımi diqqət yetirə bilmədim. Paralel olaraq
Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poeması ilə bağlı xüsusi tədqiqat işi aparmağım («Qutadğu Bilig», Bakı, Elm, 2003, 320 səhifə) mənə
həmin dövrün

dilini daha yaxşı mənimsəmək imkanı verdi. Bu arada

«Divan»m I cildinin əlyazmasmı yenidən gözdən keçirdim, təshih etdim,
digər cildlər üzərində işi davam etdirərək tərcüməni tamamladım və
Salih Mütəllibovun özbəkcə nəşri ilə, Urumçidə həyata keçirilmiş uyğurca, Pekində buraxılmış çincə nəşrləri ilə və Hüseyn Düzgünün

farsca tər-

cüməsi ilə tutuşdurdum.
Tərcümə və nəşr prosesində ortaya çıxan əsas çətinlik sözlərin və
nümunələrin ərəb əlifbası ilə orijinal türkcə yazılışmı verməklə bağlı idi.

Mahmud Kaşğari
Yazılış zamanı səhv buraxmamaq üçün

bunu başqa dillərdəki nəşrlər-

dən skanner yolu ilə götürmək çox uzun və yorucu iş olduğundan əsərin
hər hansı bir dildəki elektron variantı lazım idi. Robert Dankoff ilə yazışmalarımız zamanı məlum oldu k i , o da vaxtilə bu problemlə qarşılaşmış, axırda «Divanü lüğat-it-türk»ün mətnindəki sözlərin orijinalmı
ərəb əlifbası ilə verməmişdir. tngiliscə nəşrini əldə etdikdən sonra amerikan aliminin başqa bir yol izlədiyini gördük.

Müqayisə üçün

munə göstərək. Bizdə və digər nəşrlərdə «Ö 1 ü t»

maddəsi bu şəkildədir:

^

Ö 1 ü t: bir-birini öldürmə. Öldürənə, qatilə «y*-f ölütçi»

bir n ü -

deyilir.

Həmin maddəni Robert Dankoff aşağıdakı kimi vermişdir:
' U L U T ' ölüt "Killing" (qital). Hence "a killer" (qatil) is called:
' U L U T J Y ' ölütci.
Biz də amerikan alimi kimi hərəkət edərək mətni ancaq latın əlifbası
ilə vermək istədik, lakin bu zaman lüğətin elmi dəyərinin aşağı düşəcəyi,
orijinal mətn olmadan sözlərin oxunuşu və yazılışı ilə bağlı şübhələr yaranacağı əndişəsi ilə bu fıkirdən tamamilə vaz keçdik. Bütün

misalları

olmasa da, yalnız baş sözləri (maddələri) ərəb əlifbası ilə vermək barədə
təklif çıxış yolu kimi görünsə də, ürəyimizcə olmadı. Çünki bu zaman
mətnşünaslan təxminən min il əvvəlki türkcə yazı və imla qaydalarını
öyrənmək və araşdırmaq imkanından məhrum etmiş olardıq.
Yeri gəlmişkən onu da deyək k i , «Divan»ın çincə tərcüməsində eynən türkcə, özbəkcə, uyğurca və farsca tərcümələrdə olduğu kimi sözlərin ərəb qrafıkası ilə orijinal yazılışı, latın əlifbası ilə trankripsiyası verilmişdir. Müqayisə üçün

bir nümunə göstərək. Məsələn, «A r p a 1 a d ı»

maddəsi ingiliscə nəşri istisna olmaqla bütün nəşrlərdə təxminən bu şəkildədir:
tS-VWJ A r p a 1 a d ı: arpa verdi, «_;JVbJ _£l J( 1 atm arpaladı = o, atı0

na arpa verdi», (Jl-VbJ - j V U J arpalar-arpalamak).

Divanü lüğat-it-türk

—

Çin dilində isə həmin maddə aşağıdakı kimidir:
,

_,._.'_ L _f
?

^

„ _

1

arpaladi:
4

T

O S - ^ V J - ' c^j

_P

< _;U"_U _f_ J V U ^ I

O 1

atiıı

orpaladi

f_

arpalar—arpalamok)

0

Çincə tərcüməni əldə etdikdən sonra nəyin bahasına olursa-olsun,
türkcə sözləri ərəb qrafikası ilə yazmağa qərar verdik. Çünki təxminən
on dörd əsr bu əlifbadan istifadə etmiş bir toplum olaraq bu işdə acizlik
göstərmək bizə ağır gəlirdi. Bunu öz qüvvəmizlə görmək məcburiyyətində idik - ya misalları əllə yazmalı, ya da kompüterlə yığmah idik. Uzun
müddət bu işi yerinə yetirəcək adam tapmaq mümkün olmadı. Nəhayət,
Bakı Dövlət Universitetinin fılologiya fakültəsinin

magistraturasmda

təhsil alan təbrizli tələbəm Neda Nəcəfı Amandi bu ağır, çətin və şərəfli
missiyanı öz üzərinə götürdü və «Divan»dakı ərəb əlifbası ilə olan bütün
mətni, söz və hərfləri (hərəkələri də qoymaq şərtilə) kompüterdə yığdı.

«DİVAN»IN Q U R U L U Ş U

Quruluşuna görə «Divanü lüğat-it-türk» çox mürəkkəb əsərdir. Burada 9 mindən artıq söz verilmişdir. Maddə içində və mətnlərdə rastlanan baş söz və söz birləşməsinin miqdarı hər nəşrdə fərqdilir. Məsələn,
bu rəqəm Karl Brokkelmann nəşrində 7.993, Bəsim Atalay nəşrində
8.783, Salih Mütəllibov nəşrində isə 9.222 təşkil edir. Bu onunla bağlıdır
ki, Mahmud Kaşğari çoxmənalı sözləri və omonimləri bir maddə altmda verdiyi halda, ayrı-ayrı naşirlər onları parçalayaraq iki, bəzən üç,
hətta dörd-beş maddə halma salmışlar. Əyanilik üçün

bir misal gös-

tərək (söhbət burada tərcümə fərqindən deyil, sırf texniki fərqdən gedir). Məsələn, Bəsim Atalay «B a s d ı» maddəsini bu şəkildə vermişdir:
B a s d ı:
basdı»,

JJI

^Ji^

anı burt basdı = onu kabus, qarabasma

bəg el basdı=bəy vilayəti basdı, sanki üstünə çök-

Mahmud Kaşğari
dü», «_:_*

bəgni yağı basdı = yağı bəyi basdı, bəyə basqm elə-

di». Başqası da belədir. «j^i
marladı, üstünə çullandı»,
pürlədi və yıxdı»,

(JU**>

_i*a J ər kızığ basdı=adam qızı basdı, qa-

«j±*i

_T~J*

ıt keyikni basdı = it geyiki sü-

-jt-*> basar - basmak).

Salih Mütəllibov isə həmin maddəni parçalayaraq

aşağıdakı beş

ayrı maddə halına salmışdır:
_ _ _ j B a s d ı: « _ _ ü - J J J y-! am burt basdı = onu (kürəyini yerə
qoyub yatmaq nəticəsində) qara basdı».
_ _ _ j B a s d ı: «j^

JJI _ J bəg el basdı = əmir xalqa zülm elədi».

. • H B a s d ı : nji^J^

j&^ bəgni yağı basdı = düşmən gecə bəyə

basqm etdi». Başqası da belədir.
B a s d ı: «j^i

J ər kızığ basdı = adam qızı basdı, üstünə

çıxdı».
j^iB

a s d ı: « _ ; • _ * * A

ıt keyikni basdı = it geyiki basdı, basıb

aldı, yıxdı», ( J L _ J - j _ J basar-basmak).
Yeri gəlmişkən qeyd edək k i , biz də bir maddə içində verilən, imla
və tələffüzcə eyni olan, lakin tamam fərqli məna və anlayışlar ifadə edən
sözləri ayırdıq və yeni maddə halında verdik. Bu şəkildə lüğətin daha
aydın, daha anlaşıqlı, istifadə üçün

daha rahat və funksional olacağını

nəzərə aldıq. Bizim nəşrdə baş maddə sayısı 9.300 civarındadır.. Bunlarm 4 minə qədəri (40 faizi) fe'l, qalanları isim, sifət, zərf və əvəzlikdir.
Əsər klassik ərəb qrammatikası və lüğətçilik ənənələri əsasmda qələmə alınmışdır. Sözlər ərəb əlifbasındakı hərflərin sırasına uyğun olaraq
düzülmüşdür. Mahmud Kaşğari özü bu barədə belə yazmışdır: «Mən bu
kitabı ... heca hərfləri sırasına görə tərtib etdim. Araşdıran onu asan
tapsın, arayan sırasmda arasın deyə, hər kəlməni yerli-yerinə qoydum,
dərinliklərini üzə çıxardım, qatılıqlarını yumşaltdım, qaranlıq cəhətlərini

Divanü lüğat-it-türk
işıqlandırdım. İ l b r boyu bir çox çətinliklərə sinə gərdim, nəhayət, əsəri
başdan-sonadək səkkiz əsas kitabda topladım».
M.Kaşğari birinci kitabı «həmzəli sözlər kitabı» adlandırmışdır.
«Divan»ın ikinci kitabı «salim kitabı»dır, buraya tərkibində ərəbcə
«hərfi-illət» deyilən əlif, vav, ye hərflərindən biri və təkrarlanan hərfı olmayan sözlər daxildir.
«Müzaəf

kitabı» adlanan üçüncü kitabdakı sözlərdə eyni cinsli i k i

hərf yan-yana gəlir, bu zaman ilk hərf sükunlu, ikinci hərf hərəkəli olur.
Əsərdəki dördüncü

kitab «misal kitabı»dır. Sözün tərkibində hərfı-

illətdən, yəni əlif, vav, ye hərflərindən biri olsa, ona «misal» deyilir.
Beşinci və altmcı kitablara müvafıq şəkildə üç hərfli və dörd hərfli
sözlər (ərəbcə «zəvat üs-səlasə» və «zəvat ül-ərbəa») daxil edilmişdir .
Mahmud Kaşğari yeddinci kitaba «ğünnəli sözlər kitabı», yəni tərkibində gənizdən (burundan) gələn hərflər olan sözlər kitabı adını vermiş, sükunlu iki hərfm birləşdiyi sözləri («cəm beyn əs-sakineyn») isə
son kitabda toplamışdır. Yeri gəlmişkən onu da demək lazımdır k i , hər
bir kitabda iki (sünai), üç (sülasi), dörd (rübai), beş (xümasi) və altı
hərfli (südasi) sözlər babları, eləcə də salim, müzaəf və ğünnəli qismləri,
habelə sözün quruluşundan asılı olaraq müxtəlif bablar vardır. Kitablarm bəziləri isimlər və fe'llər olmaqla iki kitaba, sonra bölmə və bablara ayrılmış, müvafiq qrammatik izahatlarla təchiz edilmiş, bu zaman
ərəbcə terminlər işlədilmişdir.
Mahmud Kaşğari «Divanü lüğat-it-türk»ə türk dillərində istifadədən çıxmış arxaik sözləri, habelə xalq arasında fəal şəkildə işlədilən, lakin başqa dillərdən keçən alınma kəlmələri daxil etməmişdir. O, prisip
etibarilə alınma sözlərə qarşı çıxmış, dilin saflığı və təmizliyi uğrunda
mübarizə aparmış, türk sözlərini unudaraq fars sözləri işlədən oğuzları
kəskin tənqid etmişdir. Mahmud Kaşğari əsil türkcənin şəhərlərdə deyil,

4 6

Mahmud Kaşğari

başqa xalqlarla gediş-gəlişi, ünsiyyəti az olan köçəri əhali arasında qorunduğunu vurğulamışdır. O, «Divan»dakı bir sıra sözlərin qarşısmda
«qeyri-əsliyyə», yəni «bu söz əsl türkcə deyildir» qeydini də vermişdir.

NƏŞRDƏ TƏTBİQ EDİLƏN ƏLİFBA

Azərbaycan əlifbasının mövcud imkanları «Divanü lüğat-it-türk»ü
transkripsiya etmək üçün

yetərli hesab edilə bilər. Burada bizim əsas

çətinliyimiz ka, ke, ge və ğe hərflərinin (səslərinin) işlənmə məqamlarını
dəqiqləşdirmək idi. Bunsuz əsərin tərcüməsi, sözlərin transkripsiyası dəqiq olmazdı. Hətta ən mükəmməl nəşr sayılan Bəsim Atalay nəşrində də
sözlərin transkripsiyası zamanı bəzi ğe-lər ge ilə, ge-lər ğ ilə, sağır nun
isə nğ ilə verilmişdir k i , bu da çağdaş türkcədə ğe hərfınin oxunmaması
ilə bağlıdır və məcburiyyətdən doğmuşdur.
İkinci əsas çətinlik J ka və - ke-ni bizim əlifbada eyni hərflə vermək
idi. Lakin türk dillərinə xas olan sinharmonizm k ilə yazılan sözlərin tələffüzündə J ka ilə - ke-ni bir-birindən ayırd etməyə imkan verir.
Üçüncü

çətinlik - ke hərfmin eyni zamanda həm ke (əkin), həm də

ge (əgin=əyin, əyin-baş) səslərini ifadə etməsi idi. Bunları yerinə görə dəqiq verməyə çalışdıq. Üstəlik, - hərfı ö n ilə birlikdə - - sağır nunu (nq)
bildirir. Bu səsi beynəlxalq fonetikada qəbul edilmiş qayda üzrə bir işarə
ilə (n) vermək daha doğru olardı, lakin bunun «Divan»dan iqtibas işini
çətinləşdirəcəyi və əlavə problemlər yaradacağı ehtimalı bizi bu fıkirdən
daşındırdı. Son dərəcə geniş əhatə dairəsi olan «Divan»ın dilçilər xaricində digər sahələrin mütəxəssisləri tərəfındən də tədqiqata cəlb olunacağını nəzərə alaraq sağır nunu nq ilə verməyi uyğun gördük.
«Divan»da ancaq sözün ortasında və sonunda gələn & sağır nun o
dövrün dilində normal bir hərf və səs kimi çıxış edir. Daha sonra bəzi

47

Divanü lüğat-it-türk

türk dillərində sıradan çıxan bu səs hazırda ədəbi dilimizdə olmasa da,
dialektlərimizdə, canlı danışıq dilində işlədilir. Məsələ ondadır k i , bizdəki nq konsonantı ilə n səsinin müvaziliyi o qədər də ciddi məna fərqi
yaratmır. Məsələn, ananı (ana olan qadını) və ananqı (sənin ananı), k i tabmı (onun kitabını) və kitabınqı (sənin kitabmı) sözlərində obyekt dəyişməz olaraq qalır. «Divan»da isə sağır nunlu sözlə n səsi olan söz tamamilə ayn-ayrı sözlərdir və fərqli obyekt və mənaları ifadə edir. M ə sələn, mən və mənq (dən, buğda), kan və kanq (ata), on (10) və onq (asan)
sözlərində bunu əyani şəkildə görmək mümkündür.
nun məsələsi bütün

Dilçiliyimizdə sağır

aspektləri ilə, yəni problemin qoyuluşu, mahiyyəti
57

və tədqiqi professor Elbrus Əzizov tərəfmdən xülasə edilmişdir .
Bəsim Atalayın ərəbcə j hərfıni dh kimi verməsi bizi qane etmirdi,
onu vurğulu və ya nöqtəli zet kimi verməyin daha doğru olacağı fıkrində
idik. Lakin sonradan «Divan»ın türkcə və azərbaycanca nəşrləri arasında ciddi ayrılıq yaranacağı əndişəsi ilə bu fıkirdən də vaz keçməli olduq.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, i dh səsi təxminən bizim y səsinə yaxındır, bunu şeir parçalarında biri j dh, digəri _ y ilə yazılan həmqafıyə
sözlərdə də görmək mümkündür.
Xaqaniyyə dilində v ilə f arasında tələffüz edilən üç nöqtəli

f üçün

latm əlifbasının w hərfini qəbul etdik.
İki məxrəc arasında tələffüz edilən j hərfmi j ilə verdik.
Ərəb qrafıası ilə yazılan nümunələrdəki ^ b-ləri kiçik istisnalar dışında bir qayda olaraq p ilə, £ c-ləri ç ilə verdik, bu əlifba ilə yazılan
sözlərdə hərəkələr əsasən tam şəkildə qoyuldu, yalnız _s i/ı ilə bitən sözlərdə əlavə diakritik işarəyə və sükun işarəsinə lüzum görülmədi.

Ərəb

hərfləri asanlıq naminə latın əlifbasındakı adları ilə yan-yana göstərildi.

5 7

E.Əzizov, həmin əsər, s. 107-113.

_

Mahmud Kaşğari
Digər hərf və səslərdə elə bir ciddi problem yoxdur.
«Divan»da qrammatik qaydalar izah edilərkən «Qayda» sözü yazıl-

mamışsa, həmin sözü düz
dəki bütün söz

mötərizə içində biz verdik. Düz mötərizə için-

və izahatlar, o cümlədən ərəb hərflərindən sonra gələn və

onlarm imlasmı göstərən qeydlər bizə aiddir.
Mətnaltı qismlərdə şərhlərin imkan daxilində az olmasına, əsərin
əlavə bilgilərlə yüklənməməsinə diqqət etdik. Xüsusən də «bu söz fılan
dialektdə, filan şivədə, filan klassik şairimizin dilində işlənmişdir» kimi
şərhlərdən və misallardan qaçmağa çalışdıq, «Divan»m elmi dövriyyəyə
daxil edilməsindən sonra onun müxtəlif sahələrin mütəxəssisləri tərəfindən geniş şəkildə araşdırmalara cəlb olunacağmı nəzərə aldıq.
Burada bir şeyi də bildirmək lazımdır k i , biz Bəsim Atalaym mənt
altmdakı haşiyədə verdiyi qeydlərin böyük əksəriyyətini tərcümə etdik.
Lakin bəzi sözlərin Anadoluda, yaxud başqa türk dillərində hələ də işləndiyi barədə məlumatı, bu və ya digər sözün yazma və basma nüsxələrdə fərqli imlada yazıldığı, əsərin üzünü köçürən

katib tərəfindən və ya

başqa bir şəxs tərəfindən düzəlişlər aparıldığı, təshih edildiyi haqqında
qeydləri, eləcə də ərəbcə mətndəki səhv və dolaşıqlıqlarla bağlı mülahizələrin hamısmı vermədik, alimin elmi bəsirətinə, dərin biliyinə güvənərək onun doğru hesab etdiyi variantları verdik. Bu həm də onunla bağlı
idi k i , onsuz da kiçik şriftlərlə yığılan qeydlərdə ərəbcə söz, ibarə və
cümlələrdəki yanlışlıqları göstərmək Azərbaycan dilçiliyi

baxımmdan

lüzumsuz bir işdir. Bu zaman hərəkələrin bulanıq göründüyünə,

aydın

şəkildə seçilmədiyinə təcrübi şəkildə şahid olduq.
Onu da qeyd edim k i , biz tərcümə prosesində ingiliscə və qazaxca
nəşrləri istisna olmaqla «Divan»ın türk, özbək, uyğur, fars və Çin dilinə
tərcümələrinə diqqət yetirdik, mübahisəli məqamları müqayisə və tutuşdurma yolu ilə aydmla$dırmağa çalışdıq, mətnaltı haşiyədə çoxlu iqti-

jjivanü lüğat-it-türk
bas verdik. Bu zaman Bəsim Atalay nəşrini ixtisarla D L T (Divanü Lügat-it-Türk), türkcə Seçkin Ərdi və Sərap Tuğba Yurtsevər nəşrini qısa
şəkildə DLT-2005 (bu kitab 2005-ci ildə nəşr olunub), özbəkcə Salih
Mütəllibov

nəşrini TSD (Turkiy suzlar devoni), uyğur nəşrini T T D

(Türki tıllar divanı), abbreviaturası ilə verdik, farsca Hüseyn Düzgün
nəşrini & J J (yəni - j - » - - J

_)I„

J

),

çincə nəşri isə DLT-Çin adı altında

zikr etdik. Hər dəfə qeyddən və ya iqtibasdan sonra müvafıq nəşrin
cildini və səhifəsini də göstərdik. Zənnimizcə, bu, müəyyən məsələlərdə
(sözlərin fərqli oxunuşu və tərcüməsi) tədqiqatçılara kömək edə bilər.
Oxucular haşiyələrə baxarkən Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevərin tərcüməsinə daha çox müraciət etdiyimizin fərqinə varacaqlar.
Başqa nəşrlərin məziyyətlərinə əsla kölgə salmadan deməliyik k i , böyük
titizliklə hazırlanan bu tərcümə «Divanü lüğat-it-türk»ün sonuncu nəşri
olması etibarilə divanşünaslıqda son nailiyyət sayıla bilər. Kitaba i k i səhifəlik önsöz yazan Prof.Dr. Aykut Kazancıgil digər nəşrlərin özəlliklərini qısaca xarakterizə etmiş, Seçkin Ərdi ilə Sərap Tuğba Yurtsevərin
bu əsərlə bağh bütün ədəbiyyatı diqqətlə gözdən keçirdiklərini, fədakarlıqla çahşaraq ortaya mükəmməl tərcümə qoyduqlarını vurğulamışdır.
Son olaraq bu ağır və çətin işdə məndən öz dəyərli məsləhətlərini
əsirgəməyən, məni daim ruhlandıran, əziz müəllimim və dostum, böyük
alim və qeyrətli vətəndaş, nəşrin elmi redaktoru, Azərbaycan M i l l i Elmlər Akademiyasınm müxbir üzvü, Türk D i l Qurumunun fəxri üzvü,
əməkdar elm xadimi, Bakı Dövlət Universiteti türkologiya kafedrasının
müdiri, Azərbaycanda türkologiyanın və türkçülüyün

bayraqdarı, fılo-

logiya elmləri doktoru, professor Tofiq Hacıyevə sonsuz minnətdarlıq
və şükran duyğularımı' izhar etməyt özümə
bütün

borc bilirəm. Tərcümənin

qüsurları mənə, uğurları isə ona aiddir.

50

Mahmud Kaşğari
Əlyazmaya müsbət rəy verən görkəmli alim, AMEA-nın müxbir

üzvü, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, fılologiya elmləri doktoru, professor Nizami Cəfərova,

məsləhətçilər -

professor Hüseyn

İsmayılova, professor Əzizxan Tanrıverdiyə və professor Məmmədəli
Qıpçağa da dərin sayğılanmı bildirirəm.
«Divan»ın tərcümə və nəşr olunması təşəbbüsünü

ortaya atan, bu

məqsədlə xüsusi «Mahmud Kaşğari» fondu yaradan və komissiya təşkil
edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, fondun rəhbəri hörmətli Anar müəllimə, fondun icraçı direktoru Elxan Zal Qaraxanlıya, AYB-nin katibi
A r i f Əmrahoğluna və komissiya üzvlərinə təşəkkürü borc bilirəm.
Kitabın tərcüməsini dəstəkləyən və təşviq edən, nəşri barədə Elmi
Şuranm qərarını çıxaran Azərbaycan M i l l i Elmlər Akademiyasının
Folklor İnstitutuna, institutun direktoru fılologiya elmləri doktoru H ü seyn İsmayılova və əməkdaşlarına səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Bakı Dövlət Universitetinin türkologiya kafedrasında bərabər çalışdığım əziz həmkarlarıma da ayrıca təşəkkür edirəm. Hörmətli ustadım
Tofıq müəllim başda olmaqla onların mənə göstərdikləri böyük

diqqət

və qayğını, ve'-dikləri dəyərli məsləhət və tövsiyələri, tərcümənin gedişini
necə şövqlə, hətta həyəcanla izlədiklərini heç vaxt unutmayacağam.
Mətnin ərəb qrafikası ilə olan qismini kompüterdə yığan, bu gərgin
və üzücü

işin gerçəkləşməsində mühüm rol oynayan əziz tələbəm Neda

Nəcəfı Amandiyə, ərəb-fars proqramları və şriftləri məsələsində mənə
kömək edən dostum Cabbar Məmmədova ürəkdən təşəkkür edirəm.
Tərcümə üzərində çalışarkən mənə hər cür şərait yaradan, mənəvi
dəstək olan, mətnin yığılması və korrekturanm oxunması işində mənim
qədər yaxından iştirak edən əziz həyat yoldaşım Solmaz xanıma, eləcə
də məni daim dəstəkləyən ailə üzvlərimə və dostlarıma burada öz dərin
ehtiramımı çatdırmaq istəyirəm.

Divanü lüğat-it-türk
Bu, «Divanü lüğat-it-türk»ün Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk
tərcüməsidir. Ümumi həcmi 2.234 səhifə olan Bəsim Atalay nəşri əsasında ilk dəfə həyata keçirilən

2.080 səhifəlik bu ağır və irihəcmli iş,

şübhəsiz k i , nöqsan və yanlışlıqlardan da xali deyildir. Tərcümə haqqmda öz rəy və tənqidi qeydlərini bizə bildirəcək şəxslərə bəri başdan təşəkkür edirəm. Yeganə təsəllim bu nəşrin milli filologiya elmimizdə «Divan»la bağlı boşluğu müvəqqəti olaraq doldurması, gələcəkdə daha mükəmməl tərcümə və nəşrlərin meydana çıxmasına zəmin yaratmasıdır.
Aqillərdən biri demişdir k i , insan həyatmda tək bircə dəfə lüğətə
baxsa, həmin lüğət ona verilən pulu çıxarmış sayılır. M ə n ürəkdən inanıram k i , sevimli oxucularımız türklüyün bu şah əsərinə hər gün dəfələrlə
baxacaq, ondan çox şey öyrənəcək, çox feyz və zövq alacaq, dəyərli
alimlərimiz isə bu zəngin qaynaq sayəsində türk dili və ədəbiyyatı, türk
tarixi və mədəniyyəti, türk mənəviyyatı və etnoqrafıyası, bir sözlə, şanlı
türk keçmişi i l ə bağh yeni-yeni tədqiqat işləri aparacaq, bir-birindən
gözəl əsərlər yaradacaqlar. O zaman Mahmud Kaşğarinin böyüklüyü,
türklük, türkçülük və türkologiya qarşısında misilsiz xidmətləri daha
yaxşı dərk ediləcək, bizim naçiz əməyimiz də boşa getməmiş olacaq.
Burada bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Əsərin nəşri ilə əlaqədar
bir çox tanıdığım və tanımadığım iş adamlarına, yerli və xarici fırmalara
müraciət etdim. Sovet dövründə

orta məktəblərdə tədris olunmadığı

üçün bizim biznesmenlər «Divan»m əhəmiyyətini yaxşı dərk edə bilmirdilər, üstəlik, nəşr üçün lazım olan məbləğin miqdarı onları ürküdürdü.
Düzdür, bəzi haram pul sahibləri qazanc məqsədilə ticari təkliflər irəli
sürür, çirkin niyyətli bəzi «elm» adamları tərcüməni yalnız öz imzaları
ilə çap etdirməyi, mənə isə «yaxşı honorar» verməyi vəd edirdilər. Xarici
fırmalara gəlincə, onlarm «Divan» kimi milli bir əsərin nəşrində maraqları yox idi. Xülasə, uzun müddət kitabın çapı üçün lazım olan vəsaiti

52

Mahmud Kaşğari

tapa bilmədim. Nəhayət, son çarə olaraq qardaş Türkiyənin 9-cu Prezidenti, Azərbaycanm fəxri vətəndaşı, Türk Dünyasımn Ağsaqqalı, türk
dilinin və mədəniyyətinin qoruyucusu və hamisi, aramızda uzun illərdən
bəri könül bağları olan cənab Süleyman Dəmirələ müraciət etdim. A n karaya göndərdiyim faksın yeddinci günü o mənə şəxsən telefon açaraq
«Divanü lüğat-it-türk»ün nəşri ilə bağlı məni ürəkdən dəstəklədyini bildirdi. Bir müddət sonra məni Ankaraya dəvət edərək tərcümə ilə tanış
oldu, bəzi dəyərli məsləhətlər verdi, özünün

yazdığı «Sunuş»u (müqəd-

diməni) təqdim etdi. Bu nəcib hərəkətinə görə bu Böyük İnsana elmi ictimaiyyətimiz, oxucularımız və öz adımdan dərin və sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Türk Dünyasınm qəlbində özünə taxt qurmuş, şərəfli
admı tarixin səhifələrinə qızıl hərflərlə həkk etdirmiş cənab Süleyman
Dəmirəl həm də «Divan»ın nəşri ilə bağlı bu xeyirxah addımma görə
Azərbaycan xalqı tərəfmdən daim minnətdarlıqla anılacaqdır! (Mən bu
sətrləri sırf qədirşünaslıq və tarixi həqiqət naminə yazdım).
Ustad Hüseyn Düzgün hər bir işin, o cümlədən də xəttin, yəni yazının yanlışlardan xali olmadığını nəzərdə tutaraq «Divan»m

farsca tər-

cüməsinə yazdığı önsözü belə bir fəlsəfı beytlə bitirmişdir:
Əz ğələt birun nəbaşəd hiç xətt,
Xətti-təqdir əst birun əz ğələt.
Biz də bu hikmətli fıkri ürəkdən paylaşaraq önsözümüzü həmin
beytin ana dilimizə tərcüməsi ilə bitiririk:
Deyildir qələtdən uzaq heç bir xətt,
Alın yazısıdır, yox onda qələt.

Tanrı Türkü qorusun!
Ramiz ƏSKƏR.
22 iyul 2005-ci il, Bakı.

53

Divanü lüğat-it-türk

DİVANÜ
LÜĞAT-İT-TÜRK

ICİLD

(mətn)

54

Mahmud Kaşğari

BİSMİLLAH İR-RƏHMAN İR-RƏHİM
Hər cür fəzilət və gözəl əməllər sahibi Tanrıya həmd olsun! Xalqın
ən bəlağətlisi susqun, ən sağlamı xəstə olduğu bir zamanda Tanrı doğru
və yanlışı açıq-aydm şəkildə bəyan edən Qur'anmı Cəbrayıl vasitəsilə
Məhəmmədə göndərdi. Beləliklə, hidayət yolunu göstərdi, sənəd və bələdçi verdi. Məhəmmədə və onun yolunda xidmət göstərən bütün övladlarma səlat və salam olsun!
Həmdü səlatdan sonra bu kəminə Məhəmməd oğlu Hüseyn, Hüseyn
oğlu Mahmudun sözlərini

dinləyin: Tanrmın inayəti ilə günəş

türk

bürclərində doğdu və göylərin bütün dairələri onların mülkləri üzərində
döndü.

Tanrı onlara türk adını verdi və onları yer üzünə

hakim qıldı.

Dövrümüzün xaqanlarını onlardan çıxardı, dünya millətlərinin idarə cilovunu onların əlinə tapşırdı, onları hamıdan üstün elədi, onları haqq
üzrə qüvvətləndirdi. Tükrlərlə əlbir olanları və tərəfdarlarım əziz tutdu,
türklərin sayəsində bütün

arzularma çatdırdı, pislərin, qaragüruhun şə-

rindən qorudu. Türklərin oxlarından qoruna bilmək üçün

onlarm yolu-

nu tutmaq hər bir ağıllı adama layiq və münasibdir. Dərdini söyləmək və
tüklərin könlünü

fəth etmək üçün

onların dilində danışmaqdan başqa yol

yoxdur. Əgər kimsə öz qövmündən

ayrılaraq türklərə sığmsa, o bütün

qorxu və bəlalardan xilas olar, o adamla birlikdə başqaları da sığına bilər.

Divanü lüğat-it-türk

.

—

And içərək deyirəm ki, mən bunu Buxaranm mötəbər imamlarının
birindən və nişapurlu başqa bir imamdan şəxsən eşitmişəm. Onlar ikisı
də sənəd-sübutla bildirirdi k i , peyğəmbərimiz qiyamətin əlamətlərini,
axır zamanın fıtnə-fəsadlarını və oğuz türklərinin ortaya çıxacağını söylədiyi vaxt «Türk dilini öyrənin, çünki onlar üçün

uzun sürəcək hökm-

ranlıq vardır» deyə buyurmuşdur.
Vəbah söyləyənlərin boynuna, bu hədis doğru isə, türk dilini öyrənmək çox vacib işdir, əgər bu söz doğru deyilsə, o zaman türk dilini
öyrənməyi ağıl əmr edir.
Mən

türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qır-

ğızlarm şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan-başa dolaşdım,
sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. M ə n bu işləri dil bilmədiyim üçün
dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün

deyil, əksinə, bu

elədim. Yoxsa k i , mən dil sa-

həsində onların ən bəlağətlisi, ən aydm danışanı, ağılca ən incəsi, soyca
ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. M ə n onlara o qədər diqqət yetirdim k i , türk, türkmən, oğuz, çigil, yağma, qırğız boylarınm dilləri bütünlüklə

məndə cəm oldu. M ə n onları ən yaxşı şəkildə sıraladım,

ən gözəl biçimdə tərtib elədim.
Mənə əbədi şan-şöhrət, bitməz-tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya
sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona ^ j - l - - - ö&

«Divanü

lüğat-it-

türk» [«Türk dillərinin qamusu»] admı verdim.
Kitabı müqəddəs peyğəmbər məqamında oturan, Haşımilər soyundan, Abbasilər sülaləsindən olan başçımız, ulumuz və ağamız, Aləmlərin
Rəbbinin vəkili, möminlərin əmiri xəlifə Əbülqasim Abdullah ibn M ü həmməd əl-Müqtəda Biəmrullah mərtəbəsinə ərməğan etdim. Allah ona
uzun ömr, əbədi izzət, bəxtü səadətli həyat əta qılsm. Səltənətinin təməllərinə heç bir zaval toxunmasm, əski dövrlərin ehtişamı onun sara-

5 6

Mahmud Kaşğari

yından əskik olmasın. Rəhbərlik dərəcəsi elə nemətlərlə yüksəlsin k i ,
A d ə m oğulları onun comərdliyi ilə həyat tapsınlar. Rəhbərliyi uğur ulduzunun yoldaşı olan xoş iqballa, oxu hədəfmdən şaşmayan əzmlə, şanlı
zəfərə qovuşan dostla, zəlil və qəhr olan düşmənlə taclansın. Sayəsi,
qüdrəti, camalı, kərəmi, şanı müsəlmanların üzərindən əbədiyyətə qədər
əskik olmasın!
*

*

*

M ə n bu kitabı hikmət, sə'c, atalar sözü, şeir, rəzəc, nəsr kimi ədəbi
parçalarla süsləyərək heca hərfləri sırasma görə tərtib etdim. Araşdıran
onu asan tapsın, arayan sırasında arasm deyə, hər kəlməni yerli-yerinə
qoydum, dərinliklərini üzə çıxardım, qatılıqlarını yumşaltdım, qaranlıq
cəhətlərini işıqlandırdım. İllər boyu bir çox çətinliklərə sinə gərdim, nəhayət, əsəri başdan-sonadək səkkiz kitabda topladım.
58

Birincisi - həmzəli sözlər kitabı . Allahın kitabı ilə şərəflənmək
üçün mən kitabıma həmzə ilə başladım.
59

İkincisi - salim kitabı .
60

Üçüncüsü - müzaəf kitabı .
61

Dördüncüsü - misal kitabı .
62

Beşincisi - üç hərfli sözlər kitabı .
63

Altmcısı - dörd hərfli sözlər kitabı .
5 8

Sözün başında əlif, vav, ye hərfləri gələn sözlər. Əgər bir sözdə həmzə varsa, ona
«məhmuz» (həmzəli) deyilir.
Sözün tərkibində ərəb dilində «hərfı-illət» adlanan əlif, vav, ye hərflərindən biri və
eyni cinsdən yan-yana iki hərf olmasa, ona «salim» deyilir.
Bir sözdə eyni cinsdən i k i hərf yan-yana gəlsə və birinci hərf sakin (sükunlu), ikinci
hərf hərəkəli olsa, ona «müzaəf» deyilir.
Sözün ilk hərfı hərfı-illətdən (yəni əlif, vav, ye) hərflərindən biri olsa, ona «misal»
deyilir.
İki hərfdən ibarət sözlərə «sünai», üç hərfli olanlara «sülasi», dörd hərfli olanlara
«rübai», beş hərfli olanlara «xümasi», altı hərflilərə «südasi» deyilir.
Bizim şərhlərimizdə və ya Mahmud Kaşğariniıı qrammatik izahatlarında i k i , üç,
dörd hərfli sözlər deyilərkən sözün tərkibindəki ərəb hərfləri nəzərdə tutulur.
5 9

6 0

61

6 2

6 3

Divanü lüğat-it-türk

—
64

Yeddincisi - ğünnəli sözlər kitabı .
Səkkizinci - hərəkəsiz i k i hərfm birləşdiyi sözlər kitabı.
Hər kitabı isimlər və fe'llər olmaq üzrə iki yerə ayırdım. İsimləri
fe'llərdən əvvəl yazdım, arxasından fe'lləri düzdüm. Hər birini öz sırasma görə təsnif etdim. Əvvələ gəlməsi vacib olanı önə,

ikinci dərəcədə

gəlməsi lazım olanı sona qoydum. Hamı tərəfındən asan başa düşülməsi
üçün

kitabda və bablarda ərəb dilindəki istilahları işlətdim.
Türk və ərəb dillərinin atbaşı bərabər yürüdükləri bilinsin deyə Xə-

lilin «Kitab ül-əyn»də

65

elədiyi kimi, mən də işlək sözlərlə arxaik kəl-

mələri bu kitabda birlikdə vermək niyyətində idim. Əlbəttə, bu daha
mükəmməl iş olardı. Lakin mənim tutduğum yol daha doğrudur, çünki
bu halda sözləri tapmaq daha asandır və hər kəs bu üsula üstünlük

ve-

rir. Buna görə də sözü qısa etmək məqsədilə işlədilməyən kəlmələri kitaba daxil etmədim.
Xəlilin tutduğu yolun türk dili üçün dəxi məqbul olduğunu göstərə
bilmək məqsədilə aşağıda işlədilən və işlədilməyən misalları yazdım:
Arık

Irmak

istifadə olunan

Akur

Axır

istifadə olunan

Kar

Kar

istifadə olunan

Kara

Kara

istifadə olunan

Raka

Raka

buraxılan

Rak

6 4

(şiddət bildirən ədat)

istifadə olunan

Azuk

Azık

istifadə olunan

Akuz

Akuz

buraxılan

Tərkibində gənizdən gələn bir hərf olan sözə «ğünnəli» deyilir. Boğazda tələffüz
edilən hərflərə «hürufı-hülq» (boğaz hərfləri) deyilir.
Bəsrə qrammatika məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, əruz nəzəriyyəsinin
yaradıcılarından biri olan Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi əl-Bəsrinin (718-792) məşhur
«Kitab ül-əyn» əsəri nəzərdə tutulur.
6 5

58

Mahmud Kaşğari
Kuzı

Kuzu

istifadə olunan

Kız

Kız

istifadə olunan

Zıkı

Zıkı

buraxılan

Zık

Zık

buraxılan

İşlək və arxaik sözlər bunlarla məhdudlaşmır. Üç hərfli, dörd hərfli və başqa sözlərdə də belə nümunələr az deyil. Biz burada «Addım yerişi göstərir» məsəlində olduğu kimi, yalnız bəzi misallar verdik.
M ə n işi yüngülləşdirmək və kitabı qısaltmaq üçün bu yolu seçdim.
Məndən əvvəl heç kimin tətbiq etmədiyi bir düzülüş və heç kimin düşünməmiş olduğu bir tərtibatla işi açıqladım. Bu işdə mən əsərin qiymətini yüksəltmək və ondan istifadə edənlərə asanlıq yaratmaq naminə bir
sıra qaydalar, hətta yeni ölçülər

də tətbiq etdim. Qabaqda gedənlərə çat-

ması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim, onlara yetməsi üçün

yol açdım, daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum.

Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan
sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün
əlahiddə bir yol tutdum.
Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün
onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr
ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən
nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı.
Könül verdiyim bu işdə ulu Tanrıdan yardım dilədim.
Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O, bizə yaraşan
nə gözəl inamdır!

59

Divanü lüğat-it-türk

TÜRKYAZISI

Bütün türk dillərində işlənən hərflərin sayı 18-dir. Onları bu şəkildə
66

qruplaşdırmaq m ü m k ü n d ü r :

Türk yazısı ayrılıqda bu hərflərlə yazılır:

Ərəb dilində bu hərflərin qarşılığı ... & *
olmayan, ancaq tələffüzdə

v

'-dir. Yazıda yeri

gərəkli olan və kökdən sayılmayan yeddi

hərf daha vardır. Türk dilləri bunlarsız keçinə bilməz. Bunlar sərt tələffüz edilən * p, £ ç, məxrəci J z ilə J> ş arasmda olan j j , ərəbcədə
dəxi olan - i f, nöqtəli £ ğ, J ka ilə - ke arasmdakı yumşaq ge və ö n
hərfınə bənzəyən

nq hərfləridir.

Türk olmayanlar bu hərfləri söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Kökdən
olmayan bu yeddi hərf kökdən olan hərflər biçimində yazılır, yalnız
onlara nöqtələr əlavə edilərək bir-birindən fərqləndirilir. Heç bir türk
boyunun dilində <- hərfı yoxdur. Eləcə də ıtbak hərflərindən olan <j* , c _ , _ və boğaz hərflərindən olan », £ hərfləri də yoxdur. Düzdür,
6 6

bay-

Əlifbanı asan yadda saxlamaq və hərflərin düzülüş sırasını əzbər bilmək üçün
keçmişdə hərflər söz şəklində qruplaşdırıhrdı. Buna latınca vox memoriae (səs-hərf
yaddaşı) deyilir. Burada da həmin şeylə qarşılaşırıq. Əxukə-ləffə-səməc-nəzəq-bəzrşuttiyyə sözləri ərəbcə belə mənalandırılır: qardaşın-bükdüyün-çirkin-toxum-yağışlımövsüm. Yuxarıdakı əlifbada bəzi çatışmazlıqlar var. Məsələn, J və » hərfləri göstərilməmişdir. Halbuki «Divan»dakı bir çox sözlərin yazılışında bu hərflərdən də istifadə
edilmişdir.

Mahmud Kaşğari

60

quşa «ühi» deyilir, lakin bunun doğru variantı qıpçaqca olduğu kimi
«ügi»dir. «Çaxmaq» mənasına gələn «çaha»

sözü isə kənçək dilindədir.

Bu dil saf deyil, göz ağrısına «əvəh» deyirlər ki, bu da yuxarıdakı kimi
saf deyildir.
ö

Bundan başqa, pauza vermək üçün

sözlərin sonuna h hərfi əlavə

olunur, necə k i , şahini çağırmaq üçün «tah-tah», dayçanı çağırmaq üçün
«kurrıh-kurnh»

67

deyirlər. Ancaq bir şey anlatmaq üçün söylənən söz-

lərdə * h yoxdur. Xotən dilində bu hərf var, çünki bu dildə hind dillərinin təsiri hiss edilir. Bu hərf kənçək dilində də var və bu dil də təmiz
türk dili deyildir. Əgər <-> t hərfı yazmaq lazımdırsa, o, türk ^ dh-si şəklində yazılmalı və üstünə nöqtə qoyulmalıdır. Beləcə, u-> sad hərfı də cs kimi yazılır və üstünə nöqtə əlavə edilir. * _ C hərfləri də türkcə nöqtəli t

x

kimi yazılır və üzərlərinə bir işarə qoylmaqla fərqləndirilir.

Çünki bu hərflər yalnız ərəb dilində mövcuddur. Bunlar türk dilində
yazılmaq istəndikdə, yenə köhnə qəliblərində yazılıb nöqtə və əlamətlə
ayırd edilir.
68

Türk hərfləri toplu olaraq bu şəkildə yazıla bilər :

Türk yazısının imlasında belə bir qayda var: tələffüzdə yeri olmamaqla bərabər hər fəthə bir əlif I, hər zəmmə bir vav j , hər kəsrə bir ye
cs ilə göstərilir. Bunun ərəb dilində örnəyi izafət halı